Chủ Đề Số 308 Tờ Khai Thuế Được Điều Chỉnh

Nếu khám phá có sai sót sau khi đã khai thuế, quý vị có thể điều chỉnh tờ khai thuế của mình. IRS có thể sửa chữa sai sót về kết toán, ghi chép trên tờ khai thuế và có thể nhận tờ khai thuế bị thiếu một số mẫu đơn hoặc bảng khai cần thiết. Trong các trường hợp này, quý vị không cần điều chỉnh tờ khai thuế. Tuy nhiên, nên nộp tờ khai thuế đã điều chỉnh nếu có thay đổi về tình trạng gia đình, lợi tức, các khấu trừ, tín thuế hoặc tiền thuế nợ của quý vị. Sử dụng Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh, để sửa đổi Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (tiếng Anh)Mẫu 1040A (tiếng Anh)Mẫu 1040-EZ (tiếng Anh)Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR-EZ (tiếng Anh) đã nộp trước đây hoặc thay đổi số tiền mà IRS đã điều chỉnh trước đó. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu 1040-X để khai lấy lại tín thuế bị mất hay chưa sử dụng; tuy nhiên, quý vị cũng có thể sử dụng Mẫu 1045, Đơn Yêu Cầu Tiền Hoàn Thuế Dự Kiến (tiếng Anh)thay vì Mẫu 1040-X. Ngoài ra, nếu Mẫu 8938, Báo Cáo Tài Sản Tài Chính Ngoại Quốc Cụ Thể (tiếng Anh) áp dụng cho quý vị, thì hãy nộp cùng tờ khai thuế thường niên hay tờ khai thuế được điều chỉnh. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8938 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tiền Thiếu Đáo Hạn

Nếu quý vị thiếu thêm thuế cho năm thuế và ngày nộp chưa hết hạn, thì có thể tránh bị phạt và tiền lợi nếu nộp Mẫu 1040-X và trả thuế trước ngày đáo hạn đệ nộp cho năm đó (bất kể thời gian gia hạn nộp). Nếu ngày hết hạn đệ nộp nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ chính thức, hãy nộp tờ khai thuế đã chỉnh sửa đúng hạn nếu quý vị nộp và trả vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu quý vị nộp sau ngày đáo hạn thì đừng gộp tiền lời hay tiền phạt trên Mẫu 1040-X; số tiền này sẽ được điều chỉnh theo đó.

Khi Nào Khai

Thông thường, muốn yêu cầu bồi hoàn tiền thuế, thì quý vị phải nộp Mẫu 1040-X trong vòng 3 năm sau ngày quý vị nộp tờ khai thuế gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày quý vị trả thuế, bất cứ thời gian nào đến sau. Nộp tờ khai thuế trước ngày đáo hạn (mà không tính đến gia hạn) được coi là nộp vào ngày đáo hạn, và khấu lưu được coi là trả thuế vào ngày đáo hạn. Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho đơn xin hoàn thuế liên quan đến tổn thất hoạt động, tín thuế ngoại quốc, nợ xấu, và những vấn đề khác. Muốn biết thêm thông tin về điều chỉnh tờ khai thuế, tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X.

Nơi Khai Thuế

Quý vị có thể nộp Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh bằng điện tử với các sản phẩm phần mềm thuế có sẵn để điều chỉnh Mẫu 1040 và 1040-SR  cho năm 2019 hoặc sau đó, và Mẫu 1040-NR cho năm 2021 hoặc sau đó. Xem Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh, Các Câu Hỏi Thường Gặp. Quý vị vẫn có tùy chọn gửi phiên bản trên giấy của Mẫu 1040-X và nên làm theo hướng dẫn để chuẩn bị và nộp mẫu trên giấy. Xem "Where To File" (Nơi Khai Thuế) trên Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X để biết địa chỉ gửi tờ khai được điều chỉnh qua bưu điện.

Chuẩn Bị Mẫu 1040-X

Xin nộp Mẫu 1040-X riêng biệt cho mỗi năm thuế quý vị điều chỉnh. Đối với Mẫu 1040-X trên giấy, hãy gửi từng mẫu đơn cho IRS để trong một phong bì riêng biệt. Xin nhớ chộn hộp và ghi năm của tờ khai mà quý vị muốn điều chỉnh ở trên đầu của Mẫu 1040-X. Mẫu Đơn này có ba cột:

  • Cột A cho thấy số ban đầu (tờ khai thuế gốc) hoặc số điều chỉnh (điều chỉnh hay thay đổi trước đây)
  • Cột C cho thấy các con số được điều chỉnh đúng (là số phải như vậy).
  • Cột B là sự khác biệt giữa cột A và C được thể hiện trong cột B. Có một phần ở mặt sau của mẫu đơn để giải thích rõ ràng những thay đổi của quý vị và lý do cho mỗi thay đổi.

Khi nộp tờ khai trên giấy, xin đính kèm các bản sao của mẫu đơn hay các bảng khai bị ảnh hưởng bởi thay đổi này bao gồm Mẫu W-2 và Mẫu 1099 nhận sau ngày nộp tờ khai thuế ban đầu. Quý vị cũng nên đính kèm Mẫu W-2G và Mẫu 1099 hỗ trợ các thay đổi trên tờ khai nếu khấu trừ thuế lợi tức. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X để biết hướng dẫn đầy đủ.

Khi nộp qua đường điện tử, cả tờ khai sửa đổi điện tử cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (với Mẫu 1040-X đính kèm) sẽ đòi hỏi việc nộp TẤT CẢ các biểu mẫu và bảng khai cần thiết như là khi nộp Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR gốc, cho dù một số mẫu có thể không có điều chỉnh gì.

Tình Trạng Tờ Khai Thuế Được Điều Chỉnh

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng của tờ khai sửa đổi được nộp trên giấy hoặc qua đường điện tử bằng công cụ trực tuyến Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Đâu? hoặc gọi số điện thoại miễn phí 866-464-2050 ba tuần sau khi quý vị nộp tờ khai thuế đã điều chỉnh. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha, và cho biết tình trạng khai thuế đã điều chỉnh cho năm hiện tại và cho đến ba năm trước đó.

Quý vị phải cho vào mã số người đóng thuế của quý vị (thường là số an sinh xã hội của quý vị), ngày sanh, và số bưu chánh trong bất cứ đơn nào để chứng minh danh tánh của mình. Một khi quý vị được xác nhận, công cụ trên trang web sẽ cho thấy hình minh họa thể hiện rõ ràng tình trạng của tờ khai thuế điều chỉnh trong các tiến trình giải quyết: Đã Nhận, Đã Điều Chỉnh hay Đã Hoàn Tất. Xin nhớ là, tờ khai thuế đã điều chỉnh thường mất đến 16 tuần để cứu xét và mất đến 3 tuần sau khi khai để hiển thị trên hệ thống của chúng tôi. Trước thời gian này, không cần gọi cho IRS trừ khi đơn có nêu cụ thể rằng quý vị phải làm như vậy.

Xin lưu ý: Vì sự chậm trễ trong quá trình xử lý do COVID-19 (tiếng Anh), chúng tôi sẽ mất hơn 20 tuần để xử lý các tờ khai thuế được điều chỉnh.

Tờ Khai Thuế Tiểu Bang

Thay đổi trên tờ khai thuế liên bang có thể ảnh hưởng đến tiền thuế tiểu bang của quý vị. Muốn biết thông tin về cách chỉnh sửa tờ khai thuế tiểu bang, liên lạc cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Muốn biết thêm thông tin, xin xem Tôi Có Nên Nôp Tờ Khai Được Điều Chỉnh Không?, Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X và "Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Mắc Sai Lầm?" trong Chương 1 của Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị Dành Cho Cá Nhân.