Thời Gian Nhận Khoản Tiền Hoàn Lại Của Quý Vị Nếu Quý Vị Yêu Cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung

Nếu quý vị đã yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) (tiếng Anh),. Quý vị có thể nhận được tiền hoàn lại ngay sau tuần đầu tiên của tháng 3 nếu:

  • Quý vị khai thuế trực tuyến
  • Quý vị chọn nhận tiền hoàn lại bằng phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng
  • Chúng tôi không tìm thấy vấn đề gì với tờ khai của quý vị

Ngoài ra, tổ chức tài chánh của quý vị có thể cần thời gian để chấp nhận khoản chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng của quý vị hoặc phát hành thẻ ghi nợ. Nhiều tổ chức không xử lý các khoản chi trả vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Vì vậy, nếu quý vị khai thuế sớm, hãy lưu ý các ngày lễ liên bang và địa phương (tiếng Anh) có thể ảnh hưởng đến thời gian quý vị nhận được tiền hoàn lại.

Tại Sao Chúng Tôi Giữ Khoản Tiền Hoàn Lại Của Quý Vị

Theo luật, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho quý vị trước ngày 2/15. Điều này bao gồm toàn bộ tiền hoàn lại của quý vị, không chỉ phần liên quan đến tín thuế mà quý vị đã yêu cầu trên tờ khai thuế của mình.

Nếu quý vị yêu cầu EITC hoặc ACTC, chúng tôi có thể cần thêm thông tin trên tờ khai thuế của quý vị. Nếu vậy, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư.

Cách Theo Dõi Tiền Hoàn Lại Của Quý Vị

Kiểm tra tình trạng hoàn lại của quý vị:

Chúng tôi cập nhật các ứng dụng này cho hầu hết những người khai EITC/ACTC sớm với ngày chuyển tiền ước tính là vào ngày 2/22 nếu quý vị khai thuế sớm.

Chúng tôi cập nhật cả hai ứng dụng mỗi ngày một lần, thường là qua đêm.

Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế (Đạo Luật PATH)

Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế (Đạo Luật PATH) (tiếng Anh) đã thực hiện các thay đổi đối với luật thuế:

  • Chậm trễ trong việc hoàn lại tiền:  Nếu quý vị yêu cầu EITC hoặc ACTC, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho quý vị trước ngày 2/15.
  • Số An Sinh Xã Hội: Quý vị, người phối ngẫu của quý vị và tất cả con cái hoặc người thân đủ điều kiện mà quý vị khai trên tờ khai thuế phải có số An Sinh Xã Hội hợp lệ được cấp trước ngày đến hạn của năm quý vị khai thuế (bao gồm cả gia hạn). Quy tắc này cũng áp dụng cho các yêu cầu EITC mà quý vị đưa ra khi sửa đổi tờ khai của mình hoặc nộp tờ khai gốc.

Nguồn Tài Nguyên