Tiền Phạt Do Không Trả Thuế

Tiền Phạt Do Không Trả Thuế sẽ áp dụng nếu quý vị không chi trả khoản thuế mà quý vị đã báo cáo trên tờ khai thuế của mình trước ngày đến hạn hoặc ngày đến hạn được gia hạn đã được chấp thuận.

Tiền phạt quý vị phải trả là một tỉ lệ phần trăm số thuế quý vị đã không chi trả.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ Tiền Phạt Do Không Trả Thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính toán Tiền Phạt Do Không Trả Thuế dựa trên khoảng thời gian kéo dài mà các khoản thuế quá hạn của quý vị vẫn chưa được chi trả. Số thuế chưa chi trả là tổng số thuế bắt buộc phải thể hiện trên tờ khai của quý vị trừ đi số tiền đã chi trả thông qua khấu lưu, các khoản chi trả thuế ước tính và các khoản tín thuế khả bồi hoàn được phép.

Khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa chi trả của quý vị.

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế dựa trên việc nếu quý vị:

Không Chi Trả Số Tiền Được Hiển Thị Là Tiền Thuế Trên Tờ Khai Của Quý Vị

Nếu quý vị không trả số tiền được hiển thị là tiền thuế quý vị nợ trên tờ khai của mình, chúng tôi sẽ tính khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế theo cách sau:

 • Khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế là 0,5% số thuế chưa trả cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà khoản thuế đó vẫn chưa trả. Khoản tiền phạt sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa chi trả của quý vị.
 • Nếu cả hai khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế và Tiền Phạt Do Không Khai Thuế (tiếng Anh) đều được áp dụng trong cùng một tháng, thì khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế sẽ được giảm xuống một khoản bằng khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế được áp dụng trong tháng đó. Ví dụ, thay vì 5% khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế trong tháng, chúng tôi sẽ áp dụng 4,5% khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế và 0,5% khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế.
 • Nếu quý vị nộp tờ khai thuế đúng hạn với tư cách là một cá nhân và quý vị có kế hoạch chi trả được chấp thuận, khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế được giảm xuống 0,25% mỗi tháng (hoặc một phần trong tháng) trong kế hoạch chi trả đã được chấp thuận của quý vị.
 • Nếu quý vị không nộp thuế trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo từ chúng tôi với ý định tịch thu tài sản để thế nợ, thì khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế là 1% mỗi tháng hoặc một phần trong tháng.
 • Chúng tôi áp dụng các khoản phí theo tháng, tức là ngay cả khi quý vị chi trả đầy đủ thuế trước khi tháng đó kết thúc, phí theo tháng vẫn sẽ áp dụng.

Không Chi Trả Khoản Thuế Mà Quý Vị Đã Không Báo Cáo Trên Tờ Khai Thuế Của Mình

Nếu quý vị nợ thuế mà quý vị đã không báo cáo khi khai thuế hoặc trả không đúng hạn, chúng tôi sẽ tính khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế theo cách này:

 • Nếu chúng tôi nhận thấy rằng quý vị nợ thuế mà quý vị đã không báo cáo trên tờ khai của mình, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư với số tiền đến hạn và ngày đến hạn phải trả. Ngày đến hạn nói chung là 21 ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo hoặc 10 ngày làm việc sau khi chúng tôi gửi thông báo nếu số thuế quý vị nợ là $100,000 trở lên.
 • Nếu quý vị không nộp thuế đúng hạn trong thông báo hoặc thư mà chúng tôi gửi cho quý vị, khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế là 0,5% số thuế quý vị không nộp đúng hạn cho mỗi tháng hoặc một phần trong tháng mà quý vị không nộp sau ngày đến hạn.
 • Nếu quý vị nộp tờ khai thuế đúng hạn với tư cách là một cá nhân và quý vị có kế hoạch chi trả được chấp thuận, khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế được giảm xuống 0,25% mỗi tháng (hoặc một phần trong tháng) trong kế hoạch chi trả đã được chấp thuận của quý vị.
 • Nếu quý vị không nộp thuế trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo từ chúng tôi với ý định tịch thu tài sản để thế nợ, thì khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế là 1% mỗi tháng hoặc một phần trong tháng.
 • Chúng tôi áp dụng các khoản phí theo tháng, tức là ngay cả khi quý vị chi trả đầy đủ thuế trước khi tháng đó kết thúc, phí theo tháng vẫn sẽ áp dụng.

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý (tiếng Anh) cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ tiền phạt (tiếng Anh).

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư gửi cho quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Khoản tiền phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai và nộp thuế trước ngày đến hạn. Nếu không thể làm như vậy, quý vị có thể xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc xin một kế hoạch chi trả.

Xin Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Nếu quý vị cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế. Điều này không giúp quý vị gia hạn thời gian chi trả. Kế hoạch chi trả có thể giúp quý vị chi trả theo thời gian.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định

Cần trợ giúp?