Pwoteje Kliyan W; Pwoteje Tèt Ou

Chak pwofesyonèl enpo nan Etazini – ke li se manm yon gwo kabinè ekspètiz kontab oswa yon pwopriyetè yon vitrin yon moun – se yon sib potansyèl pou kriminèl entènèt patou nan mond lan ki wotman sofistike, byen bati epi ki konnen teknoloji a byen.

Objektif yo: sezi done kliyan yo pou yo ka fè fo deklarasyon enpo ak enfòmasyon pèsonèl viktim nan e yo difisil pou detekte. Taktik yo se : itilize imèl, telefòn ak lòt mwayen pou yo twonpe w pou yo fè ou ba yo modpas òdinatè w, modpas pou sèvis anliy yo, pou sezi nimewo EFIN ak CAF ou yo oswa menm pran kontwòl tout sistèm òdinatè w la.

Pwoteje done kliyan an se lalwa tou. Règleman Komisyon pou Komès Gouvennman an egzije preparatè taks pwofesyonèl yo pou yo kreye epi adopte yon seri plan sekirite pou pwoteje done kliyan yo. Revize Piblikasyon 4557, Pwoteje Done Kontribyab la (an anglè)PDF, IRS la pou detay ak rekòmandasyon sou sekirite. Epi tou, Gade Piblikasyon 5293, Gid Resous Vòl Done pou Pwofesyonèl Enpo yo (an anglè)PDF, pou yon ansanm enfòmasyon sou IRS.gov.

Okenn moun pa ka konbat krim sa poukont li. Se nou tout ki pou travay ansanm. Se pou sa Somè Sekirite (an anglè) a – patenarya san presedan ant IRS la ak Ajans Taks Etatik yo ak Endistri Taks Sektè Prive a te vini pou fòme yon fwon ki ini e ki kowòdone kont ennmi komen sa. E se pou sa patnè Somè yo – atravè kanpay "Pwoteje Kliyan yo, Pwoteje Tèt ou" an – ap mande pwofesyonèl enpo nan tout nasyon an pou yo mete men nan pat la.

Rete Konekte

Pou rete enfòme sou dènye menas ak eskwokri yo, make epi swiv paj sa a. Ou ta dwe enskri pou Bilten Enfòmasyon Elektwonik pou Pwofesyonèl Enpo yo (an anglè) tou, oswa si ou se yon itilizatè Sèvis elektwonik yo, anrejistre nan Alèt Rapid (an anglè) pou rete pami premye okouran dedènye nouvèl yo ak menas yo. Swiv nou sou rezo sosyal yo sou Twitter.com/IRStaxpros (an anglè), Twitter.com/IRSNews (an anglè) ak Facebook.com/IRStaxpros (an anglè).

Evènman ak Kanpay

Kominike ak Anons sou Fwod

Fèy Enfòmasyon yo

Video yo

Piblikasyon

Resous Konèks 

Reyinyon sou sekirite

Nou tout gen yon wòl.