Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng bao gồm điều khoản trách nhiệm chia sẻ của cá nhân (individual shared responsibility provision) và tín thuế bảo phí (premium tax credit) có thể ảnh hưởng đến bản khai thuế của quý vị. 

Điều khoản chia sẻ trách nhiệm cá nhân  đòi hỏi quý vị, người hôn phối và người thuộc quyền đều phải: có bảo hiểm sức khỏe hợp chuẩn suốt năm, trình báo trường hợp miễn bảo hiểm sức khỏe, hoặc trả tiền khi đệ nộp. Đa số người đóng thuế sẽ chỉ đánh dấu vào ô cho biết mỗi người trong gia đình đều có bảo hiểm sức khỏe hợp chuẩn trọn năm.  Ngoài ra, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được tín thuế bảo phí nếu mua bảo hiểm sức khỏe thông qua Health Insurance Marketplace.

Báo Cáo Tình Hình Bảo Hiểm
 
  Xin Miễn Trừ về Bảo Hiểm
 

Đa số người đóng thuế đều đã có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hợp chuẩn, và sẽ chỉ đánh dấu vào ô “Full-year health care coverage or exempt” (Bảo hiểm y tế cả năm hay miễn trừ) trên tờ khai thuếmặt trước của Mẫu Đơn 1040.

  • Xem thử phần bao trả của quý vị có hội đủ tiêu chuẩn (qualifies) hay không
  • Báo cáo tình hình bảo hiểm sức khỏe (Report health coverage) trên tờ khai thuế

 

 

Một vài người đóng thuế được miễn tuân hành quy định phải có bảo hiểm, và không cần trả phần tiền chia sẻ trách nhiệm.

  • Xem thử quý vị có được miễn trừ (exempt) hay không
  • Nếu quý vị có thể đánh dấu vào ô này trên mặt trước của Mẫu Đơn 1040 thì quý vị không phải khai Mẫu Đơn 8965 để xin bất cứ miễn trừ bảo hiểm nào.

 

Kê Khai và Hòa Dụng Tín Thuế Bảo Phí
 
  Trả Phần Tiền Chia Sẻ Trách Nhiệm Cá Nhân
 

Nếu quý vị mua bảo hiểm qua Marketplace, thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được   tín thuế bảo phí.

 

Nếu quý vị chưa có bảo hiểm hợp chuẩn, và cũng không được miễn trừ trong mỗi tháng của năm, thì sẽ phải trả tiền theo tờ khai.