Tiền Phạt Do Không Ký Gửi Thuế

Tiền Phạt Do Không Ký Gửi Thuế áp dụng cho những doanh nghiệp không thực hiện ký gửi thuế việc làm:

 • Đúng hạn
 • Đúng số tiền
 • Đúng cách

Các loại thuế do doanh nghiệp chi trả bao gồm thuế lợi tức liên bang, thuế An Sinh Xã Hội và Medicare và Thuế Thất Nghiệp Liên Bang. Doanh nghiệp phải gửi khoản ký gửi thuế việc làm cho Sở Thuế Vụ theo lịch trình hàng tháng hoặc hai lần một tuần.

Tiền phạt quý vị phải trả là một tỷ lệ phần trăm của các khoản thuế quý vị đã không ký gửi đúng hạn, đúng số tiền hoặc đúng cách.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ Tiền Phạt Do Không Ký Gửi Thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Do Không Ký Gửi Thuế dựa trên số ngày theo lịch mà khoản ký gửi của quý vị bị trễ hạn, bắt đầu từ ngày đến hạn.

Số tiền phạt sẽ không được cộng dồn. Ví dụ, nếu khoản tiền gửi của quý vị trễ hơn 15 ngày theo lịch, chúng tôi sẽ không thêm khoản tiền phạt 10% vào các khoản tiền phạt trễ hơn 2% và 5% trước đó. Thay vào đó, trong ví dụ này, tổng số tiền phạt mới của quý vị sẽ là 10%.

Số Ngày Khoản Ký Gửi Của Quý Vị Bị Trễ Số Tiền Phạt
1-5 ngày theo lịch 2% khoản ký gửi chưa chi trả của quý vị
6-15 ngày theo lịch 5% khoản ký gửi chưa chi trả của quý vị
Hơn 15 ngày theo lịch 10% khoản ký gửi chưa chi trả
Hơn 10 ngày theo lịch sau ngày nhận thông báo hoặc thư đầu tiên của quý vị (ví dụ: Thông Báo CP220) hoặc Ngày quý vị nhận được thông báo hoặc thư yêu cầu chi trả ngay lập tức (ví dụ: Thông Báo CP504J) 15% khoản ký gửi chưa chi trả của quý vị

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý (tiếng Anh) cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ tiền phạt (tiếng Anh).

Xóa Một Khoản Tiền Phạt Mà Không Có Trương Mục Ngân Hàng

Nếu quý vị đã khai thuế và quý vị không có trương mục ngân hàng, quý vị có thể gửi một yêu cầu cho chúng tôi để xóa một khoản tiền phạt. Để gửi cho chúng tôi một yêu cầu:

 1. Lấy bản tuyên bố có chữ ký và ghi ngày tháng từ ngân hàng đã từ chối trương mục của quý vị. Bản tuyên bố phải trong vòng ít hơn 2 năm.
 2. Viết thư yêu cầu chúng tôi về việc xóa số tiền phạt. Trong thư của quý vị, hãy viết mô tả về những gì quý vị đã làm để cố gắng có được một trương mục ngân hàng.
 3. Đính kèm một bản sao của thông báo mà chúng tôi đã gửi cho quý vị.
 4. Gửi yêu cầu của quý vị đến địa chỉ trên thông báo mà chúng tôi đã gửi cho quý vị.

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư gửi cho quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Khoản tiền phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Duyệt xét thông tin về lịch trình, ngày đến hạn và các mẫu đơn để ký gửi và báo cáo thuế việc làm.

Tránh Một Khoản Tiền Phạt Mà Không Có Trương Mục Ngân Hàng

Nếu quý vị chưa khai thuế và chưa có trương mục ngân hàng, quý vị có thể gửi một yêu cầu cho chúng tôi để không áp dụng khoản tiền phạt đối với quý vị. Để gửi cho chúng tôi một yêu cầu:

 1. Lấy bản tuyên bố có chữ ký và ghi ngày tháng từ ngân hàng đã từ chối trương mục của quý vị. Bản tuyên bố phải trong vòng ít hơn 2 năm.
 2. Viết từ "Chưa Có Trương Mục Ngân Hàng" ở đầu tờ khai thuế việc làm (Mẫu Đơn 941, 943, 944 hoặc 945).
 3. Viết thư yêu cầu chúng tôi không áp dụng số tiền phạt. Trong thư của quý vị, hãy viết mô tả về những gì quý vị đã làm để cố gắng có được một trương mục ngân hàng.
 4. Đính kèm bản tuyên bố có chữ ký và ghi ngày tháng từ ngân hàng và thư yêu cầu của quý vị vào tờ khai thuế việc làm của quý vị.
 5. Gửi yêu cầu của quý vị đến địa chỉ trong hướng dẫn mẫu đơn.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định