Nhắc Nhở về Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) cho Chuyên Gia Thuế Vụ

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2013, IRS đã cập nhật những thủ tục liên quan đến tiến trình đệ đơn xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Thay đổi này thay thế một vài thông tin dưới đây, kể cả quy định về các tài liệu người xin ITIN phải có. Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, sẽ được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi yêu cầu ITIN.

Đệ nộp với số ITIN

 • IRS cấp ITIN cho mục đích thuế liên bang và chỉ được sử dụng ITIN để báo cáo thuế.
 • ITIN không cho phép người làm việc ở Hoa Kỳ hoặc cho họ đủ điều kiện được hưởng quyền lợi An Sinh Xã Hội.
 • Phải có số An Sinh Xã Hội để trả lương bổng trên khai thuế kèm Số Nhận Diện Người Đóng Thuế cho biết lương bổng. Điều này tạo ra sự không trùng khớp giữa số nhận diện (ITIN/SSN). Trước kia, nếu có sự không khớp trên khai thuế thì chỉ có thể khai thuế trên giấy. Do thay đổi lập trình, nên hệ thống e-file của IRS hiện nay chấp nhận cả những khai thuế này. Nên dùng số ITIN đúng của người đóng thuế làm số nhận diện ở trên cùng Mẫu Đơn 1040. Khi điền thông tin vào Mẫu Đơn W-2 thì nên ghi chính xác số SSN có trên Mẫu Đơn W-2 do hãng sở cấp. Giờ đây, có thể khai thuế trên e-file mà không cần khớp ITIN/SSN.
 • Nếu người đóng thuế chánh, người hôn phối hoặc cả hai đều có ITIN thì họ đủ điều kiện được Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Earned Income Tax Credit, hay EITC), ngay cả khi người thuộc quyền của họ có số SSN hợp lệ. Nếu người đóng thuế và người hôn phối (khai thuế chung) có số SSN hợp lệ thì chỉ có người thuộc quyền có SSN hợp lệ – không phải ITIN – đủ điều kiện được EITC.

Xin số ITIN

 • Đương đơn xin ITIN phải cho thấy mục đích thuế liên bang khi xin ITIN. Hầu hết mọi người cho biết mục đích thuế bằng cách đính kèm bản gốc khai thuế liên bang với Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế và gửi qua thư tín kèm theo bằng chứng về danh tánh và giấy tờ về tình trạng ngoại kiều, đến địa chỉ của IRS trong hướng dẫn cho Mẫu Đơn W-7.
 • Nếu đã khai thuế cho năm thuế hiện tại, không gồm người hôn phối hoặc người thuộc quyền cần ITIN thì người đóng thuế cần điền Mẫu Đơn 1040X, Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân hHa Kỳ Sửa Đổi, cho biết thông tin về đương đơn xin ITIN và gửi kèm mẫu này với Mẫu Đơn W-7.

Giấy Tờ kèm theo Mẫu Đơn W-7 xin ITIN

 • IRS đã sắp xếp một số giấy tờ mà cơ quan chấp nhận làm bằng chứng về danh tánh và tình trạng ngoại kiều để xin ITIN. Có 13 loại giấy tờ có thể được nhận. Mỗi loại giấy tờ phải còn hiệu lực và có ngày hết hạn. IRS sẽ chấp nhận giấy tờ cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trên đơn xin nếu thường không có ngày hết hạn. Các loại giấy tờ cũng phải có tên và hình của quý vị, và cho thấy tình trạng ngoại kiều của quý vị. Dưới đây là danh sách chỉ những loại giấy tờ có thể được chấp nhận:
  • Thẻ thông hành (giấy tờ riêng lẻ)
  • Thẻ căn cước quốc gia (phải thể hiện hình chụp, tên, địa chỉ hiện tại, ngày sinh, và ngày hết hạn))
  • Bằng lái xe Hoa Kỳ
  • Giấy khai sanh (cần có cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi)
  • Bằng lái xe ngoại quốc
  • Thẻ căn cước Hoa Kỳ
  • Thẻ đi bầu của cử tri ngoại quốc
  • Thẻ quân nhân Hoa Kỳ
  • Thẻ quân nhân ngoại quốc
  • Thị thực
  • Thẻ có hình của Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services, hay USCIS)
  • Hồ sơ y tế (chỉ người thuộc quyền – dưới 6 tuổi)
  • Hồ sơ học đường (chỉ người thuộc quyền – dưới 14 tuổi, dưới 18 tuổi nếu là học sinh)

Nhắc nhở khi nộp giấy tờ xin ITIN

Nếu quý vị nộp bất cứ giấy tờ nào cho IRS, gồm bản sao của khai thuế đã nộp trước đó thì hãy chắc chắn viết chữ COPY (BẢN SAO) cỡ chữ lớn ở trên đầu bản khai thuế. Điều này là để chắc chắn bản khai thuế không được cứu xét lần nữa như bản gốc.

Đại Diện Thâu Nhận gửi đơn xin ITIN

Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Xem các  Thắc Mắc Thông Thường  để biết thêm thông tin chi tiết về ITIN.