Chanjman nan Pwogram Ajan Akseptans pou ITIN lan

IRS Rekòmanse Aksepte Aplikasyon pou Ajan Akseptans yo

19 janvye 2024, IRS te leve moratwa pou soumèt aplikasyon yo. Kounye a pati ki enterese yo kapab kounye a rekòmanse soumèt aplikasyon pou patisipe nan pwogram Ajan Akseptasyon IRS la. Yon Ajan Akseptasyon se yon moun oswa yon antite IRS otorize pou ede moun etranje ak lòt antite etranje jwenn Nimewo Idantifikasyon Endividyèl Taxpayer (ITIN) nan men IRS.

Nouvo Pwosesis Aplikasyon Akseptasyon

Pwosesis aplikasyon Ajan Akseptasyon an chanje anpil e li gen ladan l efò modènizasyon ki te transfòme pwosesis aplikasyon sou papye anvan an nan yon pwosesis aplikasyon elektwonik. Chanjman sa a pèmèt pi gwo efikasite epi redwi tan nan pwosesis pou aplikasyon yo byen soumèt soti nan 120 jou a 60 jou. Ou gendwa al gade nan FAQ Ajan Akseptasyon yo pou jwenn repons kesyon moun poze souvan sou nouvo pwosesis aplikasyon an.

Pou vin yon Ajan Akseptasyon, ou dwe ranpli epi soumèt yon Aplikasyon Ajan Akseptasyon IRS sou non konpayi/òganizasyon w la. Pwosesis pou ranpli yon Aplikasyon Ajan Akseptasyon IRS gen 4 etap sa yo:

  1. Ranpli Fòmasyon obligatwa Ajan Akseptasyon ITIN anvan w soumèt aplikasyon w lan. Tout moun ki nan lis kòm yon Pati Responsab (RP) nan aplikasyon w lan dwe ranpli fòmasyon an.
  2. Ranpli (Fòmasyon)(CAAs sèlman) anvan ou soumèt aplikasyon w lan. Tout moun ki nan lis kòm RP nan aplikasyon w lan dwe ranpli fòmasyon an.
  3. Ranpli Aplikasyon Ajan Akseptasyon IRS elektwonik la. Idantifye moun ki nan konpayi/òganizasyon an kòm Direktè, Patnè, oswa Pwopriyetè Biznis la (PPO); Konsantman Prensipal (PC); RPs; ak Kontak, jan sa nesesè. Tout pati yo idantifye nan aplikasyon w lan, eksepte kontak yo, dwe enskri ak IRS E-Services pou jwenn aksè nan aplikasyon an, ranpli pati obligatwa yo, presize fòmasyon yo te konplete, epi siyen jurat respektif yo.
  4. Aksede Zouti Telechaje Dokiman CAA | Sèvis pou telechaje dokiman ki nesesè yo (sa vle di, Sètifika Fòmasyon Legal, Kredyans Pwofesyonèl, Dokiman Sitwayènte, Lèt Egzanpsyon ki pa Peye). Nou rekòmande telechaje imedyatman apre w fin soumèt aplikasyon an.

Ale nan  acceptance-agent-application-tutorialPDF pou enfòmasyon ki pral ede w ranpli, modifye, ak soumèt aplikasyon w lan. Kesyon konsènan Pwogram Ajan Akseptasyon IRS yo ka voye pa imèl bay Seksyon Règleman ITIN lan.

Egzijans adisyonèl pou ajan akseptans yo

Egzijans sa yo la pou ranfòse pwogram ITIN nan epi amelyore sèvis pou ajan akseptans yo ak kliyan yo genyen yo. Nou kapab voye kesyon nou genyen konsènan Pwogram Ajan Akseptans IRS la pa imèl nan Seksyon Politik ITIN nan.

Fòmasyon

Pou asire ajan akseptans yo genyen zouti yo bezwen pou yo fè travay yo a, tout nouvo aplikan ak sa k ap renouvle yo dwe swiv Fòmasyon Ajan Akseptans ITIN (an anglè)PDF obligatwa a. Seyans fòmasyon an disponib sou entènèt. Anplis, nouvo aplikan CAA yo ak sa k ap renouvle yo dwe swiv tou yon Fòmasyon Fòmèl sou Dokiman Kriminalite pou yo genyen konpetans nesesè pou yo detèmine otantisite dokiman idantifikasyon yo. Sètifika achèvman orijinal la dwe tache avèk aplikasyon Fòm 13551 an. Sètifika achèvman orijinal la dwe tache avèk aplikasyon Fòm 13551 an. Ale nan Fòmasyon sou Kriminalite a (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Egzaminasyon Konfòmite yo

IRS la ap reyalize yon seri kontwòl sou konfòmite ki gen ladan l kontwòl fizik ak kontwòl pa korespondans. CAA yo ap genyen pou yo kowopere pou verifikasyon konfòmite IRS yo ak demann enfòmasyon Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal oswa Biwo Kontabilite Gouvènman an. Si yo pa fè sa, sa kapab lakoz yo soti nan pwogram nan.

Nòm Kalite

Tout Ajan Akseptans ap gen pou respekte nouvo nòm sou kalite IRS la kreye e ap swiv. Nouvo nòm sa yo ap konsantre sou kalite chak Fòmilè W-7 Ajan an prezante; e yap gen pou detèmine tou si Ajan yo respekte dispozisyon ak kondisyon ki nan Akò Ajan Akseptans yo a.

Rapèl Pwogram Ajan Aksetasyon yo

  • CAA yo kapab otantifye tout dokiman idantifikasyon pou kontribyab prensipal ak segondè eksepte kat idantifikasyon militè etranje yo. Aplikan yo raman bay kat idantifikasyon militè etranje men yo ka toujou itilize l pou jwenn ITIN yo si yo prezante yo dirèkteman bay IRS swa pa lapòs oswa an pèsòn nan yon Sant Asistans pou Kontribyab lokal yo.
  • Pou depandan yo, CAA yo kapab otantifye paspò a ak batistè sivil; sepandan, yo dwe voye orijinal la oswa kopi sètifye tout lòt dokiman dirèkteman bay IRS.
  • CAA yo dwe ranpli epi tache yon Fòm W-(COA), Sètifika Presizyon pou Nimewo Idantifikasyon Endividyèl Taxpayer IRS, nan chak aplikasyon Fòm W-7 yo soumèt. Sa a sèvi kòm verifikasyon yo te revize dokiman orijinal yo oswa kopi sètifye nan men ajans ki te bay yo.
  • AA ak CAA yo dwe fè yon entèvyou an pèsòn ak chak aplikan ITIN (prensipal, segondè, ak depandan) pou yo ka ranpli aplikasyon an. Yo ka itilize konferans videyo pou entèvyou a sèlman. Sepandan, CAA yo dwe gen dokiman idantifikasyon orijinal yo oswa kopi sètifye ki soti nan ajans ki fè dokiman an nan posesyon yo pandan entèvyou a.