Plis Enfòmasyon sou ITIN nan

Kouman pou mwen jwenn plis enfòmasyon sou ITIN lan lòt bò dlo?

Kontribyab etranje ki bezwen  yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN an angle)  kapab jwenn youn  menm si li pa andedan peyi a. Nou ka jwenn detay sou paj :  Jwenn yon ITIN pandan ou lòt bò dlo

Èske ou ka sèvi ak ITIN lan pou pyès idantifikasyon?

Non. ITIN lan se pa yon pyès idantifikasyon ki valid si li pa nan sistèm fiskal federal la. Kandida pou ITIN yo kapab aplike pèsonèlman osnon pa lapòs; men, IRS pa pran desizyon pou valide otantisite dokiman idantite yo.. ITIN lan pa reprezante yon pyès idantite lè li pa nan sistèm fiskal federal la e li pa dwe sèvi, osnon aksepte pou pyès idantifikasyon pou rezon ki pa gen pou wè ak taks.

Èske ITIN yo ka sèvi pou travay?

Non. ITIN yo sèvi pou zafè taks sou revni federal sèlman. Lè ou genyen yon ITIN, sa pa chanje kondisyon immigrasyon w, osnon dwa ou genyen pou travay nan Etazini.

Èske ou ka itilize ITIN yo kòm pyès idantite pou pran yon lisans pou kondui nan Eta a?

Non. ITIN yo pa valid  pou idantifikasyon lè ou pa nan sistèm fiskal federal la. Pou plis enfòmasyon , konsilte  Kominikasyon DMV (an anglè)PDF ke Depatman machin ak motè (DMV) genyen.

Kisa pou m fè lè yo ban mwen yon nimewo sekirite sosyal (NSS)?

Depi ou fin resevwa NSS ou a, se pou ou itilize nimewo sa a pou zafè taks e sispann itilize ITIN lan. Li  pa korèk pou itilize alafwa yon ITIN ak yon NSS pou menm moun lan k ap soumèt deklarasyon taks li. Ou gen responsabilite pou fè IRS konn sa pou nou kapab rasanble tout dosye taks ou yo anba yon sèl nimewo idantifikasyon. Si w pa fè IRS konnen lè ou resevwa NSS ou a, ou ka pa benefisye kredi  pou tout salè ou resevwa e tout taks yo kenbe  ki ta ka redui kantite lajan yo dwe ranbouse w.  Ou ka vizite biwo lokal IRS osnon ekri yon lèt  ki esplike ke ou fèk resevwa yon NSS e ou vle tout dosye taks ou konbine. Mete tout non w, adrès lapòs ou, ansam ak ITIN ou, ak kopi kat sekirite sosyal ou ak kopi CP 365, Kominikasyon ki anonse yo bay yon ITIN, si li disponib. IRS ava elimine tout  enfòmasyon ki te asosye ak ITIN lan e ki te soumèt anba nimewo sa a ak NSS lan. Voye lèt ou nan adrès sila:

     Internal Revenue Service 
     Austin, TX
73301-0057 

Ki enfòmasyon sou ITIN lan ki disponib an panyòl?

Majorite enfòmasyon nan paj sa a disponib an panyòl e ou ka gen aksè a li nan adrès sila: paj ekivalan panyòl la

Ki enfòmasyon sou ITIN lan ki disponib pou pwofesyonèl taks yo?

Enfòmasyon sou deklarasyon taks lè ou itilize yon ITIN disponib pou pwofesyonèl taks yo. Malgre òdinatè a montre gen diferans ant yon ITIN ak yon NSS, lè deklarasyon taks sou salè fèt pa mwayen elektwonik pou moun ki gen yon ITIN, yo ka fè chanjman nan pwogramasyon an pou li kapab aksepte  deklarasyon sa yo . Ou ka jwenn plis enfòmasyon ak lòt kominikasyon  pou pwofesyonèl taks yo sou paj ki nan adrès sila: Rapèl pou Pwofesyonèl Taks konsènan ITIN yo.

Kisa yon Ajan akseptans ITIN ye?

Yon Ajan akseptans ITIN, se yon endividi, yon biznis, osnon yon òganizasyon (kolèj, enstitisyon finansye, konpayi kontabilite, elatriye) ke IRS otorize pou ede moun jwenn ITIN yo. Ajan Akseptans ki sètifye yo ekzamine dokimantasyon kandida a, konplete yon sètifika ki di tout bagay kòrèk e transmèt  sètifika sa a  ak aplikasyon an, ansanm ak deklarasyon taks la bay IRS pou li ka fè swivi. Pwosedi sa a kouvri sèlman aplikasyon primè ak segondè. Aplikasyon pou depandan yo ap ekzije pou  dokimantasyon orijinal yo, osnon kopi sètifye  ki soti nan yon enstitisyon rive jwenn IRS pa lapòs. Gen kèk Ajan Akseptans ki ka mande yon ti kòb pou demach sa yo. Klike isit la pou ou jwenn yon lis Ajan Akseptans (an anglè)

Kouman mwen ka vin yon Ajan Akseptans?

Pou tout kandida ki enterese vin Ajan Akseptans, gen kat gwo dispozisyon pou yo pran:

  1. Konplete fòmasyon obligatwa pou vin Ajan Akseptans
  2. Konplete Fòmilè 13551 epi tache kat anprent dijital ou
  3. Tache fòmilè sètifikasyon pou chak moun ki endike nan blòk 5 aplikasyon an.
  4. Konplete yon sesyon fòmasyon nan medsin legal epi soumèt orijinal sètifika ki montre ou fini fòmasyon an ansanm ak fòmilè 13551.

Pou plis enfòmasyon, konsilte paj "Kijan pou Ou Vin yon Ajan Akseptans (an anglè)". 

Ki enfòmasyon ki disponib pou etranje k ap achete/vann pwopriyete

Etranje k ap achte osnon vann pwopriyete nan Etazini bezwen yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (ITIN an anglè) pou yo ka mande pou yo diminye taks yo lè y ap debarase yo de pwopriyete yo, epi pou peye nenpòt prelèvman yo gen pou peye. Endividi ki pa kalifye pou Nimewo Sekirite Sosyal kajwenn yon ITIN pou l ka respekte obligasyon li genyen pou l prezante yon TIN. Pou plis enfòmasyon, klike sou Rekòmandasyon ITIN pou Moun k ap Achte oswa Vann Pwopriyete (an anglè)

Pou plis enfòmasyon, tanpri konsilte paj Kesyon yo Poze Souvan yo.