Cách Yêu Cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC)

Để yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC), quý vị phải hội đủ điều kiện và nộp tờ khai thuế liên bang.

Tiền Hoàn Lại Của Quý Vị

Nếu quý vị kê khai EITC, tiền hoàn lại của quý vị có thể bị trì hoãn (Tiếng Anh). Theo luật, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho quý vị trước giữa tháng 2 — ngay cả  đối với phần tiền hoàn lại không liên quan đến EITC.

Sau khi quý vị nộp tờ khai thuế, cách tốt nhất để theo dõi tiền hoàn lại của quý vị đang ở đâu là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng di động IRS2Go.

Để nhận tiền hoàn lại nhanh hơn, hãy khai thuế trực tuyến và tiền hoàn lại sẽ được gửi cho quý vị thông qua hình thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng (Tiếng Anh).

Hãy nhớ nộp cả Phụ lục EIC nếu quý vị đang kê khai EITC với một trẻ đủ điều kiện.

Sai sót trong việc khai thuế của quý vị sẽ làm chậm trễ việc hoàn lại tiền của quý vị. Hãy tránh những lỗi phổ biến này (Tiếng Anh).

Các Mẫu Đơn Cần Nộp

Quý vị phải nộp Mẫu Đơn 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Sống Ở Hoa Kỳ hoặc Mẫu Đơn 1040 SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ Dành Cho Người Cao Niên (Tiếng Anh).

Nếu quý vị có một trẻ đủ điều kiện, quý vị cũng phải nộp Phụ lục EIC (Mẫu Đơn 1040 hoặc 1040-SR), Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Tiếng Anh) để cung cấp cho chúng tôi thông tin về chúng.

Yêu Cầu EITC Cho Những Năm Trước

Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị vẫn có thể yêu cầu EITC cho những năm trước:

  • Đối với năm 2016, nếu quý vị khai thuế trước ngày 7/15/2020
  • Đối với năm 2017, nếu quý vị khai thuế trước ngày 4/15/2021
  • Đối với năm 2018, nếu quý vị khai thuế trước ngày 4/15/2022

Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không, hãy sử dụng Trợ Tá Xác Nhận EITC.

Để khai thuế năm trước:

Nếu quý vị đã khai thuế cho những năm đó, nhưng không kê khai EITC và quý vị đủ điều kiện, hãy nộp tờ khai đã sửa đổi. Xem Chủ Đề Thuế 308, Tờ Khai Thuế Sửa Đổi.

Trợ Giúp Thuế

Nếu quý vị cần trợ giúp để chuẩn bị khai thuế, hãy thử một trong các tùy chọn sau:

Tìm hiểu cách làm việc với chuyên gia thuế (Tiếng Anh).

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đủ điều kiện cho EITC, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Nguồn Tài Nguyên