Chủ đề số 153, Cần làm gì nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế

Nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang cho năm nay hoặc những năm trước, bạn nên nộp tờ khai của mình càng sớm càng tốt bất kể lý do không nộp tờ khai theo yêu cầu của bạn là gì.Nếu bạn cần được giúp đỡ, xem trang web của chúng tôi. Chúng tôi có các công cụ và tài nguyên như Trợ lý tương tác về Thuế (ITA) (tiếng Anh) và Những câu hỏi thường gặp (FAQ) (tiếng Anh).

Nếu bạn không chắc là phải khai thuế hay không, xin hãy xem trang Tôi có cần khai thuế hay không? (tiếng Anh) hay tham khảo Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập Liên bang của Quý vị (dành cho Cá nhân). Nếu bạn bị đòi hỏi phải khai thuế và nợ một số tiền thuế, nhưng không thể trả hết tiền thuế trên tờ khai của mình thì IRS có thể giúp bạn thiết lập một thỏa thuận trả góp. Để biết thêm về các lựa chọn thanh toán thuế, xin tham khảo Chủ đề số 202.

Nếu bạn không nộp tờ khai thuế trước ngày hết hạn (kể cả thời gian được gia hạn để nộp):

  • Bạn có thể bị phạt vì không khai thuế đúng hạn, trừ khi bạn có nguyên nhân hợp lý để nộp trễ hạn.
  • Việc bạn không trả thuế đầy đủ trước ngày đến hạn của tờ khai gốc (bất kể thời gian được gia hạn để nộp) cũng có thể dẫn đến việc phải trả tiền phạt do trễ hạn, trừ khi bạn có nguyên nhân hợp lý để trả tiền trễ, hoặc IRS đã chấp thuận đơn xin gia hạn Mẫu 1127, Đơn xin gia hạn thời gian để thanh toán nợ thuế do hoàn cảnh khó khăn (tiếng Anh).
  • Tiền lãi sẽ được tính trên tiền thuế không trả đúng hạn ban đầu, ngay cả khi bạn được gia hạn thời gian nộp tờ khai hay trả thuế. Tiền lãi cũng được tính trên tiền phạt.
  • Bạn sẽ không bị phạt vì không khai thuế nếu bạn được hoàn thuế. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ bị mất trọn tiền hoàn thuế nếu nộp tờ khai thuế, hoặc yêu cầu tiền hoàn thuế sau khi thời hạn quy chế đã hết hạn. Trong đa số các trường hợp, tờ khai yêu cầu hoàn thuế ban đầu phải được nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày đến hạn để được hoàn thuế. Sau khi hết hạn thời gian ba năm, thông thường quy chế hoàn thuế không cho phép phát hành séc hoàn thuế, hay áp dụng các khoản tín thuế, kể cả tiền trả vượt mức của thuế ước tính hoặc khấu lưu, cho các năm thuế khác đã trả không đủ. Tuy nhiên, thời hạn quy chế để IRS định mức và thu thuế còn thiếu không bắt đầu cho đến khi tờ khai thuế đã được nộp. Nói cách khác, không có thời hạn quy chế trong việc định mức và thu thuế nếu không nộp tờ khai thuế.