Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks

Rapèl Enpòtan

 • ITIN ou an ka ekspire avan ou soumèt yon deklarasyon enpo an 2019. Tout ITIN ki pa sèvi sou yon deklarasyon pou enpo federal omwen yon fwa pandan twa dènye ane ki sot pase yo pral ekspire nan dat 31 desanm 2018. Anplis, tout ITIN yo emèt avan 2013 yo ki gen chif mitan yo ki se 73, 74, 75, 76, 77, 81 oswa 82 (Pa egzanp: (9XX-73-XXXX) pral ekspire nan fen ane a.

 • Si ou dwe ranpli yon deklarasyon enpo an 2019, IRS rekòmande pou soumèt yon Fòm W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab IRS, oswa Fòm W-7(SP), Solicitud de Número del Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, kounye a pou renouvle ITIN ou. N ap fè w sonje, ou kapab renouvle tou ITIN ki gen chif mitan yo ki se 70, 71, 72, 78, 79 oswa 80 ki ekspire an 2016 ak 2017 yo.

 • Gade nan Fèy Enfòmasyon sou ITIN nan pou plis enfòmasyon<

 • Ansanm avèk Fòm W-7 ou a, w ap dwe:

  • anekse dokiman idantifikasyon yo oswa kopi sètifye yo ke ajans emetè a bay ak nenpòt lòt atachman egzijib.

  • seleksyone rezon ki fè ou bezwen ITIN nan jan yo dekri l nan enstriksyon sou Fòm W-7 la ak W-7 (SP) a.
   Note: Yon retou taks pa oblije ak yon aplikasyon renouvèlman.

 • Jwenn plis enfòmasyon nan seksyon Kesyon Moun Poze Souvan sou ITINnan.

Kisa yon ITIN ye?

Yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab (ITIN) se yon nimewo pou tretman taks ke Sèvis Revni Entèn Ameriken (IRS) emèt. IRS emèt ITIN ba moun ki oblije gen yon nimewo idantifikasyon kontribyab ameriken men ki pa genyen, e ki pa kalifye pou yo genyen, yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) nan men Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA).

Pouki rezon yo itilize yon ITIN?

IRS emèt ITIN yo pou ede moun konfòme yo avèk lwa fiskal ameriken, e pou fasilite yon mwayen efikas pou trete ak kontwole revni fiskal ak peman pou moun ki pa kalifye pou nimewo Sekirite Sosyal. Yo emèt yo kèlkeswa estati imigrasyon an, paske ni rezidan ni etranje ki pa rezidan yo ka gen yon deklarasyon revni ameriken oswa yon egzijans pou fè rapò selon Kòd Revni Entèn nan. ITIN yo pa sèvi okenn lòt objektif apade fè rapò sou enpo federal.

Yon ITIN pa:

 • Bay otorizasyon pou travay nan peyi Etazini
 • Founi kalifikasyon pou avantaj Sekirite Sosyal
 • Kalifye yon depandan pou Rezon Kredi Taks Revni Akimile

Èske mwen bezwen yon ITIN?

Èske sitiyasyon ki annapre yo konsène ou?

 1. Ou pa genyen yon SSN e ou pa kalifye pou jwenn youn, e
 2. Ou gen obligasyon pou founi yon nimewo idantifikasyon enpo federal oswa pou ranpli yon deklarasyon enpo federal, e
 3. Ou nan youn nan kategori swivan yo.
 • Etranje ki pa rezidan ki oblije ranpli deklarasyon enpo ameriken
 • Etranje rezidan ameriken k ap (baze sou kantite jou ou prezan nan peyi Etazini) ranpli yon deklarasyon enpo amerike
 • Depandan oswa mari/madanm yon sitwayen ameriken/etranje rezidan
 • Depandan oswa mari/madanm yon etranje ki pa rezidan ki gen yon viza
 • Etranje ki pa rezidan k ap reklame yon benefis konvansyon fiskal
 • Elèv, pwofesè oswa chèchè etranje ki pa rezidan, k ap ranpli yon deklarasyon enpo ameriken oswa k ap reklame yon eksepsyon

Si se leka, lè sa a ou fèt pou aplike pou yon ITIN.

Èske se pou mwen renouvle ITIN mwen?

Si w dwe ranpli yon deklarasyon enpo an 2019 e ITIN ou an ekspire avan w ranpli deklarasyon an an 2019, nou rekòmande pou w soumèt yon aplikasyon renouvèlman kounye a pou evite posiblite reta nan tretman deklarasyon enpo w la. Si w itilize yon ITIN ki ekspire sou deklarasyon enpo ameriken w lan, yo pral trete l ak travay sou li selon lè w soumèt li a, men san okenn egzanpsyon ak/oswa kredi ou reklame e yo pap peye okenn ranbousman lè sa a. Ou pral resevwa yon avi k ap esplike reta k ap genyen pou nenpòt ranbousman e ke ITIN lan ekspire.