Topic 153 - What To Do if You Haven't Filed Your Tax Return?

Quý vị chưa nộp đơn khai thuế lợi tức liên bang cho năm nay hoặc các năm trước đây. Bất kể lý do gì quý vị không nộp đơn đòi hỏi, quý vị nên nộp đơn khai thuế của mình càng sớm càng tốt. Nếu quý vị cần được giúp đỡ, xem mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều công cụ và tài liệu như Trợ Giúp Tương Tác Làm Thuế (Interactive Tax Assistant, hay ITA), Những Câu Hỏi Phổ Biến (Frequently Asked Questions, hay FAQs) và Con Đường Thuế Vụ (Tax Trails).

Nếu quý vị không chắc là phải khai thuế hay không, xin hãy xem trang Tôi có cần khai thuế hay không (Do I Need to File a Tax Return) hay tham khảo Ấn Bản 17 Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals). Nếu quý vị bị đòi hỏi phải khai thuế và nợ một số tiền thuế, nhưng không thể trả hết tiền thuế trong đơn khai thuế của mình, thì IRS có thể giúp quý vị sắp xếp một chương trình thỏa thuận trả góp. Để biết thêm về các lựa chọn trả tiền thuế, xin tham khảo Chủ Đề 202.

Nếu quý vị không khai thuế trước ngày hết hạn (kể cả thời gian được gia hạn để nộp):

  • Quý vị có thể bị phạt vì không khai thuế đúng hạn, trừ khi quý vị có lý do hợp lý để nộp trễ hạn.
  • Nếu không trả thuế đầy đủ trước ngày hết hạn nộp đơn gốc (bất kể thời gian được gia hạn để nộp), quý vị cũng có thể trả trễ tiền phạt, trừ khi quý vị có lý do hợp lý để trả tiền trễ, hoặc sở thuế vụ IRS đã chấp thuận đơn xin gia hạn Mẫu Đơn 1127, Đơn Xin Nới Rộng Thời Gian Trả Thuế do bị Khó Khăn (Form 1127 (PDF), Application for Extension of Time for Payment of Tax Due to Undue Hardship).
  • Tiền lời sẽ được tính trên tiền thuế không trả đúng hạn ban đầu, mặc dù quý vị được gia hạn thời gian để nộp đơn hay trả thuế, và cũng được tính trên tiền phạt.
  • Quý vị sẽ không bị phạt vì không khai thuế nếu quý vị được hưởng tiền hoàn trả thuế. Tuy nhiên, quý vị có nguy cơ bị mất trọn tiền hoàn thuế nếu đệ nộp đơn khai thuế, hoặc yêu cầu tiền hoàn trả thuế sau khi thời gian giới hạn hết hạn. Trong đa số các trường hợp, đơn khai thuế ban đầu xin hoàn trả thuế phải được nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày hết hạn nộp đơn để được hoàn trả thuế. Sau khi hết hạn thời gian ba năm, luật hoàn trả thuế không cho phép phát hành chi phiếu hoàn trả thuế, hay áp dụng các khoản tín dụng, kể cả tiền trả thuế quá ước tính hoặc tiền thuế được khấu trừ quá lố, cho các năm thuế khác trả quá thấp. Tuy nhiên, thời gian giới hạn IRS giám định và thu thuế còn thiếu không bắt đầu cho đến khi đơn khai thuế đã được nộp. Nói cách khác, không có giới hạn thời gian trong việc giám định và thu thuế nếu không nộp đơn khai thuế.