Xin ITIN từ Hải Ngoại

IRS chấp nhận Mẫu W-7, Đơn xin Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế của IRS gửi qua đường bưu điện kèm theo giấy tờ bặn gốc hoặc bản sao có chứng nhận của cơ quan cấp phát để xác định danh tính và tình trạng ngoại quốc của đương đơn xin cấp ITIN. Đương đơn cũng có thể nộp mẫu W-7 của mình bằng cách lên lịch hẹn tại Trung tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS trong khi còn ở Hoa Kỳ hoặc thông qua Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài.

Hướng Dẫn cho Mẫu W-7 liệt kê 13 giấy tờ có thể dùng để chứng minh tình trạng ngoại quốc và danh tính. Hộ chiếu nước ngoài là giấy tờ duy nhất có thể nộp riêng lẻ (tức chứng minh cả tình trạng ngoại quốc và danh tính của quý vị). Nếu đã nộp hộ chiếu thì không cần nộp thêm bất cứ giấy tờ gì khác. Nếu không nộp hộ chiếu thì phải nộp kết hợp ít nhất hai loại giấy tờ khác, trong đó có ít nhất một giấy tờ có hình chụp cùng với đơn xin cấp ITIN. IRS sẽ nhận bản sao của giấy tờ bản gốc nếu bản sao được chứng nhận hợp lệ bởi cơ quan chính phủ (ở nước ngoài hoặc trong nước) mà đã cấp phát những giấy tờ này. Nếu quý vị cần các tài liệu gốc của mình cho bất kỳ mục đích nào trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn xin ITIN, quý vị có thể muốn trực tiếp nộp đơn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế IRS hoặc CAA. Thay vào đó, quý vị cũng có thể chọn gửi các bản sao có chứng thực từ cơ quan cấp phát. Ghi chú: Hộ chiếu không có ngày nhập cảnh không còn được chấp nhận. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu W-7 (tiếng Anh)PDF.

Mục 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế, được ban hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2015, bao gồm những điều khoản ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn xin Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Câu Hỏi Thường Gặp về Tài Liệu cho ITIN, trước khi nộp đơn xin cấp ITIN.

Chủ Đề Tham Khảo/Liên Quan