Thuế của Thường trú nhân Hoa Kỳ

Thu nhập chịu thuế

Nhìn chung, thu nhập của thường trú nhân Hoa Kỳ sẽ chịu thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Nếu bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ thì bạn phải khai báo mọi khoản tiền lãi, cổ tức, lương bổng hoặc các thù lao khác cho dịch vụ, thu nhập từ tài sản cho thuê hoặc tác quyền và các dạng thu nhập khác trên tờ khai thuế Hoa Kỳ. Bạn phải khai báo những khoản tiền này, bất kể số tiền kiếm được ở trong hay ngoài Hoa Kỳ.

Thuế

Nhìn chung, thường trú nhân Hoa Kỳ sẽ chịu thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là thu nhập mà họ kiếm được trên toàn thế giới sẽ bị đánh thuế Hoa Kỳ và phải được khai báo trên tờ khai thuế Hoa Kỳ. Thu nhập của thường trú nhân Hoa Kỳ sẽ chịu thuế suất từ bậc áp dụng cho công dân Hoa Kỳ. Thường trú nhân Hoa Kỳ  dùng Bảng Thuế suất và Khung Thuế suất áp dụng cho công dân Hoa Kỳ, các bảng này có trong Hướng dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Tư cách khai thuế

Thường trú nhân Hoa Kỳ  có thể sử dụng những tư cách khai thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Bạn có thể khai báo các khoản khấu trừ giống như công dân Hoa Kỳ nếu bạn thường trú nhân trong toàn bộ năm thuế. Bạn nên tham khảo Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) và Hướng dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR để biết thêm thông tin về cách khai báo các khoản khấu trừ được phép.

Khai miễn trừ

Đối với những năm thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12, 2017, bạn không thể yêu cầu các khoản miễn trừ cá nhân cho bản thân, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc. Tham khảo Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh) và  Người nước ngoài – Bãi bỏ các khoản miễn trừ cá nhân (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

THẬN TRỌNG: Người phối ngẫu và mỗi người phụ thuộc đều phải có Số An sinh Xã hội hoặc Mã số thuế Cá nhân thì họ mới được khai là người phụ thuộc.

Các khoản khấu trừ

Thường trú nhân Hoa Kỳ  có thể yêu cầu khấu trừ từng khoản giống như công dân Hoa Kỳ bằng cách sử dụng Bảng A của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR.

Nếu bạn không khấu trừ từng khoản thì bạn có thể xin khấu trừ tiêu chuẩn cho tư cách khai thuế của mình. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) và Hướng dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Tín thuế

Nhìn chung, thường trú nhân Hoa Kỳ  yêu cầu các khoản tín thuế và báo cáo các khoản thanh toán thuế, bao gồm cả khấu lưu bằng cách sử dụng các quy tắc tương tự áp dụng cho công dân Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) và Hướng dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Các mẫu đơn và đáo hạn

Thường trú nhân Hoa Kỳ  phải nộp Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) theo địa chỉ đã ghi trong phần hướng dẫn. Ngày hết hạn nộp tờ khai thuế và trả mọi khoản thuế là ngày 15 tháng 4 của năm tiếp theo sau năm bạn khai thuế. Vào ngày 15 tháng 4, bạn được tự động gia hạn 2 tháng đến ngày 15 tháng 6 để khai thuế nếu nơi kinh doanh chính và nhà ở của bạn ở ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico. Bạn có thể được tự động gia hạn thời gian khai thuế đến ngày 15 tháng 10 nếu bạn nộp Mẫu 4868, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân (tiếng Anh) vào ngày hoặc trước ngày 15 tháng 4(ngày 15 tháng 6 nếu bạn đủ điều kiện được tự động gia hạn 2 tháng). Xem hướng dẫn dành cho mẫu khai thuế mà bạn muốn nộp để biết thêm thông tin.