Anak fiscal/Alèt pou konsomatè yo

Plizyè milye fiscal pèdi plizyè milyon dola ak enfòmasyon pèsonèl yo nan anak fiscal. Anakè yo sèvi ak lapòs, telefòn ak imèl regilye yo pou anake moun, biznis, pewòl ak pwofesyonèl fiscal yo.

IRS la pa pran kontak ak kontribyab yo pa imel, mesaj tèks, oswa chanèl medya sosyal yo pou mande yo enfòmasyon pèsonèl oswa finansye. Konnen siy revelatè anak yo epi kòman ou ka konnen si se vrèman IRS la (an anglè).

Anak ki sible kontribyab yo

IRS la avèti kontribyab yo pou yo veye pou yon nouvo imel anak ki eseye twonpe moun yo nan fè yo kwè yo dwe yo yon ranbousman.

Nouvo estratèj la enplike pou voye yon lèt ki vini nan yon anvlòp katon ki sòti nan yon sèvis livrezon. Lèt ki nan anvlòp la gen ladann antèt IRS la ak enfòmasyon kontak ak yon nimewo telefòn ki pa fè pati IRS la epi li di avi a se "an relasyon ak ranbousman ou pa reklame."

IRS la te raple biznis yo ak gwoup ki egzante de enpo yo pou yo veye siy ki montre fo reklamasyonsou Kredi Retansyon Anplwaye (ERC), pafwa yo rele Kredi Enpo pou Retansyon Anplwaye oswa ERTC. IRS la ak pwofesyonèl fiskal yo kontinye ap wè piblisite agresif nan emisyon, demann dirèk pa lapòs ak pwomosyon anliy konsènan ERC a. Pandan kredi a reyèl, pwomotè agresif yo defòme epi egzajere totalman ki moun ki ka kalifye pou kredi a.

IRS te bay anpil avètisman sou plan ERC (an anglè) soti nan pwomotè twazyèm pati ki chaje gwo frè davans oswa yon frè ki baze sou kantite lajan an nan ranbousman an. Epi pwomotè yo ka pa di kontribyab yo dediksyon salè yo reklame nan deklarasyon enpo sou revni federal biznis la dwe redwi pa kantite kredi a.

Biznis yo, òganizasyon ki egzante de enpo yo ak lòt moun k ap konsidere pou aplike pou ERC a bezwen revize ak anpil atansyon kondisyon ofisyèl (an anglè) pou kredi sa a anvan yo reklame l.

IRS la avèti kontribyab yo sou nouvo anak ki ankouraje moun yo sèvi ak enfòmasyon salè yo nan yon deklarasyon enpo pou reklame fo kredi nan espwa pou yo jwenn yon gwo ranbousman.​​​​

Nan yon nouvo vèsyon yon anak komen, IRS, ajans fiskal leta yo ak endistri fiskal yo avèti pwofesyonèl fiskal yo pou yo pran prekosyon ak pyèj eskwokri k ap evolye ki itilize dives tèm ki gen rapò ak pandemi pou vòlè done kliyan yo (an anglè).

Sèvis Revni Entèn la avèti kontribyab yo pou yo mefye yo de kriminèl k ap mande don epi ki ap fè tèt yo pase pou òganizasyon charite lejitim yo (an anglè). Lè fo òganizasyon charite tronpe donatè san mefyans yo, lajan yo pa ale nan men moun ki bezwen èd la epi moun ki kontribye nan fo òganizasyon charite sa yo pa ka dedwi don yo sou deklarasyon enpo yo.

Gade tou:

IRS la raple kontribyab yo pou yo pran prekosyon ak pwomotè k ap di sèvis yo nesesè pou regle ak IRS la, ke dèt yo ka regle pou "kèk santim pa dola" oswa k ap di se yon ti kras tan ki rete pou peye dèt fiskal yo atravè pwogram Pwopozisyon Konpwomi a (OIC). Pwomotè sa yo souvan refere yo kòm "OIC mills." Jwenn enfòmasyon sou OIC Mills nan kominike pou laprès lis "Douzèn Delwayal" IRS la avèti moun pou fè atansyon ak òf nan konpwomi 'mills' (OIC Mills) kote pwomotè reklame w bezwen sèvis yo pou regle dèt IRS yo (an anglè).

Sèvis Revni Entèn la te avèti sou yon eskwokri kote y ap imite IRS ki sanble vize prensipalman enstitisyon edikasyonèl yo, ki gen ladan elèv yo ak anplwaye ki gen ".edu" adrès imel.

IRS ankouraje kontribyab yo pou yo veye pou kriminèl k ap chèche vòlè idantite yo deklare fo reklamasyon pou konpansasyon chomaj (an anglè).

Paske alokasyon chomaj yo se revni enpozab, eta yo bay Fòm 1099-G, Sèten Pèman Gouvènman, pou benefisyè yo ak IRS la pou rapòte kantite konpansasyon enpozab yo resevwa ak nenpòt prelèvman. Kazye 1 sou fòm lan montre "Konpansasyon Chomaj."

Kontribyab ki te resevwa yon Fòm 1099-G pou konpansasyon chomaj 2020 ke yo pa t resevwa ta dwe pran mezi yo dekri nan Vòl Idantite ak Alokasyon Chomaj.

IRS la avèti kontribyab yo pou yo evite preparatè deklarasyon enpo ki pa gen etik, yo konnen kòm preparatè fantom (an anglè). Yon preparatè fantom (an anglè) se yon moun ki pa siyen deklarasyon enpo yo prepare. Lè yo pa siyen yon deklarasyon, se yon move siy ki montre preparatè yo peye a, ap chèche fè yon pwofi rapid pandan l ap pwomèt yon gwo ranbousman oswa mande frè ki varye selon dimansyon ranbousman an.

Yon eskwokri sofistike pa telefòn ki sible kontribyab yo, ki gen ladan nouvo imigran yo, ap fè wonn nan tout peyi a. Moun ki rele yo fè apèl agresif yo pran pòz yo se ajan IRS, yo itilize fo non ak fo nimewo badj idantifikasyon IRS nan espwa pou yo vòlè lajan kontribyab oswa enfòmasyon pèsonèl.. Yo ka konnen anpil bagay sou sib yo, epi anjeneral yo chanje ID moun kap rele yo pou fè li sanble IRS la k ap rele.

Yo fè viktim yo konnen yo dwe IRS la lajan epi li dwe peye san pèdi tan atravè yon kat kado oswa transfè. Yo ka menase viktim yo ak arestasyon, depòtasyon oswa sispansyon yon biznis oswa lisans pou kondwi. Nan anpil ka, moun k ap rele a vin ostil epi joure. Yo fè viktim yo konnen yo gen yon ranbousman akoz yo eseye twonpe yo pou yo pataje enfòmasyon prive. Si yo pa reponn telefòn nan, anakè yo souvan kite yon demann rapèl "ijan".

Gade:

Gen kèk vòlè ki itilize sèvis relè videyo (VRS) pou yo eseye anake moun ki soud ak moun ki mal pou tande. Yo mande kontribyab yo pou yo pa fè apèl yo konfyans jis paske yo fè yo atravè VRS, paske entèprèt yo pa verifye apèl yo pou validite yo. Pou detay, gade videyo IRS la: Anak Fiskal atravè Sèvis Relè Videyo.

Yo souvan apwoche moun ki gen Konpetans Limite nan Anglè nan lang natif natal yo, yo menase yo ak depòtasyon, arestasyon pa lapolis ak anilasyon lisans, pami lòt bagay. IRS mande tout kontribyab yo pran prekosyon anvan yo peye bòdwo enpo yo pa t ap tann. Remake byen IRS p ap:

  • Rele pou mande pèman imedya avèk yon metòd espesifik tankou yon kat debi prepeye, kat kado oswa viman. Anjeneral, IRS la pral voye yon bòdwo pou ou pa lapòs an premye si ou dwe nenpòt enpo.
  • Menase pou mennen lapolis lokal oswa lòt gwoup ki fè respekte lalwa pou fè arete w paske w pa peye.
  • Mande pèman san yo pa ba ou opòtinite pou kesyone oswa fè apèl kont montan yo di ou dwe a.
  • Mande nimewo kat debi oswa kat kredi nan telefòn.

Anak ki sible pwofesyonèl fiskal yo

De plizanplis, pwofesyonèl fiskal yo sible pa vòlè idantite yo. Kriminèl sa yo - anpil nan yo se sendika sofistike epi òganize - ap redouble efò yo pou rasanble done pèsonèl pou ranpli fo deklarasyon enpo sou revni federal ak leta. Somè Sekirite a gen yon kanpay ki vize pwofesyonèl fiskal yo: Pwoteje kliyan ou yo; pwoteje tèt ou.

Somè Sekirite a (an anglè) genyen ladan li IRS, ajans fiskal leta yo ak kominote fiskal la, ki gen ladan l antrepriz preparasyon fiskal, devlopè lojisyèl yo, pewòl ak pwosesè pwodui finansye yo, òganizasyon pwofesyonèl enpo yo ak enstitisyon finansye yo.

Somè Sekirite a bay kanpay Sansibilizasyon pandan tout ane a. Sa yo enplike:

Gade tou:

Gade: Kijan pou konsève, kontwole ak pwoteje EFIN ou (an anglè)

Mande enfòmasyon sou fòm W-2 nan men pwofesyonèl pewòl ak resous imen yo

IRS la te etabli yon pwosesis ki pral pèmèt biznis yo ak founisè sèvis pewòl yo rapòte rapidman nenpòt pèt done ki gen rapò ak anak W-2 la k ap sikile kounye a. Si yo fè yo konnen alè, IRS la ka pran mezi pou anpeche anplwaye yo viktim anba vòlè idantite k ap fè fo deklarasyon sou non yo. Genyen tou enfòmasyon sou fason pou rapòte ou resevwa imel anak la.

Yo ankouraje patwon yo pou yo mete pwotokòl an plas pou pataje enfòmasyon sansib anplwaye yo tankou Fòm W-2 yo. Anak W-2 a se jis youn nan plizyè nouvo varyasyon ki konsantre sou gwo vòl enfòmasyon fiskal sansib nan men preparatè fiskal yo, biznis ak konpayi pewòl yo.

Pwofesyonèl fiskal yo ki viktim yon vyolasyon done tou ta dwe rapòte ensidan an byen vit bay IRS la. Gade detay yo nan Enfòmasyon sou Vòl Done pou Pwofesyonèl Fiskal yo (an anglè).

Gade:

Ogmantasyon nan imel, eskwokri ak lojisyèl konplo

Pirataj (an anglè) (tankou nan "lapèch pou enfòmasyon") se yon eskwokri kote eskwo voye mesaj imel pou twonpe viktim san mefyans yo pou yo revele enfòmasyon pèsonèl ak finansye ki ka itilize pou vòlè idantite viktim yo.

IRS la te pibliye plizyè alèt sou itilizasyon ilegal non oswa logo IRS la pa anakè k ap eseye jwenn aksè a enfòmasyon finansye konsomatè yo pou vòlè idantite yo ak byen yo.

Imel fwod yo fèt pou twonpe kontribyab yo pou yo panse sa yo se kominikasyon ofisyèl ki soti nan IRS la oswa lòt moun nan endistri fiskal la, ki gen ladan konpayi lojisyèl fiskal. Konplo eskwokri sa yo ka chèche enfòmasyon ki gen rapò ak ranbousman, estati deklarasyon, konfime enfòmasyon pèsonèl, kòmande rapò ak verifye enfòmasyon PIN.

Fè atansyon ak fo imel ki sanble soti nan men pwofesyonèl fiskal ou a, mande enfòmasyon pou yon fòm IRS. IRS pa egzije Asirans Vi ak mizajou Anwite nan men kontribyab yo oswa yon pwofesyonèl fiskal.

Yo ka obsève kèk varyasyon atravè mesaj tèks. IRS la okouran de imel anak eskwokri ki genyen lyen ki mennen nan fo sit entènèt ki gen entansyon reflete sit entènèt ofisyèl IRS la. Imel sa yo gen direksyon "ou dwe mete ajou deklarasyon elektwonik IRS ou a imedyatman." Imel sa yo pa soti nan IRS la.

Sit yo ka mande enfòmasyon yo itilize pou ranpli fo deklarasyon enpo oswa yo ka pote lojisyèl malveyan, ki ka enfekte òdinatè epi pèmèt kriminèl yo jwenn aksè nan dosye ou oswa swiv frap sou klavye ou yo pou jwenn enfòmasyon.

Yo ta dwe rapòte imel yo pa mande ki di se nan IRS la li soti, oswa ki soti nan yon eleman ki gen rapò tankou EFTPS, nan IRS la nan phishing@irs.gov.

Pou jwenn plis enfòmasyon, vizite paj wèb IRS la sou Rapò Eskwokri.

Eskwo k ap fè tèt yo pase pou Gwoup Defans Kontribyab yo

Kèk kontribyab resevwa kèk imel ki sanble soti nan Gwoup Defans Kontribyab (TAP "Taxpayer Advocacy Panel") konsènan yon ranbousman enpo. Imel sa yo se yon anak eskwokri, y ap eseye twonpe viktim yo pou yo bay enfòmasyon pèsonèl ak finansye yo. Pa reponn oswa klike sou okenn lyen. Si w resevwa anak sa a, voye l bay phishing@irs.gov epi sonje li sanble se yon anak pou pran enfòmasyon ou yo.

TAP se yon konsèy volontè ki konseye IRS la sou pwoblèm sistemik ki afekte kontribyab yo. Li pa janm mande, epi li pa gen aksè a, okenn enfòmasyon pèsonèl ak finansye kontribyab la.

Enfòmasyon ki an rapò

Pou rapòte aktivite ilegal ki gen rapò ak enpo, al gade nan Anak Fiskal - Kijan pou w rapòte yo (an anglè). Ou ta dwe rapòte tou tantativ eskwokri ak fwod ki gen rapò ak IRS bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal la nan 800-366-4484.

Kontribyab ki viktim vòl idantite ki gen rapò ak enpo ka mande ki lè yo ta dwe ranpli yon Fòm 14039, Deklarasyon Vòl Idantite.