Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế, được ban hành vào ngày 18 tháng 12, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Câu Hỏi Thường Gặp, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Sau đây là danh sách cho công chúng, các Đại Lý Thâu Nhận đối với Mẫu Đơn W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi quý.

Các Hãng CPA Quốc Gia* (National/International CPA Firms) *

  • Deloitte and Touche, LLP
  • Ernst & Young LLP
  • KPMG LLP
  • PricewaterhouseCoopers LLP
  • BDO

* Kiểm tra danh bạ điện thoại địa phương để biết địa điểm gần nhất.

* Đại Lý Thâu Nhận được biểu thị bẳng dấu hoa thị. Chứng Nhận Đại Lý Thâu Nhận không được biểu thị bẳng dấu hoa thị

Các Đại Lý Thâu Nhận bên ngoài Hoa Kỳ

Các Đại Lý Thâu Nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu Bang