Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế

Nhắc Nhở Quan Trọng

 • ITIN của quý vị có thể hết hạn trước khi quý vị khai thuế năm 2020. Tất cả các số ITIN không dùng để khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm vừa qua sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2019. Ngoài ra, tất cả ITIN cấp trước năm 2013 có số ở giữa là 83, 84, 85, 86 hoặc 87 (Ví dụ: (9XX-83-XXXX) cũng sẽ hết hạn vào cuối năm.

 • Nếu quý vị cần khai thuế năm 2020, IRS khuyến cáo quý vị nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của IRS, hoặc Mẫu Đơn W-7(SP), Solicitud de Número del Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, ngay để gia hạn ITIN. Hãy nhớ rằng nếu ITIN của bạn có các chữ số ở giữa là 73, 74, 75, 76, 77, 81 và 82 thì hết hạn vào năm 2018. Các chữ số ở giữa là 70, 71, 72, 78, 79 hoặc 80 hết hạn vào cuối năm 2016 và 2017 cũng có thể được tái kích hoạt lại.

 • Xem Tờ Thông Tin về ITIN để biết thêm thông tin

 • Cùng với Mẫu Đơn W-7, quý vị sẽ cần:

  • đính kèm bản gốc của giấy tờ có danh tánh hay bản chụp có chứng nhận từ cơ quan phát hành và bất cứ giấy tờ nào khác cần thiết.

  • chọn lý do quý vị cần ITIN như nêu trong hướng dẫn cho Mẫu Đơn W-7 và W-7(SP).

   Lưu ý: Không cần phải nộp tờ khai thuế cùng với đơn xin gia hạn của bạn.

Tôi có cần gia hạn ITIN không?

Nếu cần khai thuế năm 2020 và ITIN của quý vị đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trước khi quý vị khai thuế năm 2020 thì chúng tôi khuyến cáo quý vị nên nộp đơn xin gia hạn ngay để tránh cứu xét chậm trễ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị dùng ITIN đã hết hạn trên khai thuế Hoa Kỳ thì khai thuế này sẽ được duyệt xét và coi như nộp đúng hạn, nhưng sẽ không có miễn trừ và/hoặc được hưởng tín chỉ hay được trả tiền hoàn thuế vào lúc này. Quý vị sẽ nhận thông báo giải thích việc chậm trễ hoàn thuế và cho biết ITIN đã hết hạn.