Douzèn Delwayal: Lè ou pran konsèy taks sou rezo sosyal sa kapab yon move nouvèl pou kontribyab yo; enfòmasyon fiskal ki pa kòrèk oswa ki twonpe k ap sikile

IR-2024-98, 8 Avril 2024

WASHINGTON — Nan uityèm jou nan seri tronpri taks Douzèn Delwayal (an anglè) la, Sèvis Revni Entèn te bay avètisman jodi a sou move enfòmasyon fiskal ki sou medya sosyal, ki ka atire kontribyab onèt yo ak move konsèy, ki kapab mennen nan vòl idantite ak pwoblèm taks.

Medya sosyal yo ka pran abitid sikile enfòmasyon fiskal ki pa kòrèk oswa ki twonpe n, lè moun ki sou TikTok ak lòt platfòm rezo sosyal yo pataje konsèy taks ki pa kòrèk. Gen kèk ki enplike nan mande moun pou yo mal sèvi ak dokiman taks komen tankou Fòm W-2, oswa sa ki pa klè, tankou Fòm 8944 ki enplike yon fòm deklarasyon elektwonik teknik kontribyab pa itilize souvan. Tou de (2) konplo yo ankouraje moun yo soumèt fo enfòmasyon ki pa kòrèk nan espwa pou yo jwenn yon ranbousman.

IRS avèti moun yo pou yo pa tonbe nan anak sa yo. Kontribyab yo ki fè espre depoze deklarasyon taks sou fwod yo kapab fè fas ak gwo sanksyon sivil ak kriminèl.

Komisyonè IRS Danny Werfel di, “Medya sosyal yo se yon fason fasil pou anakè yo ak lòt moun eseye ankouraje moun yo pouswiv kèk move lide, e sa gen ladann l fason pou ogmante ranbousman taks ou majikman. “Gen plizyè fason pou jwenn bon enfòmasyon sou taks, tankou @irsnews sou rezo sosyal yo ak nan men pwofesyonèl taks ou fè konfyans. Men, moun yo ta dwe fè atansyon ak ki moun y ap swiv sou medya sosyal pou konsèy sou taks. Kontrèman ak pirataj pou ranje yon lavabo kwizin ki gen koule oswa konsèy makiyaj kreyatif, moun pa ta dwe konte sou envansyon sou medya sosyal yo pou yo korije deklarasyon taks yo ak ranfòse ranbousman yo.”

Avètisman kont move konsèy sou rezo sosyal yo se uityèm jou kanpay Douzèn Delwayal anyèl IRS 2024 la - yon lis 12 anak ak konplo ki mete kontribyab yo ak kominote pwofesyonèl taks la nan risk pou yo pèdi lajan, enfòmasyon pèsonèl, done ak plis ankò. Douzèn Delwayal la ki te kòmanse an 2002, pa yon dokiman legal oswa yon lis fòmèl nan priyorite ajans ranfòsman, men efò edikasyon an fèt pou sansibilize ak pwoteje kontribyab yo ak avantaj fiskal yo kont èskrokri fiskal ak konplo kouran, ki gen ladan l move konsèy sou medya sosyal.

Antanke yon manm Somè Sekirite (an anglè) a, IRS te travay ak ajans taks leta yo ak endistri taks nan peyi a pandan nèf (9) ane pou aplike ansanm, yon varyete mezi sekirite entèn pou pwoteje kontribyab yo. Efò kolaborasyon patnè Somè yo te konsantre tou sou edike kontribyab yo sou anak ak konplo fwod pandan tout ane a, ki ka mennen nan vòl idantite ki gen rapò ak taks. Atravè inisyativ tankou Douzèn Delwayal ak inisyativ Somè Sekirite a, IRS fè efò pou pwoteje kontribyab yo, biznis yo ak sistèm fiskal la kont kriminèl sou entènèt yo ak aktivite twonpri k ap chèche jwenn enfòmasyon ak lajan, tankou move konsèy sou medya sosyal.

Medya sosyal: Se pa kote ideyal pou bon jan konsèy sou taks

Medya sosyal yo ka konekte moun ak enfòmasyon ki soti nan lemonnantye. Malerezman, pafwa moun yo bay move konsèy ki ka atire bon kontribyab yo nan pwoblèm.

IRS avèti kontribyab yo pou yo fè atansyon pou yo pa kouri fè konsèy sou Entènèt konfyans, kit se yon taktik fwod anakè yo ap pwomouvwa oswa yon konplo ki gen rapò ak taks ou wè ki fo kan l parèt devan je w, atravè platfòm medya sosyal popilè yo. Pandan ke se pwofi kriminèl ki motive kèk pwodiktè nan kontni twonpri yo, lòt moun yo tou senpleman ap eseye jwenn atansyon ak klik. Yo pral afiche nenpòt bagay, menm si li pa bon oswa demezire, depi li atire plis atansyon.

IRS okouran de plizyè hashtag sezon deklarasyon ak sijè medya sosyal ki mennen nan enfòmasyon ki pa kòrèk ak potansyèlman fwod. Tèm prensipal egzanp sa yo enplike moun k ap eseye sèvi ak fòm taks lejitim pou move rezon.

Men de (2) nan dènye konplo yo k ap sikile sou entènèt la:

Konsèy fwod sou Fòm W-2

Yon konplo ki ap sikile sou medya sosyal yo, ankouraje moun yo sèvi ak lojisyèl enpo pou ranpli manyèlman Fòm W-2, Deklarasyon Salè ak Enpo (an anglè), epi mete fo enfòmasyon sou revni. Nan konplo W-2 sa a, eskamontè yo sijere moun yo fè fo revni ki gwo ak fo chif prelèvman e menm nan men ki anplwayè l ap soti. Lè sa a, eskamontè yo bay moun yo enstriksyon pou yo ranpli fo deklarasyon taks la pa vwa elektwonik nan lespwa yo ap resevwa yon gwo kantite ranbousman - pafwa menm senk chif - akòz gwo montan prelèvman an.

Gen de (2) lòt varyasyon nan konplo W-2 a. Tou de (2) enplike move itilizasyon enfòmasyon sou salè sou Fòm W-2 a nan lespwa yo ap jenere yon ranbousman ki pi gwo:

IRS, ansanm ak patnè Somè Sekirite (an anglè) li yo nan endistri fiskal la ak eta yo, ap siveye konplo sa a ak anpil enèji. Anplis de sa, IRS la ap travay ak konpayi pewòl yo ak gwo anplwayè yo – ansanm ak Administrasyon Sekirite Sosyal la – pou verifye enfòmasyon W-2 yo.

Fòm 8944 konplo

Yon lòt egzanp move konsèy k ap sikile sou rezo sosyal yo enplike Fòm 8944, Demann Dispans pou Obligasyon Deklarasyon elektwonik Preparatè a (an anglè). Reklamasyon ki pa egzak sou fòm sa a gen ladan kontribyab yo sèvi ak li pou resevwa yon ranbousman nan men IRS, menm si kontribyab la gen yon balans ki dwe. Sa a se fo enfòmasyon. Fòm 8944 se pou itilizasyon pwofesyonèl taks sèlman.

Pandan Fòm 8944 se yon fòm taks IRS lejitim, li fèt pou preparatè deklarasyon taks ki ap mande yon dispans pou yo ka ranpli deklarasyon taks sou papye olye pou yo elektwonikman. Se pa yon fòm kontribyab mwayèn ka itilize pou evite bòdwo taks yo.

Kontribyab yo ki fè espre pou depoze fòm ak enfòmasyon fwod oswa fo enfòmasyon yo ka fè fas ak konsekans grav, ki gen ladan sanksyon sivil ak kriminèl potansyèlman, tankou pouswit kriminèl pou depoze yon fo deklarasyon taks ak yon penalite $5 000 pou deklarasyon frivòl.

Fason kontribyab yo ka verifye enfòmasyon yo

Pi bon kote pou kontribyab yo aprann kijan pou yo byen sèvi ak fòm taks yo, epi pou yo suiv avèk presizyon chanèl medya sosyal ki gen rapò ak taks, se ale sou IRS.gov.

Denonse Fwod

Nan kad efò konsyantizasyon sou Douzèn Delwayal la, IRS ankouraje moun yo denonse moun k ap ankouraje konplo fiskal malonèt ak abizif, osi byen ke moun k ap prepare deklarasyon taks ki fè espre yo prepare deklarasyon malonèt yo.

Pou denonse yon konplo taks abizif oswa yon moun ki prepare yon deklarasyon taks, moun yo dwe itilize Fòm 14242 sou Entènèt – Denonse Pwomosyon oswa Preparatè Taks Abizif Sispèk yo (an anglè), oswa pa lapòs oswa fakse yon Fòm 14242 (an anglè)PDF ranpli ak nenpòt materyèl sipò bay Sant Devlopman Santral IRS la nan Biwo Envestigasyon sou Pwomotè a.

Kourye:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel
, CA 92677-3405
Faks: 877-477-9135

Altènativman, kontribyab yo ak pratisyen taks yo ka voye enfòmasyon yo bay Biwo Denonsyasyon IRS (an anglè) la pou yon posib prim lajan.

Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Konplo Fiskal Abizif ak Preparatè Deklarasyon Taks Abizif (an anglè).