Xin ITIN từ Hải Ngoại

IRS chấp nhận Mẫu Đơn W-7, Số Nhận Diện Cá Nhân Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN)) gửi qua thư tín kèm theo giấy tờ BẢN CHÁNH hoặc bản sao có chứng nhận của cơ quan phát hành chứng minh danh tánh và tình trạng ngoại kiều của đương đơn xin ITIN. Những người nộp đơn cũng có thể nộp mẫu W-7 của họ bằng cách lấy hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế IRS trong khi còn đang ở Mỹ, hoặc qua Cơ Quan Nhận Đơn Được Chứng Nhận ở Mỹ hoặc nước ngoài.

Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn W-7 liệt kê 13 loại giấy tờ có thể dùng để chứng minh tình trạng ngoại kiều và danh tánh. Thẻ thông hành cho ngoại kiều là giấy tờ riêng lẻ duy nhất (như chứng minh cả tình trạng ngoại kiều và danh tánh của quý vị). Nếu gửi thẻ thông hành thì không cần gửi bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Nếu không gửi thẻ thông hành thì phải gửi kết hợp ít nhất hai loại giấy tờ với ít nhất một giấy tờ có hình chụp để xin ITIN. IRS sẽ nhận bản sao của giấy tờ bản chánh nếu bản sao được chứng nhận phù hợp bởi cơ quan chánh phủ (ở nước ngoài hoặc nước sở tại) cấp các giấy tờ này. Lưu ý: một thẻ thông hành mà không có ngày nhập cảnh thì không còn được chấp nhận là giấy tờ chứng minh danh tính riêng lẻ duy nhất cho một số người phụ thuộc.

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes Act), được ban hành vào ngày 18 tháng Mười Hai, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Các đề tài tham khảo/liên quan