Pwoteje Kliyan W; Pwoteje Tèt Ou

Tout pwofesyonèl taks nan peyi Etazini -- kit se manm yon kabinè kontabilite oswa pwopriyetè biznis yon grenn moun ap dirije --  yo tout se sib potansyèl pou yo viktim krim teknolojik, trè sofistike e byen finanse ke yo komèt atravè Entènèt la, ak toupatou nan monn lan.

Objektif yo: se vòlè done kliyan w yo pou yo ka soumèt fo deklarasyon taks ki tèlman byen imite viktim yo ke yo vin pi difisil pou detekte.  Taktik yo: itilize imèl, telefòn oswa lòt mwayen pou pyeje w pou fè w bay modpas òdinatè w yo, modpas Sèvis elektwonik ou yo, pou vòlè nimewo EFIN ou yo oswa nimewo CAF ou oswa menm pou pran kontwòl a-distans tout sistèm enfòmatik ou a.

Pwoteje done kliyan yo se lalwa tou. Règleman Komisyon Federal Komès yo egzije pwofesyonèl ki prepare taks yo pou yo kreye epi adopte plan sekirite pou pwoteje done kliyan yo. Revize Piblikasyon 4557 IRS la, (an Anglè) PDF Pwoteje Done Kontribyab yo pou jwenn detay ak rekòmandasyon sou sekirite. Epitou, gade Piblikasyon 5293 IRS la, (an Anglè) PDF, Gid Resous pou Vòl Done pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo, pou jwenn yon rezime enfòmasyon IRS.gov yo.

Pèsòn paka konbat krim sa a poukont li. Sa mande pou nou tout travay ansanm. Se poutèt sa ki fè Somè sou Sekirite a (an Anglè)- patenarya san presedan ant IRS, ajans fiskal leta yo ak endistri fiskal sektè prive a - te reyini pou fòme yon fwon ini epi kowòdone pou konbat lennmi komen sa a.  Epi se poutèt sa patnè Somè yo – atravè kanpay sansibilizasyon “Pwoteje Kliyan W, Pwoteje Tèt Ou” a - ap mande pwofesyonèl ki prepare taks nan tout peyi a pou yo patisipe nan efò sa a.

Rete konekte

Pou rete ajou sou dènye menas ak fwòd yo, make epi swiv paj sa a. Ou ta dwe enskri tou pou Nouvèl elektwonik pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo (an Anglè) oswa, si ou se yon itilizatè e-Services, enskri pou Anons Rapidpou (an Anglè) w rete okouran tout dènye nouvèl ak menas yo. Swiv nou sou rezo sosyal yo nan Twitter.com/IRStaxpros, Twitter.com/IRSNews ak Facebook.com/IRStaxpros.

Evènman ak kanpay

Semèn Sansibilizasyon pou Sekirite Taks Nasyonal (an Anglè) 2-6 desanm 2019

Sekirite Fiskal 2.0 – Lis Verifikasyon “Taks-Sekirite-Ansanm” nan, Ete 2019 (an Anglè)

Semèn Sansibilizasyon sou Sekirite Taks Nasyonal (an Anglè), 3 a 7 desanm 2018.

Pwoteje Kliyan w yo, Pwoteje Tèt ou: Enfòmasyon Fondamantal sou Sekirite Taks 101 (an Anglè), Sezon Ete 2018

Semèn Nasyonal Sansibilizasyon sou Sekirite Taks (an Anglè) , 3 - 7 Desanm 2018

Fwòd Fiskal Douzèn Delwayal yo (an Anglè)

Pa Pran Nan Pyèj la, Sezon Ete 2017 (an Anglè)

Semèn Nasyonal Sansibilizasyon sou Sekirite Taks Nasyonal (an Anglè), 27 Novanm -1ye Desanm 2017

Semèn Nasyonal Sansibilizasyon sou Sekirite Taks Nasyonal (an Anglè), 5 - 9 Desanm 2016

Ti Konsèy IRS sou Taks pou Sansibilizasyon sou Sekirite (an Anglè)

Taks. Sekirite. Ansanm (an Anglè).

Kominike ak Anons sou Fwòd

IR-2019-145 (an Anglè), 22 out 2019, Somè Sekirite a avèti pou nouvo anak imèl moun k ap imite IRS; raple kontribyab yo IRS pa voye imèl san moun pa mande sa

IR-2019-101 (an Anglè), 4 jen 2019, IRS pran plis mezi pou pwoteje done kontribyab yo; gen plan pou sispann voye sèten transkripsyon taks pa faks ak bay lòt moun pa kourye lapòs

IR-2019-66 (an Anglè), 8 avril 2019, IRS, patnè Somè Sekirite yo fè anpil pwogrè kont vòl idantite; tandans nan pwoteksyon kontribyab kle kontinye

IR-2019-58 (an Anglè), 27 mas 2019, IRS revize pwosesis aplikasyon EIN nan; chèche amelyore sekirite

IR-2019-50 (an Anglè), 20 mas 2019, IRS anonse arestasyon ak kondanasyon papre yon kanpay de semèn pou batay kont fwod fiskal ak vòl idantite

IR-2019-30 (an Anglè), 6 mas 2019, Vòl idantite rete nan lis "Douzèn Delwayal" IRS la malgre pwogrè yo te fè

IR-2019-26 (an Anglè), 4 mas 2019, IRS lanse lis anyèl pi gwo anak nan taks yo: Ajans la avèti kontribyab yo pou Eskwokri sou Entènèt nan kanpay "Douzèn Delwayal" li a

IR-2018-253 (an Anglè), 17 desanm 2018, Patnè Somè Sekirite yo avèt pwofesyonèl nan domèn taks yo kont fo imèl depo dirèk pewòl ak transfè labank

IR-2018-228 (an Anglè), 20 novanm 2018, Somè Sekirite a planifye Semèn Sansibilizasyon sou Sekirite Taks Nasyonal, 3 a 7 desanm; Lansman Nouvo non Twitter, 'yo planifye seminè sou entènèt ki rele 'Dark Web' (Twal Nwa)

IR-2018-193 (an Anglè), 27 septanm 2018, Anons IRS pou kontribyab yo: Anakè k ap fè magouy bò dat limit 15 oktòb la

IR-2018-188 (an Anglè), 18 septanm 2018, IRS avèti pou anak ki gen pou wè ak katastwòf natirèl

IR-2018-171 (an Anglè), 22 out 2018, IRS gen pou entwodui nouv transkripsyon taks pou pwoteje done kontribyab yo pi byen

IR-2018-132 (an Anglè), 7 jen 2018, Avèk sezon siklòn nan ki kòmanse, IRS bay avètisman kont fwòd ki lye ak katastwòf natirèl yo

IR-2018-129 (an Anglè), 31 me 2018, IRS kontinye bay avètisman kont fwòd sou idantite moun; Li raple moun yo pou yo rete vijilan fas ak lòt fwòd, magouy pandan sezon ete sa a

IR-2018-125 (an Anglè), 24 me 2018, IRS avèti pwofesyonèl ki prepare taks yo kont nouvo fwòd k ap fè tèt li pase pou asosyasyon pwofesyonèl

IR-2018-119 (an Anglè), 10 me 2018, IRS bay avètisman kont fwòd varyasyon Fòmilè W-8BEN nan; magouyè yo fè tèt yo pase pou IRS pou yo jwenn enfòmasyon bankè ak lòt enfòmasyon

IR-2018-111 (an Anglè), 3 me 2018, IRS ankouraje ti biznis yo: Pwoteje sistèm enfòmatik yo kont vòl idantite.

IR-2018-103 (an Anglè), 24 avril 2018, IRS, Patnè Somè sou Sekirite yo bay avètisman kont yon nouvo vèsyon fwòd nan telefòn; magouyè yo dirije kontribyab yo sou IRS.gov pou “verifye” apèl yo.

IR-2018-88 (an Anglè), 9 avril 2018, IRS, Patnè Somè yo bay avètisman kont fwòd dat limit pou taks, imèl pou 'Ranbouseman IRS'

IR-2018-68 (an Anglè), 22 mas 2018, Patnè somè yo avèti pwofesyonèl ki prepare taks yo pou yo rete vijilan; ranfòse mezi sekirite yo

IR-2018-61 (an Anglè), 16 mas 2018, Somè sou Sekirite a ankouraje pwofesyonèl ki prepare taks yo pou yo pwoteje nimewo idantifikasyon yo: EFIN yo, PTIN yo ak nimewo CAF yo

IR-2018-27 (an Anglè), 13 fevriye 2018, Anons Fwòd: IRS Ankouraje Kontribyab yo pou yo Veye Fo Ranbousman; Fè Atansyon ak Fo Apèl nan Telefòn  pou Ranbouse Lajan bay yon Ajans Rekouvreman

IR-2018-17 (an Anglè), 2 fevriye 2018, Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo pou yo Ranfòse Sekirite ak fòs Magouy Soumisyon yo ap Parèt, Nou Raple yo pou yo Rapòte Vòl Done yo

IR-2018-8 (an Anglè), 17 janvye 2018, IRS, Eta yo ak Endistri Taks la Avèti Anplwayè yo pou yo Fè Atansyon ak Fwòd Fòmilè W-2 a; Sezon Taks la Ka Fè Gen Piplis Nouvo Magouy ki Fèt nan Fwòd Fiching yo (fo enfòmasyon atravè entènèt)

IR-2018-02 (an Anglè), 9 janvye 2018, Patnè Somè sou Sekirite yo avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Entansifikasyon Aktivite Fwòd yo kòm Sezon Soumisyon Rapò an ap Pwoche

IR-2017-203 (an Anglè), 13 desanm 2017, Anons bay Konsomatè: IRS Avèti Kontribyab yo, Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont nouvo Fwòd atravè Imèl ki Vize Itilizatè Hotmail yo

IR-2017-176 (an Anglè), 17 oktòb 2017, Patnè Somè sou Sekirite yo Fè Pwogrè nan Batay kont Vòl Idantite a; Prepare pou Sezon Taks 2018 la

IR-2017-173 (an Anglè), 13 oktòb 2017, IRS Emèt Rapèl bay Kontribyab yo Kòm Fwòd yo Kontinye Atravè Peyi a

IR-2017-171 (an Anglè), 12 oktòb 2017, Fwòd Fo Fòmilè Taks Asirans Vize Volè Done nan men Pwofesyonèl ki Prepare Taks, Kliyan

IR-2017-170 (an Anglè), 11 oktòb 2017, Anons bay Konsomatè: IRS Avèti Kontribyab yo, Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont nouvo Fwòd Sèvis Elektwonik yo

IR-2017-134 (an Anglè), 28 out 2017, IRS Emèt yon Avètisman Ijan pou Fè Atansyon ak Yon Fwòd Ransomware ki gen Tèm IRS FBI

IR-2017-126 (an Anglè), 4 out 2017, Anons Somè sou Sekirite: Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Nouvo Fwòd pou Vòlè Modpas yo

IR-2017-117 (an Anglè), 6 jiyè 2017, Somè sou Sekirite a Lanse Kanpay Edikasyon ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo; Li bay Avètisman Kont Epidemi Pyèj la ak seri “Don’t Take the Bait” (Pa Pran Nan Pyèj la)

IR-2017-112 (an Anglè), 26 jen 2017, IRS Avèti Kontribyab yo pou yo Veye Fwòd ki fèt pandan Sezon Ete yo

IR-2017-111 (an Anglè), 23 jen 2017, Somè sou Sekirite a Bay Avètisman kont Nouvo Imèl Fiching ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo

IR-2017-107 (an Anglè), 15 jen 2017, IRS bay Avètisman kont Nouvo Fwòd atravè Telefòn ki Enplike Fo Lèt Sètifye; Li Raple Moun yo pou yo Rete Vijilan Kont Fwòd, Magouy pandan Sezon Ete sa a

IR-2017-86 (an Anglè), 19 avril 2017, IRS Founi Ti Konsèy sou Fason pou Detèmine Si Se Vreman IRS Ki Devan Pòt Ou

IR-2017-78 (an Anglè), 10 avril  2017, IRS Alète Kontribyab ki gen Konpetans Limite nan Lang Angle yo sou Fwòd K ap Fèt Atravè Telefòn yo; Li Ankouraje yo Pran Prekosyon Anvan yo Peye Fakti Taks ke yo P at Prevwa

IR-2017-71 (an Anglè), 31 mas 2017, Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Fwòd Sèvis Elektwonik yo; Nou Ankouraje yo pou yo Pridan ak Magouy kòm Dat Limit Sezon Soumisyon Rapò an ap Pwoche

IR-2017-64 (an Anglè), 17 mas 2017, IRS, Eta yo ak Endistri Taks la Bay Avètisman kont Fwòd atravè Imèl Dènye Minit yo

IR-2017-39 (an Anglè), 17 fevriye 2017, Anons Somè sou Sekirite: Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Nouvo Fwòd pou “Debloke” Kont Lojisyèl Taks Yo

IR-2017-20 (an Anglè), 2 fevriye 2017, Fwòd atravè Fiching W-2 Riske K ap Evolye; Ki Vize Lekòl, Restoran, Lopital, Gwoup Tribi ak Lòt ankò

IR-2017-10 (an Anglè), 25 janvye 2017, IRS, Eta yo ak Endistri Taks la Renouvle Avètisman sou Fwòd Fòmilè W-2 la k ap Vize Pewòl, Depatman Resous Imèn yo

IR-2017-03 (an Anglè), 11 janvye 2017, Anons Somè sou Sekirite: Nouvo Pyèj Imèl ki gen De Faz la Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo

IR-2016-163 (an Anglè), 7 desanm 2016, Pwoteje Kliyan w: Patnè Somè sou Sekirite yo Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Sibèkriminèl yo, Yo Lanse Nouvo Ti Konsèy Sansibilizasyon

IR-2016-156 (an Anglè), 1ye desanm 2016, IRS, Patnè Somè sou Sekirite yo Anonse “Semèn Nasyonal Sansibilizasyon sou Sekirite Taks” la k ap kòmanse 5 desanm

IR-2016-145 (an Anglè), 4 novanm 2016, IRS Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Nouvo Fwòd atravè Imèl Sèvis elektwonik yo

IRS Special Edition Tax Tip 2016-13 (an Anglè), 23 septanm 2016, Fè Atansyon ak Fo Notifikasyon Fakti Taks IRS

IR-2016-119 (an Anglè), 2 septanm 2016, IRS Bay Avètisman kont yon Nouvo Vag Atak ki Sible  Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo

IR-2016-116 (an Anglè), 30 out 2016, Nouvo Videyo Somè sou Sekirite ki Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Menas Sibèkriminèl yo; Li Ankouraje yo Pran Mezi Prevansyon

IR-2016-103 (an Anglè), 11 out 2016, Nouvo Founisè Nouvo Fwòd Fiching Imite Founisè Lojisyèl ; Ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks

IR-2016-96 (an Anglè), 6 jiyè 2016, IRS, Patnè yo Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Risk Vòl Done yo; Yo Lanse yon Nouvo Kanpay pou Ogmante Sansibilizasyon an

Deklarasyon IRS (an Anglè), 15 avril 2016, Nouvo Fwòd Fiskal ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo

IR-2016-62 (an Anglè), 13 avril 2016, IRS Bay Avètisman kont Fwòd Kontinyèl yo, Taktik ki Varye kòm Dat Limit pou Taks la ap Pwoche

IR-2016-55 (an Anglè), 6 avril 2016, IRS Avèti Rezidan Washington D.C., Maryland, Virginia yo kont Nouvo Fwòd atravè Pyèj ki Vize Zòn Kapital Nasyonal la

IR-2016-45 (an Anglè), 21 mas 2016, 10 Premye Prekosyon kont Vòl Idantite IRS yo: Envestigasyon Kriminèl la Kontinye Efò yo pou Frennen Fwòd Ranbouseman

IR-2016-40 (an Anglè), 14 mas 2016, Anons bay Konsomatè: Moun k ap Fè Fwòd yo Chanje Taktik, Yon Fwa Ankò

IR-2016-34 (an Anglè), 1ye mas 2016, IRS Avèti Pwofesyonèl Pewòl ak Resous Imèn yo kont fwòd atravè Pyèj ki Enplike W-2 yo

IR-2016-28 (an Anglè), 18 fevriye 2016, Nou Avèti Konsomatè yo kont Nouvo Monte Magouy atravè Imèl IRS yo pandan Sezon Taks 2016 la; Yo Vize Endistri Taks la tou

IR-2016-12 (an Anglè), 1ye fevriye 2016, Vòl Idantite se yon Preyokipasyon Kontinyèl sou Lis Anyèl IRS la sou "Douzèn Delwayal" Fwòd Fiskal pou Evite

Fèy Enfòmasyon yo

FS-2018-21 (an Anglè), Desanm 2018, IRS ofri konsèy bay pwofesyonèl taks yo ou diminye erè nan nimewo CAF yo, pou pwoteje done kont vòlè sou entènèt la

FS-2018-16 (an Anglè), Septanm 2018, Byento: Yon nouvo transkripsyon taks pou pwoteje done kontribyab o pi byen

FS-2018-12 (an Anglè), Me 2018, Evite anak: Konnen kijan IRS kontakte kontribyab yo vre

FS-2018-6 (an Anglè), Avril 2018, Lè pou depoze yon Fòm 14039, Afidavit Vòl Idantite

FS-2017-10 (an Anglè), Jiyè 2017, Enfòmasyon sou Vòl Idantite pou Biznis, Patenarya ak Pwopriyete avèk Fideyikomi

FS-2017-4 (an Anglè), Mas 2017, Enfòmasyon sou Vòl Enfòmasyon pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks

FS-2016-23 (an Anglè), Jiyè 2016, Pwofesyonèl ki Prepare Taks: Pwoteje Kliyan w; Pwoteje Tèt Ou kont Vòl Idantite

Videyo

Konferans sou Entènèt pou Kredi CPE: Pwoteje Kliyan w, Pwoteje Tèt Ou kont Vòl Done (an Anglè)

Seleksyon Vòl Idantite IRS, YouTube (an Anglè)

Piblikasyon

Piblikasyon 4557, Konsèvasyon Done Kontribyab (an Anglè) PDF

Piblikasyon 5293, Gid Resous pou Vòl Done pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks y (an Anglè) PDF

NIST Piblikasyon NISTIR 7621, Sekirite Enfòmasyon Ti Biznis – Prensip Fondamantal yo (an Anglè) PDF

Piblikasyon 4524, Sansibilizasyon sou Sekirite pou Kontribyab (an Anglè) PDF

Resous Konèks

Enfòmasyon sou Vòl Done pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks (an Anglè)– Sa pou w fè si w viktim

Enfòmasyon sou Vòl Enfòmasyon pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks - Fason Pou w Pwoteje Tèt Ou ak Kliyan w

Santral Zafè Vòl Idantite

Taks. Sekirite. Ansanm. Nou tout gen yon wòl pou nou jwe nan pwoteksyon done w yo (an Anglè)

Somè sou Sekirite (an Anglè)

Security Summit

We all have a role.