Detèmine Estati Rezidans Fiskal yon Patikilye

Si ou ou pa yon sitwayen ameriken, yo konsidere w tankou yon  san rezidans (an anglè) nan Etazini pou rezon enpo ameriken. sof si ou ta pase youn nan de (2) tès yo. Ou se yon etranje rezidan Ozetazini pou motif taks si ou pase tès kat vèt la (an anglè) oswa tès prezans konsiderab la (an anglè) pou ane ane sivil la (1ye Janvye – 31 Desanm).

Gen kèk règleman ki ekziste pou detèmine dat kòmansman ak finisman rezidans (an anglè) ou.

Nan kèk ka, ou gen posiblite fè chwa ki depase otorite tès kat vèt la ak tèt prezans konsiderab la, tankou :

Ou kapab alafwa yon san rezidans epi yon Rezidan pou motif taks nan menm ane fiskal la. Dabitid sa konn rive nan lane ou rantre oswa kite Etazini. Nan ka sa, w ap bezwen fè yon deklarasyon enpo sou revni a doud estati (an anglè).

Si ou se yon rezidan pou motif taks ki bezwen etabli residans ou ozetazini nan objektif pou reklame yon avantaj trete fiskal ak yon peyi etranje, konsilte Sètifikasyon Rezidans Ozetazini pou Rezon Trete Fiskal (an anglè).