Hình Phạt cho Tờ Khai Thông Tin

Hình phạt cho tờ khai thông tin có thể được áp dụng nếu quý vị không nộp tờ khai thông tin hoặc cung cấp báo cáo của người trả tiền đúng hạn.

Chúng tôi gửi cho quý vị Thông Báo 972CG qua thư nếu quý vị nợ tiền phạt và tính lãi hàng tháng cho đến khi quý vị trả đủ số tiền.

Trên Trang Này

Phải Làm Gì Nếu Quý Vị Nhận Được Thông Báo của IRS

Kiểm tra xem thông tin trên thông báo có đúng không. Thông báo có thông tin về tiền phạt, lý do cho khoản phí và những việc cần làm tiếp theo. Làm theo hướng dẫn.

Nếu quý vị có thể sửa một vấn đề trong thông báo, thì có thể không bị phạt. Nếu thông tin là chính xác và quý vị không đồng ý, quý vị có thể tranh chấp tiền phạt.

Để biết chi tiết, hãy xem phần Hiểu Rõ Thông Báo hoặc Thư của IRS.

Cách Chúng Tôi Tính Tiền Phạt

Chúng tôi tính tiền phạt riêng đối với trường hợp không:

  • Nộp tờ khai thông tin chính xác đúng thời hạn
  • Cung cấp báo cáo của người trả tiền chính xác

Hình Phạt cho Tờ Khai Thông Tin

Chúng tôi tính tiền phạt đối với mỗi  tờ khai thông tin mà quý vị không nộp đúng thời hạn và mỗi báo cáo của người trả tiền mà quý vị không cung cấp.

Các Khoản Phí Cho Mỗi Tờ Khai Thông Tin hoặc Báo Cáo của Người Trả Tiền

Năm Đáo Hạn Trễ Đến 30 Ngày Trễ 31 Ngày Đến Hết Ngày 1 Tháng 8 Sau Ngày 1 Tháng 8 Hoặc Không Nộp Cố Ý Coi Thường
2024 $60 $120 $310 $630
2023 $50 $110 $290 $580
2022 $50 $110 $280 $570
2021 $50 $110 $280 $560
2020 $50 $110 $270 $550
2019 $50 $100 $270 $540
2018 $50 $100 $260 $530
2017 $50 $100 $260 $530
2016 $50 $100 $260 $520
2011 – 2015 $30 $60 $100 $250

Mức tiền phạt tối đa là khác nhau đối với các doanh nghiệp lớn và nhỏ, bao gồm các tổ chức chính phủ. Không có mức tiền phạt tối đa cho hành vi cố ý coi thường. Để biết chi tiết, hãy xem Hướng Dẫn Tổng Quát cho Một Số Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh).

Tiền Lãi trên Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi đối với các khoản tiền phạt.

Ngày chúng tôi bắt đầu tính lãi khác nhau tùy theo loại tiền phạt và số tiền. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả đầy đủ số tiền thiếu của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi.

Trả Tiền Phạt

Quý vị có thể trả trực tuyến hoặc qua đường bưu điện với séc.

Trả đầy đủ khoản tiền phạt của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi trong tương lai tăng thêm.

Đăng Ký Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không thể trả toàn bộ số tiền phạt đúng hạn, hãy trả phần quý vị có thể trả ngay bây giờ và đăng ký một kế hoạch thanh toán. Quý vị có thể giảm tiền phạt và tiền lãi trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Xóa Hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể đưa ra nguyên nhân hợp lý.

Nếu quý vị có nguyên nhân hợp lý, hãy phản hồi Thông Báo 972CG trong vòng 45 ngày (60 ngày nếu quý vị là người khai thuế nước ngoài) trước khi chúng tôi định mức tiền phạt. Quý vị có thể có nguyên nhân hợp lý nếu quý vị:

  • Đã hành động có trách nhiệm trước và sau khi xảy ra lỗi
  • Có những nguyên nhân quan trọng hoặc lỗi là do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của quý vị

Để biết chi tiết về nguyên nhân hợp lý của việc tên hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế bị thiếu và không chính xác, hãy xem Ấn Phẩm 1586, Quy Định & Yêu Cầu về Lý Do Hợp Lý cho Tên/TIN bị Thiếu và Không Chính Xác (tiếng Anh)PDF.

Theo pháp luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ hình phạt.

Tranh Chấp Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể tranh chấp số tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư trình bày lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại tiền phạt. Ký tên và gửi thư của quý vị cùng với bất kỳ văn kiện chứng minh nào đến địa chỉ trên thông báo gửi cho quý vị.

Cần có thông tin này khi quý vị gọi điện hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Tiền phạt mà quý vị muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ, tiền phạt do nộp trễ hạn Mẫu 1099-NEC)
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu một thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho quý vị có hướng dẫn hoặc thời hạn để tranh chấp khoản tiền phạt, thì hãy chú ý kỹ. Quý vị phải làm theo hướng dẫn để tranh chấp khoản tiền phạt.

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt khi quý vị:

  • Nộp tờ khai thông tin và cung cấp báo cáo của người trả tiền trước ngày đến hạn
  • Chuẩn bị các tờ khai và báo cáo của người trả tiền với thông tin chính xác

Ngày Đến Hạn và Gia Hạn

Tờ khai thông tin phải được đóng dấu bưu điện hoặc nộp trước ngày đến hạn. Để biết thông tin về ngày đến hạn, hãy xem Hướng Dẫn về Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh).

Để nộp hầu hết các tờ khai thông tin dưới dạng điện tử, hãy xem FIRE (tiếng Anh)

Để nộp tờ khai thông tin của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng dưới dạng điện tử, hãy xem AIR (tiếng Anh).

Nộp Đơn Xin Gia Hạn Thời Gian

Quý vị có thể yêu cầu thêm thời gian để nộp tờ khai thông tin và cung cấp báo cáo của người trả tiền:

Tờ khai thông tin: Mẫu 8809, Đơn Xin Gia Hạn Thời Gian Nộp Các Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh)

Báo cáo của người trả tiền: Gửi fax yêu cầu gia hạn thời gian để cung cấp báo cáo cho người nhận (tiếng Anh)

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo gửi cho quý vị. Nếu quý vị không nhận được thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật Pháp và Quy Định

Nhận Trợ Giúp