Chủ đề số 308, Tờ khai được điều chỉnh

Nếu bạn khám phá có sai sót sau khi đã nộp tờ khai của mình, bạn có thể điều chỉnh tờ khai thuế của mình. IRS có thể sửa một số sai sót trên tờ khai và có thể chấp thuận tờ khai bị thiếu một số mẫu đơn hoặc bảng liệt kê cần thiết. Trong các trường hợp này, bạn không cần điều chỉnh tờ khai thuế. Tuy nhiên, nên nộp tờ khai thuế đã điều chỉnh nếu có thay đổi về tư cách khai thuế, thu nhập, khấu trừ, tín thuế, hoặc tiền nợ thuế. Sử dụng Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ được điều chỉnh cho Cá nhân để sửa đổi sê-ri Mẫu 1040 đã nộp trước đây hoặc thay đổi số tiền mà IRS đã điều chỉnh trước đó.

Ký gửi trực tiếp

Nếu bạn nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử, để nhận tiền hoàn thuế của bạn nhanh hơn, bạn có thể chọn ký gửi trực tiếp và nhập thông tin ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của mình. 

Bạn vẫn có tùy chọn nộp phiên bản giấy của Mẫu 1040-X và nhận séc giấy. Bạn nên làm theo các hướng dẫn để chuẩn bị và nộp mẫu giấy.

Để biết tình trạng xử lý hiện tại của chúng tôi, hãy kiểm tra bảng thông tin tình trạng xử lý (tiếng Anh) của chúng tôi. Việc xử lý tờ khai được điều chỉnh vẫn là một quy trình thủ công; tuy nhiên, bao gồm thông tin ký gửi trực tiếp trên mẫu được gửi bằng điện tử cung cấp một cách thuận tiện và an toàn để nhận tiền hoàn thuế của bạn nhanh hơn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem các câu hỏi thường gặp cho Mẫu 1040-X.

Tiền thiếu đáo hạn

Nếu bạn thiếu thêm thuế và ngày đến hạn nộp tờ khai thuế chưa qua, thì bạn có thể tránh bị phạt và tiền lãi nếu bạn nộp Mẫu 1040-X hoặc tờ khai sửa đổi (Mẫu 1040) và trả tiền thuế trước ngày đến hạn nộp cho năm đó (bất kể thời gian gia hạn nộp). Tờ khai này sẽ thay thế tờ khai gốc. Nếu ngày đến hạn nộp nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ chính thức, thì tờ khai thay thế được coi là nộp và trả đúng hạn vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu bạn nộp sau ngày đến hạn thì đừng bao gồm tiền lãi hay tiền phạt trên Mẫu 1040-X; số tiền này sẽ được điều chỉnh theo đó.

Khi nào nộp

Thông thường, để yêu cầu hoàn thuế, thì bạn phải nộp Mẫu 1040-X trong vòng 3 năm sau ngày bạn nộp tờ khai gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày bạn trả thuế, bất cứ thời gian nào đến sau. Tờ khai được nộp trước ngày đến hạn (mà không tính đến gia hạn) được coi là nộp vào ngày đến hạn, và khấu lưu được coi là thuế đã trả vào ngày đến hạn. Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho yêu cầu hoàn thuế liên quan đến lỗ hoạt động ròng, tín thuế nước ngoài, nợ xấu, và những vấn đề khác. Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 1040-X.

Cách nộp

Xem Giới thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ được điều chỉnh cho Cá nhân .

Tình trạng Tờ khai được điều chỉnh

Kiểm tra công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu? hoặc gọi số điện thoại miễn phí 866-4642050 ba tuần sau khi bạn nộp tờ khai được điều chỉnh. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và cho biết tình trạng tờ khai được điều chỉnh cho năm hiện tại và ba năm trước đó. Thông thường, bạn nên chờ từ 8 đến 12 tuần để Mẫu 1040-X của bạn được xử lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá trình xử lý có thể mất tới 16 tuần. Bạn có thể truy cập bảng thông tin tình trạng xử lý (tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm thông tin về khung thời gian của chúng tôi.

Tờ khai thuế Tiểu bang

Thay đổi trên tờ khai liên bang có thể ảnh hưởng đến tiền nợ thuế tiểu bang của bạn. Muốn biết thông tin về cách chỉnh sửa tờ khai thuế tiểu bang, liên lạc cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung

Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Tôi có nên nộp Tờ khai được điều chỉnh không (tiếng Anh), Hướng dẫn cho Mẫu 1040-X và "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhầm lẫn?" trong Chương 1 của Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập Liên bang của bạn dành cho Cá nhân.