Các câu hỏi thường gặp cho đơn xin làm đại lý thâu nhận

Để truy cập Dịch vụ trực tuyến của IRS bằng tài khoản bảo mật bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bạn phải đăng nhập bằng ID.me. Nếu bạn không có tài khoản ID.me, bạn phải tạo một tài khoản mới.

Tất cả các cá nhân được xác định trên đơn xin của bạn, ngoại trừ người tham gia nước ngoài, phải đăng ký với e-Services của IRS để truy cập vào đơn xin làm Đại lý thâu nhận. Tất cả các bên, trừ các bên liên lạc, phải hoàn thành các trường bắt buộc, xác nhận hoàn thành đào tạo và bản tuyên thệ đã ký tên tương ứng.

Không. Chúng tôi không còn chấp nhận các đơn qua thư. Bạn phải truy cập và hoàn thành đơn xin làm Đại lý thâu nhận thông qua e-Services của IRS. Ngoài ra, bạn phải tải lên bất kỳ tài liệu cần thiết thông qua Công cụ Tải lên tài liệu (tiếng Anh) của CAA.

Tất cả các cá nhân được liệt kê là Responsible Party (Bên chịu trách nhiệm) trong đơn xin làm Đại lý thâu nhận phải có SSN hoặc TIN để tham gia Chương trình Đại lý thâu nhận, trừ khi bạn là người nước ngoài sống bên ngoài Hoa Kỳ. Ghi chú: ITIN chỉ được chấp nhận nếu cá nhân đó ở nước ngoài.

Tất cả các cá nhân được liệt kê là Bên chịu trách nhiệm trong đơn xin làm Đại lý thâu nhận mới hoặc gia hạn phải hoàn thành  Đào tạo cho Đại lý thâu nhận ITIN (tiếng Anh)PDF  theo yêu cầu.PDF

Tất cả các cá nhân được liệt kê là Bên chịu trách nhiệm trong đơn xin làm Đại lý thâu nhận được chứng nhận (CAA) mới hoặc gia hạn phải hoàn thành yêu cầu Đào tạo Thẩm tra (tiếng Anh).

Không. IRS sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch như là một phần của quy trình nộp đơn xin làm Đại lý thâu nhận, tuy nhiên thẻ vân tay hiện không bắt buộc. Như một lời nhắc nhở, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ phần nào của đơn xin qua thư.

Bạn nên xem lại phụ đạo cho đơn xin làm Đại lý thâu nhận để được hướng dẫn về cách hoàn thành đơn xin điện tử đúng cách. Bạn có thể truy cập phụ đạo trên trang web của chúng tôi tại Thay đổi mới của Chương trình Đại lý thâu nhận ITIN hoặc trong danh sách phụ đạo trực tuyến trên trang chủ sau khi bạn đã đăng nhập vào e-Services. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại ITINProgramOffice@irs.gov.

Các đơn có thể mất đến 60 ngày để xử lý.

Bạn có thể theo dõi tình trạng của đơn xin trực tuyến bằng cách đăng nhập vào tài khoản e-Services của bạn. Sau khi đơn của bạn được xử lý, nó sẽ hiển thị tình trạng là Pending Agreement Signature (Đang chờ Chữ ký thỏa thuận). Bạn sẽ cần ký thỏa thuận trực tuyến bằng cách nhập mã PIN của e-Services của bạn. Sau khi ký, tình trạng sẽ chuyển thành Pending Agreement Approval (Đang chờ phê duyệt thỏa thuận), có nghĩa là đang chờ phê duyệt. Khi IRS phê duyệt thỏa thuận, tình trạng sẽ được cập nhật là approved (đã phê duyệt).

Thỏa thuận của bạn hết hạn vào ngày 31 tháng 12 của năm thứ 4 sau ngày phê duyệt thỏa thuận của bạn. Ví dụ, nếu thỏa thuận của bạn đã được phê duyệt vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2028.

Nếu bạn là một công ty hoặc tổ chức nước ngoài và cả chủ thể, đối tác hoặc chủ sở hữu hoặc cá nhân được liệt kê là Bên chịu trách nhiệm đều không có mã số thuế (TIN), hãy gửi email cho chúng tôi tại  ITINProgramOffice@irs.gov để được hướng dẫn về việc nộp đơn xin làm Đại lý thâu nhận.

Bạn chỉ có thể gia hạn một đơn trong năm Thỏa thuận Đại lý thâu nhận của bạn hết hạn. Tất cả những người tham gia được khuyến khích bắt đầu quá trình gia hạn tối thiểu 6 tháng trước ngày hết hạn của họ.

Nếu thỏa thuận đại lý thâu nhận của bạn có ngày hết hạn là 12/31/2023, bạn sẽ không gặp phải sự gián đoạn trong dịch vụ vì bạn không thể gia hạn kịp thời do lệnh cấm. Các đơn nộp Mẫu W-7 của bạn đã gửi sẽ được xử lý. Tuy nhiên, khi lệnh cấm được dỡ bỏ, bạn phải gửi đơn xin gia hạn để xử lý và phê duyệt để bạn tiếp tục tham gia vào Chương trình Đại lý thâu nhận của IRS.

Vui lòng xem lại phụ đạo của đơn xin làm Đại lý thâu nhận như đã ghi chú trước đó trong Các câu hỏi thường gặp này. Cụ thể, tham khảo phần có tiêu đề, Update an Existing Acceptance Agent Application (Cập nhật một đơn xin làm Đại lý thâu nhận hiện có).

Vui lòng xem lại phụ đạo của đơn xin làm Đại lý thâu nhận như đã ghi chú trước đó trong Các câu hỏi thường gặp này. Cụ thể, tham khảo phần có tiêu đề, Update an Existing Acceptance Agent Application (Cập nhật một đơn xin làm Đại lý thâu nhận hiện có).

Thực hiện theo các hướng dẫn trên thông báo và hồi đáp trong thời gian quy định. Tất cả các hồi đáp của thông báo phải được gửi qua Công cụ Tải lên tài liệu (tiếng Anh) của CAA.

Giấy chứng nhận đào tạo duy nhất nên được tải lên là một chứng chỉ đào tạo thẩm tra, nếu nộp đơn làm CAA. Việc này sẽ được tải lên thông qua Công cụ Tải lên tài liệu (tiếng Anh) của CAA.

EFIN không bắt buộc để phải tham gia vào Chương trình Đại lý thâu nhận của IRS. Tuy nhiên, tất cả những người tham gia phải có Mã số thuế của Chủ lao động (EIN).

Các đơn xin được điều chỉnh có thể được gửi bất cứ lúc nào trong thời gian thỏa thuận đã được phê duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận của bạn hết hạn trong năm hiện tại, bạn nên gửi đơn xin gia hạn thây vào đó.

Đại lý thâu nhận được chứng nhận là một cá nhân hoặc một tổ chức được IRS ủy quyền để hỗ trợ các cá nhân nước ngoài và người nước ngoài khác trong việc xin Mã số thuế cá nhân (ITIN) từ IRS.

Những người khai thuế và các thực thể khác có thể hỗ trợ to lớn cho khách hàng của họ bằng cách trở thành Đại lý thâu nhận được chứng nhận. CAA cung cấp hỗ trợ một nơi cho các khách hàng không đủ điều kiện cho Số An sinh Xã hội và cần Mã số thuế cá nhân (ITIN). CAA có thể xem xét và xác định xem các tài liệu người đóng thuế được yêu cầu có đáp ứng tiêu chí của IRS về danh tính và tình trạng nước ngoài để có được ITIN hay không. Điều này có nghĩa là khách hàng sẽ không bắt buộc gửi tài liệu nhận dạng gốc của họ cho IRS. CAA có thể làm việc với IRS để giải quyết bất kỳ vấn đề nào với các đơn xin ITIN đã nộp và nhận bản sao (các) thông báo ITIN của khách hàng trực tiếp.