Kilè pou W Espere Ranbousman w si Ou te Reklame Kredi Taks sou Revni ou Antre oswa Kredi Taks Adisyonèl pou Timoun nan

Si ou te reklame Kredi Enpo sou Revni ou Rantre (EITC) oswa Kredi Enpo Timoun Adisyonèl (ACTC) (an anglè), ou ka espere resevwa ranbousman w lan depi 1 ye Mas si:

  • Ou fè deklarasyon w anliy
  • Ou chwazi resevwa ranbousman w lan an depo dirèk
  • Nou pa t jwenn okenn pwoblèm nan deklarasyon w lan

Sepandan, gen kèk kontribyab ki ka wè ranbousman yo a kèk jou anvan. Verifye Kote Ranbousman Mwen an? pou dat ranbousman pèsonèl ou a.

Anplis, enstitisyon finans ou an ka pran tan pou aksepte depo dirèk ou a oswa bay yon kat debi. Anpil enstitisyon pa fè pèman nan wikenn oswa nan jou konje yo. Kidonk, si ou fè delarasyon an bonè, chèche konnen ki konje nasyonal ak rejyonal (an anglè) ki ka afekte jan wap resevwa ranbousman w lan bonè a.

Poukisa Nou Kenbe Ranbousman w lan

Dapre lalwa, nou pa kapab ba ou ranbousman EITC oswa ACTC yo anvan mitan fevriye. Sa gen ladan ranbousman w lan annantye, se pa sèlman pòsyon ki gen rapò ak kredi ou te reklame sou deklarasyon enpo w la.

Si ou reklame EITC a (Kredi Enpo sou Revni ou Rantre) oswa ACTC a (Kredi Enpo Timoun Adisyonèl), nou ka bezwen plis enfòmasyon nan men ou konsènan deklarasyon w lan. Si nou bezwen, n ap voye yon lèt ba ou.

Kijan pou Ou Swiv Ranbousman W lan

Verifye estati ranbousman w lan:

Nou mete apliksayon sa yo ajou pou majorite moun ki soumèt EITC/ACTC bonè yo ak yon dat depo yo estime ki nan 15 Fevriye si ou fè deklarasyon enpo w yo bonè.

Nou mete toude aplikasyon yo ajou 2 fwa pa jou, dabitid lannwit.

Pwoteksyon Ameriken kont Ogmantasyon Taks (Lwa PATH)

Pwoteksyon Ameriken kont Ogmantasyon Taks la (an anglè) te pote kèk chanjman nan lwa fiskal la:

  • Reta nan ranbousman: Si ou reklame EITC oswa ACTC, nou pa kapab ranbouse anvan mitan fevriye.
  • Nimewo Sekirite Sosyal : Oumenm, konjwent ou ak tout timoun ki kalifye oswa manm fanmi ou deklare sou deklarasyon enpo w lan dwe genyen yon mimewo sekirite sosyal valid yo te ba yo anvan dat ekspirasyon pou lane w ap fè deklarasyon an (sa gen ladan pwolonjman yo). Prensip sa aplike tou pou reklamasyon pou EITC ou fè lè ou chanje deklarasyon w lan oswa soumèt yon deklarasyon orijinal.

Resous