Khi nào bạn sẽ được tiền hoàn thuế nếu bạn yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được hoặc Tín thuế Trẻ em bổ sung

Nếu bạn đã yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) hoặc Tín thuế Trẻ em bổ sung (ACTC) (tiếng Anh), thì bạn có thể nhận được tiền hoàn thuế vào ngày 27 tháng 2 nếu:

  • Bạn khai thuế trực tuyến
  • Bạn chọn nhận tiền hoàn thuế bằng cách ký gửi trực tiếp
  • Chúng tôi không tìm thấy vấn đề gì với tờ khai của bạn

Tuy nhiên, một vài người đóng thuế có thể nhận được tiền hoàn thuế của họ sớm hơn vài ngày. Kiểm tra Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu để biết ngày bạn sẽ nhận được tiền hoàn thuế. hoàn thuế của tôi ở đâu sẽ hiển thị tình trạng cập nhật trước ngày 17 tháng 2 đối với hầu hết những người khai thuế để nhận EITC/ACTC sớm.

Ngoài ra, tổ chức tài chánh của bạn có thể cần thời gian để chấp nhận khoản ký gửi trực tiếp hoặc phát hành thẻ ghi nợ. Nhiều tổ chức không xử lý các khoản thanh toán vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Vì vậy, nếu bạn khai thuế sớm, hãy lưu ý các ngày lễ liên bang và địa phương (tiếng Anh) có thể ảnh hưởng đến thời gian bạn nhận được tiền hoàn thuế.

Tại sao chúng tôi giữ tiền hoàn thuế của bạn

Theo luật, chúng tôi không thể phát hành khoản EITC và ACTC cho quý vị trước giữa tháng 2. Điều này bao gồm toàn bộ tiền hoàn thuế của quý vị, không chỉ phần liên quan đến khoản tín thuế mà quý vị đã yêu cầu trên tờ khai thuế của mình.

Nếu quý vị yêu cầu EITC hoặc ACTC, chúng tôi có thể cần thêm thông tin về tờ khai thuế của quý vị. Nếu vậy, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư.

Cách theo dõi tiền hoàn thuế của bạn

Kiểm tra tình trạng hoàn thuế của bạn:

Chúng tôi cập nhật cả hai ứng dụng mỗi ngày một lần, thường là qua đêm. Điều này có nghĩa là không cần phải kiểm tra tình trạng thường xuyên hơn.

Tài nguyên