Làm thế nào để lấy ITIN từ hải ngoại? (How can I obtain an ITIN from abroad?)

Người đóng thuế ngoại nhân cần Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) có thể nhận được số này từ bên ngoài Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm chi tiết trên trang Xin ITIN từ Hải Ngoại (Obtaining an ITIN from Abroad).

ITIN có hợp lệ để nhận diện không? (Are ITINs valid for identification?)

Không. ITIN không phải là nhận diện hợp lệ ngoài hệ thống thuế. Vì ITIN chỉ dành để giải quyết thuế, IRS không áp dụng cùng tiêu chuẩn như những cơ quan cung cấp chứng nhận danh tánh chính hiệu.  

Đương đơn ITIN có thể đích thân nộp hay nộp qua bưu điện; tuy nhiên IRS sẽ không công nhận thêm mức xác thực của giấy tờ nhận diện. ITIN không chứng minh danh tánh ngoài hệ thống thuế Liên Bang, và không được đưa ra hay chấp nhận là để nhận diện cho mục đích không liên quan đến thuế.

ITIN có hợp lệ cho mục đích làm việc không? (Are ITIN valid for work purposes?)

Không. ITIN chỉ dành cho mục đích thuế lợi tức liên bang mà thôi. Có ITIN sẽ không thay đổi tình trạng nhập cư hay quyền làm việc tại Hoa Kỳ của quý vị.

Có thể dùng ITIN làm giấy tờ tùy thân xin giấy phép lái xe tiểu bang không? (Can ITINs be used as proof of identification to obtain a state driver's license?)

Không. ITIN không phải là nhận diện hợp lệ ngoài hệ thống thuế. Muốn biết thêm thông tin xem liên lạc DMV (DMV communication PDF)(PDF) cung cấp cho các sở xe động cơ tiểu bang (Department of Motor Vehicles, hay DMV).

Nên làm gì khi được cấp số an sinh xã hội ? (What do I do when I am assigned a social security number (SSN)?)

Một khi được cấp SSN, quý vị phải dùng số đó cho mục đích thuế và không tiếp tục dùng ITIN nữa.   Sử dụng cả ITIN và SSN được cấp cho cùng một người để nộp bản khai thuế là không hợp lệ. Trách nhiệm của quý vị là phải báo cho IRS để chúng tôi kết hợp tất cả hồ sơ thuế của quý vị theo một số nhận diện. Nếu không báo cho IRS khi được cấp SSN thì quý vị sẽ không được khấu trừ cho tất cả tiền lương đã trả và thuế tạm thu vốn có thể giảm số tiền hoàn trả. Quý vị có thể đến văn phòng IRS địa phương hay gởi thư giải thích rằng hiện quý vị đã được cấp SSN và muốn kết hợp các hồ sơ thuế. Ghi rõ tên đây đủ, địa chỉ gởi thư, và ITIN cùng với một bản thẻ an sinh xã hội và một bản CP 565, Notice of ITIN Assignment (Thông Báo Cấp ITIN), nếu có. IRS sẽ vô hiệu hóa ITIN và kết hợp tất cả thông tin thuế trước đây nộp dưới ITIN với SSN. Gởi thư đến:

     Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ)
     Austin, TX 73301-0057

Thông tin về ITIN nào có sẵn cho chuyên viên thuế? (What ITIN information is available for tax professionals?)

Có sẵn các thông tin về việc khai thuế dùng ITIN cho các chuyên viên thuế. Dù có trường hợp ITIN/SSN không tương hợp khi khai thuế báo cáo tiền lượng cho người có ITIN, chúng tôi thay đổi lập trình để cho phép chấp nhận những tờ khai này. Xem thông tin thêm trên tờ khai này và những nhắc nhở khác cho chuyên viên thuế trên trang Nhắc nhở về ITIN cho Chuyên Viên Thuế (ITIN Reminders for Tax Professionals).

Đại Diện Thu Nhận ITIN là gì? (What is an ITIN Acceptance Agent?)

Đại Diện Thu Nhận ITIN là cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức (trường đại học, cơ sở tài chánh, hãng kế toán, v.v…) do IRS ủy quyền để giúp người dân xin ITIN. Đại Diện Thu Nhận duyệt qua giấy tờ của đương đơn, hoàn tất chứng nhận chính xác và chuyển chứng nhận và đơn xin cùng với tờ khai thuế cho IRS để cứu xét. Điều này hạn chế cho đương đơn chánh và đương đơn phụ Đơn xin cho người thuộc quyền vẫn đòi hỏi giấy tờ bản gốc hay bản chụp có chứng nhận từ cơ quan cấp phát phải gởi cho IRS. Một số Đại Diện Thu Nhận có thể tính phí. Bấm vào đây để biết danh sách Đại Diện Thu Nhận.

Làm thế nào để làm Đại Diện Thu Nhận? (How can I become an Acceptance Agent?)

Tất cả đương đơn cần làm bốn bước chánh để trở thành Đại Diện Thu Nhận:

  1. Hoàn tất huấn luyện bắt buộc cho Đại Diện Thu Nhận
  2. Điền vào Mẫu Đơn 13551 và đính kèm phiếu in dấu vân tay
  3. Đính kèm mẫu chứng nhận cho mỗi người nêu trong hàng 5 của đơn xin.
  4. Hoàn tất huấn luyện giám định và nộp chứng nhận hoàn tất bản gốc với Mẫu Đơn 13551.

Có sẵn thông tin trên trang Làm thế nào để trở thành Đại Diện Thu Nhận (How to Become an Acceptance Agent).

Có thông tin nào cho Người Mua/Người Bán Nhà Ngoại Quốc? (What information is available for Foreign Property Buyers/Sellers?)

Người mua và người bán ngoại quốc về phần bất động sản Hoa Kỳ cần Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Numbers, hay TINs) để xin khấu lưu thuế đã giảm khi chuyển nhượng phần tài sản, và trả bất cứ khấu lưu đòi hỏi nào. Những người không đủ điều kiện được Số An Sinh Xã Hội có thể xin ITINs để đáp ứng đòi hỏi cung cấp TIN. Bấm vào Chỉ Dẫn về ITIN cho Người Mua/Người Bán Tài Sản Ngoại Quốc (ITIN Guidance for Foreign Property Buyers/Sellers) để biết thêm thông tin.

Muốn biết thêm thông tin, xin xem trang Các Thắc Mắc Thông Thường.