Chỉ có thể được EITC nếu quý vị khai thuế liên bang và ghi mục này. Nếu quý vị có trẻ hợp thức thì phải nộp Danh Mục EIC (Schedule EIC PDF) (PDF) (liệt kê các con) chung với Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 PDF). Nếu quý vị không có trẻ hợp thức thì có thể sử dụng Mẫu Đơn 1040EZ (1040EZ PDF) hoặc 1040A hay 1040.     

Cảnh giác: Nếu quý vị xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, hay EITC) hoặc Tín Thuế Thêm cho Trẻ Em (Additional Child Tax Credit, hay ACTC) trên khai thuế thì IRS phải giữ lại tiền hoàn thuế của quý vị ít nhất cho đến ngày 15 tháng Hai – ngay cả khi phần tiền này không liên quan đến EITC hoặc ACTC.

Hãy Gom Góp Những Tài Liệu Sau Đây Trước Khi Bắt Đầu Điền Tờ Khai Thuế (Gather the Following Documents Before You Work on Your Tax Return)

Nếu quý vị nhờ người khác chuẩn bị & điền dùm tờ khai thì nhớ trao tài liệu cho người đó xem để họ ghi thông tin khai thuế chính xác.

 • Thẻ An Sinh Xã Hội, thư kiểm chứng Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number), hoặc các thứ khác của chánh phủ Hoa Kỳ để xác minh tài liệu - cho mọi người liệt kê trên tờ khai.
 • Ngày tháng năm sanh của mọi người liệt kê trên tờ khai.
 • Bản sao tờ khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua, nếu có.
 • Mọi bản khai trình lợi tức: Mẫu đơn W-2 và 1099, kê khai quyền lợi An Sinh Xã Hội, trợ cấp thất nghiệp và nhiều điều khác, chẳng hạn như hưu bổng, chứng khoán, tiền lời, và bất cứ tài liệu nào cho thấy đã khấu lưu tiền thuế. Nếu quý vị sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp hay nông trại, thì hãy gom hết hồ sơ về toàn bộ lợi tức.
 • Tất cả hồ sơ về phí tổn, chẳng hạn như học phí, tiền lời nợ vay mua nhà, hoặc thuế địa ốc. Nếu quý vị sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp hay nông trại, thì hãy gom hết hồ sơ về toàn bộ chi phí.
 • Tất cả các mẫu báo cáo thông tin như 1095-A PDF (PDF), 1095-B PDF (PDF) hoặc 1095-C PDF (PDF).
 • Số chuyển và số trương mục ngân hàng để ký thác trực tiếp mọi món tiền hoàn trả.
 • Thông tin chăm sóc trẻ thuộc quyền: tên và địa chỉ của những người được thuê trông nom săn sóc, cùng với số An Sinh Xã Hội hoặc mã số thuế khác của họ.

Tự Đệ Nộp hay Nhờ Người Khác Giúp? (File Yourself or Get Help?)

Tự Chuẩn Bị và Khai Thuế?

Hãy để Free File thực hiện phần công việc khó nhọc cho quý vị qua nhu liệu thuế có thương hiệu. Quý vị có thể chuẩn bị & điền rồi gởi (miễn phí) tờ khai thuế liên bang qua e-file (đệ nộp dạng điện tử), nếu hội đủ điều kiện được EITC. Và nhiều nơi cung cấp dịch vụ còn giúp điền tờ khai thuế tiểu bang.

IRS cũng có Các mẫu đơn Đệ Nộp Miễn Phí dễ điền (Free File Fillable Forms). Tùy chọn này không giúp khai thuế tiểu bang, và chỉ thực hiện những phép tính căn bản. Quý vị nộp mẫu đơn điện tử đã điền cho IRS để cứu xét nhanh hơn. 

Sử Dụng Dịch Vụ Thiện Nguyện hay Người Khai Thuế Thuê?

Hãy chuẩn bị sẵn:

 • Tất cả những tài liệu liệt kê bên trên
 • Bằng lái xe hoặc căn cước khác có dán ảnh (phải hợp lệ)
 • Nếu quý vị khai thuế chung qua e-file thì cả hai vợ chồng đều phải ký tên vào mẫu đơn.


 

 

Phải làm gì nếu đã bị bác đơn xin EITC của quý vị trong năm trước đó (What to do if your EITC was denied in a previous year)

Nếu IRS bác đơn xin EITC của quý vị sau khi kiểm tra, IRS có thể yêu cầu quý vị nộp Mẫu 8862  PDFhoặc  Mẫu 8862-SP PDF khi quý vị nộp đơn xin EITC cho lần kế tiếp. Xem Đơn EITC của tôi không được chấp thuận trước đây và bây giờ tôi muốn xin EITC

Hãy Thận Trọng Tránh Phạm Lỗi (Watch Out for Errors)

Nếu quý vị tự chuẩn bị & điền tờ khai của mình, hoặc có người khác làm dùm, thì phải chắc là tất cả đều đúng! Ngay cả khi người khác điền tờ khai dùm thì quý vị vẫn là người chịu trách nhiệm pháp lý về những gì trong đó. Nên dùng Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để đoan chắc mình hội đủ tiêu chuẩn.

Vẫn Chưa Quá Hạn Nộp Tờ Khai cho Những Năm Trước (It's Not Too Late to File for Prior Year Returns)

Quý vị vẫn có thể điền lại tờ khai cho năm 2014, 2015 và 2016 để ghi thêm EITC - nếu hội đủ điều kiện. Nhưng phải khai thuế thì mới được đòi lại tiền! Tìm hiểu thêm tại đây (Find out more here).