Mùa Khai Thuế 2020

Theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm, được thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2017, số tiền thanh toán theo trách nhiệm chung của từng cá nhân sẽ giảm xuống bằng không trong các tháng bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Bắt đầu từ năm thuế 2019, Mẫu 1040 sẽ không có ô "bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cả năm hoặc miễn trừ" và Mẫu 8965, Miễn Trừ Bảo Hiểm Y Tế, sẽ không còn được sử dụng. Quý vị không cần nộp tiền chi trả chia sẻ trách nhiệm hoặc Mẫu 8965 Miễn Trừ Bảo Hiểm Y Tế, cùng với tờ khai thuế nếu quý vị không có bảo hiểm cần thiết tối thiểu cho một phần hoặc toàn bộ năm 2019.

Yêu Cầu và Điều Chỉnh Tín Thuế Bảo Phí

Nếu quý vị đã mua bảo hiểm thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế thì có thể đủ điều kiện để được hưởng tín thuế bảo phí.