Pwolongasyon tan pou ranpli yon deklarasyon taks

Bezwen plis tan pou prepare deklarasyon taks federal ou a? Paj sa a bay enfòmasyon sou kòman pou aplike pou yon pwolongasyon nan tan pou ranpli a. Tanpri konnen byen:

  • Yon pwolongasyon tan pou ranpli deklarasyon w pa ba w okenn pwolongasyon tan pou peye taks ou yo. 
  • Ou ta dwe estime epi peye nenpòt taks ou dwe nan dat limit regilye w pou ede evite penalite ki posib.
  • Ou dwe ranpli demann pwolongasyon w la pa pita pase dat limit regilye pou deklarasyon w la.

    Ranpli anliy Fòm Pwolongasyon w la gratis

Ranpli anliy Fòm Pwolongasyon w la gratis

Moun k ap ranpli taks endividyèl yo, malgre revni yo, kapab itilize Soumisyon rapò gratis bay anliy yon pwolongasyon nan ranpli taks.

  • Ranpli fòm sa a pèmèt ou ranpli yon deklarasyon jiska 15 Oktòb.
  • Pou jwenn yon pwolonhasyon, ou dwe estime responsablite taks ou sou fòm sa a epi ou ta dwe peye tou nenpòt kantite lajan w dwe.

Resevwa yon pwolongasyon lè w ap fè yon peman

Ou kapab jwenn tou yon pwolongasyon lè w peye tout oswa yon pati nan taks sou revni yo estime w dwe yo epi endike peman an se pou yon pwolongasyon lè l sèvi avèk Peman Dirèk, the Sistèm peman elektwonik taks federal (EFTPS, an anglè), oswa yon kat kredi oswa kat debi. Fason sa a, ou p ap bezwen ranpli yon lòt fòm pou pwolongasyon epi w ap resevwa yon nimewo konfimasyon pou dosye w yo.

Fòm pwolongasyon yo selon estati deklarasyon an

Endividyèl

Yo kapab aplike kèk règleman an patikilye si w:

Biznis ak Kòporasyon

Lòt Fòm