Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt Đến Hết Ngày 15 Tháng 5 Năm 2021

Đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2021, có một thời gian đăng ký bảo hiểm y tế đặc biệt qua HealthCare.gov. Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, quý vị có thể đăng ký tham gia bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế trong thời gian này. Nếu quý vị hoặc các thành viên gia đình của quý vị đăng ký tham gia bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế, quý vị có thể đủ điều kiện để được thanh toán tạm ứng tín thuế bảo phí để giúp trả phí bảo hiểm của mình. Tìm hiểu thêm tại HealthCare.gov (tiếng Anh).

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng bao gồm điều khoản trách nhiệm chung của từng cá nhân (tiếng Anh) và tín thuế bảo phí (tiếng Anh) mà có thể ảnh hưởng đến tờ khai thuế của quý vị.

Điều khoản trách nhiệm chung của từng cá nhân yêu cầu quý vị, người phối ngẫu và những người phụ thuộc của quý vị phải có bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện cho cả năm. Ngoài ra, quý vị có thể đủ điều kiện nhận tín thuế bảo phí nếu quý vị mua bảo hiểm sức khỏe thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế.

Mùa Khai Thuế 2020

Theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm, được thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2017, số tiền thanh toán theo trách nhiệm chung của từng cá nhân sẽ giảm xuống bằng không trong các tháng bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Bắt đầu từ năm thuế 2019, Mẫu 1040 sẽ không có ô "bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cả năm hoặc miễn trừ" và Mẫu 8965, Miễn Trừ Bảo Hiểm Y Tế, sẽ không còn được sử dụng. Quý vị không cần nộp tiền chi trả chia sẻ trách nhiệm hoặc Mẫu 8965 Miễn Trừ Bảo Hiểm Y Tế, cùng với tờ khai thuế nếu quý vị không có bảo hiểm cần thiết tối thiểu cho một phần hoặc toàn bộ năm 2019.

Yêu Cầu và Điều Chỉnh Tín Thuế Bảo Phí

Nếu quý vị đã mua bảo hiểm thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế thì có thể đủ điều kiện để được hưởng tín thuế bảo phí.

Liên Kết Liên Quan