Plis enfòmasyon sou ITIN LAN

Kouman pou m jwenn plis enfòmasyon sou ITIN lan lòt bò dlo? (How can I obtain an ITIN from abroad?)

Peyè taks  ki etranje e ki bezwen  yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (ITIN an angle)  kapab jwenn youn  menm si li pa andedan peyi a. Nou ka jwenn detay  nan paj ki nan adrès sila :  Jwenn yon ITIN pandan ou lòt bò dlo" (Obtaining an ITIN from Abroad). 

Eske ou ka sèvi ak ITIN lan pou pyès idantifikasyon? (Are ITINs valid for identification?)

Non. ITIN lan se pa yon pyès idantifikasyon ki valid si li pa nan sistèm federal taks la. Etandone ITIN lan se pou ekzamen taks sèlman li bon, IRS pa itilize menm regleman ak lòt enstitisyon ki pwodui pyès idantifikasyon ki otantik.

Kandida pou ITIN lan kapab aplike pèsonèlman osnon pa lapòs; men, IRS pa pran desizyon pou valide otantisite dokiman idantite yo.. ITIN lan pa reprezante yon pyès idantite lè li pa nan sistèm federal taks la e li pa dwe sèvi, osnon aksepte pou pyès idantifikasyon nan zafè taks.

Eske ITIN lan ka sèvi pou travay? (Are ITINs valid for work purposes?)

Non. ITINa sèvi pou zafè taks federal sèlman. Lè ou genyen yon NIPPT, sa pa chanje kondisyon immigrasyon w, osnon dwa ou genyen pou travay nan Etazini.

Eske ou ka itilize ITIN lan kòm pyès idantite pou pran yon lisans pou kondui nan Eta a? (Can ITINs be used as proof of identification to obtain a state driver’s license?)

Non. ITIN lan pa valid  pou idantifikasyon lè ou pa nan sistèm taks federal la. Pou plis enfòmasyon , konsilte  DMV communication PDF ke Depatman machin ak motè (DMV) genyen.

Kisa pou m fè lè yo ban mwen yon nimewo sekirite sosyal  (NSS)? (What do I do when I am assigned a social security number (SSN))?

Yon fwa ou resevwa NSS ou a, se pou itilize  nimewo sa a pou zafè taks e sispann itilize ITIN lan . Li  pa korèk pou itilize alafwa yon ITIN ak yon NSS  pou menm moun lan k ap soumèt deklarasyon taks li. Ou gen reskonsabilite  pou fè IRS konn sa pou nou kapab rasanble  nan dosye taks la tout enfòmasyon an anba yon sèl nimewo idantite. Si w pa fè IRS konnen lè ou resevwa NSS ou a, ou ka pa benefisye kredi  pou tout salè ou resevwa e tout taks yo kenbe  ki ta ka redui kantite lajan yo dwe ranbouse w.  Ou ka vizite biwo lokal IRS osnon ekri yon lèt  ki esplike ke ou fèk resevwa yon NSS e ou vle tout dosye taks ou konbine. Endike tout non w, adrès lapòs ou, ansam ak ITIN ou, ak kopi kat sekirite sosyal ou ak kopi CP 365, Kominikasyon ki anonse yo bay yon ITIN, si li disponib. IRS ava elimine tout  enfòmasyon ki te asosye ak ITIN lan e ki te soumèt anba nimewo sa a ak NSS lan. Voye lèt ou nan adrès sila:

     Internal Revenue Service 
     Austin, TX 73301-0057 

Ki enfòmasyon sou ITIN lan ki disponib an panyòl? (What ITIN information is available in Spanish?)

Majorite enfòmasyon nan paj sa a disponib an panyòl e ou ka gen aksè a li nan adrès sila: the Spanish equivalent page

Ki enfòmasyon sou ITIN lan ki disponib pou pwofesyonèl taks yo? (What ITIN information is available for tax professionals?)

Enfòmasyon sou deklarasyon taks la anba ITIN lan disponib pou pwofesyonèl taks yo. Malgre òdinatè a montre gen diferans ant yon ITIN ak yon NSS, lè deklarasyon taks sou salè fèt elektronik pou moun ki gen yon ITIN, yo ka fè chanjman nan pwogramasyon an pou li kapab aksepte  deklarasyon sa a yo . Ou ka jwenn plis enfòmasyon ak lòt kominikasyon  pou pwofesyonèl taks yo nan paj  ki nan adrès sila : ITIN Reminders for Tax Professionals.

Kisa yon Ajan akseptans ITIN ye? (What is an ITIN Acceptance Agent?)

Yon Ajan akseptans ITIN, se yon endividi, yon biznis, osnon yon òganizasyon (kolèj, enstitisyon finansye, konpayi kontabilite elatriye) ke IRS otorize ede moun jwenn ITIN yo. Ajan Akseptans ki sètifye ekzamine dokimantasyon kandida a, konplete yon sètifika ki di tout bagay kòrèk e transmèt  sètifika sa a  ak aplikasyon an, ansanm ak deklarasyon taks la bay IRS pou li ka fè swivi. Pwosedi sa a kouvri sèlman aplikasyon primè ak segondè. Aplikasyon pou depandan yo ap ekzije pou  dokimantasyon orijinal yo, osnon kopi sètifye  ki soti nan yon enstitisyon rive jwenn IRS pa lapòs. Sa ka rive gen kèk Ajan Akseptans ki va mande yon ti kòb pou demach sa yo.. Klike isit la pou jwen yon lis Ajan Akseptans (Click here for a list of Acceptance Agents). 

Kouman mwen ka vin yon Ajan Akseptans? (How can I become an Acceptance Agent?)

Pou tout kandida ki enterese vin Ajan Akseptans, yo gen kat gwo dispozisyon pou yo pran:

  1. Konplete fòmasyon obligatwa pou vin Ajan Akseptans
  2. Konplete Fòmilè - 13551 e tache kat anprent dijital ou
  3. Tache fòmilè sètifikasyon pou chak moun ki endike nan blòk 5 aplikasyon an.
  4. Konplete yon sesyon fòmasyon nan medsin legal epi soumèt orijinal sètifika ki montre ou fini fòmasyon an ansanm ak fòmilè 13551.

Pou plis enfòmasyon, konsilte paj " How to Become an Acceptance Agent". 

Ki enfòmasyon ki disponib pou etranje k ap achete/vann tè (What information is available for Foreign Property Buyers/Sellers?)

Etranje k ap achte osnon vann tè nan Etazini bezwen yon Nimewo Idantifikasyon Peyè Taks (ITIN an angle) pou yo ka mande pou yo diminye taks yo lè y ap debarase yo de tè yo e lè yo gen pou peye nenpòt taks yo te kenbe  Endividi ki pa kalifye pou Nimewo Sekirite Sosyal kapab jwenn yon ITIN  pou l ka respekte obligasyon li genyen pou l prezante yon NIT. Pou plis enfomasyon, tcheke  adrès sila: ITIN Guidance for Foreign Property Buyers/Sellers

Pou plis enfòmasyon, tanpri konsilte Frequently Asked Questions.