Hình phạt cho Tờ khai thông tin

Hình phạt cho tờ khai thông tin có thể được áp dụng nếu bạn không nộp tờ khai thông tin hoặc cung cấp báo cáo của người trả tiền đúng hạn hoặc chính xác.

Chúng tôi gửi cho bạn thông báo nếu bạn nợ tiền phạt và tính lãi hàng tháng cho đến khi bạn trả đủ số tiền.

Trên trang này

Làm gì nếu bạn nhận được thông báo của IRS

Kiểm tra xem thông tin trên thông báo có đúng không. Thông báo có thông tin về hình phạt, lý do cho khoản phí và những việc cần làm tiếp theo. Làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn có thể sửa một vấn đề trong thông báo, thì có thể không bị phạt. Nếu thông tin là chính xác và bạn không đồng ý, bạn có thể tranh chấp hình phạt.

Để biết chi tiết, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính hình phạt

Chúng tôi tính hình phạt riêng đối với trường hợp không:

 • Nộp tờ khai thông tin chính xác đúng thời hạn
 • Cung cấp báo cáo của người trả tiền chính xác

Hình phạt cho Tờ khai thông tin

Chúng tôi tính tiền phạt đối với mỗi  tờ khai thông tin mà bạn không nộp đúng thời hạn và mỗi báo cáo của người trả tiền mà bạn không cung cấp.

Các khoản phí cho mỗi tờ khai thông tin hoặc báo cáo của người trả tiền

Năm đáo hạn Trễ đến 30 ngày Trễ 31 ngày đến hết ngày 1 tháng 8 Sau ngày 1 tháng 8 hoặc không nộp Cố ý coi thường
2024 $60 $120 $310 $630
2023 $50 $110 $290 $580
2022 $50 $110 $280 $570
2021 $50 $110 $280 $560
2020 $50 $110 $270 $550
2019 $50 $100 $270 $540
2018 $50 $100 $260 $530
2017 $50 $100 $260 $530
2016 $50 $100 $260 $520
2011 – 2015 $30 $60 $100 $250

Mức hình phạt tối đa là khác nhau đối với các doanh nghiệp lớn và nhỏ, bao gồm các tổ chức chính phủ. Không có mức hình phạt tối đa cho hành vi cố ý coi thường. Để biết chi tiết, hãy xem Hướng dẫn tổng quát cho một số Tờ khai thông tin (tiếng Anh).

Tiền lãi trên hình phạt

Chúng tôi tính lãi đối với các khoản tiền phạt.

Ngày chúng tôi bắt đầu tính lãi khác nhau tùy theo loại tiền phạt và số tiền. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả đầy đủ số tiền thiếu của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Bạn có thể trả trực tuyến hoặc qua đường bưu điện với séc.

Trả đầy đủ khoản tiền phạt của bạn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi trong tương lai tăng thêm.

Đăng ký kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả toàn bộ số tiền phạt đúng hạn, hãy trả phần bạn có thể trả ngay bây giờ và đăng ký một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm tiền phạt và tiền lãi trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm tiền phạt nếu bạn hành động có thiện chí và có thể đưa ra nguyên nhân hợp lý.

Nếu bạn có nguyên nhân hợp lý, và nhận được Thông báo 972CG, phản hồi trong vòng 45 ngày (60 ngày nếu bạn là người khai thuế nước ngoài) trước khi chúng tôi định mức tiền phạt. Bạn có thể có nguyên nhân hợp lý nếu bạn:

 • Đã hành động có trách nhiệm trước và sau khi xảy ra lỗi
 • Có những nguyên nhân quan trọng hoặc lỗi là do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của bạn

Để biết chi tiết về nguyên nhân hợp lý của việc tên hoặc Mã số thuế bị thiếu và không chính xác, xem Ấn phẩm 1586, Quy định & yêu cầu của Nguyên nhân hợp lý cho Tên/TIN bị thiếu và không chính xác (tiếng Anh)PDF.

Theo pháp luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ hình phạt.

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể tranh chấp hình phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư gửi cho bạn hoặc viết cho chúng tôi một lá thư trình bày lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại hình phạt. Ký tên và gửi thư của bạn cùng với bất kỳ văn kiện chứng minh nào đến địa chỉ trên thông báo gửi cho bạn.

Cần có thông tin này khi bạn gọi điện hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
 • Hình phạt mà bạn muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ, hình phạt do nộp trễ hạn Mẫu 1099-NEC)
 • Đối với mỗi hình phạt, giải thích lý do tại sao bạn cho rằng chúng tôi nên xóa khoản đó

Nếu thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho bạn có hướng dẫn hoặc thời hạn để tranh chấp hình phạt thì hãy chú ý kỹ. Bạn phải làm theo hướng dẫn để tranh chấp hình phạt.

Nếu bạn không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh hình phạt

Bạn có thể tránh hình phạt khi bạn:

 • Nộp tờ khai thông tin và cung cấp báo cáo của người trả tiền trước ngày đến hạn
 • Chuẩn bị các tờ khai và báo cáo của người trả tiền với thông tin chính xác
 • Nộp đơn miễn việc nộp tờ khai thông tin bằng điện tử
 • Nộp đơn xin gia hạn thời gian và nộp tờ khai thông tin cũng như cung cấp báo cáo của người trả tiền trước ngày đến hạn được gia hạn

Yêu cầu nộp bằng điện tử

Các quy định cuối cùng cho Đạo luật Ưu tiên Người đóng thuế, điều khoản 2301, được Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ ban hành ngày 21 tháng 2, 2023. Quyết định của Bộ Tài chính (TD) 9972 sửa đổi các quy định về nộp tờ khai và các tài liệu khác bằng điện tử (e-file). Các quy định này giảm từ ngưỡng 250 tờ khai xuống yêu cầu người đóng thuế phải nộp 10 tờ khai thuế trở lên trong một năm dương lịch bắt đầu từ năm thuế 2023.

Để xác định xem bạn có đáp ứng ngưỡng 10 tờ khai trở lên để nộp bằng điện tử hay không:

 • Xác định số lượng tờ khai thông tin (tiếng Anh) thuộc bất kỳ loại nào thuộc phạm vi TD 9972 mà bạn cần nộp trong một năm dương lịch
 • Nếu từ 10 trở lên, bạn PHẢI nộp bằng điện tử

Ví dụ: xem Reduction in the electronic filing threshold beginning Tax Year 2023 (Giảm ngưỡng nộp bằng điện tử bắt đầu từ năm thuế 2023) trong What’s New (Quy định mới) trong trang FIRE (tiếng Anh).

Nếu bạn gặp khó khăn khiến bạn không thể tuân thủ việc giảm ngưỡng, bạn có thể nộp Mẫu 8508, Yêu cầu miễn nộp tờ khai thông tin bằn điện tử (tiếng Anh)PDF.

Ngày đến hạn và gia hạn

Tờ khai thông tin phải được đóng dấu bưu điện hoặc nộp trước ngày đến hạn. Để biết thông tin về ngày đến hạn, hãy xem Hướng dẫn về Tờ khai thông tin (tiếng Anh).

Để nộp hầu hết các tờ khai thông tin bằng điện tử, hãy xem FIRE (tiếng Anh).

Để nộp tờ khai thông tin của Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng bằng điện tử, hãy xem AIR (tiếng Anh).

Nộp đơn xin gia hạn thời gian

Bạn có thể yêu cầu thêm thời gian để nộp tờ khai thông tin và cung cấp báo cáo của người trả tiền:

Tờ khai thông tin: Mẫu 8809, Đơn xin gia hạn thời gian nộp các Tờ khai thông tin (tiếng Anh)

Báo cáo của người trả tiền: Gửi fax yêu cầu gia hạn thời gian để cung cấp báo cáo cho người nhận (tiếng Anh)

Luật và Quy định

Nhận trợ giúp