Cách yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC)

Để yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC), bạn phải đủ điều kiện và nộp tờ khai thuế liên bang.

Tiền hoàn thuế của bạn

Nếu bạn yêu cầu EITC, tiền hoàn thuế của bạn có thể bị trì hoãn. Theo luật, IRS không thể hoàn lại tiền EITC và ACTC trước giữa tháng 2. IRS dự kiến hầu hết các khoản hoàn thuế liên quan đến EITC/CTC bổ sung sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ trước ngày 1 tháng 3, nếu họ chọn ký gửi trực tiếp và không có vấn đề nào khác với tờ khai thuế của họ.

Sau khi bạn nộp tờ khai thuế, cách tốt nhất để theo dõi tiền hoàn thuế của bạn là Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hoặc ứng dụng di động IRS2Go.

Để nhận tiền hoàn thuế nhanh hơn, hãy khai thuế trực tuyến và nhận tiền hoàn thuế qua ký gửi trực tiếp.

Hãy nhớ bao gồm Bảng EIC nếu bạn đang yêu cầu EITC với một đứa trẻ đủ điều kiện.

Lỗi trên tờ khai của bạn sẽ làm chậm tiền hoàn thuế của bạn. Hãy tránh những lỗi phổ biến này (tiếng Anh).

Các mẫu đơn cần nộp

Bạn phải nộp Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh).

Nếu bạn có một trẻ đủ điều kiện, bạn cũng phải nộp Bảng EIC (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Tín thuế Thu nhập kiếm được (tiếng Anh) để cung cấp cho chúng tôi thông tin về chúng.

Yêu cầu EITC cho những năm trước

Bạn có ba năm để khai và yêu cầu hoàn thuế kể từ ngày đến hạn của khai thuế. Nếu đủ điều kiện, bạn vẫn có thể yêu cầu EITC cho những năm trước :

  • Đối với năm 2022, nếu bạn khai thuế trước ngày 18 tháng 4, 2026
  • Đối với năm 2021, nếu bạn khai thuế trước ngày 18 tháng 4, 2025
  • Đối với năm 2020, nếu bạn khai thuế trước ngày 17 tháng 5, 2024

Để nộp tờ khai thuế năm trước (tiếng Anh), hãy điền và nộp Mẫu 1040 và Bảng EIC, nếu bạn có trẻ đủ điều kiện.

Nếu bạn đã khai thuế cho những năm đó, nhưng không yêu cầu EITC và bạn đủ điều kiện, hãy nộp tờ khai được điều chỉnh. Xem Chủ đề thuế 308, Tờ khai được điều chỉnh.

Trợ giúp thuế

Nếu bạn cần trợ giúp để chuẩn bị tờ khai, hãy thử một trong các tùy chọn sau:

Tìm hiểu cách làm việc với chuyên gia thuế (tiếng Anh).

Các khoản tín thuế khác mà bạn có thể đủ điều kiện

Nếu bạn đủ điều kiện cho EITC, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Tài nguyên