Làm thế nào để nộp đơn xin cấp số ITIN?

Quý vị có thể nộp Mẫu W-7, Đơn Xin Cấp Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) của IRS, cùng tờ khai thuế lợi tức liên bang của mình. Quý vị cũng phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có công chứng từ cơ quan phát hành để làm bằng chứng về danh tánh và tình trạng là người nước ngoài.

Nếu quý vị đủ điều kiện được miễn trừ, quý vị cần nộp Mẫu W-7 cùng với bằng chứng về danh tánh và tình trạng là người nước ngoài và giấy tờ chứng minh tình trạng miễn trừ đó.

Tôi nên nộp đơn ở đâu?

Lựa chọn 1

Gửi qua đường bưu điện Mẫu W-7, tờ khai thuế, bằng chứng về danh tánh và tài liệu cho biết tình trạng là người nước ngoài đến:

Internal Revenue Service
Austin Service Center

ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Quý vị sẽ chỉ nộp tờ khai thuế đến địa chỉ trên một lần khi quý vị nộp Mẫu W-7 để lấy số ITIN. Trong những năm tiếp theo, khi quý vị có số ITIN, quý vị sẽ khai thuế theo hướng dẫn có trong mẫu.

Nếu quý vị cần tài liệu gốc của mình cho bất kỳ mục đích nào trong vòng 14 tuần kể từ ngày nộp đơn xin cấp số ITIN, quý vị có thể trực tiếp nộp đơn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS hay CAA. Quý vị cũng có thể chọn nộp bản sao có công chứng của tài liệu từ cơ quan phát hành thay vì tài liệu gốc. Tài liệu gốc mà quý vị gửi sẽ được trả lại cho quý vị theo địa chỉ gửi thư có trên Mẫu W-7 của quý vị. Quý vị không cần cung cấp phong bì hoàn trả. Người nộp đơn được phép gửi kèm theo Thư Chuyển Phát Nhanh trả trước hoặc thư chuyển phát nhanh để gửi lại tài liệu của họ nhanh hơn. Sau đó, IRS sẽ gửi lại các tài liệu trong phong bì do người nộp đơn cung cấp. Nếu tài liệu gốc của quý vị không được trả lại trong vòng 14 tuần, quý vị có thể gọi đến IRS tại 800-908-9982 (chỉ trong Hoa Kỳ) hoặc ở nước ngoài, gọi 267-941-1000 (không phải số miễn phí)

Lựa chọn 2

Trực tiếp đến nộp đơn xin cấp số ITIN bằng cách sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thâu Nhận Thẩm Duyệt được IRS chỉ định. Điều này giúp quý vị không phải gửi thư có bằng chứng về danh tánh và tài liệu cho biết tình trạng là người nước ngoài.

Lựa chọn 3

Đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS được chỉ định. Điều này cũng sẽ giúp quý vị không phải gửi thư có bằng chứng về danh tánh và tài liệu cho biết tình trạng là người nước ngoài qua đường bưu điện.

Sau khi xử lý, IRS sẽ cấp cho quý vị số ITIN gửi qua đường bưu điện.

Tôi nên nộp đơn vào lúc nào?

Quý vị có thể nộp đơn xin cấp số ITIN bất cứ lúc nào trong năm khi có yêu cầu nộp hay báo cáo thuế. Tối thiểu, quý vị phải điền thông tin vào Mẫu W-7 ngay khi sẵn sàng nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang chậm nhất là vào ngày đến hạn khai thuế theo quy định. Nếu khai thuế kèm Mẫu W-7 sau ngày đến hạn thì quý vị có thể phải trả tiền lãi và/hoặc nộp phạt.

Thời gian là bao lâu?

Nếu quý vị đủ điều kiện được cấp số ITIN và đơn xin điền đầy đủ thì quý vị sẽ nhận được thư từ IRS cấp số nhận diện đóng thuế thường là trong vòng bảy tuần.

Tôi có thể gọi cho ai để xin trợ giúp?

Quý vị có thể gọi đến IRS theo số miễn cước 800-829-1040 nếu ở Hoa Kỳ hoặc số 267-941-1000 (không phải số miễn phí) nếu ở bên ngoài Hoa Kỳ. Dịch vụ này giúp quý vị kiểm tra tình trạng đơn xin của mình bảy tuần sau khi nộp Mẫu W-7 và tờ khai thuế.