Lwa sou delè pou evalyasyon, koleksyon ak ranbousman enpo

Yon lwa sou delè se yon peryòd tan lalwa etabli kote IRS la ka revize, analize epi rezoud pwoblèm ki gen rapò ak enpo ou yo. Lè peryòd delè a fini, nou pa kapab evalye oswa kolekte plis enpo, oswa pèmèt ou reklame yon ranbousman.

Dat ekspirasyon lwa delè a

Dat ekspirasyon Lwa delè a depann de:

Kijan pou ou fè konnen ki dat ekspirasyon lwa ki valab pou ou

Lè nou ap evalye oswa kolekte enpo nan men ou oswa lè nou deside sou demann pou yon kredi oswa yon ranbousman ou te soumèt, nou voye yon avi oswa yon lèt ba ou pa lapòs. Avi a oswa Lèt la ap pale ou de ane fiskal la, ki mezi nap pran ak pwochen etap yo. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann avi oswa lèt IRS ou a.

Lwa yo