Pwoteje Kliyan W; Pwoteje Tèt Ou

Chak pwofesyonèl enpo nan Etazini – ke li se manm yon gwo kabinè ekspètiz kontab oswa yon pwopriyetè yon vitrin yon moun – se yon sib potansyèl pou kriminèl entènèt patou nan mond lan ki wotman sofistike, byen bati epi ki konnen teknoloji a byen.

Objektif yo: sezi done kliyan yo pou yo ka fè fo deklarasyon enpo ak enfòmasyon pèsonèl viktim nan e yo difisil pou detekte. Taktik yo se : itilize imèl, telefòn ak lòt mwayen pou yo twonpe w pou yo fè ou ba yo modpas òdinatè w, modpas pou sèvis anliy yo, pou sezi nimewo EFIN ak CAF ou yo oswa menm pran kontwòl tout sistèm òdinatè w la.

Pwoteje done kliyan an se lalwa tou. Règleman Komisyon pou Komès Gouvennman an egzije preparatè taks pwofesyonèl yo pou yo kreye epi adopte yon seri plan sekirite pou pwoteje done kliyan yo. Revize Piblikasyon 4557, Pwoteje Done Kontribyab la (an Anglè)PDF, IRS la pou detay ak rekòmandasyon sou sekirite. Epi tou, Gade Piblikasyonon 5293, Gid Resous Vòl Done pou Pwofesyonèl Enpo yo (an Anglè)PDF, pou yon ansanm enfòmasyon sou IRS.gov.

Okenn moun pa ka konbat krim sa poukont li. Se nou tout ki pou travay ansanm. Se pou sa Somè Sekirite (an Anglè) a – patenarya san presedan ant IRS la ak Ajans Taks Etatik yo ak Endistri Taks Sektè Prive a te vini pou fòme yon fwon ki ini e ki kowòdone kont ennmi komen sa. E se pou sa patnè Somè yo – atravè kanpay "Pwoteje Kliyan yo, Pwoteje Tèt ou" an – ap mande pwofesyonèl enpo nan tout nasyon an pou yo mete men nan pat la.

Rete Konekte

Pou rete enfòme sou dènye menas ak eskwokri yo, make epi swiv paj sa a. Ou ta dwe enskri pou Bilten Enfòmasyon Elektwonik pou Pwofesyonèl Enpo yo (an Anglè) tou, oswa si ou se yon itilizatè Sèvis elektwonik yo, anrejistre nan Alèt Rapid (an Anglè) pou rete pami premye okouran dedènye nouvèl yo ak menas yo. Swiv nou sou rezo sosyal yo sou Twitter.com/IRStaxpros (an Anglè), Twitter.com/IRSNews (an Anglè) ak Facebook.com/IRStaxpros (an Anglè).

Evènman ak Kanpay

Kominike ak Anons sou Fwod

 • IR-2020-71 (an Anglè), 14 Avril 2020, IRS, patnè Somè sou Sekirite yo avèti pwofesyonèl enpo sou anak yo, ekzije mezi sekirite adisyonèl pou pwoteksyon done kontribyab yo.
 • IR-2020-65 (an Anglè), 3 Avril 2020, Swiv IRS sou medya Sosyal epi enskri pou abònman bilten enfòmasyon elektwonik yo pou dènye mizajou sou KOVID-19, anak ak enfòmasyon sou pèman enpak ekonomik la.
 • IR-2020-52 (an Anglè), 9 Mas 2020, Resevwa dènye enfòmasyon yo ki gen ladan yo Douzèn Delwayal Anyèl IRS la ak Abònman pou bilten elektwonik IRS yo.
 • IR-2020-32 (an Anglè), 14 Fevriye 2020, IRS mande pwofesyonèl yo, kontribyab yo pou yo sekirize kont lojisyèl fiskal yo avèk plizyè mwayen otantifikasyon.
 • IR-2020-27 (an Anglè), 3 Fevriye 2020, IRS lanse Santral Vòl Idantite
 • IR-2020-17 (an Anglè), 22 Janvye 2020, Pa kite w viktim preparatè deklarasyon enpo ‘’zonbi” yo
 • IR-2019-145 (an Anglè), 22 out 2019, Somè Sekirite a avèti sou nouvo anak imèl moun k ap imite IRS; raple kontribyab yo IRS pa voye imèl san moun pa mande sa
 • IR-2019-101 (an Anglè), 4 jen 2019, IRS pran plis mezi pou pwoteje done kontribyab yo; gen plan pou sispann voye yon seri transkripsyon taks pa faks ak bay lòt moun pa kourye lapòs
 • IR-2019-66 (an Anglè), 8 avril 2019, IRS, patnè Somè Sekirite yo fè anpil pwogrè kont vòl idantite; tandans nan pwoteksyon kontribyab kle a kontinye
 • IR-2019-58 (an Anglè), 27 mas 2019, IRS revize pwosesis aplikasyon EIN nan; chèche amelyore sekirite
 • IR-2019-50 (an Anglè) , 20 mas 2019, IRS anonse arestasyon ak kondanasyon apre yon kanpay de (2) semèn pou batay kont fwod fiskal ak vòl idantite
 • IR-2019-30 (an Anglè), 6 mas 2019, Vòl idantite rete nan lis "Douzèn Delwayal" IRS la malgre pwogrè yo te fè
 • IR-2019-26 (an Anglè), 4 mas 2019, IRS lanse lis anyèl pi gwo anak nan taks yo: Ajans la avèti kontribyab yo pou Eskwokri sou Entènèt nan kanpay "Douzèn Delwayal" li a.
 • IR-2018-253 (an Anglè), 17 desanm 2018, Patnè Somè Sekirite yo avèti pwofesyonèl nan domèn taks yo kont fo imèl depo dirèk pewòl ak transfè labank
 • IR-2018-228 (an Anglè), 20 novanm 2018, Somè Sekirite a planifye Semèn Sansibilizasyon Nasyonal sou Sekirite Taks, 3 a 7 desanm; Lansman Nouvo non Twitter, 'yo planifye seminè sou entènèt ki rele 'Dark Web' (Twal Nwa)
 • IR-2018-193 (an Anglè), 27 septanm 2018, Anons IRS pou kontribyab yo: Anakè k ap fè magouy bò dat limit 15 oktòb la
 • IR-2018-188 (an Anglè), 18 septanm 2018, IRS avèti pou anak ki gen pou wè ak katastwòf natirèl
 • IR-2018-171 (an Anglè), 22 out 2018, IRS gen pou entwodui nouvo transkripsyon taks pou pwoteje done kontribyab yo pi byen
 • IR-2018-132 (an Anglè), 7 jen 2018, Avèk sezon siklòn nan ki kòmanse, IRS bay avètisman kont fwod ki lye ak katastwòf natirèl yo
 • IR-2018-129 (an Anglè), 31 me 2018, IRS kontinye bay avètisman kont fwod sou idantite moun; Li raple moun yo pou yo rete vijilan fas ak lòt fwod, magouy pandan sezon ete sa a
 • IR-2018-125 (an Anglè), 24 me 2018, IRS avèti pwofesyonèl ki prepare taks yo kont nouvo fwod k ap fè tèt li pase pou asosyasyon pwofesyonèl
 • IR-2018-119 (an Anglè), 10 me 2018, IRS bay avètisman kont fwod varyasyon Fòmilè W-8BEN; eskwòk yo fè tèt yo pase pou IRS pou yo jwenn enfòmasyon bankè ak lòt enfòmasyon
 • IR-2018-111 (an Anglè), 3 me 2018, IRS ankouraje ti biznis yo: Pwoteje sistèm enfòmatik yo kont vòl idantite.
 • IR-2018-103 (an Anglè), 24 avril 2018, IRS, Patnè Somè sou Sekirite yo bay avètisman kont yon nouvo vèsyon fwod nan telefòn; eskwòk yo dirije kontribyab yo sou IRS.gov pou “verifye” apèl yo.
 • IR-2018-88 (an Anglè), 9 avril 2018, IRS, Patnè Somè yo bay avètisman kont fwod dat limit pou taks, imèl pou 'Ranbouseman IRS'
 • IR-2018-68 (an Anglè) , 22 mas 2018, Patnè somè yo avèti pwofesyonèl ki prepare taks yo pou yo rete vijilan; ranfòse mezi sekirite yo
 • IR-2018-61 (an Anglè) , 16 mas 2018, Somè sou Sekirite a ankouraje pwofesyonèl ki prepare taks yo pou yo pwoteje nimewo idantifikasyon yo: EFIN yo, PTIN yo ak nimewo CAF yo
 • IR-2018-27 (an Anglè), 13 fevriye 2018, Anons Fwod: IRS Ankouraje Kontribyab yo pou yo Veye Fo Ranbousman; Fè Atansyon ak Fo Apèl nan Telefòn pou Ranbouse Lajan bay yon Ajans Rekouvreman
 • IR-2018-17 (an Anglè), 2 fevriye 2018, Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo pou yo Ranfòse Sekirite ak Fo Deklarasyon yo k ap Parèt, Nou Raple yo pou yo Rapòte Vòl Done yo
 • IR-2018-08 (an Anglè), 17 janvye 2018, IRS, Eta yo ak Endistri Taks la Avèti Anplwayè yo pou yo Fè Atansyon ak Fwòd Fòmilè W-2 a; Sezon Taks la Ka Fè Gen Pi plis Nouvo Magouy ki Fèt nan Fwod Fiching yo (fo enfòmasyon atravè entènèt)
 • IR-2018-02 (an Anglè) , 9 janvye 2018, Patnè Somè sou Sekirite yo avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Entansifikasyon Aktivite Fwod yo kòm Sezon Deklarasyon an ap Pwoche.
 • IR-2017-203 (an Anglè), 13 desanm 2017, Anons bay Konsomatè: IRS Avèti Kontribyab yo, Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont nouvo Fwòd atravè Imèl ki Vize Itilizatè Hotmail yo
 • IR-2017-176 (an Anglè), 17 oktòb 2017, Patnè Somè sou Sekirite yo Fè Pwogrè nan Batay kont Vòl Idantite a; Prepare pou Sezon Fiskal 2018 la
 • IR-2017-173 (an Anglè), 13 oktòb 2017, IRS Emèt Rapèl bay Kontribyab yo pandan Fwod yo Kontinye Atravè Peyi a
 • IR-2017-171 (an Anglè), 12 oktòb 2017, Fwod Fo Fòmilè Taks Asirans Gen pou objektif  Volè Done nan men Pwofesyonèl ki Prepare Taks, Kliyan
 • IR-2017-170 (an Anglè), 11 oktòb 2017, Anons bay Konsomatè: IRS Avèti Kontribyab yo, Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont nouvo Fwod nan Sèvis Elektwonik yo
 • IR-2017-134 (an Anglè), 28 out 2017, IRS Emèt yon Avètisman Ijan pou Fè Atansyon ak Yon Fwod Ransomware ki gen Tèm IRS FBI
 • IR-2017-126 (an Anglè), 4 out 2017, Anons Somè sou Sekirite: Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Nouvo Fwod pou Vòlè Modpas yo
 • IR-2017-117 (an Anglè), 6 jiyè 2017, Somè sou Sekirite a Lanse Kanpay Edikasyon ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo; Li bay Avètisman Kont Epidemi Pyèj la ak seri “Don’t Take the Bait” (Pa Pran Nan Pyèj la)
 • IR-2017-112 (an Anglè), 26 jen 2017, IRS Avèti Kontribyab yo pou yo Veye Fwod ki fèt pandan Sezon Ete yo
 • IR-2017-111 (an Anglè), 23 jen 2017, Somè sou Sekirite a Bay Avètisman kont Nouvo Imèl Phishing ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo
 • IR-2017-107 (an Anglè), 15 jen 2017, IRS bay Avètisman kont Nouvo Fwod atravè Telefòn ki Enplike Fo Lèt Sètifye; Li Raple Moun yo pou yo Rete Vijilan Kont Fwod, Eskwokri pandan Sezon Ete sa a
 • IR-2017-86 (an Anglè), 19 avril 2017, IRS Founi Ti Konsèy sou Fason pou Detèmine Si Se Vreman IRS Ki Devan Pòt Ou
 • IR-2017-78 (an Anglè), 10 avril  2017, IRS Alète Kontribyab ki gen Konpetans Limite nan Lang Angle yo sou Fwod K ap Fèt Atravè Telefòn yo; Li Ankouraje yo Pran Prekosyon Anvan yo Peye Fakti Taks ke yo P at Prevwa
 • IR-2017-71 (an Anglè), 31 mas 2017, Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Fwod nan Sèvis Elektwonik yo; Nou Ankouraje yo pou yo Pridan ak Eskwokri kòm Dat Limit Sezon Soumisyon Rapò an ap Pwoche
 • IR-2017-64 (an Anglè), 17 mas 2017, IRS, Eta yo ak Endistri Taks la Bay Avètisman kont Fwod atravè Imèl Dènye Minit yo
 • IR-2017-39 (an Anglè), 17 fevriye 2017, Anons Somè sou Sekirite: Nou Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Nouvo Fwod pou “Debloke” Kont Lojisyèl Taks Yo
 • IR-2017-20 (an Anglè), 2 fevriye 2017, Fwod atravè Fiching W-2 Riske K ap Evolye; Ki Vize Lekòl, Restoran, Lopital, Gwoup Tribi ak Lòt ankò
 • IR-2017-10 (an Anglè), 25 janvye 2017, IRS, Eta yo ak Endistri Taks la Renouvle Avètisman sou Fwod Fòmilè W-2 la k ap Vize Pewòl, Depatman Resous Imèn yo
 • IR-2017-03 (an Anglè), 11 janvye 2017, Anons Somè sou Sekirite: Nouvo Pyèj Imèl ki gen De Faz la Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo
 • IR-2016-163 (an Anglè), 7 desanm 2016, Pwoteje Kliyan w: Patnè Somè sou Sekirite yo Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Sibèkriminèl yo, Yo Lanse Nouvo Konsèy Sansibilizasyon
 • IR-2016-156 (an Anglè), 1ye desanm 2016, IRS, Patnè Somè sou Sekirite yo Anonse “Semèn Sansibilizasyon Nasyonal sou Sekirite Taks” la k ap kòmanse 5 desanm
 • IR-2016-145 (an Anglè), 4 novanm 2016, IRS Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Nouvo Fwod atravè Imèl Sèvis elektwonik yo
 • IRS Special Edition Tax Tip 2016-13 (an Anglè), 23 septanm 2016, Fè Atansyon ak Fo Notifikasyon Fakti Taks IRS
 • IR-2016-119 (an Anglè), 2 septanm 2016, IRS Bay Avètisman kont yon Nouvo Vag Atak ki Sible  Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo
 • IR-2016-116 (an Anglè), 30 out 2016, Nouvo Videyo Somè sou Sekirite ki Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Menas Sibèkriminèl yo; Li Ankouraje yo Pran Mezi Prevansyon
 • IR-2016-103 (an Anglè), 11 out 2016, Nouvo Founisè Nouvo Fwod Phishing Imite Founisè Lojisyèl ; Ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks
 • IR-2016-96 (an Anglè), 6 jiyè 2016, IRS, Patnè yo Avèti Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo kont Risk Vòl Done yo; Yo Lanse yon Nouvo Kanpay pou Ogmante Sansibilizasyon an
 • Deklarasyon IRS (an Anglè), 15 avril 2016, Nouvo Fwod Fiskal ki Vize Pwofesyonèl ki Prepare Taks yo
 • IR-2016-62 (an Anglè), 13 avril 2016, IRS Bay Avètisman kont Fwod Kontinyèl yo, Taktik ki Varye kòm Dat Limit pou Taks la ap Pwoche
 • IR-2016-55 (an Anglè), 6 avril 2016, IRS Avèti Rezidan Washington D.C., Maryland, Virginia yo kont Nouvo Fwòd atravè Pyèj ki Vize Zòn Kapital Nasyonal la
 • IR-2016-45 (an Anglè), 21 mas 2016, 10 Premye Prekosyon kont Vòl Idantite IRS yo: Envestigasyon Kriminèl la Kontinye Efò yo pou Frennen Fwòd Ranbouseman
 • IR-2016-40 (an Anglè), 14 mas 2016, Anons bay Konsomatè: Moun k ap Fè Fwòd yo Chanje Taktik, Yon Fwa Ankò
 • IR-2016-34 (an Anglè), 1ye mas 2016, IRS Avèti Pwofesyonèl Pewòl ak Resous Imèn yo kont fwòd atravè Pyèj ki Enplike W-2 yo
 • IR-2016-28 (an Anglè), 18 fevriye 2016, Nou Avèti Konsomatè yo kont Nouvo Monte Magouy atravè Imèl IRS yo pandan Sezon Taks 2016 la; Yo Vize Endistri Taks la tou
 • IR-2016-12 (an Anglè), 1ye fevriye 2016, Vòl Idantite se yon Preyokipasyon Kontinyèl sou Lis Anyèl IRS la sou "Douzèn Delwayal" Fwod Fiskal pou Evite

Fèy Enfòmasyon yo

 • FS-2018-21 (an Anglè), Desanm 2018, IRS ofri konsèy bay pwofesyonèl taks yo ou diminye erè nan nimewo CAF yo, pou pwoteje done kont vòlè sou entènèt la
 • FS-2018-16 (an Anglè), Septanm 2018, Byento: Yon nouvo transkripsyon taks pou pwoteje done kontribyab yo pi byen
 • FS-2018-12 (an Anglè), Me 2018, Evite anak: Konnen kijan IRS kontakte kontribyab yo vre
 • FS-2018-6 (an Anglè), Avril 2018, Lè pou depoze yon Fòm 14039, Afidavit Vòl Idantite
 • FS-2017-10 (an Anglè), Jiyè 2017, Enfòmasyon sou Vòl Idantite pou Biznis, Patenarya ak Pwopriyete avèk Fideyikomi
 • FS-2017-4 (an Anglè), Mas 2017, Enfòmasyon sou Vòl Enfòmasyon pou Pwofesyonèl ki Prepare Taks
 • FS-2016-23 (an Anglè), Jiyè 2016, Pwofesyonèl ki Prepare Taks: Pwoteje Kliyan w; Pwoteje Tèt Ou kont Vòl Idantite

Video yo

Piblikasyon

Resous Konèks 

Reyinyon sou sekirite

Nou tout gen yon wòl.