Topic 308 - Amended Returns

Nếu khám phá có sai sót sau khi đã khai thuế, quý vị có thể điều chỉnh (amend) đơn khai thuế của mình. IRS có thể sửa chữa sai sót về kết toán hay ghi chép trên đơn khai thuế và có thể nhận đơn khai thuế bị thiếu một số mẫu đơn hoặc bảng khai cần thiết. Trong các trường hợp này, quý vị không cần điều chỉnh đơn khai thuế. Tuy nhiên, nên nộp đơn khai thuế đã điều chỉnh nếu có thay đổi về tình trạng gia đình, lợi tức, các khấu trừ hoặc tín dụng của quý vị. Sử dụng Mẫu Đơn 1040X, Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040X (PDF), Amended U.S. Individual Income Tax Return), để sửa đổi Mẫu Đơn 1040 (Form 1040), Mẫu Đơn 1040A (Form 1040A, Mẫu Đơn 1040EZ  (Form 1040EZ), Mẫu Đơn 1040NR (Form 1040NR), hoặc Mẫu Đơn 1040NR-EZ (Form 1040NR-EZ) đã nộp trước đây hoặc thay đổi số tiền mà IRS đã điều chỉnh trước đó.Quý vị cũng có thể dùng Mẫu Đơn 1040X để khai lấy lại tín dụng bị mất hay chưa sử dụng; tuy nhiên, quý vị cũng có thể sử dụng Mẫu Đơn 1045, Đơn Xin Bồi Hoàn, thay vì Mẫu Đơn 1040X. Ngoài ra, nếu Mẫu Đơn 8938, Bản Tường Trình Tài Sản Tài Chánh Ngoại Quốc Cụ Thể (Form 8938 (PDF), Statement of Specified Foreign Financial Assets) áp dụng cho quý vị, thì hãy nộp cùng tờ khai thuế thường niên hay tờ khai thuế đã điều chỉnh. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8938 (Form 8938 Instructions) (PDF) để biết thêm thông tin.

Tiền thiếu đáo hạn

Nếu quý vị thiếu thêm thuế cho năm thuế mà ngày nộp chưa hết hạn, thì có thể tránh bị phạt và tiền lợi nếu nộp Mẫu Đơn 1040X và trả thuế trước ngày đáo hạn đệ nộp cho năm đó (bất kể thời gian gia hạn nộp). Nếu ngày hết hạn đệ nộp nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ chánh thức, nộp mẫu và trả tiền thuế đúng hạn nếu quý vị nộp và trả vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu quý vị nộp sau ngày đáo hạn không gia hạn thì đừng gộp tiền lời hay tiền phạt trên Mẫu Đơn 1040X; số tiền này sẽ được điều chỉnh theo đó.

Khi nào đệ nộp

Thông thường, muốn yêu cầu bồi hoàn tiền thuế, thì quý vị phải nộp Mẫu Đơn 1040X trong vòng 3 năm sau ngày quý vị nộp đơn khai thuế gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày quý vị trả thuế, bất cứ thời gian nào đến sau. Nộp đơn khai thuế trước ngày đáo hạn (mà không tính đến gia hạn) được coi là nộp vào ngày đáo hạn, và khấu lưu được coi là trả thuế vào ngày đáo hạn. Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho đơn xin hoàn thuế liên quan đến tổn thất hoạt động, tín thuế ngoại quốc, nợ xấu, và những vấn đề khác. Muốn biết thêm thông tin về điều chỉnh tờ khai thuế, tham khảo Hướng Dẫn trên Mẫu Đơn 1040X (Form 1040X Instructions (PDF)).

Nơi Khai Thuế

Quý vị không thể nộp đơn khai thuế điều chỉnh bằng điện tử theo hệ thống e-file. Xem Nơi Khai Thuế trên Hướng Dẫn trên Mẫu Đơn 1040X để biết địa chỉ gởi đơn khai thuế điều chỉnh qua bưu điện.

Khai trên Mẫu Đơn 1040X

Xin nộp Mẫu Đơn 1040X riêng biệt cho mỗi năm thuế quý vị điều chỉnh. Gửi mỗi mẫu đơn trong một phong bì riêng biệt. Xin nhớ ghi năm của đơn khai mà quý vị muốn điều chỉnh ở trên đầu của Mẫu Đơn 1040X. Mẫu Đơn này có ba cột:

  • Cột A cho thấy số ban đầu (đơn khai thuế gốc) hoặc số điều chỉnh (điều chỉnh hay thay đổi trước đây)
  • Cột C cho thấy các con số được điều chỉnh đúng (là số phải như vậy).
  • Cột B là sự khác biệt giữa cột A và C được thể hiện trong cột B. Có một phần ở mặt sau của mẫu đơn để giải thích rõ ràng những thay đổi của quý vị và lý do cho mỗi thay đổi.

Xin đính kèm các bản sao của mẫu đơn hay các bảng khai bị ảnh hưởng bởi thay đổi này bao gồm (các) Mẫu Đơn W-2 nhận sau ngày nộp đơn khai thuế ban đầu. Quý vị cũng nên đính kèm (các) Mẫu Đơn W-2G và 1099 hỗ trợ các thay đổi trên tờ khai nếukhấu trừ thuế lợi tức. Xem Hướng Dẫn trên Mẫu Đơn 1040X (Form 1040X Instructions (PDF)) để biết hướng dẫn đầy đủ. 

Tình trạng tờ khai thuế đã điều chỉnh

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng của Mẫu Đơn 1040X (Form 1040X (PDF)) bằng công cụ trực tuyến Mẫu Khai Chỉnh Sửa của Tôi Ở Đâu? hoặc gọi số điện thoại miễn phí 866-464-2050 ba tuần sau khi quý vị nộp đơn khai thuế đã điều chỉnh. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và cho biết tình trạng khai thuế đã điều chỉnh cho năm hiện tại và cho đến ba năm trước đó.

Quý vị phải cho vào mã số người đóng thuế của quý vị (thường là số An Sinh Xã Hội của quý vị), ngày sanh, và số bưu chánh trong bất cứ đơn nào để chứng minh danh tánh của mình. Một khi quý vị được xác nhận, công cụ trên trang Web sẽ cho thấy hình minh họa thể hiện rõ ràng tình trạng của đơn khai thuế điều chỉnh trong các tiến trình giải quyết: Đã Nhận, Đã Điều Chỉnh hay Đã Hoàn Tất. Xin nhớ là, đơn khai thuế đã điều chỉnh thường mất đến 16 tuần để cứu xét và mất đến 3 tuần kể từ ngày gởi IRS mới thấy đơn. Trước thời gian này, không cần gọi cho IRS trừ khi đơn có nêu cụ thể rằng quý vị phải làm như vậy. 

Tờ khai thuế tiểu bang

Thay đổi trên đơn khai thuế liên bang có thể ảnh hưởng đến tiền thuế tiểu bang của quý vị. Muốn biết thông tin về cách chỉnh sửa đơn khai thuế tiểu bang, liên lạc cơ quan thuế má địa phương (state tax agency).

Thông tin thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040X (Form 1040X Instructions (PDF)) và Làm Gì Nếu Xảy Ra Sơ Xuất (What If I Made a Mistake?) trong Chương 1 của Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân (Publication 17 (PDF), Your Federal Income Tax for Individuals)