Hình phạt do không ký gửi

Hình phạt do không ký gửi áp dụng cho những doanh nghiệp không thực hiện ký gửi thuế việc làm:

 • Đúng hạn
 • Đúng số tiền
 • Đúng cách

Thuế chủ lao động phả trả bao gồm thuế thu nhập liên bang, thuế An sinh Xã hội và Medicare và Thuế thất nghiệp Liên bang. Chủ lao động phải ký gửi thuế việc làm cho IRS theo lịch hàng tháng hoặc mỗi hai tuần.

Tiền phạt bạn phải trả là một tỷ lệ phần trăm của các khoản thuế bạn đã không ký gửi đúng hạn, đúng số tiền hoặc đúng cách.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư nếu bạn nợ Hình phạt do không ký gửi . Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính toán hình phạt

Chúng tôi tính Hình phạt do không ký gửi dựa trên số ngày theo lịch mà khoản ký gửi của bạn bị trễ hạn, bắt đầu từ ngày đến hạn.

Số tiền phạt sẽ không được cộng dồn. Ví dụ, nếu khoản ký gửi của bạn trễ hơn 15 ngày theo lịch, chúng tôi sẽ không thêm hình phạt 10% vào các hình phạt trễ hơn 2% và 5% trước đó. Thay vào đó, trong ví dụ này, tổng số hình phạt mới của bạn sẽ là 10%.

Số ngày khoản ký gửi của bạn bị trễ Số tiền phạt
1-5 ngày theo lịch 2% khoản ký gửi chưa trả
6-15 ngày theo lịch 5% khoản ký gửi chưa trả
Hơn 15 ngày theo lịch 10% khoản ký gửi trả
Hơn 10 ngày theo lịch sau ngày nhận thông báo hoặc thư đầu tiên của bạn (ví dụ: Thông báo CP220) hoặc Ngày bạn nhận được thông báo hoặc thư yêu cầu chi trả ngay lập tức (ví dụ: Thông báo CP504J) 15% khoản ký gửi chưa trả

Tiền lãi trên hình phạt

Chúng tôi tính lãi trên hình phạt.

gày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, xem Tiền lãi .

Trả tiền phạt

Gửi cho chúng tôi một khoản thanh toán hoặc thanh toán đầy đủ thuế của bạn để tránh tiền phạt và tiền lãi cộng dồn trong tương lai .

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số hình phạt nếu bạn hành động có thiện chí và có thể chỉ ra nguyên nhân hợp lý cho việc tại sao bạn không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi hình phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, xem giảm nhẹ hình phạt.

Xóa hình phạt do không có tài khoản ngân hàng

Nếu bạn đã khai thuế và bạn không có tài khoản ngân hàng, bạn có thể gửi một yêu cầu cho chúng tôi để xóa hình phạt. Để gửi cho chúng tôi một yêu cầu:

 1. Lấy bản tường trình có chữ ký và ghi ngày tháng từ ngân hàng đã từ chối tài khoản của bạn. Bản tường trình phải trong vòng ít hơn 2 năm.
 2. Viết thư yêu cầu chúng tôi về việc xóa hình phạt. Trong thư của bạn, hãy viết mô tả về những gì bạn đã làm để cố gắng có được một trương mục ngân hàng.
 3. Đính kèm một bản sao của thông báo mà chúng tôi đã gửi cho bạn.
 4. Gửi yêu cầu của bạn đến địa chỉ trên thông báo mà chúng tôi đã gửi cho bạn.

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể tranh chấp hình phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho bạn hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên cân nhắc lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư của bạn.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi bạn gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
 • Khoản tiền phạt mà bạn muốn chúng tôi cân nhắc lại
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao bạn cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu bạn không nhận được thông báo, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh hình phạt

Duyệt xét thông tin về lịch trình, ngày đến hạn và các mẫu đơn để ký gửi và khai báo thuế việc làm.

Tránh hình phạt do không có tài khoản ngân hàng

Nếu bạn chưa khai thuế và chưa có tài khoản ngân hàng, bạn có thể gửi một yêu cầu cho chúng tôi để không áp dụng hình phạt đối với bạn. Để gửi cho chúng tôi một yêu cầu:

 1. Lấy bản tuyên bố có chữ ký và ghi ngày tháng từ ngân hàng đã từ chối trương mục của bạn. Bản tuyên bố phải trong vòng ít hơn 2 năm.
 2. Viết từ " Unbanked (Không có ngân hàng)" ở đầu tờ khai thuế việc làm (Mẫu 941, 943, 944 hoặc 945).
 3. Viết thư yêu cầu chúng tôi không áp dụng hình phạt. Trong thư của bạn, hãy viết mô tả về những gì bạn đã làm để cố gắng có được một tài khoản ngân hàng.
 4. Đính kèm bản tuyên bố có chữ ký và ghi ngày tháng từ ngân hàng và thư yêu cầu của bạn vào tờ khai thuế việc làm của bạn.
 5. Gửi yêu cầu của bạn đến địa chỉ trong hướng dẫn của mẫu đơn.

Nộp đơn xin một Kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận trợ giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo của bạn. Nếu bạn không nhận được thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và các Quy định