Dirty Dozen: IRS avèti moun yo konsènan fo reklamasyon Kredi Enpo sou Gaz; kontribyab yo ta dwe mefye yo de magouy sa yo, vin pi vijilan

IR-2024-89, 2 avril 2024

WASHINGTON — Sèvis Internal Revenue jodi a te avèti kontribyab yo pou yo veye pwomotè ki dèyè move bagay tankou Reklamasyon Kredi Enpo sou Gaz nan katriyèm jou lis fwòd fiskal Douz Magouy 2024 (an anglè) la.

Kredi enpo sou gaz la disponib sèlman pou biznis andeyò otowout ak pou itilizasyon agrikilti epi li pa pou pifò kontribyab. Men, IRS kontinye wè sikonstans kote pwomotè malonèt oswa preparatè deklarasyon twonpe kontribyab yo sou itilizasyon gaz epi kreye fo dokiman oswa fo resi pou gaz.

IRS te wè yon ogmantasyon nan kantite reklamasyon diskitab pou Kredi Enpo sou Gaz nan Fòm 4136, Kredi pou Enpo Federal Peye pou Gaz (an anglè). Lè yo reklame enpo gaz la, pwomotè sa yo ap chèche pwòp enterè finansye yo lè yo chaje kontribyab yo yon frè egzajere. Men, kontribyab yo ta dwe reyalize IRS te ogmante envestigasyon sou magouy sa a, ak moun ki mal reklame li riske aksyon konfòmite IRS ka pran alavni.

Komisyonè IRS Danny Werfel di, “Pwomotè yo ap pouse akseleratè a sou move reklamasyon Kredi Enpo sou Gaz epi yo mete kontribyab onèt yo nan yon move chwa. “Pwomotè sa yo souvan chaje kontribyab yo yon gwo pri pou fè fo reklamasyon sa yo. Pandan magouyè yo pran lajan yo chaje a, kontribyab yo rete dèyè ak move reklamasyon ansanm ak tout risk ak responsablite pou korije sitiyasyon an. Kontribyab yo dwe rete pridan epi chèche yon pwofesyonèl enpo ki gen repitasyon olye de yon pwomotè magouyè.”

Kredi enpo sou gaz yo make katriyèm jou nan Dirty Dozen nan. Kòmanse an 2002, kanpay (an anglè)anyèl lis Dirty Dozen IRS bay la gen 12 magouy ak konplo ki mete kontribyab, biznis ak kominote pwofesyonèl enpo a nan risk pou yo pèdi lajan, enfòmasyon pèsonèl, done ak plis ankò. Byenke Dirty Dozen nan pa yon dokiman legal oswa yon lis fòmèl nan priyorite ranfòsman ajans lan, efò edikasyon an fèt pou sansibilize ak pwoteje kontribyab yo ak pwofesyonèl enpo yo kont èskrokri konplo enpo, ki gen ladan l Kredi Enpo sou Gaz.

Fè Atansyon a pwomotè tyès Kredi Enpo sou Gaz yo

IRS kontinye konsantre sou stope move reklamasyon Kredi Enpo sou Gaz yo. Nenpòt kontribyab ki anvizaje patisipe nan nenpòt konplo enpo diskitab dwe konnen IRS te aplike nouvo filtè depistaj vòl idantite ak sistèm pwosesis ki stope anpil reklamasyon ranbousman Kredi Enpo sou Gaz sispèk. Magouy reklamasyon Kredi Enpo gaz la se yon pratik fwòd ki gen konsekans grav, sa ki gen ladan l penalite sivil ak kriminèl.

Kontribyab yo dwe pran prekosyon lè yo ranpli deklarasyon enpo yo epi asire yo reklame sèlman kredi yo gen dwa reklame. Sinon, yo ka fè fas ak amann epi yo ka sibi pouswit kriminèl federal ak prizon (an anglè). Si moun yo gen dout sou lejitimite yon kredi enpo an patikilye, yo ta dwe chèche konsèy nan men yon pwofesyonèl enpo ki kalifye.

Rapòte fwòd

Nan kad efò konsyantizasyon Dirty Dozen yo konsènan plan enpo ak moun k ap prepare deklarasyon enpo ki pa gen skrupil, IRS ankouraje moun yo pou yo rapòte moun ki ankouraje pratik enpo abizif yo ak moun k ap prepare enpo ki fè depoze entansyonèlman deklarasyon ki pa kòrèk.

Pou rapòte yon konplo enpo abizif oswa yon preparatè deklarasyon enpo, moun nan dwe itilize , sou entènèt, Fòm 14242 – Rapòte Pwomosyon oswa Preparatè Enpo Sispèk yo (an anglè), oswa pa lapòs oswa fakse yon Fòm 14242 (an anglè)PDF ki ranpli ak nenpòt dokiman kòm sipò bay IRS Lead Development Center in the Office of Promoter Investigations.

Adrès postal:

Internal Revenue Service Lead Development Center
One Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677 3405
Fax: 877 477 9135

Kontribyab yo ak pwofesyonèl enpo yo kapab soumèt enfòmasyon sa yo tou bay IRS Whistleblower Office (an anglè), kote yo ka elijib pou yon prim monetè. Pou plis detay, al gade nan seksyon yo sou Plan Konplo Enpo Abizif ak Preparatè Deklarasyon Enpo ki Abizif yo (an anglè).