Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes Act), được ban hành vào ngày 18 tháng Mười Hai, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Sau đây là danh sách cho công chúng, các Đại Lý Thâu Nhận đối với Mẫu Đơn W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi tam cá nguyệt.

Các Hãng CPA Quốc Gia* (National / International CPA Firms) *
    • Deloitte and Touche, LLP
    • Ernst & Young LLP
    • KPMG LLP
    • PricewaterhouseCoopers LLP
    • BDO

* Kiểm lại danh bạ điện thoại địa phương để biết chỗ nào gần nhất.

* Sẽ đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý Thâu Nhận. Sẽ không đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý

Các Đại Lý Thâu Nhận bên ngoài Hoa Kỳ (Acceptance Agents Outside of the U.S.)  

Argentina

Australia

Belgium

Brazil

Canada

China

Costa Rica

Czech Republic

Dominican Republic

France

Germany

Greece

Guam

Hong Kong

India

Ireland

Israel

Italy

Japan

Kuwait

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Pakistan

Philippines

Portugal

Qatar

Russia

Saudi Arabia

Serbia

Singapore

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Venezuela

Vietnam

 

Các Đại Lý Thâu Nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu Bang  (U.S. Acceptance Agents by State)

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Puerto Rico

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming