IRS avèti kontribyab yo ka viktim twonpri si yo te ranpli pou gwo ranbousman; konsèy malatchong lakòz fo reklamasyon kredi enpo sou gaz, kredi pou konje maladi ak konje fanmi, kredi enpo sou travayè kay moun

Kontribyab yo ki te fè reklamasyon sa yo pa erè dwe swiv konsèy ki nan lèt yo; yo bezwen konsidere ranpli yon deklarasyon modifye oswa pale ak yon pwofesyonèl enpo yo fè konfyans

IR-2024-139, 14 me 2024

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn te pibliye yon alèt konsomatè jodi a, apre enkyetid kontinyèl konsènan yon seri twonpri fiskal ak konsèy ki pa kòrèk ki sou rezo sosyal, ki te lakòz plizyè milye kontribyab ranpli reklamasyon ranbousman egzajere pandan sezon enpo ki sot pase a.

IRS te avèti kontribyab yo pou yo pa tonbe nan fwod sa yo ki santre sou kredi enpo sou gaz, kredi pou konje maladi ak konje fanmi, ak kredi enpo sou travayè kay moun. IRS resevwa plizyè milye reklamasyon ki pa kòrèk, kote ta sanble kontribyab yo reklame kredi yo pa elijib pou yo, sa ki lakòz ranbousman an reta, ak nesesite pou kontribyab yo montre yo gen dokiman lejitim pou sipòte reklamasyon sa yo.

IRS kontinye ankouraje kontribyab yo pou yo evite fwod sa yo paske gen manti ki kontinye fè panse yo se fason pou jwenn yon gwo ranbousman. Yo te mete aksan sou anpil nan magouy sa yo pandan seri anyèl Dozèn Delwayal (an anglè) prentan sa a, sa enkli tronpri Kredi enpo sou gaz (an anglè), move konsèy sou rezo sosyal yo ak "preparatè fantom yo."

Pou kontribyab ki te tonbe nan pyèj sa yo, yo bezwen swiv etap pou verifye kalifikasyon pou reklamasyon an. Kèk kontribyab kapab sibi gwo penalite finansye, potansyèl odit oswa aksyon kriminèl pou reklamasyon malonèt. IRS ankouraje moun yo egzamine gid enstriksyon yo, pale ak yon preparatè enpo moun fè konfyans epi, nan kèk ka, ranpli yon deklarasyon modifye pou retire reklamasyon yo pa elijib pou yo, pou evite ppenalite potansyèl yo.

Komisyonè IRS la, Danny Werfel, te di: “Atis twonpri yo ak mesaj sou rezo sosyal yo kontinye san rete ak yon pakèt fo reklamasyon ak twonpri, ki twonpe kontribyab byen entansyone, pou fè yo kwè yo gen dwa pou yo jwenn gwo ranbousman enpo gratis. “Nou te detekte move reklamasyon sa yo pandan pwosesis revizyon fwod nou an. Kontribyab ki te depoze reklamasyon sa yo ta dwe reyalize yo te twonpe yo, epi yo fè fas a yon pwosesis revizyon apwofondi ak yon potansyèl atant long si yo dwe yo yon ranbousman pou lòt rezon.”

Reklamasyon pwoblematik yo enplike kredi enpo sou gaz, kredi konje maladi ak konje fanmi, kredi enpo pou travayè kay moun

IRS te idantifye twa tèm komen ki kontinye parèt nan move reklamasyon ranbousman sa yo. Yo enplike dispozisyon enpo lejitim, men yo limite nan sitiyasyon trè espesyalize. Majorite nan reklamasyon ki vini yo pa kalifye:

Kredi enpo sou gaz: Kredi espesyalize sa a fèt pou biznis andeyò otowout ak pou itilizasyon nan agrikilti. Kontribyab yo bezwen gen yon objektif biznis ak yon aktivite biznis ki kalifye, tankou jere yon fèm oswa achte gazolin avyasyon pou yo ka kalifye pou kredi a. Pifò kontribyab yo pa kalifye pou kredi sa a.

Kredi pou Konje Maladi ak Konje Fanmi: Kredi espesyalize sa a disponib pou moun k ap travay endepandan pou 2020 ak 2021 pandan pandemi an; kredi a pa disponib pou deklarasyon enpo 2023. IRS wè plizyè ka kote kontribiyab yo itilize Fòm 7202, Kredi pou konje maladi ak konje fanmi pou sèten travayè otonòm (an anglè), pou mal reklame yon kredi ki baze sou revni moun touche antanke anplwaye epi yo pa kòm yon moun k ap travay endepandan.

Enpo sou travayè kay moun: Kontribyab yo “envante” anplwaye fiktif nan kay la, epi yo ranpli Barèm H (Fòm 1040), Enpo sou travayè kay moun (an anglè), pou reklame yon ranbousman ki baze sou fo salè, konje medikal ak konje fanmi yo pa janm peye.

"Medya sosyal ak moun ki kwè twonpri sa yo ankouraje move reklamasyon yo," Werfel te di. “Atis twonpri yo toujou ap pwofite espwa moun yo genyen epi eseye sèvi ak konpleksite sistèm enpo a pou konvenk moun yo gen fason sekrè pou jwenn yon gwo ranbousman. Twa kredi sa yo montre ke li enpòtan pou w byen egzamine deklarasyon enpo w lan pou verifye li kòrèk, anvan w depoze l, epi konte sou konsèy yon pwofesyonèl enpo ou fè konfyans, pa yon preparatè konsa konsa oswa yon sous kesyonab ou tande sou rezo sosyal yo.”

Jele ranbousman potansyèlman fwod; move reklamasyon yo ka lakòz swivi aksyon pou konfòmite

Etandone reklamasyon sa yo kesyonab, IRS te jele ranbousman yo pou kontribyab sa yo. Kontribyab yo dwe swiv plizyè etap espesifik pou rezoud pwoblèm sa yo.

Anjeneral, kontribyab yo te bloke ranbousman yo ap resevwa youn nan plizyè lèt IRS ki mande plis enfòmasyon.

Okòmansman, kontribyab yo ka resevwa yon lèt ki mande yo pou yo verifye idantite yo. Nan sitiyasyon sa yo, si yo te ranpli deklarasyon an nan kesyon an, yo ta dwe revize si deklarasyon enpo yo egzat. Pa egzanp, èske yo aktyèlman kalifye pou youn nan twa kredi ki endike anwo a? Oswa si yo te itilize yon preparatè enpo, tcheke pou wè si preparatè a te siyen deklarasyon enpo a. Lè preparatè enpo yo pa siyen yon deklarasyon enpo, se yon siy yo twonpe kontribyab la.

Kontribyab ki mal reklame kredi sa yo ap bezwen otantifye idantite yo. Yon fwa yo verifye idantite kontribyab la, yo ka bezwen modifye deklarasyon enpo yo pou retire kredi ki te mal reklame a.

Kontribyab yo ta dwe itilize zouti IRS.gov Èske mwen ta dwe ranpli yon deklarasyon modifye? (an anglè) pou detèmine si yo ta dwe modifye deklarasyon yo a (an anglè). Yo pap aksepte deklarasyon modifye a jiskaske kontribyab la otantifye epi deklarasyon orijinal la fin trete.

Yon kantite kontribyab ki te okòmansman te resevwa korespondans konsan idantite yo ka resevwa yon lòt lèt, pou chèche dokiman adisyonèl ki montre yo kalifye pou kredi yo te reklame yo. Kontribyab ki verifye idantite yo an pèsòn ka resevwa lèt sa yo. Kontribyab ki poko verifye idantite yo epi ki resevwa youn nan lèt sa yo ki mande lòt dokiman yo ta dwe suiv enstriksyon ki sou lèt ki pi resan an.

Lèt sa yo – Avi IRS 3176c – aplike pou deklarasyon enpo ki kapab frivòl, enkli reklamasyon ki pa kòrèk pou Kredi enpo sou gaz, Kredi konje maladi ak konje fanmi, ak enpo sou travayè kay moun.

Kontribyab lejitim ki kalifye pou kredi sa yo ka soumèt dokiman ki montre yo kalifye pou kredi a. Men, moun ki pa kalifye pou kredi sa yo riske fè fas a yon penalite jiska $5 000 pou chak deklarasyon pou depoze yon reklamasyon frivòl. Kontribyab ki soumèt reklamasyon ki pa kòrèk yo tou fè fas a risk pou yon odit. Moun ki fè espre depoze yon fo deklarasyon enpo tou fè fas a potansyèl pouswit kriminèl.

Pou evite sanksyon ak posiblite lòt aksyon swivi pa IRS, kontribyab ki mal ranpli pou reklamasyon sa yo bezwen, san pèdi tan, soumèt yon deklarasyon enpo egzat san reklamasyon. Kontribyab yo ka vizite zouti IRS.gov Èske mwen ta dwe ranpli yon deklarasyon modifye (an anglè)? pou detèmine si yo ta dwe modifye deklarasyon yo a. Yo pap aksepte deklarasyon modifye a jiskaske kontribyab la otantifye epi deklarasyon orijinal la fin trete.

IRS te note ke tout montan ranbousman an bloke sou deklarasyon ak move reklamasyon sa yo. Kontribyab yo pap resevwa okenn pati nan ranbousman yo, menm si yo te reklame kredi lejitim tou.