Nimewo Idantifikasyon Endividyèl Kontribyab

Sa ki Nouvo

Moun ki gen ITIN yo ka aksede kont anliy yo a

Kontribyab yo ki gen yon ITIN ka ranpli pwosesis enskripsyon an pou jwenn aksè nan kont anliy IRS yo, ki bay balans yo dwe, istorik peman, plan peman yo, dosye fiskal, ak plis ankò.

Moun ki gen ITIN yo dwe verifye idantite yo atravè pwosesis videyo tchat la epi yo pral bezwen yon adrès imel ki valab, prèv ITIN, yon dokiman prensipal ak yon dokiman segondè. Youn nan dokiman yo dwe bay prèv adrès.

Pwosesis verifikasyon idantite sa a aplike pou sèvis IRS ki gen ladan Kont Anliy, Jwenn Relve Anliy, Akò Peman Anliy, Jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN), Kont Fiskal Pwofesyonèl (an anglè), Sèvis elektwonik, ak Soumèt Fòm 2848 ak 8821 Anliy (an anglè). 

Egzijans pou deklarasyon enpo

Tout aplikasyon Fòm W-7 yo, ansanm ak renouvèlman yo, dwe genyen yon deklarasyon enpo federal ameriken sof si ou ranpli yon eksepsyon nan egzijans pou deklare a.

Diskisyon elaji sou benefis fiskal admisib yo

Yo te elaji diskisyon sou benefis fiskal admisib yo. Pou plis enfòmasyon, gade Benefis Fiskal Admisib yo nan Enstriksyon pou Fòm W-7 (an anglè)PDF.

Kredi pou Swen Timoun ak Depandan (CDCC)

Yo ka bay yon ITIN pou yon etranje depandan ki soti Kanada oswa Meksik si depandan sa a kalifye kòm yon kontribyab pou yon kredi pou swen timoun oswa depandan (ki reklame sou Fòm 2441). Fòm 2441 an dwe tache ak Fòm W-7 ansanm ak deklarasyon enpo federal ameriken an. Gade Piblikasyon 503 (an anglè)PDF pou plis enfòmasyon.

Rapèl Enpòtan

ITIN ki ekspire: Si ITIN ou a pa te enkli nan yon deklarasyon enpo federal Etazini omwen yon fwa pou ane fiskal 2020, 2021, ak 2022, ITIN ou a ap ekspire nan dat 31 desanm 2023. ITIN ak chif mitan (katriyèm ak senkyèm pozisyon yo) "70," "71," "72," "73," "74," "75," "76," "77," "78," "79," "80," "81," "82 ," "83," "84," "85," "86," "87," oswa "88" ekspire. Anplis de sa, ITIN ki gen chif mitan "90," "91," "92," "94," "95," "96," "97," "98," oswa "99," SI yo te asiyen anvan 2013, ekspire.

Remak: Si ou te soumèt yon aplikasyon renouvèlman deja epi li te apwouve, ou pa bezwen renouvle ankò. Sinon, ou ta dwe soumèt yon fòm W-7 ranpli, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Idantifikasyon Endividyèl Kontribyab IRS, deklarasyon enpo federal Etazini, ak tout dokiman idantifikasyon obligatwa yo bay IRS la.

Deklarasyon enfòmasyon: Si yo itilize ITIN ou a sèlman nan deklarasyon enfòmasyon pou fè rapò, ou pa bezwen renouvle ITIN ou an nan moman sa a. Sepandan, alavni, si w bezwen sèvi ak ITIN pou ranpli yon deklarasyon enpo federal Etazini, w ap bezwen renouvle ITIN nan moman sa a.

Chanjman adrès: Li enpòtan pou IRS konnen adrès postal aktyèl ou. Yo itilize adrès sa a pou voye avi sou Fòm W-7 ou a, ansanm ak notifikasyon sou ITIN yo ba w la, epi retounen dokiman sipò orijinal ou yo. Si w demenaje anvan ou resevwa ITIN ou, fè nou konnen nouvo adrès postal ou a imedyatman, pou nou ka mete dosye nou yo ajou.

Kisa yon ITIN ye?

Yon Nimewo Idantifikasyon Endividyèl Kontribyab (ITIN) se yon nimewo pwosesis fiskal ki soti nan Sèvis Revni Entèn nan. IRS la bay ITIN a moun ki oblije gen yon nimewo idantifikasyon kontribyab ameriken men ki pa genyen, epi ki pa kalifye (an anglè) pou resevwa, yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) nan men Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA).

Poukisa yo itilize yon ITIN?

IRS bay ITIN yo pou ede moun yo konfòme yo ak lwa fiskal Etazini yo, epi pou bay yon mwayen pou trete ak kontabilize deklarasyon fiskal ak peman yo pou sila yo ki pa kalifye (an anglè) pou nimewo Sekirite Sosyal yo. Yo bay yo kèlkeswa estati imigrasyon yo, paske ni rezidan ni etranje yo ka gen yon obligasyon pou ranpli oswa fè deklarasyon nan Etazini dapre Kòd Revni Entèn nan. ITIN yo pa sèvi okenn lòt objektif ke deklarasyon enpo federal.

Yon ITIN pa:

 • Bay otorizasyon travay Etazini
 • Bay kalifikasyon pou benefis Sekirite Sosyal yo
 • Kalifye yon depandan nan kad kredi enpo sou revni ou touche

Èske Mwen Bezwen yon ITIN?

Èske sa yo aplike pou ou?

 1. Ou pa gen yon SSN epi ou pa kalifye (an anglè) pou jwenn youn, epi
 2. Ou gen yon obligasyon pou bay yon nimewo idantifikasyon fiskal federal oswa ranpli yon deklarasyon enpo federal, epi
 3. Ou nan youn nan kategori sa yo:
  • Etranje ki pa rezidan ki oblije ranpli yon deklarasyon enpo Etazini
  • Etranje rezidan Ozetazini ki (selon jou prezan Etazini) ap ranpli yon deklarasyon enpo Etazini
  • Depandan oswa konjwen yon sitwayen ameriken/etranje rezidan
  • Depandan oswa konjwen yon moun ki gen viza etranje ki pa rezidan
  • Etranje ki pa rezidan ki ap reklame yon benefis fiskal
  • Etidyan etranje ki pa rezidan, pwofesè oswa chèchè k ap ranpli yon deklarasyon enpo Etazini oswa reklame yon eksepsyon

Si se konsa, ou dwe aplike pou yon ITIN.