IRS alète biznis yo, gwoup ki egzante de enpo yo sou siy avètisman pou èskwokri ki ap twonpe moun konsènan Retansyon Anplwaye a; kèk senp etap ka evite fè move reklamasyon yo

IR-2023-105, 25 Me 2023

WASHINGTON — Pandan maketing agresif la ap kontinye, Sèvis Revni Entèn lan renouvle jodi a yon alèt pou biznis yo veye siy ki revele reklamasyon malonèt ki enplikeKredi pou Retansyon Anplwaye (an anglè).

IRS la ak pwofesyonèl fiskal yo kontinye ap wè yon seri piblisite agresif nan emisyon, demann dirèk pa lapòs ak pwomosyon anliy konsènan Kredi pou Retansyon Anplwaye a. Pandan ke kredi a reyèl, pwomotè agresif yo defòme epi ekzajere totalman ki moun ki ka kalifye pou kredi yo.

IRS la te ogmante travay odit ak ankèt kriminèl ki gen rapò reklamasyon sa yo. Biznis yo, òganizasyon ki egzante de enpo yo ak lòt moun k ap konsidere pou aplike pou kredi sa a, bezwen revize ak anpil atansyon kondisyon ofisyèl la yo anvan yo aplike pou pwogram limite sa a. Sila yo ki mal reklame kredi a ap fè fas ak aksyon swivi IRS la.

Komisè IRS Danny Werfel te di, "Maketing agresif sou Kredi pou Retansyon Anplwaye yo ap kontinye piye biznis inosan yo ak lòt ankò. "Pwomotè agresif yo prezante enfòmasyon ki pa vre ditou konsènan kredi sa a. Yo ka mete bèl montan lajan nan pòch yo pandan y ap kite sila yo ki ap reklame kredi a nan risk pou yo refize yo reklamasyon an oswa fè fas a kèk senaryo kote yo bezwen remèt kredi a."

Kredi pou Retansyon Anplwaye a (ERC), yo rele tou pafwa Kredi Enpo pou Retansyon Anplwaye oswa ERTC, se yon kredi enpo lejitim. Anpil biznis aplike lejitimman pou kredi nan epòk pandemi an. IRS la te ajoute anplwaye pou jere demann ERC yo, sa ki pran anpil tan pou trete yo paske yo enplike deklarasyon enpo amande yo.

Werfel te di: "Vag piblisite maketing kontinyèl sa a vle di IRS la ap resevwa anpil demann ki pa valab, ki vle di tou li pran anplwaye nou yo ki ap travay di yo pi plis tan pou yo rive nan Kredi pou Retansyon Anplwaye lejitim lan yo. "IRS la konprann enpòtans kredi sa yo, epi nou apresye pasyans biznis yo ak pwofesyonèl fiskal yo pandan n ap kontinye travay di pou pèmèt reklamasyon valab yo trete pi vit ke posib pandan n ap bay pwoteksyon kont fwod tou."

IRS la te bay avètisman sou fwod agresif pou ERC a depi ane pase, epi li te fè pati ane sa a de lis ajans lan nan eskwokri fiskal Douzèn Delwayal la ke moun ta dwe ap veye.

Sa a se yon domèn priyoritè kontinyèl nan plizyè fason, epi IRS la kontinye ap ogmante travay konfòmite ki enplike ERC a. IRS la te fòme oditè ki pou egzamine reklamasyon ERC ki reprezante pi gwo risk, epi divizyon Ankèt Kriminèl IRS la ap travay pou idantifye fwod ak pwomotè fo reklamasyon yo.

IRS la raple nenpòt moun ki mal reklame ERC a ke yo dwe remèt li, petèt ak penalite plis enterè. Yon biznis oswa yon gwoup ki egzante de enpo ta ka retwouve tèt li nan yon pi move sitiyasyon finansyè si li gen pou remèt kredi a ke si li pa t janm reklame kredi a an premye lye. Kidonk, li enpòtan pou evite yo pyeje w.

Lè yo byen reklame l, ERC a se yon kredi enpo ranbousab ki fèt pou biznis ki te kontinye peye anplwaye yo pandan yo te fèmen akòz pandemi COVID-19 la oswa ki te gen yon gwo bès nan resi brit yo pandan peryòd kalifikasyon yo. Kredi a pa disponib pou patikilye yo.

Siy avètisman sou maketing agresif ERC a

Gen konsèy enpòtan ke moun yo ta dwe mefye yo de yo konsènan Kredi pou Retansyon Anplwaye a. Siy avètisman ou dwe veye yo enkli:

 • Apèl yo pa mande oswa piblisite ki mansyone yon "pwosesis aplikasyon ki fasil."
 • Deklarasyon ke pwomotè a oswa konpayi a ka detèmine kalifikasyon ERC a nan kèk minit.
 • Gwo frè davans pou reklame kredi a.
 • Frè ki baze sou yon pousantaj nan monte lajan ranbousman Kredi pou Retansyon Anplwaye yo te reklame a. Sa a se yon siy avètisman menm jan an pou kontribyab regilye yo, ki ta dwe toujou evite yon preparatè enpo ki ap baze frè yo sou gwosè montan ranbousman an.
 • Deklarasyon agresif pwomotè a fè ki di ke biznis ki resevwa demann lan kalifye anvan menm gen yon diskisyon sou sitiyasyon fiskal gwoup la. An reyalite, Kredi pou Retansyon Anplwaye a se yon kredi konplèks ki mande yon revizyon ak atansyon anvan ou aplike.
 • IRS la wè tou sijesyon agresif ki soti bo kote ajan maketing yo ki ap pouse biznis yo soumèt reklamasyon an paske pa gen anyen pèdi. An reyalite, moun ki resevwa kredi a enjisteman ta ka oblije remèt kredi a - ansanm ak enterè ak penalite sibstansyèl.

Pwomotè sa yo ka bay manti sou kondisyon kalifikasyon yo. Anplis de sa, sila yo k ap itilize konpayi sa yo ta ka riske wè moun ap sèvi ak kredi a kòm yon konplo pou vòlè idantite kontribyab la oswa pran yon pati nan kredi kontribyab la mal reklame a.

Kouman pwomotè yo atire viktim yo

IRS la kontinye wè divès fason yon pwomotè yo ka atire biznis yo, gwoup egzante de enpo yo ak lòt yo nan aplike pou kredi a.

 • Maketing agresif. Yo ka wè nan plizyè kote, tankou radyo, televizyon ak anliy tou kòm sou apèl nan telefòn ak mesaj tèks.
 • Poste dirèk. Gen kèk ajans ERC ki ap voye fo lèt bay kontribyab yo ki soti nan gwoup ki pa egziste tankou "Depatman Kredi pou Retansyon Anplwaye." Yo ka fè lèt sa yo pou yo ka parèt tankou korespondans ofisyèl IRS oswa yon dokiman ofisyèl gouvènman an ak langaj ki rekòmande aksyon imedya.
 • Bliye detay ki enpòtan yo. Pwomotè tyès ERC yo souvan pa eksplike avèk presizyon kondisyon kalifikasyon yo oswa fason yo kalkile kredi a. Yo ka fè gwo diskisyon ki sijere ke tout anplwayè yo elijib san yo pa evalye sikonstans endividyèl yon anplwayè.
  • Pa egzanp, se sèlman biznis ki nan faz demaraj ki kalifye pou ERC a nan katriyèm trimès 2021 an, men pwomotè yo pa arive eksplike limit sa a.
  • Yon fwa ankò, pwomotè yo ka pa enfòme kontribyab yo ke yo bezwen diminye dediksyon salè yo te reklame nan deklarasyon enpo sou revni federal biznis yo nan kantite kredi pou retansyon anplwaye yo. Sa lakòz yon efè domino nan pwoblèm fiskal pou biznis lan.
 • Patisipasyon nan Pwogram Pwoteksyon Salaryal. Anplis de sa, anpil nan pwomotè sa yo pa di anplwayè yo ke yo pa ka reklame ERC a sou salè yo te rapòte kòm depans pou pewòl si yo te benefisye yon padon pou prè nan kad Pwogram Pwoteksyon Chèk.

Kijan biznis yo ak lòt aktè yo ka pwoteje tèt yo

IRS la te raple biznis yo, gwoup ki egzante de enpo yo ak lòt aktè yo ke pwomotè sa yo ap apwoche yo ke gen mezi ki senp yo ka pran pou pwoteje tèt yo kont yon move demann kredi pou retansyon anplwaye yo.

 • Travay ak yon Pwofesyonèl Fiskal de konfyans. Anplwayè ki kalifye yo ki bezwen èd pou mande kredi a ta dwe travay avèk yon Pwofesyonèl Fiskal de konfyans; IRS la ankouraje moun yo pou yo pa konte sou konsèy moun k ap pwopoze kredi sa yo. Pwomotè ki ap fè maketing sa a ofinal gen yon enterè pou fè lajan; nan anpil ka yo pa p chache nan enterè sila yo k ap aplike a.
 • Pa aplike sof si ou kwè ou kalifye reyèlman pou kredi sa a. Detay sou kredi a disponib sou IRS.gov, epi ankò yon pwofesyonèl fiskal ou fè konfyans - pa yon moun ki ap fè pwomosyon pou kredi a - ka bay konsèy pwofesyonèl enpòtan sou ERC a.
 • Pou rapòte abi ERC, soumèt Fòm 14242 la, Rapòte Pwomosyon oswa Preparatè Fiskal yo sispèk de abi yo. Moun yo ta dwe poste oswa fakse yon Fòm 14242 ranpli, Rapòte Pwomosyon oswa Preparatè Fiskal yo sispèk de abi yo (an anglè)PDF, ak tout materyèl sipò bay Sant devlopman Prensipal IRS la nan Biwo Ankèt sou Pwomotè yo.

Kourye:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Faks: 877-477-9135

Byen reklame ERC a

Gen kondisyon kalifikasyon trè patikilye pou reklame ERC a. Sa yo se domèn teknik ki merite revizyon. Yo ka reklame ERC a sou yon deklarasyon enpo pou travay orijinal oswa amande pou salè kalifye yo peye ant 13 mas 2020 ak 31 desanm 2021. Sepandan, pou yo kalifye, patwon yo dwe genyen: