Pwolongasyon tan pou w ranpli deklarasyon enpo w

Sa pou w fè si ou pat soumèt deklarasyon enpo ou (an anglè)

Ou bezwen plis tan pou prepare deklarasyon enpo federal ou a? Paj sa a bay enfòmasyon sou kòman pou aplike pou yon pwolongasyon tan pou w fè deklarasyon an. Tanpri konnen byen:

  • Yon pwolongasyon tan pou ranpli deklarasyon w pa ba w okenn pwolongasyon tan pou w peye enpo ou yo. 
  • Ou ta dwe estime epi peye nenpòt enpo ou dwe nan dat limit regilye w la pou ede evite penalite ki posib.
  • Ou dwe ranpli demann pwolongasyon w lan pa pita pase dat limit regilye pou deklarasyon w lan.
  • Kontribyab ki nan kèk zòn katastwaf natirèl frape pa nan nesesite pou soumèt yon ekstansyon elektwonik oswa sou papye. Tyeke pou w wè si w kalifye ak dat limit deklarasyon ou an.

Ranpli Fòm Pwolongasyon w lan Gratis Anliy

Moun k ap fè deklarasyon endividyèl yo, kèlkeswa revni yo, kapab itilize Deklarasyon Gratis IRS la pou yon demann pwolongasyon deklarasyon enpo otomatik anliy.

  • Ranpli fòm sa ap ba w jiska 15 Oktòb pou w fè yon deklarasyon.
    • Si 15 oktòb sa tonbe nan yon samdi, dimanch, oswa jou konje, dat limit la nap tonbe nan pwochen jou travay la. Y ap konsidere deklarasyon w lan fèt alè si li genyen bon adrès la sou li, si li genyen tanp lapòs sou li, epi si li depoze nan bwat lapòs anvan dat la.
  • Pou jwenn pwolongasyon an, ou dwe estime enpo ou dwe sou fòm sa a, epi tou, w ta dwe peye nenpòt kantite lajan w dwe.

Resevwa yon pwolongasyon lè ou fè yon pèman

Ou kapab jwenn tou yon pwolongasyon lè w peye tout oswa yon pati nan enpo sou revni yo estime w dwe yo epi endike pèman an se pou yon pwolongasyon. Ou ka itilize sèvis kont anliy yo pou fè yon pèman nan menm jou. Yo ka sèvi ak Sistèm Pèman Elektwonik Enpo Federal (EFTPS) la, oswa yon kat kredi oswa kat debi pou pwograme yon pèman ak Pèman Dirèk. Si lè w ap fè pèman w lan, ou chwazi endikatè a, ou p ap oblije ranpli yon fòm ekstansyon apa epi w ap resevwa yon nimewo konfimasyon pou dosye w yo.

Fòm Pwolongasyon yo selon Estati Deklarasyon an

Endividyèl

Yo kapab aplike kèk règleman an patikilye si w ap:

Biznis ak Sosyete

Lòt Fòm