Hình phạt do không trả tiền thuế

Hình phạt do không trả tiền thuế sẽ áp dụng nếu bạn không trả tiền thuế khi đến hạn.

Hình phạt bạn phải trả là một tỉ lệ phần trăm số tiền thuế bạn không trả.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư nếu bạn nợ Hình phạt do không trả tiền thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính toán hình phạt

Chúng tôi tính Hình phạt do không trả tiền thuế dựa trên khoảng thời gian kéo dài mà các khoản thuế quá hạn của bạn vẫn chưa được trả. Số tiền thuế chưa trả là tổng số tiền thuế bắt buộc phải thể hiện trên tờ khai của bạn trừ đi số tiền đã trả thông qua khấu lưu, các khoản thanh toán thuế ước tính và các khoản tín thuế có thể hoàn lại được phép.

Hình phạt do không trả tiền thuế sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa trả của bạn.

Chúng tôi tính Hình phạt do không trả tiền thuế dựa trên việc nếu bạn:

Không trả số tiền được hiển thị là tiền thuế trên tờ khai của bạn

Nếu bạn không trả số tiền được hiển thị là tiền thuế bạn nợ trên tờ khai của mình, chúng tôi sẽ tính Hình phạt do không trả tiền thuế theo cách sau:

 • Hình phạt do không trả tiền thuế là 0,5% số thuế chưa trả cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà khoản thuế đó vẫn chưa được trả. Hình phạt sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa trả của bạn.
 • Nếu cả hai Hình phạt do không trả tiền thuế và Hình phạt do không khai thuế đều được áp dụng trong cùng một tháng, thì Hình phạt do không khai thuế sẽ được giảm xuống một khoản bằng Hình phạt do không trả tiền thuế được áp dụng trong tháng đó. Ví dụ, thay vì 5% Hình phạt do không khai thuế trong tháng, chúng tôi sẽ áp dụng 4,5% Hình phạt do không khai thuế và 0,5% Hình phạt do không trả tiền thuế.
 • Nếu bạn nộp tờ khai thuế đúng hạn với tư cách là một cá nhân và bạn có kế hoạch thanh toán được chấp thuận, Hình phạt do không trả tiền thuế được giảm xuống 0,25% mỗi tháng (hoặc một phần trong tháng) trong kế hoạch thanh toán đã được chấp thuận của bạn.
 • Nếu bạn không trả tiền thuế trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo từ chúng tôi với ý định áp thuế, thì Hình phạt do không trả tiền thuế là 1% mỗi tháng hoặc một phần trong tháng.
 • Chúng tôi áp dụng các khoản phí theo nguyên tháng, tức là ngay cả khi bạn trả đầy đủ thuế trước khi tháng đó kết thúc, phí nguyên tháng vẫn sẽ áp dụng.

Không trả tiền thuế mà bạn đã không khai báo trên tờ khai của mình

Nếu bạn nợ thuế mà bạn đã không khai báo khi khai thuế hoặc trả không đúng hạn, chúng tôi sẽ tính Hình phạt do không trả thuế theo cách này:

 • Nếu bạn nợ thuế mà bạn đã không khai báo khi khai thuế hoặc trả không đúng hạn, chúng tôi sẽ tính Hình phạt do không trả tiền thuế theo cách này:
 • Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn nợ thuế mà bạn đã không khai báo trên tờ khai của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư với số tiền đến hạn và ngày đến hạn phải trả. Ngày đến hạn nói chung là 21 ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo hoặc 10 ngày làm việc sau khi chúng tôi gửi thông báo nếu số thuế bạn nợ là $100,000 trở lên.
 • Nếu bạn không trả tiền thuế đúng hạn trong thông báo hoặc thư mà chúng tôi gửi cho bạn, Hình phạt do không trả tiền thuế là 0,5% số thuế bạn không nộp đúng hạn cho mỗi tháng hoặc một phần trong tháng mà bạn không nộp sau ngày đến hạn.
 • Nếu bạn nộp tờ khai thuế đúng hạn với tư cách là một cá nhân và bạn có kế hoạch thanh toán được chấp thuận, Hình phạt do không trả tiền thuế được giảm xuống 0,25% mỗi tháng (hoặc một phần trong tháng) trong kế hoạch thanh toán đã được chấp thuận của bạn.
 • Nếu bạn không trả tiền thuế trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo từ chúng tôi với ý định áp thuế, thì Hình phạt do không trả tiền thuế là 1% mỗi tháng hoặc một phần trong tháng.
 • Chúng tôi áp dụng các khoản phí theo nguyên tháng, tức là ngay cả khi bạn trả đầy đủ thuế trước khi tháng đó kết thúc, phí nguyên tháng vẫn sẽ áp dụng.

Tiền lãi trên hình phạt

Chúng tôi tính lãi trên hình phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Gửi cho chúng tôi một khoản thanh toán hoặc thanh toán đầy đủ thuế của bạn để tránh tiền phạt và tiền lãi cộng dồn trong tương lai.

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số hình phạt nếu bạn hành động có thiện chí và có thể chỉ ra nguyên nhân hợp lý cho việc tại sao bạn không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi hình phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, xem giảm nhẹ hình phạt.

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể tranh chấp hình phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho bạn hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên cân nhắc lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư của bạn.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi bạn gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
 • Khoản tiền phạt mà bạn muốn chúng tôi cân nhắc lại
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao bạn cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu bạn không nhận được thông báo, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh hình phạt

Bạn có thể tránh hình phạt bằng cách khai và trả thuế trước ngày đến hạn. Nếu bạn không thể làm như vậy, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian nợp tờ khai thuế hoặc kế hoạch thanh toán.

Nộp đơn xin gia hạn thời gian khai thuế

Nếu bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế. Điều này không giúp bạn gia hạn thời gian thanh toán. Kế hoạch thanh toán có thể giúp bạn trả theo thời gian.

Nộp đơn xin một Kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận trợ giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo của bạn. Nếu bạn không nhận được thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và các Quy định

Cần trợ giúp?