Làm thế nào để nộp đơn xin ITIN?

Quý vị có thể nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế từ IRS , cùng khai thuế lợi tức liên bang của mình. Quý vị cũng phải gửi kèm tài liệu bản chánh hoặc bản sao có công chứng từ cơ quan phát hành để làm bằng chứng về danh tánh và tình trạng nước ngoài. Nếu quý vị đủ điều kiện được ngoại trừ thì sau đó nộp Mẫu Đơn W-7 cùng bằng chứng về danh tánh và tình trạng nước ngoài của mình và tài liệu hỗ trợ cho ngoại trừ đó.

Nộp đơn ở đâu?

Lựa chọn 1

Gửi qua bưu điện Mẫu Đơn W-7, tờ khai thuế, bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài đến:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Quý vị chỉ nộp bản khai thuế đến địa chỉ trên một lần khi quý vị nộp Mẫu Đơn W-7 để lấy số ITIN. Trong những năm tiếp theo, khi bạn có ITIN, bạn sẽ khai thuế theo hướng dẫn trong mẫu.

Lựa chọn 2

Tự đến nộp đơn xin ITIN bằng cách dùng các dịch vụ của  Đại Diện Nhận Đơn Được Chỉ Định  được IRS chỉ định. Điều này giúp quý vị không phải gửi thư có bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài của mình.

Lựa chọn 3

Lấy hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế được IRS chỉ định. Quý vị không phải gửi thư có bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài của mình.

Sau khi cứu xét, IRS sẽ cấp số ITIN cho quý vị qua thư.

Nên nộp đơn ghi danh vào lúc nào?

Quý vị có thể nộp đơn xin ITIN bất cứ lúc nào trong năm khi có đòi hỏi nộp hay báo cáo thuế. Tối thiểu, quý vị phải điền thông tin vào Mẫu Đơn W-7 ngay khi sẵn sàng nộp bản khai thuế lợi tức liên bang trước ngày đáo hạn khai thuế theo quy định. Nếu khai thuế kèm Mẫu Đơn W-7 sau ngày đáo hạn thì quý vị có thể phải trả lãi suất hoặc tiền phạt.

Lấy số ITIN mất bao lâu?

Nếu đủ điều kiện được ITIN và đơn xin điền đầy đủ thì quý vị sẽ nhận thư từ IRS cấp số nhận diện đóng thuế thường là trong vòng bảy tuần.

Tôi có thể gọi ai để xin trợ giúp?

Quý vị có thể gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 nếu ở Hoa Kỳ hoặc số 267-941-1000 (không phải số gọi miễn phí) nếu ở ngoài Hoa Kỳ. Dịch vụ này cho quý vị kiểm tra tình trạng đơn xin của mình trong bảy tuần sau khi nộp Mẫu Đơn W-7 và tờ khai thuế.