Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Quý vị cần nhiều thời gian hơn để khai thuế liên bang? Trang này sẽ cung cấp thông tin về cách xin gia hạn khai thuế. Xin nhớ là gia hạn khai thuế không cho quý vị thêm thời gian đóng thuế.

Nộp Mẫu Gia Hạn bằng Điện Tử

Người khai thuế cá nhân có thể khai theo cách điện tử mẫu gia hạn để sử dụng miễn phí Free File (e-file their extension form for free).

Mẫu Gia Hạn theo Tình Trạng Đệ Nộp

Cá Nhân

Mẫu Đơn 4868 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Gia Hạn Tự Động Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Application for Automatic Extension of Time To File U.S. Individual Income Tax Return)
 

Có thể áp dụng điều lệ đặc biệt nếu quý vị:

Quý vị cũng có thể gia hạn bằng cách trả tất cả hay một phần thuế lợi tức ước tính đáo hạn và cho thấy tiền trả là cho việc gia hạn sử dụng Trả Trực Tiếp (Direct Pay), Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử (EFTPS), hoặc thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Bằng cách này, quý vị không phải nộp mẫu gia hạn riêng và sẽ được số xác nhận cho hồ sơ của quý vị.  

Doanh Nghiệp và Công Ty

Mẫu Đơn 7004 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Tự Động Khai Thuế Lợi Tức Doanh Nghiệp, Thông Tin, và Bản Khai Thuế Khác (Application for Automatic Extension of Time To File Certain Business Income Tax, Information, and Other Returns)

Mẫu Đơn 1138 (tiếng Anh) (PDF), Gia Hạn Trả Tiền Thuế của Công Ty Muốn Dời Ngược Tiền Lỗ Kinh Doanh Thực Sự (Extension of Time for Payment of Taxes by a Corporation Expecting a Net Operating Loss Carryback)  

Các Mẫu Khác

Mẫu Đơn 2350 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ (Dành cho Công Dân Hoa Kỳ và Ngoại Nhân Đủ Tiêu Chuẩn Được Tín Thuế Đặc Biệt) (Application for Extension of Time to File U.S. Income Tax Return (For U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad Who Expect To Qualify for Special Tax Treatment))
 

Mẫu Đơn 4768 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Khai Thuế và/hoặc Trả Thuế Địa Ốc Hoa Kỳ (và Chuyển Tiếp Bỏ Qua Thế Hệ) (Application for Extension of Time to File a Return and/or Pay U.S. Estate (and Generation-Skipping Transfer) Taxes)  

 

Mẫu Đơn 5558 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Khai Thuế Chương Trình Nhân Viên (Application for Extension of Time to File Certain Employee Plan Returns) 

 

Mẫu Đơn 8809 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Khai Thông Tin Thuế (Application for Extension of Time to File Information Returns)

 

Mẫu Đơn 8868 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Khai Tổ Chức Miễn Thuế (Application for Extension of Time To File an Exempt Organization Return)

 

Mẫu Đơn 8892 (tiếng Anh) (PDF), Đơn Xin Gia Hạn Nộp Mẫu Đơn 709 và/hoặc Tiền Trả Thuế Quà Tặng/Chuyển Sang Thế Hệ Khác (Application for Automatic Extension of Time to File Form 709 and/or Payment of Gift/Generation-Skipping Transfer Tax)