Penalite nan fay nan fè depo

Penalite nan fay nan fè depo a aplike pou anplwayè ki pa fè depo taks ki gen rapò ak travay (an anglè) yo:

  • Alè
  • Nan montan lajan ekzat la
  • Nan bon fason an

Taks anplwayè yo peye yo gen ladann taks federal sou revni, taks sekirite sosyal ak Medicare ak taks federal pou chomaj. Anplwayè yo dwe voye depo taks sou travay bay IRS nan yon orè pa mwa oswa de fwa nan semèn nan.

Penalite w peye a se yon pousantaj taks nan taks ou pa t depose alè a, nan yon montan ekzat oswa nan bon fason an.

Kòman w konnen w dwe penalite a

Nou voye ba w yon notifikasyon si w dwe penalite pou fay nan fè depo a. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nou kalkile montan penalite pou fay nan fè depo a selon kantite jou kalandriye ki pase depi depo w la anreta, apati dat limit depo a.

Montan penalite a pa ajoute anyen. Pa ekzanp, si depo w la anreta plis pase 15 jou kalandriye, nou p ap ajoute 10% penalite sou penalite pou anreta 2% ak 5% anvan yo. Okontrè, nan ekzanp sa a, nouvo penalite total ou a ap 10%.

Kantite jou depo w la anreta Montan penalite a
1-5 jou kalandriye 2% nan depo w la ki poko peye
6-15 jou kalandriye 5% nan depo w la ki poko peye
Plis pase 15 jou kalandriye 10% nan depo w la ki poko peye
Plis pase 10 jou kalandriye apre dat premye notifikasyon oswa lèt ou a (pa ekzanp, Notifikasyon CP220) oswa Jou w resevwa yon notifikasyon oswa lèt pou fè pèman imedya (pa ekzanp, Notifikasyon CP504J) 15% nan depo w la ki poko peye

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou touche sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa redwi kèk penalite si w aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab (an anglè) ki fè w pa t kapab respekte responsablite taks ou yo. Selon lalwa, ou pa kapab efase oswa redwi enterè yo sèlman si yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite (an anglè)

Retire yon penalite san yon kont labank

Si w deja ranpli deklarasyon taks ou epi w pa gen yon kont labank, ou ka voye ban nou yon demann mande nou retire yon penalite. Pou voye yon demann pou nou:

  1. Genyen yon deklarasyon siyen ak dat li nan men bank lan ki te refize kont ou. Deklarasyon an dwe gen mwens pase 2 lane.
  2. Ekri yon lèt pou mande nou retire penalite a. Nan lèt ou a, ekri yon deskripsyon de sa w te fè pou eseye jwenn yon kont labank.
  3. Tache yon kopi notifikasyon nou te voye ba ou a.
  4. Voye demann ou an nan adrès ki sou notifikasyon nou te voye ba w la.

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou konsidere
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon oswa lèt, jwenn asistans telefòn.

Evite yon penalite

Revize enfòmasyon sou orè yo, dat limit y oak fòm pou ranpli depo ak rapò taks sou travay la (an anglè).

Evite yon penalite san kont labank

Si w pa t ranpli deklarasyon taks ou toujou epi w pa genyen yon kont labank, ou ka voye ba nou yon demann pou mande nou pa aplike nan yon penalite pou ou. Pou voye yon demann:

1. Jwenn yon deklarasyon ki siyen ak dat kote w konnen bank la ki te refize kont ou. Deklarasyon an dwe gen mwens pase 2 lan2.

2. Ekri mo "li pa gen mak" nan tèt deklarasyon taks sou travay la (Fòm 941, 943, 944 oswa 945).

3. Ekri yon lèt pou mande nou pou nou pa aplike penalite a. Nan lèt ou a, ekri yon deskripsyon nan sa w te fè pou eseye jwenn yon kont labank.

4. Tache deklarasyon ki siyen ak dat nan bank lan ak lèt demann ou an nan deklarasyon taks sou travay ou.

5. poste demann ou an nan adrès ki nan fòm enstriksyon yo

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peye sa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?

Pou jwennèd nan yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w la. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistanspatelefòn.

Lwa ak Règleman