Cách để tôi nộp đơn xin ITIN?

Bạn có thể nộp Mẫu W-7, Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân (ITIN) của IRS, cùng tờ khai thuế thu nhập liên bang của mình. Bạn cũng phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có công chứng từ cơ quan phát hành để làm bằng chứng về danh tính và tình trạng người nước ngoài.

Nếu bạn đủ điều kiện được ngoại lệ, thì nộp Mẫu W-7 cùng với bằng chứng về danh tính và tình trạng người nước ngoài và tài liệu hỗ trợ cho tình trạng ngoại lệ đó.

Tôi nên nộp đơn ở đâu?

Lựa chọn 1

Gửi qua đường bưu điện Mẫu W-7, tờ khai thuế, bằng chứng về danh tính và tài liệu cho biết tình trạng người nước ngoài đến:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Bạn sẽ chỉ nộp tờ khai thuế đến địa chỉ trên một lần khi bạn nộp Mẫu W-7 để lấy ITIN. Trong những năm tiếp theo, khi bạn có ITIN, bạn sẽ khai thuế theo hướng dẫn có trong mẫu.

Nếu bạn cần tài liệu gốc của mình cho bất kỳ mục đích nào trong vòng 14 tuần kể từ ngày nộp đơn xin cấp ITIN, bạn có thể trực tiếp nộp đơn tại Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế của IRS hay CAA. Bạn cũng có thể chọn nộp bản sao có công chứng của tài liệu từ cơ quan phát hành thay vì tài liệu gốc. Tài liệu gốc mà bạn gửi sẽ được trả lại cho bạn theo địa chỉ gửi thư có trên Mẫu W-7 của bạn. Bạn không cần cung cấp phong bì hoàn trả. Người nộp đơn được phép gửi kèm theo Thư chuyển phát nhanh trả trước hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi lại tài liệu của họ nhanh hơn. Sau đó, IRS sẽ gửi lại các tài liệu trong phong bì do người nộp đơn cung cấp. Nếu tài liệu gốc của bạn không được trả lại trong vòng 14 tuần, bạn có thể gọi đến IRS tại 800-908-9982 (chỉ trong Hoa Kỳ) hoặc ở nước ngoài, gọi 267-941-1000 (không phải số miễn phí)

Lựa chọn 2

Trực tiếp đến nộp đơn xin cấp ITIN bằng cách sử dụng dịch vụ của Đại lý thu nhận được chứng nhận được IRS ủy quyền. Điều này giúp bạn không phải gửi thư có bằng chứng về danh tính và tài liệu về tình trạng người nước ngoài.

Lựa chọn 3

Đặt lịch hẹn tại Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế được chỉ định của IRS. Điều này cũng sẽ giúp bạn không phải gửi thư có bằng chứng về danh tính và tài liệu cho biết tình trạng người nước ngoài qua đường bưu điện.

Sau khi xử lý, IRS sẽ cấp cho bạn ITIN gửi qua đường bưu điện.

Tôi nên nộp đơn vào lúc nào?

Bạn có thể nộp đơn xin cấp ITIN bất cứ lúc nào trong năm khi có yêu cầu nộp hay khai báo thuế. Tối thiểu, bạn phải điền thông tin vào Mẫu W-7 ngay khi sẵn sàng nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang chậm nhất là vào ngày đến hạn khai thuế theo quy định. Nếu khai thuế kèm Mẫu W-7 sau ngày đến hạn thì bạn có thể phải trả tiền lãi và/hoặc nộp phạt.

Thời gian là bao lâu?

Nếu bạn đủ điều kiện được cấp ITIN và đơn xin điền đầy đủ thì bạn sẽ nhận được thư từ IRS cấp mã số thuế thường là trong vòng bảy tuần.

Tôi có thể gọi cho ai để được trợ giúp?

Bạn có thể gọi đến IRS theo số miễn cước 800-829-1040 nếu ở Hoa Kỳ hoặc số 267-941-1000 (không phải số miễn phí) nếu ở bên ngoài Hoa Kỳ. Dịch vụ này giúp bạn kiểm tra tình trạng đơn xin của mình bảy tuần sau khi nộp Mẫu W-7 và tờ khai thuế.