IRS fini lis anak “Douzèn Delwayal” 2021 li an avèk avètisman sou pwomosyon abi yo

IR-2021-144, 1ye Jiyè 2021

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan jodia konkli lis “Douzèn Delwayal” anak fiskal yo avèk yon avètisman pou kontribyab yo veye konplo pwomotè fiskal yo ap kòlpote, tankou sèvitid konsèvasyon nan sendika yo, aranjman abi asisrans mikwo kaptiv ak lòt aranjman abi.

IRS la avèti moun yo pou yo veye pwomotè k ap kòlpote fo espwa sou gwo dediksyon taks nan aranjman abi yo. Jeneralman, “Afè” sa yo se pwomotè malonèt ki vann yo pou fè fo reklamasyon sou lejitimite yo epi mande gwo kòb pou yo kòmanse. Pwomotè sa yo souvan ap maniganse nouvo mwayen pou yo twonpe sistèm nan epi vann yo ak vyolans. Gen kontribyab ki jwe loto odit yo pandan yo espere yo p ap remake yo.

Pou konbat aranjman abi sa yo ki pa sispann fèt, IRS la fenk kreye Biwo Envestigasyon sou Pwomotè (Office of Promoter Investigatiosn - OPI) pou konsantre yo sou patisipan ak pwomotè abi nan operasyon evite zafè taks yo. OPI a kowòdone aktivite mezi aplikasyon yo nan tout sèvis la. Pi bon defans yon kontribyab genyen kont yon pwomotè ki apwoche li se fè pridans: si li twò sanble verite, se ka sa.

Aranjman abi ki vann nan vyolans sa yo fini lis “Douzèn Delwayal” anyèl IRS la epi li genyen sa yo ladan:

Sèvitid konsèvasyon nan sendika yo

Nan sèvitid konsèvasyon nan sendika yo pwomotè yo pran yon pwovizyon nan lwa fiskal la pou sèvitid konsèvasyon epi yo itilize evalyasyon egzajere tèren ki pa devlope yo ak patenarya yo pou defòme li. Aranjman abi sa yo la pou jwe nan sistèm nan epi bay dediksyon enpo ki pa jistifye epi ki egzajere, souvan nan itilize evalyasyon egzajere tèren ki pa devlope ak patenarya ki pa genyen yon objektif komèsyal ki lejitim. Gen plis enfòmasyon sou IRS entansifye aksyon pou mezi aplikasyon sou Sèvitid Konsèvasyon nan Sendika yo (an anglè).

Aranjaman abi mikwo kaptiv yo

Nan estrikti abi “mikwo kaptiv” yo, pwomotè yo, kontab yo oswa moun k ap planifye patrimwàn yo fè pwopriyetè antite ki pa twò patisipe yo vle patisipe nan yon seri pwogram ki pa genyen anpil bagay nan sa yon asirans genyen. Paregzanp, kouvèti yo ka “asire” risk ki pa twò sanble verite yo, pa koresponn ak vrè bezwen biznis la oswa fè doub travay ak kouvèti komèsyal kontribyab la. Men “prim yo” peye nan aranjman sa yo souvan depase epi yo itilize yo pou evite lwa fiskal la. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan IRS ofri yon règleman pou rejim asirans mikwo kaptiv yo; y ap voye lèt pa lapòs bay gwoup ki gen yon odit yo (an anglè). Dènyeman, IRS la te entansifye aplikasyon lalwa a kont yon varyete konpayi asirans kaptiv kòt k ap fè gwo abi ki nan Puerto Rico (Pòtoriko) ak lòt kote.

Move itilizasyon konvansyon fiskal ant Etazini ak Malt la

Kèk sitwayen ak rezidan ameriken konte sou entèpretasyon Konvansyon Fiskal ant Etazini ak Malt la (Konvansyon an) pou yo afime yo ka bay byen apresye yo nan franchiz enpo nan kèk plan retrèt maltè epi afime pa genyen konsekans fiskal lè plan an vann aktif yo ak distribye pwodui a bay kontribyab ameriken an. Yo t ap rekonèt akizisyon abityèl yo apati dispozisyon aktif plan yo ak distribisyon pwodui yo. IRS la ap evalye kesyon an pou detèmine validite aranjman sa yo ak si avantaj Konvansyon an ta dwe disponib nan ka sa yo ak si yo te ka defye tretman fiskal ki asosye a.

Abi nan demann kredi pou biznis yo

Jeneralman, abi nan demann pou rechèch ak eksperimantasyon bay absans patisipasyon nan aktivite rechèch ki kalifye yo, oswa jistifikasyon aktivite sa yo ak/oswa mank respè egzijans ki genyen nan depans pou rechèch kalifye yo. Pou mande yon kredi rechèch, kontribyab yo dwe evalye ak dokimante aktivite rechèch yo nan yon mannyè apwopriye pandan yon peryòd tan pou defini yon montan depans rechèch kalifye yo fè pou chak aktivite rechèch ki kalifye yo. Kontribyab yo ta dwe egzaminen avèk atansyon rapò yo oswa etid yo pou yo rasire yo si yo byen reflete aktivite kontribyab yo.

Move vant a tanperaman monetize (monetized installment sales)

Pwomotè yo jwenn kontribyab k ap chèche ranvwaye rekonesans gen sou vant pwopriyete apresye a epi òganize yon refij abi pandan y ap vann yo nan vant a tanperaman monetize (monetized installment sales). Tranzaksyon sa yo fèt lè gen yon entèmedyè ki achte yon byen apresye nan men yon vandè pou yon biyè a tanperaman, ki prevwa pèman enterè yo sèlman anjeneral, kote prensipal la touche nan fen peryòd la. Nan aranjman sa yo, vandè a jwenn pi plis nan pataj pwodui yo men li retade nan yon move mannyè, rekonesans gen sou pwopriyete apresye a jiska pèman final biyè a tanperaman an yo souvan prevwa pou plizyè lane annapre.

IRS la kontinye ap pouswiv pwomotè konplo sa yo ansanm ak kontribyab k ap patisipe ladan yo.

Komisè IRS la, Chuck Rettig di “N ap entansifye mezi aplikasyon yo kont aranjman abi yo”. “Pa kite yo trennen ou nan move afè sa yo. IRS la rekòmande pou tout moun ki te patisipe nan youn nan aranjman abi sa yo konsilte yon konseye endepandan pou yo ka konfòme yo.”

Pou plis enfòmasyon sou konplo fiskal, vizite IRS.gov/dirtydozen (an anglè).