IRS: Mefye w de fo òganizasyon charite; verifye anvan ou bay

IR-2023-196, 23 oktòb 2023

WASHINGTON — Ak kriz trajik ak dezas natirèl yo k ap pase atravè mond lan, anpil moun ap reponn apèl la pou yo bay sa yo kapab pou ede. Sèvis Revni Entèn nan jodi a te avèti kontribyab yo pou yo mefye yo de kriminèl k ap mande don yo epi fè tèt yo pase kòm òganizasyon charite lejitim yo. Lè fo òganizasyon charite yo twonpe donatè san mefyans yo, lajan yo pa ale nan men moun ki bezwen èd la ak moun ki kontribye nan fo òganizasyon charite sa yo pa ka dedwi don yo a sou deklarasyon enpo yo.

Komisyonè IRS Danny Werfel te di, "Nou tout vle ede viktim inosan yo ak fanmi yo". "Konesan nou ap eseye ede moun k ap soufri yo, kriminèl yo rale soti nan bwa a pou yo atake moun ki pi vilnerab yo - moun ki tou senpleman vle ede yo. Espesyalman pandan moman difisil sa yo, pa santi w gen obligasyon imedya pou bay yon òganizasyon charite ou pa t janm tande pale de li. Verifye charite a an premye epi konfime li otantik."

Moun ki vle fè don yo ta dwe itilize zouti rechèch òganizasyon ki gen egzansyon fiskal (TEOS) (an anglè) sou IRS.gov pou ede jwenn oswa verifye òganizasyon charite lejitim ki kalifye yo.

Avèk TEOS la, moun yo ka:

  • Verifye lejitimite yon òganizasyon charite
  • Verifye kalifikasyon li pou resevwa kontribisyon charitab ki ka dedwi nan enpo
  • Chèche enfòmasyon sou estati ak deklarasyon yon òganizasyon ki gen egzansyon fiskal

Anplis de sa, IRS ankouraje nenpòt moun ki rankontre yon fo òganizasyon charitab oswa ki sispèk pou yo gade resous FBI la sou Fwod nan Charite ak nan Dezas (an anglè).

Fo charite yo

Kriminèl yo souvan mete fo òganizasyon charite yo pou pwofite jenerozite piblik la pandan kriz entènasyonal yo oswa dezas natirèl yo. Nòmalman, yo chèche lajan ak enfòmasyon pèsonèl, ki ka sèvi pou eksplwate viktim yo pi plis atravè vòl idantite.

Pwomotè fo charite yo ka itilize imèl, fo sit entènèt, oswa chanje oswa "spoof" Idantifyan apèl yo a pou fè li parèt tankou yon òganizasyon charite reyèl ki ap rele pou mande don. Kriminèl yo souvan vize granmoun aje yo ak gwoup ki gen konpetans limite nan anglè.

Men kèk konsèy pou pwoteje w kont eskwokri fo charite yo:

  • Verifye an premye. Magouyè yo souvan itilize non ki sonnen tankou òganizasyon charite ki popilè pou konfonn moun. Donatè potansyèl yo ta dwe moun ki ap fè leve fon an non egzak òganizasyon charite a, sit entènèt la ak adrès postal la pou yo ka konfime enfòmasyon an poukont yo. Sèvi ak TEOS (an anglè) pou verifye si yon òganizasyon se yon òganizasyon charitab lejitim ki gen egzansyon fiskal.
  • Pa pran nan presyon. Magouyè yo souvan fè presyon sou moun yo pou yo fè yon peman imedya. Kontrèman, òganizasyon charite lejitim yo kontan jwenn yon don a nenpòt ki lè. Donatè yo pa ta dwe santi yo prese.
  • Pa bay plis pase sa ki nesesè. Magouyè yo ap chase pou lajan ak enfòmasyon pèsonèl. Kontribyab yo ta dwe trete enfòmasyon pèsonèl tankou lajan kach epi yo pa lage li nan men nenpòt moun.
  • Pridan sou fason yo mande yon don. Pa janm travay ak òganizasyon charite ki mande don atravè nimewo ki soti nan yon kat kado oswa nan transfè lajan. Se yon anak. Li pi an sekirite pou peye pa kat kredi oswa chèk - epi sèlman apre w fin verifye si charite a reyèl.

Kontribyab ki bay yon òganizasyon charite lajan oswa machandiz ka reklame yon dediksyon (an anglè) si yo detaye dediksyon yo, men don sa yo konte sèlman si yo ale nan yon òganizasyon kalifye ki gen egzansyon fiskal IRS rekonèt.