Thuế cho Người Nước Ngoài Không Thường Trú

Người nước ngoài là bất cứ người nào không là quốc tịch Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ. Người nước ngoài không thường trú là người nước ngoài không đáp ứng được yêu cầu về thẻ xanh (tiếng Anh) hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể (tiếng Anh).

A. Ai Phải Khai Thuế?

Nếu quý vị đáp ứng tiêu chuẩn của bất cứ mục nào sau đây thì phải khai thuế:

  1. Người nước ngoài không thường trú có tham gia hay được xem như tham gia vào hoạt động mậu dịch hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ trong năm.
  2. Người nước ngoài không thường trú không tham gia vào hoạt động mậu dịch hay kinh doanh tại Hoa Kỳ nhưng có thu nhập ở Hoa Kỳ, và chưa trả hết nợ thuế trên thu nhập đó khi khấu lưu tiền thuế ngay tại nguồn.
  3. Người dại diện hay người thay mặt giữ trách nhiệm khai thuế cho người đã nhắc đến tại mục (1) hoặc (2),
  4. Thể nhân trông giữ tài sản hay quỹ tín thác của người nước ngoài không thường trú, hoặc
  5. Thể nhân là người thường trú hay người nhà được ủy thác - hoặc người khác đang giữ nhiệm vụ chăm sóc con người hay trông giữ tài sản của cá nhân không thường trú - có thể phải khai thuế thu nhập cho cá nhân đó và trả tiền thuế (Tham khảo Treas. Reg. 1.6012-3(b)).

LÝU Ý: Nếu quý vị là người nước ngoài không thường trú thuộc dạng học sinh, giáo viên, hoặc người tập sự chỉ tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ theo thị thực "F,""J,""M," hay "Q", thì được xem là có tham gia vào hoạt động mậu dịch hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ. Quý vị chỉ phải nộp Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Không Thường Trú (tiếng Anh) nếu có thu nhập chịu thuế, chẳng hạn như lương bổng, tiền boa, học bổng sinh viên và nghiên cứu sinh, cổ tức, v.v... Tham khảo Học Sinh và Học Giả Nước Ngoài (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Yêu Cầu Hoàn Thuế hoặc Quyền Lợi

Quý vị cũng phải khai thuế thu nhập nếu muốn:

  1. Yêu cầu hoàn trả tiền thuế khấu lưu dư hay trả dư, hoặc
  2. Yêu cầu quyền lợi trên bất cứ khoản khấu trừ hay tín thuế nào. Thí dụ, nếu quý vị không tham gia hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ nhưng có thu nhập từ bất động sản, và quý vị muốn xem đó là thu nhập có liên kết hữu hiệu, thì phải kịp thời nộp tờ khai chân thật và chính xác để yêu cầu mọi khoản khấu trừ có thể có trên thu nhập này.

B. Thu Nhập Nào Phải Khai Báo

Thu nhập của người nước ngoài không thường trú phải chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ thường phải được chia thành hai loại:

Sau khi trừ các khoản khấu giảm, Thu Nhập Có Liên Kết Hữu Hiệu bị đánh thuế theo biểu suất từng bậc lũy tiến. Đây là những mức tương tự áp dụng cho quốc tịch Hoa Kỳ và thường trú nhân. Thu Nhập Có Liên Kết Hữu Hiệu nên được khai báo trên trang một của Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Không Thường Trú (tiếng Anh). Thu nhập FDAP bị đánh thuế cố định 30 phần trăm (hoặc với biểu suất thấp hơn theo hiệp ước), và hoàn toàn không có khoản khấu trừ nào. Thu nhập FDAP không có liên kết hữu hiệu với mậu dịch hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ và nên được khai báo  Bảng NEC (Mẫu 1040-NR), Thuế trên Thu Nhập Không Có Liên Kết Hữu Hiệu với Mậu Dịch hoặc Kinh Doanh tại Hoa Kỳ (tiếng Anh)PDF.

C. Nên Khai Mẫu Đơn Nào

Người nước ngoài không thường trú được yêu cầu khai thuế thu nhập phải sử dụng Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Không Thường Trú (tiếng Anh).

Thời Ðiểm và Nơi Nộp Đơn

Nếu quý vị là nhân viên và có lương bổng bị khấu lưu thuế thu nhập Hoa Kỳ, hoặc quý vị có văn phòng hay địa điểm kinh doanh tại Hoa Kỳ, thì nói chung phải khai thuế với hạn chót là ngày 15 của tháng thứ 4 sau khi năm thuế kết thúc. Ðối với người khai thuế theo dương lịch, nói chung đó là ngày 15 tháng Tư.

Nếu quý vị không là nhân viên hoặc tự kinh doanh có lương bổng hay thù lao cho người không phải là nhân viên bị khấu lưu thuế thu nhập Hoa Kỳ, hoặc nếu quý vị không có văn phòng hay địa điểm kinh doanh tại Hoa Kỳ, thì nói chung phải khai thuế với hạn chót là ngày 15 của tháng thứ 6 sau khi năm thuế kết thúc. Ðối với người khai thuế theo dương lịch, nói chung đó là ngày 15 tháng Sáu.

Hãy nộp Mẫu 1040NR theo địa chỉ đã nói rõ trong phần hướng dẫn cho Mẫu 1040NR.

Gia hạn thời gian khai thuế

Nếu quý vị không thể nộp tờ khai thuế vào ngày đáo hạn thì phải nộp Mẫu 4868 (tiếng Anh) để yêu cầu tự động gia hạn thời gian khai thuế. Quý vị phải nộp Mẫu 4868 vào ngày đáo hạn khai thuế thường kỳ.

Quý Vị Có Thể Bị Mất Các Khoản Khấu Trừ và Tín Thuế

Để nhận được lợi ích của bất kỳ khoản khấu trừ hoặc tín dụng được phép nào, quý vị phải kịp thời khai thuế thu nhập trung thực và chính xác. Vì mục đích này, việc tờ khai đúng thời hạn nếu nó được nộp trong vòng 16 tháng kể từ ngày đáo hạn vừa được thảo luận. Sở Thuế Vụ có quyền từ chối các khoản khấu trừ và tín thuế trên các tờ khai thuế được nộp sau hơn 16 tháng kể từ ngày đến hạn của tờ khai. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo chương  Khi Nào Nộp Tờ Khai trong Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh).

Người Nước Ngoài Xuất Cảnh

Trước khi rời Hoa Kỳ, tất cả người nước ngoài (với một số trường hợp ngoại lệ) phải có chứng chỉ tuân thủ. Tài liệu này, còn được gọi phổ biến là giấy phép ra khơi hoặc giấy phép khởi hành (tiếng Anh), phải được cấp từ IRS trước khi rời Hoa Kỳ. Quý vị sẽ nhận được giấy phép ra khơi hoặc khởi hành sau khi nộp Mẫu 1040-C, Tờ Khai Thuế Thu Nhập cho Người Nước Ngoài Xuất Cảnh Hoa Kỳ (tiếng Anh) hoặc Mẫu 2063, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cho Người Nước Ngoài Xuất Cảnh Hoa Kỳ (tiếng Anh).

Ngay cả khi quý vị đã rời Hoa Kỳ và nộp Mẫu 1040-C khi xuất cảnh, quý vị vẫn phải khai thuế thu nhập hàng năm của Hoa Kỳ. Nếu quý vị đã kết hôn và cả quý vị và vợ / chồng của quý vị đều được yêu cầu khai thuế, thì mỗi người phải nộp một tờ khai riêng biệt, trừ khi một trong hai người vợ hoặc chồng là quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người nước ngoài, trong trường hợp đó người nước ngoài xuất cảnh có thể nộp tờ khai thuế chung với người phối ngẫu (Tham khảo Vợ/chồng Không Thường Trú được Đối Xử như là Thường Trú Nhân (tiếng Anh)).

Các Đề Tài Tham Khảo/Liên Quan