Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo luật Bảo vệ Người Mỹ không bị tăng thuế, được ban hành vào ngày 18 tháng 12, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến quy trình đăng ký Mã số thuế Cá nhân (ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Các câu hỏi thường gặp, trước khi yêu cầu ITIN.

Sau đây là danh sách công khai của các Đại lý thâu nhận Mẫu W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi quý.

Các công ty CPA Quốc gia/Quốc tế* 

  • Deloitte and Touche, LLP
  • Ernst & Young LLP
  • KPMG LLP
  • PricewaterhouseCoopers LLP
  • BDO

* Kiểm tra danh bạ điện thoại địa phương để biết địa điểm gần nhất.

* Đại lý thâu nhận được biểu thị bẳng dấu hoa thị. Đại lý thâu nhận được chứng nhận không được biểu thị bẳng dấu hoa thị.

Các Đại lý thâu nhận bên ngoài Hoa Kỳ

Các Đại lý thâu nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu bang