Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế

Nhắc Nhở Quan Trọng

 • ITIN của quý vị có thể hết hạn trước khi quý vị khai thuế năm 2019. Tất cả các số ITIN không dùng để khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm vừa qua sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018. Ngoài ra, tất cả ITIN cấp trước năm 2013 có số ở giữa là 73, 74, 75, 76, 77, 81 hoặc 82 (Ví dụ: (9XX-73-XXXX) cũng sẽ hết hạn vào cuối năm.

 • Nếu quý vị cần khai thuế năm 2019, IRS khuyến cáo quý vị nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của IRS, hoặc Mẫu Đơn W-7(SP), Solicitud de Número del Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, ngay để gia hạn ITIN. Hãy nhớ rằng nếu ITIN của bạn là 70, 71, 72, 78, 79 hoặc 80 ở giữa các chữ số và hết hạn vào cuối năm 2016 và 2017, thì nó cũng có thể được tái kích hoạt lại.

 • Xem Tờ Thông Tin về ITIN để biết thêm thông tin

 • Cùng với Mẫu Đơn W-7, quý vị sẽ cần:

  • đính kèm bản gốc của giấy tờ có danh tánh hay bản chụp có chứng nhận từ cơ quan phát hành và bất cứ giấy tờ nào khác cần thiết.

  • chọn lý do quý vị cần ITIN như nêu trong hướng dẫn cho Mẫu Đơn W-7 và W-7(SP).

   Lưu ý: Không cần phải nộp tờ khai thuế cùng với đơn xin gia hạn của bạn.


ITIN là gì?

Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) là số để cứu xét thuế vụ do Sở Thuế Vụ cấp. IRS cấp số ITIN cho những người bị đòi hỏi phải có số nhận diện người đóng thuế Hoa Kỳ nhưng chưa có, và không đủ điều kiện được Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, hay SSN) từ Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA).

ITIN dùng để làm gì?

IRS cấp ITIN để giúp cá nhân tuân hành theo luật thuế Hoa Kỳ và là cách để cứu xét và ghi nhận hiệu quả bản khai thuế và tiền trả cho những người không đủ điều kiện được số An Sinh Xã Hội. Quý vị được cấp ITIN bất kể tình trạng cư trú của mình là gì vì cả thường trú nhân và ngoại nhân không thường trú đều có thể phải khai hoặc báo cáo thuế Hoa Kỳ theo Quy Định của Sở Thuế Vụ. Không dùng ITIN cho bất cứ mục đích nào khác ngoài khai thuế liên bang.

ITIN không:

 • Cho phép làm việc ở Hoa Kỳ
 • Đủ điều kiện được quyền lợi An Sinh Xã Hội
 • Đủ tiêu chuẩn là người thuộc quyền để được hưởng Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm


Tôi có cần số ITIN không?

Những điều sau đây có đúng với quý vị không?

 1. Quý vị không có số SSN và không đủ điều kiện được số này, và
 2. Quý vị phải có số nhận diện thuế liên bang hoặc phải khai thuế liên bang, và
 3. Quý vị thuộc một trong các danh mục sau đây.
 • Ngoại nhân không thường trú phải khai thuế Hoa Kỳ
 • Ngoại nhân thường trú ở Hoa Kỳ (dựa trên số ngày có mặt ở Hoa Kỳ), khai thuế Hoa Kỳ
 • Người thuộc quyền hoặc hôn phối của công dân/ngoại nhân trường trú ở Hoa Kỳ
 • Người thuộc quyền hoặc hôn phối của người có chiếu khán ngoại nhân không thường trú
 • Ngoại nhân không thường trú xin hưởng quyền lợi theo hiệp định về thuế
 • Sinh viên, giáo sư hoặc người nghiên cứu là ngoại nhân không thường trú, khai thuế Hoa Kỳ hoặc xin được miễn trừ

Nếu vậy thì quý vị phải nộp đơn xin ITIN.

Tôi có cần gia hạn ITIN không?

Nếu cần khai thuế năm 2019 và ITIN của quý vị đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trước khi quý vị khai thuế năm 2019 thì chúng tôi khuyến cáo quý vị nên nộp đơn xin gia hạn ngay để tránh cứu xét chậm trễ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị dùng ITIN đã hết hạn trên khai thuế Hoa Kỳ thì khai thuế này sẽ được duyệt xét và coi như nộp đúng hạn, nhưng sẽ không có miễn trừ và/hoặc được hưởng tín chỉ hay được trả tiền hoàn thuế vào lúc này. Quý vị sẽ nhận thông báo giải thích việc chậm trễ hoàn thuế và cho biết ITIN đã hết hạn.