Ðánh Thuế Ngoại Kiều Thường Trú

Lợi Tức Chịu Thuế

Nhìn chung, lợi tức của ngoại kiều là thường trú nhân Hoa Kỳ sẽ chịu thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị là ngoại kiều thuộc diện thường trú nhân thì quý vị phải khai báo mọi khoản tiền lời, cổ tức, lương bổng hoặc các thù lao khác, lợi tức từ tài sản cho thuê hoặc tác quyền và các dạng lợi tức khác trên tờ khai thuế tại Hoa Kỳ. Quý vị phải khai báo những khoản tiền này, bất kể số tiền kiếm được ở trong hay ngoài Hoa Kỳ.

Thuế

Nhìn chung, ngoại kiều là thường trú nhân sẽ chịu thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là lợi tức mà họ kiếm được trên toàn thế giới sẽ bị đánh thuế Hoa Kỳ và phải được khai báo trên tờ khai thuế tại Hoa Kỳ. Lợi tức của ngoại kiều là thường trú nhân sẽ chịu thuế suất đánh từ bậc áp dụng cho công dân Hoa Kỳ. Ngoại kiều là thường trú nhân dùng Bảng Thuế Suất và Khung Thuế Suất áp dụng cho công dân Hoa Kỳ, các bảng biểu này có trong Phần Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Cương Vị Khai Thuế

Ngoại kiều là thường trú nhân có thể sử dụng những cương vị khai thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể khai báo các khoản khấu trừ giống như công dân Hoa Kỳ nếu quý vị là ngoại kiều thuộc diện thường trú nhân trong toàn bộ năm thuế. Quý vị nên tham khảo Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh)Phần Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR để biết thêm thông tin về cách khai báo các khoản khấu trừ được phép.

Khai Báo Các Khoản Miễn Trừ

Đối với những năm thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng Mười Hai, 2017, quý vị không thể yêu cầu các khoản miễn trừ cá nhân cho bản thân, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc. Tham khảo Ấn Phẩm 501, Thông Tin về Các Khoản Miễn Trừ, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Khai Nộp Hồ Sơ Thuế (Tiếng Anh) Ngoại Kiều – Bãi Bỏ Các Khoản Miễn Trừ Cá Nhân (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

THẬN TRỌNG: Người phối ngẫu và mỗi người phụ thuộc đều phải có Số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế Cá Nhân thì họ mới được khai là người phụ thuộc.

Các Khoản Khấu Trừ

Ngoại kiều là thường trú nhân có thể sử dụng Bản Khai A của Mẫu 1040 để khai báo khấu trừ từng khoản giống như công dân Hoa Kỳ. Những khấu trừ này bao gồm một số phí tổn y tế và nha khoa, thuế lợi tức tiểu bang và địa phương, thuế bất động sản, tiền lời mà quý vị trả cho khoản vay mua nhà, đóng góp từ thiện và mất mát do tai họa và trộm cắp.

Nếu quý vị không khấu trừ từng khoản thì quý vị có thể xin khấu trừ tiêu chuẩn cho cương vị khai thuế của mình. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh)Phần Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Tín Thuế

Nhìn chung, ngoại kiều là thường trú nhân sử dụng các quy chế giống như đối với công dân Hoa Kỳ để xin tín thuế và khai báo tiền nộp thuế, kể cả tiền khấu lưu. Sau đây là một số loại tín thuế mà quý vị có thể yêu cầu: tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc, tín thuế dành cho người cao niên và người tàn tật, tín thuế trẻ em, tín thuế giáo dục, tín thuế lợi tức từ nước ngoài, tín thuế thu nhập do lao động và tín thuế xin con nuôi. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh)Phần Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Các Biểu Mẫu và Ngày Hết Hạn

Ngoại kiều là thường trú nhân phải nộp Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Người Cao Niên Hoa Kỳ (Tiếng Anh) theo địa chỉ đã ghi trong phần hướng dẫn. Ngày hết hạn nộp tờ khai thuế và trả mọi khoản thuế là ngày 15 tháng Tư của năm tiếp theo sau năm quý vị khai thuế. Vào ngày 15 tháng Tư, quý vị được tự động gia hạn đến ngày 15 tháng Sáu để khai thuế nếu nơi kinh doanh chính và nhà ở của quý vị ở ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico. Quý vị có thể được tự động gia hạn thời gian khai thuế đến ngày 15 tháng Mười nếu quý vị nộp Mẫu 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ (Tiếng Anh) vào ngày hoặc trước ngày 15 tháng Tư (ngày 15 tháng Sáu nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được gia hạn đến ngày này). Xem hướng dẫn dành cho mẫu khai thuế mà quý vị muốn nộp để biết thêm thông tin.