Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Kijan pou mwen aplike pou yon ITIN?

Ou kapab soumèt Fòmilè W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab IRS, avèk deklarasyon enpo federal ou a. Ou dwe ajoute tou dokiman orijinal oswa kopi sètifye dokiman ki soti nan ajans ki bay dokiman an ki pwouve idantite ak estati etranje a. Si ou kalifye pou yon eksepsyon, alòs soumèt Fòm W-7 la avèk prèv idantite w ak dokiman ki pwouve estati etranje w la ansanm avèk dokiman sipò yo pou eksepsyon an.

Ki kote pou aplike?

Opsyon 1
Poste Fòmilè W-7, deklarasyon enpo, prèv idantite, ak dokiman ki pwouve estati etranje yo nan:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

W ap gen pou soumèt yon deklarasyon enpo nan adrès ki make anlè a, yon fwa, lè w soumèt Fòmilè W-7 la pou jwenn yon ITIN. Nan ane k ap vin apre yo, lè w ap gen yon ITIN, w ap soumèt Fòmilè 1040, 1040A, ak 1040EZ ou a jan yo mande sa sou enstriksyon ki sou fòmilè a.

Osyon 2
Aplike pou yon ITIN an pèsòn atravè sèvis yon Ajan Sètifye pou Aksepte Aplikasyon . IRS otorize. Sa pral evite ke w dwe poste prèv idantite w ak dokiman sou estati kòm etranje w yo.

Osyon 3
Pran yon randevou nan yon Sant Asistans Kontribyab IRS deziyen. Sa pral evite tou ke w oblije poste prèv idantite w ak dokiman sou estati kòm etranje w yo.

Apre yo fin travay sou demann ou an, IRS pral emèt ITIN ou a pa lapòs.

Kilè pou mwen aplike?
Ou ka aplike pou yon ITIN nenpòt lè pandan ane a lè w gen yon egzijans pou soumisyon oswa rapò. Ominimòm, ou dwe konplete Fòmilè W-7 la lè w pare pou soumèt deklarasyon enpo federal ou avan dat limit yo prevwa pou soumisyon deklarasyon an. Si deklarasyon enpo w la anekse ak Fòmilè W-7 la soumèt apre dat limit pou deklarasyon an, ou ka dwegen pou peye enterè ak/oswa penalite.

Konbyen tan l ap pran?
Ou pral resevwa yon lèt IRS pral voye k ap ba w yon nimewo idantifikasyon fiskal anjeneral sou sèt semèn si w kalifye pou yon ITIN e ke aplikasyon w lan konplè.

Kilès moun mwen ka rele pou m jwenn èd?
Ou ka rele IRS nan nimewo pou apèl gratis la ki se 800-829-1040 si w Ozetazini oswa 267-941-1000 (ki pa yon nimewo pou apèl gratis) si w andeyò peyi Etazini. Sèvis sa a pèmèt ou tcheke estati aplikasyon w lan sèt semèn apre w fin soumèt Fòmilè W-7 la ak deklarasyon enpo w la.