Penalite pou Deklarasyon Ransèyman

Yon penalite pou deklarasyon ransèyman ka aplike si ou pa depoze deklarasyon ransèyman yo oswa si ou pa bay deklarasyon benefisyè yo atan oswa egzat.

N ap voye yon Avi ba ou pa lapòs si ou dwe yon penalite epi chaje w enterè chak mwa jiskaske ou peye tout montan an.

Sou Paj Sa

Kisa ou Ka Fè Si Ou Resevwa yon Avi IRS

Verifye si enfòmasyon ki nan avi a kòrèk. Avi a gen enfòmasyon konsènan penalite a, rezon ki fè yo chaje w la ak kisa pou ou fè annapre. Swiv enstriksyon yo.

Si ou ka korije yon pwoblèm nan avi a, ka pa genyen penalite. Si enfòmasyon yo kòrèk epi ou pa dakò, ou ka anmezi pou ou konteste penalite a.

Gade Konprann Avi oswa Lèt IRS Ou a pou detay.

Kijan Nou Kalkile Penalite a

Nou chaje penalite yo apa pou lè ou pa:

 • Depoze yon deklarasyon ransèyman ki kòrèk atan
 • Bay deklarasyon benefisyè ki kòrèk

Penalite pou Deklarasyon Ransèyman yo

Nou chaje penalite pou chak deklarasyon ransèyman ou pa byen depoze atan ak chak deklarasyon benefisyè ou pa bay.

Frè pou Chak Deklarasyon Ransèyman oswa Deklarasyon Benefisyè

Ane ki poko peye Jiska 30 Jou Reta 31 Jou Reta Jouk 1ye Dawout Apre 1ye Dawout oswa ki Pa Depoze Neglijans Entansyonèl
2024 $60 $120 $310 $630
2023 $50 $110 $290 $580
2022 $50 $110 $280 $570
2021 $50 $110 $280 $560
2020 $50 $100 $270 $550
2019 $50 $100 $270 $540
2018 $50 $100 $260 $530
2017 $50 $100 $260 $530
2016 $50 $100 $260 $520
2011 – 2015 $30 $60 $100 $250

Penalite maksimòm nan diferan pou ti antrepriz ak gwo antrepriz yo ak antite gouvènman yo tou. Pa genyen penalite maksimòm pou neglijans entansyonèl. Gade Enstriksyon Jeneral pou Kèk Deklarasyon Ransèyman (an anglè) pou plis detay.

Enterè sou yon Penalite

Nou chaje enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmane chaje enterè yo varye selon kalite penalite a ak montan an. Enterè a ogmante montan ud we a jiskaske ou fin peye balans ou. Pou plis enfòmasyon konsènan enterè nou chaje sou penalite yo, gade Enterè.

Peye yon Penalite

Ou kapab peye anliy oswa pa lapòs avèk yon chèk.

Peye tout penalite ou pou kanpe lòt penalite epi anpeche enterè yo ogmante.

Aplike pou yon Plan Peman

Si ou pa ka peye tout montan penalite w yo atan, peye sa ou kapab la kounye a epi aplike pou yon plan peman. Ou ka redwi lòt penalite yo ak enterè yo lè ou tabli yon plan peman.

Retire oswa Redwi yon Penalite

Nou ka anmezi pou retire oswa redwi penalite a si ou te aji debònfwa epi ou ka montre yon koz rezonab.

Si ou genyen yon koz rezonab, epi out e resevwa Avi 972CG a, reponn nan 45 jou (60 jou si ou se yon deklaran etranje) anvan nou evalye penalite a. Ou ka gen yon koz rezonab si ou:

 • Aji ak responsabilite anvan ak apre echèk la te rive epi
 • Genyen anpil rezon enpòtan oswa echèk la se soti nan sikonstans ou pa ka kontwole

Pou detay sou koz rezonab pou mank oswa non ki pa kòrèk oswa Nimewo Idantifikasyon Kontribyab, gade Piblikasyon 1586, Règleman Koz Rezonab yo ak Egzijans pou Non/Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) ki Manke ak ki Pa Kòrèk sou Deklarasyon Ransèyman (an anglè) PDF.

Dapre lalwa, nou pa ka retire oswa redwi enterè sof si penalite a retire oswa redwi.

Pou plis enfòmasyon, gade alèjman penalite.

Konteste yon Penalite

Si ou pa dakò ak montan ou dwe a, ou ka konteste penalite a.

Rele nou nan nimewo gratis la ki nan kwen anlè adwat avi oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt k ap di poukisa nou ta dwe rekonsidere penalite a. Siyen epi voye lèt ou a avèk tout dokiman sipò yo nan adrès ki sou avi w la.

Fòk ou genyen enfòmasyon sa yo lè ou rele oswa voye lèt ou a:

 • Avi oswa lèt nou te voye ba ou
 • Penalite ou vle pou nou rekonsidere a (pa egzanp, yon penalite pou Fòm 1099-NEC ki depoze anreta)
 • Pou chak penalite, bay yon eksplikasyon sou poukisa ou panse nou ta dwe retire li

Si yon avi oswa yon lèt nou te voye ba ou genyen enstriksyon oswa dat limit pou konteste yon penalite, fè anpil atansyon. Ou dwe swiv enstriksyon yo pou w konteste penalite a.

Si ou pa t resevwa yon avi oswa yon lèt, jwenn asistans telefonik.

Evite yon Penalite

Ou kapab evite penalite yo lè ou:

 • Depoze deklarasyon ransèyman yo epi bay deklarasyon benefisyè yo anvan dat limit lan
 • Prepare deklarasyon yo ak deklarasyon benefisyè yo avèk enfòmasyon ki kòrèk
 • Depoze yon demann abandon apati depo deklarasyon ransèyman elektwonik yo
 • Aplike pou yon pwolongasyon tan epi epi ranpli deklarasyon ransèyman yo epi bay deklarasyon benefisyè yo anvan dat limit pwolonje a

Kondisyon pou Depoze Elektwonik

Depatman Trezò a ak Sèvis Revni Entèn nan te pibliye règleman final pou dispozisyon 2301, Taxpayer First Act la yo nan dat 21 fevriye 2023. Desizyon Trezò (TD) 9972 la amande règ yo pou ranpli deklarasyon ak lòt dokiman yo elektwonikman (e-file). Règleman sa yo redwi limit 250-deklarasyon an pou jeneralman mande moun ki ap declare 10 oswa plis deklarasyon yo nan yon sivil ki kòmanse nan ane fiskal 2023 a, pou yo fè deklarasyon elektwonik.

Pou detèmine si ou ranpli kondisyon limit pou 10 deklarasyon oswa plis pou declare pa vwa elektwonik lan:

 • Idantifye konbyen deklarasyon ransèyman (an anglè) nan chak kalite ki kouvri pa TD 9972 ou bezwen ranpli pandan yon ane sivil.
 • Si 10 oswa plis, ou dwe ranpli elektwonikman

Pou egzanp, gade Rediksyon nan limit pou depoze elektwonikman ki kòmanse apati Ane Fiskal 2023 a nan Kisa ki Nouvo sou FIRE (an anglè).

Si w rankontre yon difikilte ki anpeche w konfòme w ak rediksyon limit lan, ou ka soumèt yon Fòm 8508, Aplikasyon pou yon Egzansyon nan obligasyon pou Depoze Deklarasyon Ransèyman yo Elektwonikman (an anglè) PDF.

Dat Limit yo ak Pwolongasyon yo

Yo dwe voye deklarasyon ransèyman yo pa lapòs oswa depose yo anvan dat limit lan. Ale nan Yon Gid pou Deklarasyon Ransèyman yo (an anglè) pou dat limit yo.

Pou depoze majorite deklarasyon ransèyman yo pa vwa elektwonik, gade FIRE (an anglè).

Pou ranpli seri Fòm 1099 yo elektwonikman, gratis, gade IRIS (an anglè).

Pou depoze deklarasyon ransèyman sou Lwa sou Swen Abòdab la pa vwa elektwonik, gade AIR (an anglè).

Aplike pou yon Pwolongasyon Tan

Ou kapab mande plis tan pou ou depoze yon deklarasyon ransèyman epi bay deklarasyon benefisyè yo:

Deklarasyon ransèyman yo: Fòm 8809, Aplikasyon pou Pwolongasyon Tan pou Depoze Deklarasyon Ransèyman (an anglè)

Deklarasyon benefisyè yo: Voye demann pou pwolongasyon tan pou bay benefisyè yo deklarasyon yo pa faks (an anglè)

Lwa ak Règleman yo

Jwenn Èd