Chủ Đề Số 308 Tờ Khai Được Điều Chỉnh

Nếu quý vị khám phá có sai sót sau khi đã nộp tờ khai của mình, quý vị có thể điều chỉnh tờ khai thuế của mình. IRS có thể sửa một số sai sót trên tờ khai và có thể chấp thuận tờ khai bị thiếu một số mẫu đơn hoặc bảng liệt kê cần thiết. Trong các trường hợp này, quý vị không cần điều chỉnh tờ khai thuế. Tuy nhiên, nên nộp tờ khai thuế đã điều chỉnh nếu có thay đổi về tình trạng khai thuế, thu nhập, khấu trừ, tín thuế, hoặc tiền nợ thuế . Sử dụng Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh, để sửa đổi sê-ri Mẫu 1040 đã nộp trước đây hoặc thay đổi số tiền mà IRS đã điều chỉnh trước đó.

Ký Gửi Trực Tiếp

Nếu quý vị nộp Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh bằng điện tử, quý vị có thể chọn ký gửi trực tiếp và nhập thông tin ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của mình để nhận tiền hoàn thuế nhanh hơn.

Quý vị vẫn có tùy chọn nộp phiên bản giấy của Mẫu 1040-X và nhận séc giấy. Quý vị nên làm theo các hướng dẫn để chuẩn bị và nộp mẫu giấy.

Thời gian xử lý hiện tại là hơn 20 tuần đối với cả tờ khai được sửa đổi được nộp bằng giấy và điện tử, vì việc sửa đổi tờ khai vẫn là một quy trình thủ công. Tuy nhiên, bao gồm thông tin ký gửi trực tiếp trên mẫu được gửi bằng điện tử cung cấp một cách thuận tiện và an toàn để nhận tiền thuế của bạn nhanh hơn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bản tin ngày 9 tháng 2, 2023 (tiếng Anh).

Tiền Thiếu Đáo Hạn

Nếu quý vị thiếu thêm thuế và ngày đến hạn nộp tờ khai thuế chưa quá hạn, thì quý vị có thể tránh bị phạt và tiền lãi nếu quý vị nộp Mẫu 1040-X và trả tiền thuế trước ngày đến hạn nộp cho năm đó (bất kể thời gian gia hạn nộp). Nếu ngày đến hạn nộp nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ chính thức, tờ khai được điều chỉnh được nộp và trả đúng hạn vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu quý vị nộp sau ngày đến hạn thì đừng gộp tiền lãi hay tiền phạt trên Mẫu 1040-X; số tiền này sẽ được điều chỉnh theo đó.

Khi Nào Nộp

Thông thường, để yêu cầu hoàn thuế, thì quý vị phải nộp Mẫu 1040-X trong vòng 3 năm sau ngày quý vị nộp tờ khai gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày quý vị trả thuế, bất cứ thời gian nào đến sau. Tờ khai được nộp trước ngày đến hạn (mà không tính đến gia hạn) được coi là nộp vào ngày đến hạn, và khấu lưu được coi là thuế đã trả vào ngày đến hạn. Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho yêu cầu hoàn thuế liên quan đến lỗ hoạt động ròng, tín thuế nước ngoài, nợ xấu, và những vấn đề khác. Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X.

Cách Nộp

Xem Giới Thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh.

Tình Trạng Tờ Khai Được Điều Chỉnh

Kiểm tra công cụ trực tuyến Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Đâu? hoặc gọi số điện thoại miễn phí 866-464-2050 ba tuần sau khi quý vị nộp tờ khai được điều chỉnh. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha và cho biết tình trạng tờ khai được điều chỉnh cho năm hiện tại và ba năm trước đó.

Xin lưu ý: Vì sự chậm trễ trong quá trình xử lý do COVID-19 (tiếng Anh), chúng tôi sẽ mất hơn 20 tuần để xử lý các tờ khai được điều chỉnh.

Tờ Khai Thuế Tiểu Bang

Thay đổi trên tờ khai liên bang có thể ảnh hưởng đến tiền nợ thuế tiểu bang của quý vị. Muốn biết thông tin về cách chỉnh sửa tờ khai thuế tiểu bang, liên lạc cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Tôi Có Nên Nôp Tờ Khai Được Điều Chỉnh Không?Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X và "Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Nhầm Lẫn?" trong Chương 1 của Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị Dành Cho Cá Nhân.