Ðánh Thuế Ngoại Kiều Không Thường Trú

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Ngoại kiều là bất cứ người nào không là công dân Hoa Kỳ hoặc kiều dân Hoa Kỳ (U.S. citizen or U.S. national). Ngoại kiều không thường trú là ngoại kiều chưa đạt tiêu chuẩn cấp Thẻ Xanh (Green Card Test) hoặc kiểm tra thật sự có mặt (Substantial Presence Test).

A. Ai Phải Khai Thuế? (Who Must File)

Nếu quý vị đáp ứng tiêu chuẩn của bất cứ mục nào sau đây thì phải khai thuế:

  1. Ngoại kiều không thường trú có tham gia hay được xem như tham gia vào hoạt động mậu dịch hoặc thương mại tại Hoa Kỳ trong năm.
  2. Ngoại kiều không thường trú không tham gia vào hoạt động mậu dịch hay thương mại tại Hoa Kỳ nhưng có lợi tức ở Hoa Kỳ, và chưa trả hết nợ thuế trên lợi tức đó khi khấu lưu tiền thuế ngay tại nguồn.
  3. Ðại diện hay đại lý giữ trách nhiệm khai thuế cho người đã nhắc đến tại mục (1) hoặc (2),
  4. Thể nhân trông giữ tài sản hay quỹ tín thác của ngoại kiều không thường trú, hoặc
  5. Thể nhân là người thường trú hay người nhà được ủy thác - hoặc người khác đang giữ nhiệm vụ chăm sóc con người hay trông giữ tài sản của cá nhân không thường trú - có thể phải khai thuế lợi tức cho cá nhân đó và trả tiền thuế (Tham khảo Quy Ðịnh của Bộ Ngân Khố: Treas. Reg. 1.6012-3(b)).

LÝU Ý: Nếu quý vị là ngoại kiều không thường trú thuộc dạng học sinh, giáo viên, hoặc người tập sự chỉ tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ theo chiếu khán "F,""J,""M," hay "Q", thì được xem là có tham gia vào hoạt động mậu dịch hoặc thương mại tại Hoa Kỳ. Quý vị chỉ phải nộp Mẫu 1040NR (Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) (hoặc Mẫu 1040NR-EZ (Form 1040NR-EZ, U.S. Income Tax Return for Certain Nonresident Aliens With No Dependents)) nếu có lợi tức bị đánh thuế, chẳng hạn như lương bổng, tiền boa, học bổng sinh viên và nghiên cứu sinh, cổ tức, v.v... Nên tham khảo mục Học Sinh và Nghiên Cứu Sinh Ngoại Quốc (Foreign Students and Scholars) để biết thêm thông tin.

Ðòi Khoản Hoàn Trả hoặc Quyền Lợi (Claiming a Refund or Benefit)

Quý vị cũng phải khai thuế lợi tức nếu muốn:

  1. Ðòi khoản hoàn trả tiền thuế khấu lưu dư hay trả lố, hoặc
  2. Ðòi quyền lợi trên bất cứ khoản khấu giảm hay tín thuế nào. Thí dụ: nếu quý vị không tham gia hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ nhưng có lợi tức từ bất động sản, và quý vị muốn xem đó là lợi tức có liên kết hữu hiệu (effectively connected income), thì phải kịp thời nộp tờ khai chân thật và chính xác để đòi mọi khoản khấu giảm có thể có trên lợi tức này.

B. Lợi Tức Phải Trình Báo (Which Income to Report)

Ðối với ngoại kiều không thường trú, nói chung phải chia lợi tức bị đánh thuế lợi tức Hoa Kỳ thành hai hạng loại:

Sau khi trừ các khoản khấu giảm, Lợi Tức Có Liên Kết Hữu Hiệu bị đánh thuế theo biểu suất từng bậc lũy tiến. Cũng áp dụng biểu suất y hệt cho công dân Hoa Kỳ và người thường trú. Nói chung lợi tức FDAP có bao gồm lợi tức đầu tư thụ động, nhưng trên lý thuyết, nó có thể gồm chứa hầu như mọi dạng lợi tức. Lợi tức FDAP bị đánh thuế cố định 30 phần trăm (hoặc với biểu suất thấp hơn theo hiệp ước), và hoàn toàn không có khoản khấu giảm nào. Phải trình báo Lợi Tức Có Liên Kết Hữu Hiệu ở trang một của Mẫu 1040NR(Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return). Phải trình báo lợi tức FDAP ở trang bốn của Mẫu 1040NR.

C. Biểu Mẫu Phải Ðệ Nộp (Which Form to File)

Nếu bị đòi hỏi khai thuế lợi tức thì ngoại kiều không thường trú phải xử dụng:

Có thể tìm thêm thông tin tại mục Biểu Mẫu Phải Ðệ Nộp (Which Form to File).

Thời Ðiểm và Nơi Chốn Ðệ Nộp (When and Where To File)

Nếu quý vị là nhân viên hoặc tự làm chủ, và có lương bổng hay thù lao (vì không là nhân viên) bị khấu lưu thuế lợi tức Hoa Kỳ, hoặc quý vị có văn phòng hay địa điểm thương mại tại Hoa Kỳ, thì nói chung phải khai thuế với hạn chót là ngày 15 của tháng thứ 4 sau khi niên thuế kết thúc. Ðối với người khai thuế theo niên lịch, nói chung đó là ngày 15 tháng Tư.

Nếu quý vị không là nhân viên hoặc chủ tư doanh có lương bổng hay thù lao (vì không là nhân viên) bị khấu lưu thuế lợi tức Hoa Kỳ, hoặc nếu quý vị không có văn phòng hay địa điểm thương mại tại Hoa Kỳ, thì nói chung phải khai thuế với hạn chót là ngày 15 của tháng thứ 6 sau khi niên thuế kết thúc. Ðối với người khai thuế theo niên lịch, nói chung đó là ngày 15 tháng Sáu.

Hãy nộp Mẫu 1040NR-EZ và Mẫu 1040NR theo địa chỉ đã nói rõ trong phần hướng dẫn cho Mẫu 1040NR-EZ và 1040NR.

Gia hạn thời gian đệ nộp (Extension of Time to File)

Nếu quý vị không thể nộp tờ khai thuế trước hoặc vào ngày đáo hạn thì phải nộp Mẫu 4868 (Form 4868) với mục đích yêu cầu tự động gia hạn thêm sáu tháng để đệ nộp. Quý vị phải nộp Mẫu 4868 trước hoặc vào ngày đáo hạn khai thuế thường kỳ.

Quý Vị Có Thể Bị Mất Các Khoản Khấu Giảm và Tín Thuế (You Could Lose Your Deductions and Credits)

Muốn được hưởng lợi ích khả dĩ nhờ các khoản khấu giảm hoặc tín thuế thì quý vị phải kịp thời nộp tờ khai thuế lợi tức chân thật và chính xác. Vì mục đích này, sẽ xem là kịp thời nếu nộp tờ khai trong vòng 16 tháng kể từ ngày đáo hạn vừa nhắc đến. Sở Thuế Vụ có quyền từ chối các khoản khấu giảm và tín thuế ghi trên tờ khai nộp trễ hơn 16 tháng sau ngày đáo hạn khai thuế. Nên tham khảo mục Thời Ðiểm Ðệ Nộp tại Chương 7 của Ấn Phẩm 519 (Publication 519, U.S. Tax Guide for Alien), Hướng Dẫn Ngoại Kiều Nộp Thuế Hoa Kỳ để biết nhiều chi tiết phụ trội.

Ngoại Kiều Xuất Cảnh (Departing Alien)

Trước khi rời khỏi Hoa Kỳ, mọi ngoại kiều (cũng có một số ngoại lệ (exception)) đều phải xin giấy chứng nhận tuân hành. Chớ quên lấy tài liệu này - cũng thường gọi là giấy phép ra khơi hoặc giấy phép xuất cảnh (sailing permit or departure permit) - từ IRS trước khi rời khỏi Hoa Kỳ. Quý vị sẽ được cấp giấy phép ra khơi hay xuất cảnh sau khi nộp Mẫu 1040-C (Form 1040-C, U.S. Departing Alien Income Tax Return)  hoặc Mẫu 2063 (Form 2063, U.S. Departing Alien Income Tax Statement).

Ngay cả khi quý vị đã rời khỏi Hoa Kỳ và nộp Mẫu 1040-C, Tờ Khai Thuế Lợi Tức của Ngoại Kiều Sắp Rời Khỏi Hoa Kỳ, vào lúc xuất cảnh, quý vị vẫn phải nộp tờ khai thuế lợi tức hàng năm. Nếu quý vị đã kết hôn và cả hai vợ chồng đều phải khai thuế, thì mỗi người sẽ phải nộp tờ khai riêng, trừ khi một trong hai người là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều thường trú, và trong trường hợp đó ngoại kiều xuất cảnh có thể nộp chung tờ khai với người hôn phối Tham khảo Người Hôn Phối Không Thường Trú Ðược Xem Như Người Thường Trú (Nonresident Spouse Treated as a Resident).

Các đề tài tham khảo/liên quan (tiếng Anh)