Detèmine Estati Fiskal Etranje

Si ou se yon etranje (ou pa yon sitwayen ameriken), yo konsidere w tankou yon etranje san rezidans (an Anglè) sof si ou ta pase youn nan de (2) tès yo. Si ou se yon etranje rezidan Ozetazini pou motif taks si ou pase tès kat vèt la (an Anglè) oswa tès prezans konsiderab la (an Anglè) pou ane ane sivil la (1ye Janvye – 31 Desanm).

Gen kèk règleman ki ekziste pou detèmine dat kòmansman ak finisman rezidans (an Anglè) pou etranje yo.

Nan kèk ka, etranje yo gen posiblite fè chwa ki depase otorite tès kat vèt la ak tèt prezans konsiderab la, tankou :

Ou kapab alafwa yon Etranje ki pa Rezidan epi yon Etranje Rezidan nan menm ane fiskal la. Dabitid sa konn rive nan lane ou rantre oswa kite Etazini. Nan ka sa, w ap bezwen fè yon deklarasyon enpo sou revni a doud estati (an Anglè).

Si ou se yon etranje rezidan ki bezwen etabli residans ou ozetazini nan objektif pou reklame yon avantaj trete fiskal ak yon peyi etranje, konsilte Sètifikasyon Rezidans Ozetazini pou Rezon Trete Fiskal (an Anglè).