Pwoteje Kliyan W; Pwoteje Tèt Ou

Chak pwofesyonèl fiskal nan Etazini – ke li se manm yon gwo kabinè ekspètiz kontab oswa yon pwopriyetè inik yon kabinè – se yon sib potansyèl pou sibè-kriminèl (sou entènèt) patou nan mond lan ki wotman sofistike, byen finanse epi ki konnen teknoloji a byen.

Objektif yo: vòlè done kliyan w yo pou yo ka fè fo deklarasyon enpo ki kopye viktim lan yo pi byen e ki pi difisil pou detekte. Taktik yo se : itilize imèl, telefòn ak lòt mwayen pou yo twonpe w pou yo fè ou ba yo modpas òdinatè w, modpas pou sèvis anliy yo, pou vòlè nimewo EFIN ou yo ak CAF ou yo oswa menm pran kontwòl a distans tout sistèm òdinatè w la.

Lalwa prevwa pwoteksyon done kliyan an tou. Règleman Komisyon pou Komès Federal lan egzije preparatè enpo pwofesyonèl yo pou yo kreye epi aplike yon seri plan sekirite pou pwoteje done kliyan yo. Revize Piblikasyon 4557, Pwoteje Done Kontribyab la (an anglè)PDF, pou kèk detay ak rekòmandasyon sou sekirite. Epi tou, Gade Piblikasyon 5293 IRS la, Gid Resous sou Vòl Done pou Pwofesyonèl Fiskal yo (an anglè)PDF, pou yon rezime enfòmasyon IRS.gov yo.

Okenn moun pa ka konbat krim sa poukont li. Se nou tout ki pou travay ansanm. Se pou sa Somè Sekirite (an anglè) a – patenarya san presedan ant IRS la ak Ajans Enpo Etatik yo ak Endistri Fiskal Sektè Prive a te reyini pou fòme yon alyans ki ini e ki kowòdone kont lènmi komen sa. E se pou sa patnè Somè yo – atravè kanpay sansibilizasyon "Pwoteje Kliyan ou yo, Pwoteje Tèt ou" an – ap mande pwofesyonèl fiskal nan tout nasyon an pou yo mete men nan pat la.

Rete Konekte

Pou rete enfòme sou dènye menas ak eskwokri yo, make epi swiv paj sa a. Ou ta dwe enskri tou pou Bilten Enfòmasyon Elektwonik pou Pwofesyonèl Fiskal yo (an anglè), oswa si ou se yon itilizatè Sèvis elektwonik yo, anrejistre nan Alèt Rapid (an anglè) pou rete pami premye okouran de dènye nouvèl yo ak menas yo. Swiv nou sou rezo sosyal yo nan Twitter.com/IRStaxpros (an anglè)Twitter.com/IRSNews (an anglè) ak Facebook.com/IRStaxpros (an anglè).

Evènman ak Kanpay

Kominike ak Anons sou Fwod

Fèy Enfòmasyon yo

Video yo

Piblikasyon

Resous Konèks 

Reyinyon sou sekirite

Nou tout gen yon wòl.