IRS avèti kontribyab yo sou eskwokri nouvo sezon fiskal ki enplike salè Fòm W-2 yo; sila yo ki ap ranpli fo deklarasyon fè fas ak kèk potansyèl penalite, envestigasyon

IR-2023-38, 3 Mas 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan te pibliye yon alèt pou konsomatè jodi a pou avèti kontribyab yo sou nouvo eskwokri ki ankouraje moun yo pou yo sèvi ak enfòmasyon sou salè yo nan yon deklarasyon enpo pou reklame fo kredi ak espwa yo ka jwenn yon gwo ranbousman.

Yon konplo ki ap sikile sou medya sosyal yo, ankouraje moun yo sèvi ak lojisyèl enpo pou ranpli manyèlman Fòm W-2, Deklarasyon Salè ak Enpo (an anglè), epi mete fo enfòmasyon sou revni. Nan konplo W-2 sa a, eskamontè yo sijere moun yo fè fo revni ki gwo ak fo chif prelèvman e menm nan men ki anplwayè l ap soti. Lè sa a, eskamontè yo bay moun yo enstriksyon pou yo ranpli fo deklarasyon enpo a elektwonikman nan lespwa yo ap resevwa yon gwo kantite ranbousman - pafwa menm senk chif - akòz gwo montan prelèvman an.

IRS la, ansanm ak patnè Somè Sekirite (an anglè) li yo nan endistri fiskal la ak eta yo, ap siveye aktivman pou konplo sa a ak lòt yo. Anplis de sa, IRS la travay ak konpayi pewòl yo ak gwo anplwayè yo – ansanm ak Administrasyon Sekirite Sosyal la – pou verifye enfòmasyon W-2 yo.

Avèk Semèn Pwoteksyon Konsomatè Nasyonal ki ap kòmanse lendi, IRS la ak patnè Somè li yo avèti moun pou yo pa tonbe nan magouy sa yo.

Komisyonè enterimè IRS la, Doug O'Donnell te deklare: "Nou ap konstate siy eskwokri sa a ap ogmante, epi nou enkyete nou paske kontribyab inosan yo ka riske pou yo tonbe nan yon pyèj ki mete yo nan risk pou yo pran sanksyon finansye ak kriminèl". "IRS la ak patnè Somè Sekirite li yo ap fè moun yo sonje pa gen okenn fason sekrè pou jwenn lajan gratis oswa yon gwo ranbousman. Moun pa ta dwe fè fo revni epi eseye soumèt yon fòm enpo ki gen fwod nan lespwa pou yo jwenn yon gwo ranbousman."

IRS la ap obsève de varyasyon konplo sa a tou; tou de enplike move itilizasyon enfòmasyon sou salè Fòm W-2 a nan lespwa ke yo jenere yon pi gwo ranbousman:

  • Youn nan varyasyon yo enplike moun ki sèvi ak Fòm 7202, Kredi pou Konje Maladi ak Konje Lafanmi pou Kèk Travayè Endepandan (an anglè), pou reklame yon kredi ki baze sou revni yo touche kòm yon anplwaye men pa kòm yon travayè endepandan. Kredi sa yo te disponib pou travayè endepandan pandan pandemi 2020 ak 2021 an; yo pa disponib pou deklarasyon enpo 2022 yo.
  • Yon varyasyon sanblab enplike moun ki ap envante anplwaye fiktif k ap travay lakay yo epi sèvi ak Anèks H (Fòm 1040), Enpo sou Travay nan kay (an anglè), pou eseye reklame yon ranbousman ki baze sou fo salè konje medikal ak fanmi yo pa t janm peye. Fòm sa a te fèt pou deklare enpo travay nan kay la si yon kontribyab te anboche yon moun pou fè travay nan kay la epi salè sa yo te sijè a enpo Sekirite Sosyal, Medicare oswa FUTA, oswa si anplwayè an te prelve enpo federal sou salè sa yo.

IRS la ap raple moun ki eseye sa yo ke yo gen devan yo yon pakèt sanksyon. Sa a ka gen ladan yon sanksyon pou deklarasyon frivòl ki nan $5,000 (an anglè). Deklaran yo riske pouswit kriminèl paske yo fè fo deklarasyon enpo.

Pou nenpòt moun ki te patisipe nan youn nan magouy sa yo, gen plizyè opsyon ke IRS la rekòmande. Moun yo ka amande (an anglè) yon deklarasyon enpo anvan oswa konsilte yon pwofesyonèl enpo yo fè konfyans.