Ranpli Deklarasyon Enfòmasyon Elektwonikman (FIRE)

Sa ki nouvo?

Règleman final pou Lwa Kontribyab Dabò a, dispozisyon 2301, te pibliye 21 fevriye 2023, pa Depatman Trezò a ak Internal Revenue Service. Desizyon Trezò (TD) 9972 modifye règ yo pou ranpli deklarasyon ak lòt dokiman elektwonikman (e-file). Règleman sa yo redwi limit 250-deklarasyon pou jeneralman mande moun ki depoze elektwonikman ranpli 10 oswa plis nan yon ane sivil apati 2024, ane epo 2023 a. Pou ane enpo 2022 a, kantite deklarasyon an rete 250. Ou ka jwenn detay sou règleman sa a isit la: règleman final IRS ak Trezò konsènan e-file (an anglè).

Pou detèmine si w satisfè limit 10 oswa plis pou ranpli elektwonikman an:

 • Idantifye konbyen deklarasyon enfòmasyon nenpòt kalite ki kouvri anba TD 9972, ou bezwen ranpli pandan yon ane sivil.
 • Si 10 oswa plis, ou DWE ranpli elektwonikman

Egzanp: Pandan ane sivil 2024 la, pou ane enpo 2023 a, sezon ranpli a, Konpayi W, oblije ranpli 4 Fòm 1099-NEC, Konpansasyon Non Anplwaye, ak 4 Fòm 1099-DIV, Dividann ak Distribisyon, 2 Fòm W-2, Deklarasyon Salè, pou 10 deklarasyon antou. Paske Konpayi W oblije ranpli 10 deklarasyon jan yo kalkile pandan ane sivil 2024 la, pou ane enpo 2023 a, sezon ranpli a, Konpayi W dwe depoze elektwonikman tout fòm ane enpo 2023 li yo, Fòm 1099-NEC ak 1099-DIV bay IRS, ansanm ak Fòm W-2 bay Administrasyon Sekirite Sosyal la.

Ale nan Desizyon Trezò (TD) 9972 (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Kòm yon pati nan rediksyon limit la, deklarasyon enfòmasyon korije yo tou DWE ranpli elektwonikman si yo te soumèt deklarasyon orijinal la elektwonikman. Yo pa konte deklarasyon enfòmasyon ki korije yo nan kalkil total la pou detèmine si w oblije ranpli elektwonikman.

Egzanp: Apre w fin ranpli elektwonikman 10 Fòm 1099-DIV ak 1099-INT, Konpayi W ranpli 2 Fòm 1099-DIV korije ak 4 Fòm 1099-INT korije. Paske Konpayi W te ranpli elektwonikman fòm orijinal pou ane enpo 2023 a, Fòm 1099-DIV ak 1099-INT, Konpayi W dwe depoze elektwonikman fòm enpo korije li you pou ane 2023 a, Fòm 1099-DIV ak 1099-INT.

Si w fè fas ak yon difikilte ki anpeche w respekte rediksyon limit la, ou ka soumèt yon Fòm 8508, Aplikasyon pou yon egzanpsyon sou Depoze Elektwonik Deklarasyon Enfòmasyon (an anglè)PDF. Si w nouvo nan depoze elektwonik, ou ka vle konsidere itilize nouvo pòtal kontribyab 1099 la (an anglè) ki bay yon opsyon gratis pou ranpli elektwonikman seri deklarasyon fòm 1099 yo.

 • Dat limit 1ye Out 2023 pou kòmanse aplikasyon w lan pou reklame Kòd Kontwòl Transmetè ou (TCC), ou te jwenn anvan 26 septanm 2021 (ki rele tou ansyen TCC), te pase.

Si w pa t ranpli aplikasyon w lan nan dat limit la:

 • Ou ka sèvi ak TCC ou a ki egziste deja pou transmèt oswa rekipere enfòmasyon sou estati dosye sistèm FIRE (Ranpli Deklarasyon Enfòmasyon Elektwonikman) ou pou ane enpo 2021 ak 2022, jiska 26 novanm 2023. Ou gendwa pran ekran enfòmasyon sou estati dosye w pou konsève nan dosye w .
 • Apati mwa janvye 2024, ou p ap kapab ranpli elektwonikman ankò lè w sèvi ak ansyen TCC ou a. Eksepsyon: Si w se yon kliyan ki pa Ozetazini ki ranpli Fòm 1042-S, epi ou pa t kapab ranpli aplikasyon w lan anvan 1ye Out 2023, Fòm 1042-S TCC ou a ap rete disponib pou ranpli.
 • Ou gen 90 jou apati premye dat ou te sovgade a pou w siyen epi ranpli yon aplikasyon ki te sovgade anvan 1ye Out 2023. Ou dwe mande tout kalite fòm ki nesesè yo. Si w efase yon aplikasyon ki te sovgade pou rekòmanse, ou riske kapasite w pou w reklame TCC ki egziste déjà a.
 • Si w pa yon kontribyab ameriken gade Kisa ou bezwen fè pou ranpli yon aplikasyon IR pou TCC? pou detèmine kondisyon pou ranpli yon aplikasyon.
 • Si w se yon gwo antite/ajans gouvènman ki gen plizyè biwo, depatman, divizyon, elatriye, li rekòmande pou w ajoute omwen yon Ofisyèl Responsab (RO) nan chak gwoup pou bay aksè egal nan aplikasyon an pou mizajou ak chanjman itilizatè otorize. Yon aplikasyon ka gen anpil RO jan sa nesesè.
 • Si w detèmine enfòmasyon FIRE TCC ou a bezwen mete ajou, ranpli aplikasyon IR ou pi bonè olye pita pou asire w ou ka kominike ak IRS, oswa mete ajou aplikasyon IR ou a pou TCC.
 • Ou dwe bay non legal biznis la, nimewo idantifikasyon anplwayè a (EIN), ak TCC pou tout itilizatè ki voye enfòmasyon yo sou fòm elektwonik oswa ki bezwen jwenn aksè nan sistèm FIRE pou sipòte biznis ou. Yo pral bezwen enfòmasyon sa yo pou kreye pwòp kont FIRE yo ki pral asosye ak biznis ou a.
 • Nouvo aplikan ki bezwen yon TCC pou sistèm FIRE dwe ranpli yon aplikasyon IR pou TCC. Pèmèt 45 jou pou pwosesis la. IRS ofri tou yon lòt opsyon e-depoze pou deklarasyon enfòmasyon yo, Systèm enskripsyon Deklarasyon Enfòmasyon (IRIS). IRIS gen de metòd pou ranpli, tou de mande TCC separe. Premye metòd e-depoze IRIS la se pòtal kontribyab la ki pèmèt moun ki emèt ak moun k ap transmèt deklarasyon enfòmasyon yo ranpli gratis sou entènèt dirèkteman nan IRS, san yo pa bezwen lojisyèl espesyal. Dezyèm metòd IRIS e-depoze a se aplikasyon pou aplikasyon (A2A), yon lojisyèl espesyal nesesè lè w sèvi avèk fòma Langaj Balisaj Ekstansib (XML). Pou itilize IRIS, ou dwe ranpli yon aplikasyon IRIS pou TCC (an anglè). Ale nan IRS.gov/iris (an anglè) pou plis enfòmasyon.
 • Ni FIRE ni IRIS mande pwòp TCC pa yo, yo chak bezwen pa yo.
 • Valide idantite w lè w sèvi avèk dènye pwosesis otantifikasyon IRS la si w poko fè sa. Kounye a IRS ofri yon opsyon pou konekte ak ID.me, yon founisè teknoloji IRS. ID.me se yon kont yon founisè teknoloji prive kreye, konsève ak sekirize.
 • Apati 2 jen 2023, IRS pap sipòte itilizasyon non itilizatè IRS ki egziste deja pou konekte nan sèvis elektwonik. Si w pa gen yon kont ID.me, ou dwe kreye yon nouvo kont pou jwenn aksè nan sèvis sa a. Pou kesyon ak asistans konsènan ID.me, tanpri vizite Verifye pou Sèvis Revni Entèn – sit èd ID.me (an anglè).
 • Aplikasyon IR TCC a egzije yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) oswa yon nimewo idantifikasyon enpo endividyèl (ITIN) pou aksè nan sistèm nan ak otantifikasyon endividyèl. IRS konnen moun etranje k ap aji nan non anplwayè etranje yo (pa egzanp, antite etranje yo, enstitisyon finansye etranje yo, entèmedyè ki kalifye yo, elatriye) ka pa kapab jwenn yon ITIN oswa yon SSN pou ranpli aplikasyon IR TCC a epi li kontinye. pou eksplore lòt fason pou kontribyab yo otantifye idantite yo, tankou yon opsyon gouvènman an patwone. Pandan ke solisyon an ap devlope, antite ki deja egziste ki pa Etazini ak yon TCC Fòm 1042-S ki egziste deja ap rete aktif ak disponib. Pa gen okenn lòt aksyon ki nesesè nan moman sa a.
 • Pandan peryòd tranzisyon sa a, antite ki pa Etazini ki gen yon Fòm 1042-S TCC ki egziste yo pap kapab mete ajou enfòmasyon TCC ki etabli yo. Sa pap entèdi w ranpli; sepandan, w ap bezwen kontinye jwenn aksè nan sistèm FIRE lè w sèvi avèk EIN, TCC, ak non legal biznis jan li parèt kounye a sou sistèm FIRE.
 • Antre nan aplikasyon IR pou TCC (an anglè).
 • Y ap mande w pou w kreye yon PIN 5 chif pou w siyen aplikasyon an si w poko fè sa.
 • Ranpli aplikasyon an sou entènèt.

Remak: Jiskaske aplikasyon an nan sitiyasyon 'Completed' (Konplete), ou dwe chwazi 'Individual' (Endividyèl) sou paj 'Select Your Organization' (Chwazi Òganizasyon) w' la.

Disponibilite sistèm pwodiksyon FIRE

Estati Soti nan Rive
Fèmen pou mizajou anyèl 27 novanm 2023, 3 p.m. lè lès 7 janvye 2024
7 janvye 2024 8 janvye 2024 TBD

Disponibilite sistèm tès FIRE

Estati Soti nan Rive
Disponib 1ye novanm 2023,

8 a.m. lè lès

27 novanm 2023, 3 p.m. lè lès
Fèmen pou mizajou anyèl 27 novanm 2023,

3 p.m. lè lès

3 janvye 2024, 12 midi lè lès
Disponib 3 janvye 2024

TBD

Nòt: Sistèm FIRE (pwodiksyon ak tès) yo pwograme regilyèman antretyen chak dimanch apati 2 am lè lès rive 8 am lè lès ak Mèkredi apati 2 a.m. lè lès rive 5 a.m. lè lès.

Ki sa ki yon deklrasyon enfòmasyon?

Deklarasyon enfòmasyon yo se dosye ki pa deklarasyon enpo IRS mande pou dokimante sèten tranzaksyon finansye.

Yo ka ranpli fòm sa yo elektwonikman atravè sistèm FIRE (an anglè).

Yo ranpli fòm sa yo atravè sistèm Enfòmasyon konsènan Lwa sou Swen Abòdab (AIR) (an anglè).

Konekte sou FIRE oswa kreye yon nouvo kont FIRE:

Konekte nan FIRE (an anglè)

Aplike pou yon Kòd Kontwòl Transmetè (TCC), ki nesesè pou jwenn aksè nan sistèm FIRE:

Aksè aplikasyon IR pou TCC (an anglè)

Anvan w aplike, tanpri revize Piblikasyon 5911, Aplikasyon pou Deklarasyon Enfòmasyon (IR) Aplikasyon pou Kòd Kontwòl Transmèt (TCC) Tutorial (an anglè)PDF, ki bay enstriksyon etap pa etap pou aplike pou yon Aplikasyon IR TCC.

Nouvo itilizatè FIRE ki pa deja gen non itilizatè ak modpas Aksè Sekirize dwe otantifye idantite yo epi kreye yon nouvo kont pou jwenn aksè nan aplikasyon IR pou TCC.

Nenpòt antite ki bezwen ranpli deklarasyon enfòmasyon yo ka ranpli elektwonikman atravè sistèm FIRE. Nenpòt sosyete, patenarya, anplwayè, byen imobilye oswa fidisi ki ranpli 250 oswa plis deklarasyon enfòmasyon pou nenpòt ane sivil dwe ranpli elektwonikman. Nou ankouraje moun ki depoze yo ki gen mwens pase 250 deklarasyon enfòmasyon pou yo ranpli elektwonikman tou. Pou enfòmasyon sou chanjman k ap vini yo, ale nan Rediksyon nan limit pou depoze elektwonik kòmanse ane enpo 2023 (ane sivil 2024).

Aplike sou Entènèt pou TCC ki nesesè pou jwenn aksè nan sistèm FIRE. TCC a se yon kòd 5 karaktè ki idantifye biznis ki soumèt fichye elektwonik yo. Aplike atravè koòdonatè eta CF/SF kesyon yo poze souvan (an anglè).

 • Si yo te bay TCC a nan dat 26 septanm 2021 oswa apre, kontakte ofisyèl responsab la (RO) epi mande yo pou yo ba ou non legal biznis la nan aplikasyon IR-TCC sou entènèt la.
 • Mande RO a pou l konfime non legal biznis la genyen sèlman karaktè espesyal yo pèmèt yo:
  • (pwen).
  • (asperand ) @
  • (hashtag) #
  • (tirè) -
  • (vigil),
  • (soulinye) _
  • (koupe devan) /
  • (apostwòf) '

Si gen lòt karaktè espesyal prezan ki pa nan lis ki anwo a, RO a dwe pran aksyon pou retire yo nan aplikasyon IR-TCC anvan yo kapab kreye yon kont FIRE.

 • Kontakte RO ki te soumèt Fòm 4419, Aplikasyon pou Kòd Kontwòl Transmetè pou Ranpli Enfòmasyon Elektwonikman (FIRE), pou biznis la anvan 26 septanm 2021, epi mande non biznis legal egzak yo te itilize nan aplikasyon an.
 • Kontakte biwo èd Operasyon Sèvis Teknik la pou w jwenn non legal ki egzak pou biznis la, jan li parèt nan sistèm FIRE si ou pa gen yon aplikasyon IR-TCC. Yon moun ki responsab biznis la dwe kapab verifye yo gen otorizasyon pou resevwa enfòmasyon yo.

Si yo te bay TCC ou a anvan 26 septanm 2021, epi etap ki anwo yo pa t mache, kontakte RO a epi mande yo pou yo soumèt yon aplikasyon IR-TCC ak non legal biznis ki kòrèk la ak enfòmasyon aktyèl yo.

Anvan yo kreye yon kont FIRE, ofisyèl responsab (RO) dwe:

 • Otantifye atravè ID.me
 • Ranpli aplikasyon an pou jwenn yon TCC

Pou transmèt fichye elektwonik oswa tcheke estati yo, moun ki nan lis sou aplikasyon IR ou pou TCC dwe kreye pwòp kont FIRE yo. Ou ka bay yo wòl sa yo:

 • Ofisyèl responsab (RO)
 • Kontakte

Wòl prensipal kontak la se transmèt fichye elektwonik epi kontwole estati dosye yo sou non biznis yo. Pou ranpli wòl sa a RO a dwe bay kontak la ak enfòmasyon sa yo pou yo ka kreye kont FIRE yo.

 • TCC
 • EIN
 • Non legal biznis (egzakteman jan yo te antre nan aplikasyon IR pou TCC)

Enfòmasyon sou kont FIRE pa ka pataje. Chak kontak dwe gen kont pa yo.

RO ki nan lis aplikasyon an ka kreye yon Kont FIRE men yo pa oblije si yo pa pral transmèt dklarasyon elektwonik yo pou biznis la.

Kont FIRE a bay kalifikasyon pou konekte yo ki nesesè pou soumèt fichye elektwonikman, epi li gen ladan sa ki annapre yo:

ID itilizatè

 • Dwe gen ant 8 ak 25 karaktè alfa nimerik
 • Pa ka gen karaktè espesyal oswa espas.

FIRE modpas

 • Dwe gen ant 8 ak 20 karaktè
 • Dwe gen omwen:
  • 1 lèt majiskil
  • 1 lèt miniskil
  • 1 nimewo
  • 1 nan karaktè espesyal sa yo: # ? ! @ $ % ^ & * . ,-
 • ID itilizatè a oswa non itilizatè a pa kapab fè pati modpas la

Sistèm FIRE mande pou w chanje modpas ou chak 90 jou. 24 modpas anvan yo pa ka itilize.

Modpas la pa dwe pataje. Se responsablite itilizatè a pou pwoteje modpas la pou l pa konpwomèt.

Modpas la pa ka chanje plis pase 1 fwa nan yon peryòd 24 èdtan.

PIN FIRE

 • Dwe genyen 10 chif
 • 10 chif yo pa kapab:
  • Tout menm nimewo a, egzanp 1111111111
  • Sekansyèl nan lòd monte oswa desann, egzanp 0123456789 oswa 9876543210
  • Karaktè Alpha

Yo pral mande kont etabli ki pa satisfè kritè yo pou yo ajou PIN yo lè yo konekte nan sistèm FIRE.

Si w antre yon PIN ki pa kòrèk twa fwa, l ap bloke epi w pap kapab soumèt fichye yo pou yon peryòd 24 èdtan.

Apre sa, ou pral kreye yon fraz sekrè ki pral fè li posib pou ou refè pwòp modpas ou.

Fraz sekrè

 • Dwe gen ant 8 ak 20 karaktè
 • Dwe genyen omwen:
  • 1 lèt majiskil
  • 1 lèt miniskil
  • 1 nimewo
  • 1 nan karaktè espesyal sa yo: # ? ! @ $ % ^ & . , ' - .
 • Pa dwe genyen espas
 • ID itilizatè a oswa non itilizatè a pa ka fè pati fraz sekrè a
 • Antre kòd validation CAPTCHA
 • Si tout done antre yo valab, w ap resevwa mesaj la, “Your Secret Phrase has been successfully created!” (Fraz sekrè ou a te kreye avèk siksè!).

If all data entered is valid, you will receive the message, “Your Secret Phrase has been successfully created!”

Si w gen yon kont sistèm FIRE (pwodiksyon oswa tès) ak yon fraz sekrè etabli epi w bliye modpas ou, ou ka ranplase modpas ou lè w itilize fraz sekrè ou te etabli a. Modpas la pa ka chanje plis pase 1 fwa nan yon peryòd 24 èdtan.

 • Ale nan ekran login sistèm FIRE
 • Chwazi "Forgot Password"
 • Antre tout enfòmasyon ki nesesè yo
 • Klike "Login"
 • Lè sa a, yo pral mande w "Change Your Password" (Chanje modpas ou) ak kritè yo espesifye.

Yon fwa ou konekte nan sistèm FIRE, ou gen opsyon pou "Change Secret Phrase" (Chanje fraz sekrè) a si sa nesesè.

Si w depase kantite tantativ yo pèmèt pou konekte ak fraz sekrè a, y ap mande w pou w rele IRS pou yon lòt fraz sekrè.

Sèvè Sistèm Pwodiksyon ak Tès FIRE la pa sipòte Secure Socket Layer (SSL) 3.0 ankò kòm youn nan Estanda Teknik Sekirite Entènèt sistèm FIRE a. Transmetè ki itilize IE 6.0 oswa pi ba kòm navigatè yo ka gen pwoblèm pou konekte ak sistèm FIRE. Swiv etap ki anba yo pou konekte ak telechaje yon fichye:

 • Ale nan Zouti > Opsyon Entènèt > Avanse
 • Navige epi jwenn sekirite
 • Dezaktive tou de SSL 2.0 ak SSL 3.0
 • Tcheke TLS 1.2 epi chwazi "Aplike"

Si sa nesesè, chèche asistans nan men depatman IT entèn ou a pou asire w navigatè w la konfigire ak Nòm Teknik Sekirite Entènèt sistèm FIRE ki nan Piblikasyon ki endike anwo yo.

Ide: Li rekòmande pou w jwenn aksè nan sistèm FIRE a atravè sistèm pwodiksyon FIRE (an anglè) oswa sistèm tès FIRE (an anglè) kòm URL oswa sit yo ka chanje.

Ranpli otomatik ekstansyon demann tan yo

Si w panse ou ka pa kapab ranpli fòm enfòmasyon ou yo nan dat limit pou ranpli fòm yo, ou ka mande yon ekstansyon otomatik 30 jou pou ranpli.

 • Sistèm FIRE bay opsyon pou mande yon ekstansyon tan 30 jou lè l sèvi avèk Ranpli Fòm 8809 la. W ap bezwen kreye yon Kont FIRE pou w itilize opsyon sa a, men ou pa bezwen yon TCC.
 • Ale nan meni prensipal la epi chwazi demann pwolongasyon tan.
 • Chwazi Ranpli pwolongasyon epi antre enfòmasyon yo mande yo.
 • Ou pral resevwa yon apwobasyon enstantane pou demann pwolongasyon orijinal ou a si aplikasyon an ranpli epi aksepte.

Opsyon sa a pa ka itilize pou mande pwolongasyon tan ki pa otomatik.

Demann pwolongasyon tan ki pa otomatik

Si w bezwen mande yon pwolongasyon tan ki pa otomatik 30 jou pou Fòm W-2, Fòm 1099-NEC, oswa yon pwolongasyon 30 jou anplis pou nenpòt lòt kalite fòm, demann sa yo dwe soumèt sou fòm papye 8809 (an anglè). Swiv enstriksyon pou fòm nan epi voye l pa lapòs nan adrès yo bay la.

Transmisyon fichye pwolongasyon elektwonik

Si w bezwen soumèt plizyè demann pwolongasyon tan, ou ka soumèt yon dosye pwolongasyon atravè sistèm FIRE. Pou opsyon sa a w ap bezwen yon kont FIRE ak yon TCC.

 • Chwazi piblikasyon ki apwopriye ki nan lis la anba Kijan pou Transmèt atravè sistèm FIRE.
 • Kreye yon dosye an akò ak plan dosye pwolongasyon piblikasyon an.

Opsyon sa a pa ka itilize pou mande pwolongasyon ki pa otomatik pou Fòm W-2 oswa Fòm 1099-NEC, oswa plis pwolongasyon 30 jou. Gade Fòm 8809 Enstriksyon yo (an anglè).

Pou soumèt fichye elektwonik la:

 • Konekte nan sistèm FIRE
 • Ale nan meni prensipal la epi chwazi Extension of Time Request
 • Chwazi Upload File pwolongasyon epi swiv enstriksyon yo

Fichye pwolongasyon yo dwe transmèt anvan dat limit pou fòm yo mande pwolongasyon an.

Si w panse ou pap kapab ranpli egzijans pou ranpli elektwonik ou a, ou ka mande yon egzansyon. Yo pa aksepte egzansyon otomatikman. Si yo aksepte yo, yo bon sèlman pou ane depoze aktyèl la. Demann egzansyon yo pa gen yon opsyon pou ranpli elektwonik epi yo dwe soumèt sou fòm papye 8508 (an anglè)PDF ak swiv enstriksyon yo bay sou fòm nan.

Operasyon Sèvis Teknik (TSO) disponib pou moun ki peye yo, transmetè yo ak anplwayè yo nan nimewo ki endike anba yo. Lè w rele, y ap ba w konsèy sou eleman esansyèl ki gen rapò ak aspè teknik pou ranpli elektwonikman atravè sistèm FIRE yo, resous oto-èd, ak referans sou sijè lwa enpo sou IRS.gov. Anba a gen kèk egzanp eleman esansyèl:

 • Fòm idantifikasyon
 • Ki jan yo jwenn yon fòm
 • Bay piblikasyon ki gen rapò ak yon fòm oswa yon sijè
 • FIRE Enfòmasyon sou estati dosye ak konsèy

Kontakte Operasyon Sèvis Teknik (TSO)

Lendi jiska Vandredi 8:30 a.m. – 5:30 p.m. EST

 • 866-455-7438 Nimewo gratis
 • 304-263-8700 Entènasyonal
 • IRS akeyi apèl atravè relè ou chwazi. Moun ki soud oswa ki mal tande ki sèvi ak yon sèvis relè ka rele nenpòt nan nimewo gratis nou yo.

Asistans pou kont kontribyab endividyèl yo, pwoblèm ki gen rapò ak kont, oswa lwa enpo yo pa ka bay sou nimewo ki endike anwo a. Klike sou lyen Èd sou IRS.gov pou jwenn èd ak anpil pwoblèm taks.

Koneksyon pou itilizatè ki retounen (an anglè)