Xác Định Tình Trạng Cư Trú Thuế của một Cá Nhân

Nếu quý vị không phải công dân Hoa Kỳ thì được coi là người tạm trú ở Hoa Kỳ cho mục đích thuế trừ khi quý vị đáp ứng một trong hai yêu cầu. Quý vị là thường trú nhân của Hoa Kỳ cho mục đích thuế nếu quý vị đáp ứng được yêu cầu về thẻ xanh (tiếng Anh) hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể (tiếng Anh) cho năm dương lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12).

Có các quy tắc nhất định để xác định ngày bắt đầu và kết thúc cư trú (tiếng Anh) của quý vị.

Trong một số trường hợp, quý vị được phép thực hiện các lựa chọn thay thế yêu cầu về thẻ xanh và yêu cầu về sự hiện diện đáng kể như sau:

Quý vị có thể vừa là người tạm trú vừa là thường trú nhân cho mục đích thuế của Hoa Kỳ trong cùng năm thuế. Điều này thường xảy ra vào năm quý vị đến hoặc đi từ Hoa Kỳ. Nếu vậy, quý vị cần nộp tờ khai thuế thu nhập với tình trạng kép (tiếng Anh).

Nếu quý vị là thường trú nhân Hoa Kỳ cho mục đích thuế và cần phải thiết lập tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ cho mục đích yêu cầu quyền lợi theo hiệp ước thuế với nước ngoài thì nên tham khảo Chứng Nhận Cư Trú Tại Hoa Kỳ Cho Các Mục Đích Của Hiệp Ước Thuế (tiếng Anh).