Chủ đề 308 - Khai Thuế Đã Điều Chỉnh

Nếu khám phá có sai sót sau khi đã khai thuế, quý vị có thể điều chỉnh đơn khai thuế của mình. IRS có thể sửa chữa sai sót về kết toán, ghi chép trên đơn khai thuế và có thể nhận đơn khai thuế bị thiếu một số mẫu đơn hoặc bảng khai cần thiết. Trong các trường hợp này, quý vị không cần điều chỉnh đơn khai thuế. Tuy nhiên, nên nộp đơn khai thuế đã điều chỉnh nếu có thay đổi về tình trạng gia đình, lợi tức, các khấu trừ, tín thuế hoặc tiền thuế nợ của quý vị. Sử dụng Mẫu Đơn 1040-X, Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh), để sửa đổi Mẫu Đơn 1040 (tiếng Anh), Mẫu Đơn 1040A (tiếng Anh), Mẫu Đơn 1040EZ (tiếng Anh), Mẫu Đơn 1040-NR (tiếng Anh), hoặc Mẫu Đơn 1040-NR-EZ (tiếng Anh) đã nộp trước đây hoặc thay đổi số tiền mà IRS đã điều chỉnh trước đó. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu Đơn 1040-X để khai lấy lại tín dụng bị mất hay chưa sử dụng; tuy nhiên, quý vị cũng có thể sử dụng Mẫu Đơn 1045, Đơn yêu cầu tiền hoàn thuế dự kiến (tiếng Anh), thay vì Mẫu Đơn 1040-X. Ngoài ra, nếu Mẫu Đơn 8938, Bản Tường Trình Tài Sản Tài Chánh Ngoại Quốc Cụ Thể (tiếng Anh) PDF áp dụng cho quý vị, thì hãy nộp cùng tờ khai thuế thường niên hay tờ khai thuế đã điều chỉnh. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8938 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tiền thiếu đáo hạn

Nếu quý vị thiếu thêm thuế cho năm thuế mà ngày nộp chưa hết hạn, thì có thể tránh bị phạt và tiền lợi nếu nộp Mẫu Đơn 1040-X và trả thuế trước ngày đáo hạn đệ nộp cho năm đó (bất kể thời gian gia hạn nộp). Nếu ngày hết hạn đệ nộp nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ chánh thức, nộp mẫu và trả tiền thuế đúng hạn nếu quý vị nộp và trả vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu quý vị nộp sau ngày đáo hạn thì đừng gộp tiền lời hay tiền phạt trên Mẫu Đơn 1040-X; số tiền này sẽ được điều chỉnh theo đó.

Khi nào đệ nộp

Thông thường, muốn yêu cầu bồi hoàn tiền thuế, thì quý vị phải nộp Mẫu Đơn 1040-X trong vòng 3 năm sau ngày quý vị nộp đơn khai thuế gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày quý vị trả thuế, bất cứ thời gian nào đến sau. Nộp đơn khai thuế trước ngày đáo hạn (mà không tính đến gia hạn) được coi là nộp vào ngày đáo hạn, và khấu lưu được coi là trả thuế vào ngày đáo hạn. Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho đơn xin hoàn thuế liên quan đến tổn thất hoạt động, tín thuế ngoại quốc, nợ xấu, và những vấn đề khác. Muốn biết thêm thông tin về điều chỉnh tờ khai thuế, tham khảo Hướng Dẫn về Mẫu Đơn 1040-X.

Nơi Khai Thuế

Giờ đây, quý vị có thể nộp Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Hoa Kỳ đã sửa đổi qua đường điện tử bằng cách sử dụng các sản phẩm phần mềm thuế có sẵn. Chỉ có thể sửa đổi các tờ khai Mẫu 1040 và 1040-SR năm thuế 2019 qua đường điện tử. Vui lòng xem IR-2020-107 (tiếng Anh)IR -2020-182 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Quý vị vẫn có tùy chọn gửi phiên bản trên giấy của Mẫu 1040-X và nên làm theo hướng dẫn để chuẩn bị và gửi nộp biểu mẫu trên giấy. Xem Nơi Khai Thuế trên Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X để biết địa chỉ gửi đơn khai thuế điều chỉnh qua bưu điện.

Khai trên Mẫu Đơn 1040-X

Xin nộp Mẫu Đơn 1040-X riêng biệt cho mỗi năm thuế quý vị điều chỉnh. Đối với Mẫu 1040-X trên giấy, hãy gửi mỗi mẫu đơn trong một phong bì riêng biệt. Xin nhớ ghi năm của đơn khai mà quý vị muốn điều chỉnh ở trên đầu của Mẫu Đơn 1040-X. Mẫu Đơn này có ba cột:

  • Cột A cho thấy số ban đầu (đơn khai thuế gốc) hoặc số điều chỉnh (điều chỉnh hay thay đổi trước đây)
  • Cột C cho thấy các con số được điều chỉnh đúng (là số phải như vậy).
  • Cột B là sự khác biệt giữa cột A và C được thể hiện trong cột B. Có một phần ở mặt sau của mẫu đơn để giải thích rõ ràng những thay đổi của quý vị và lý do cho mỗi thay đổi.

Khi nộp tờ khai trên giấy, xin đính kèm các bản sao của mẫu đơn hay các bảng khai bị ảnh hưởng bởi thay đổi này bao gồm (các) Mẫu Đơn W-2 nhận sau ngày nộp đơn khai thuế ban đầu. Quý vị cũng nên đính kèm (các) Mẫu Đơn W-2G và 1099 hỗ trợ các thay đổi trên tờ khai nếukhấu trừ thuế lợi tức. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040-X để biết hướng dẫn đầy đủ.

Khi nộp qua đường điện tử, cả tờ khai sửa đổi điện tử cho Mẫu 1040 và 1040-SR (với Mẫu 1040-X đính kèm) sẽ đòi hỏi việc nộp TẤT CẢ các biểu mẫu và bản khai cần thiết như là khi nộp Mẫu 1040 hay 1040-SR gốc, cho dù một số mẫu có thể không có điều chỉnh gì.

Tình trạng tờ khai thuế đã điều chỉnh

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng của tờ khai sửa đổi được nộp trên giấy hoặc qua đường điện tử bằng công cụ trực tuyến Mẫu Khai Chỉnh Sửa của Tôi Ở Đâu? hoặc gọi số điện thoại miễn phí 866-464-2050 ba tuần sau khi quý vị nộp đơn khai thuế đã điều chỉnh. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và cho biết tình trạng khai thuế đã điều chỉnh cho năm hiện tại và cho đến ba năm trước đó.

Quý vị phải cho vào mã số người đóng thuế của quý vị (thường là số An Sinh Xã Hội của quý vị), ngày sanh, và số bưu chánh trong bất cứ đơn nào để chứng minh danh tánh của mình. Một khi quý vị được xác nhận, công cụ trên trang Web sẽ cho thấy hình minh họa thể hiện rõ ràng tình trạng của đơn khai thuế điều chỉnh trong các tiến trình giải quyết: Đã Nhận, Đã Điều Chỉnh hay Đã Hoàn Tất. Xin nhớ là, đơn khai thuế đã điều chỉnh thường mất đến 16 tuần để cứu xét và mất đến 3 tuần kể từ ngày gởi IRS mới thấy đơn. Trước thời gian này, không cần gọi cho IRS trừ khi đơn có nêu cụ thể rằng quý vị phải làm như vậy.

Tờ khai thuế tiểu bang

Thay đổi trên đơn khai thuế liên bang có thể ảnh hưởng đến tiền thuế tiểu bang của quý vị. Muốn biết thông tin về cách chỉnh sửa đơn khai thuế tiểu bang, liên lạc cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh).

Thông tin thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin xem Tôi có nên nộp tờ khai thuế đã điều chỉnh không? (tiếng Anh), Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040-X  và Làm Gì Nếu Xảy Ra Sơ Xuất? trong Chương 1 của Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân (tiếng Anh).