Pwolongasyon tan pou ranpli yon deklarasyon taks

Sa pou w fè si ou pat soumèt deklarasyon taks ou (an anglè)

Ou bezwen plis tan pou prepare deklarasyon taks federal ou a? Paj sa a bay enfòmasyon sou kòman pou aplike pou yon pwolongasyon tan pou ranpli a. Tanpri konnen byen:

  • Yon pwolongasyon tan pou ranpli deklarasyon w pa ba w okenn pwolongasyon tan pou peye taks ou yo. 
  • Ou ta dwe estime epi peye nenpòt taks ou dwe nan dat limit regilye w pou ede evite penalite ki posib.
  • Ou dwe ranpli demann pwolongasyon w lan pa pita pase dat limit regilye pou deklarasyon w lan.

Ranpli Fòm Pwolongasyon w lan Gratis Anliy

Moun k ap ranpli taks endividyèl yo, kèlkeswa revni yo, kapab itilize Deklarasyon Gratis pou yon demann pwolongasyon pou ranpli taks otomatik anliy.

  • Ranpli fòm sa a pèmèt ou ranpli yon deklarasyon jiska 15 Oktòb.
    • Si 15 oktòb sa tonbe nan yon samdi, dimanch, oswa jou konje, dat limit la nap tonbe nan pwochen jou travay la. Y ap konsidere deklarasyon w lan fèt alè si li genyen bon adrès la sou li, si li genyen tanp lapòs sou li, epi si li depoze nan bwat lapòs anvan dat la.
  • Pou jwenn yon pwolongasyon, ou dwe estime responsablite taks ou sou fòm sa a epi w ta dwe peye tou nenpòt kantite lajan w dwe.

Resevwa yon pwolongasyon lè ou fè yon pèman

Ou kapab jwenn tou yon pwolongasyon lè w peye tout oswa yon pati nan taks sou revni yo estime w dwe yo epi endike pèman an se pou yon pwolongasyon pa Pèman Dirèk, ki se Sistèm Pèman Elektwonik Taks Federal (EFTPS, an anglè), oswa yon kat kredi oswa kat debi. Nan fason sa a, ou p ap bezwen ranpli yon lòt fòm pou pwolongasyon epi w ap resevwa yon nimewo konfimasyon pou dosye w yo.

Fòm Pwolongasyon yo selon Estati Deklarasyon an

Endividyèl

Yo kapab aplike kèk règleman an patikilye si w ap:

Biznis ak Sosyete

Lòt Fòm