Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks

Rapèl Enpòtan

 • ITIN ou an ka ekspire avan ou soumèt yon deklarasyon enpo an 2020. Tout ITIN ki pa sèvi sou yon deklarasyon pou enpo federal omwen yon fwa pandan twa dènye ane ki sot pase yo pral ekspire nan dat 31 desanm 2019. Anplis, tout ITIN yo emèt avan 2013 yo ki gen chif mitan yo ki se 83, 84, 85, 86 oswa  87 (Pa egzanp: (9XX-83-XXXX) pral ekspire nan fen ane a.

 • Si ou dwe ranpli yon deklarasyon enpo an 2020, IRS rekòmande pou soumèt yon Fòm W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab IRS, oswa Fòm W-7(SP), Solicitud de Número del Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, kounye a pou renouvle ITIN ou. N ap fè w sonje, ou kapab renouvle tou ITIN ki gen chif mitan yo ki se  73, 74, 75, 76, 77, 81 ak  82 ki ekspire an 2018. Chif mitan 70, 71, 72, 78, 79 oswa 80 ki ekspire an 2016 ak 2017 yo.

 • Gade nan Fèy Enfòmasyon sou ITIN nan pou plis enfòmasyon

 • Ansanm avèk Fòm W-7 ou a, w ap dwe:

  • anekse dokiman idantifikasyon yo oswa kopi sètifye yo ke ajans emetè a bay ak nenpòt lòt atachman egzijib.

  • seleksyone rezon ki fè ou bezwen ITIN nan jan yo dekri l nan enstriksyon sou Fòm W-7 la ak W-7 (SP) a.
   Note: Yon retou taks pa oblije ak yon aplikasyon renouvèlman.

Èske se pou mwen renouvle ITIN mwen?

Si w dwe ranpli yon deklarasyon enpo an 2020 e ITIN ou an ekspire avan w ranpli deklarasyon an an 2020, nou rekòmande pou w soumèt yon aplikasyon renouvèlman kounye a pou evite posiblite reta nan tretman deklarasyon enpo w la. Si w itilize yon ITIN ki ekspire sou deklarasyon enpo ameriken w lan, yo pral trete l ak travay sou li selon lè w soumèt li a, men san okenn egzanpsyon ak/oswa kredi ou reklame e yo pap peye okenn ranbousman lè sa a. Ou pral resevwa yon avi k ap esplike reta k ap genyen pou nenpòt ranbousman e ke ITIN lan ekspire.