Vòl Idantite ak Alokasyon Chomaj yo

Eta yo te fè fas ak yon vag nan fo reklamasyon benefis chomaj kèk rezo krim òganize sèvi avèk idantite yo vòlè. Kriminèl yo ap itilize idantite yo vòlè sa yo pou fè fwod epi kolekte benefis nan plizyè eta.

Akoz alokasyon chomaj yo se revni sou taks, eta yo bay Fòm 1099-G, kèk Peman Gouvènman (an anglè) ak benefisyè yo epi bay IRS pou li rapòte kantite lajan konpansasyon pou taks yo resevwa ak nenpòt lòt yo kenbe. Bwat 1 nan fòm lan montre "Unemployment Compensation" (konpansasyon chomaj). Ou ta dwe rapòte fwod la bay ajans leta ki founi dokiman yo epi mande yon Fòm korije 1099-G.

Pou plis detay sou fason pou rapòte fwod bay ajans mendèv leta yo, kijan pou jwenn yon Fòm korije 1099-G, yon lis kontak leta ak lòt etap ou ta dwe pran si w se yon viktim, gade paj DOL.gov/fraud (an anglè) Depatman Travay Etazini an. Tanpri swiv konsèy Depatman Travay la sou rapò fwod ak pwoteje tèt ou kont frod adisyonèl yo.

Ou ka yon viktim vòl idantite chomaj si w te resevwa:

 • Imèl ki soti nan yon ajans gouvènman sou yon reklamasyon chomaj oswa peman epi ou pa t fèk sot ranpli pou alokasyon chomaj. Sa a gen ladan peman ou pa t atann oswa kat debi e li ka soti nan nenpòt eta.
 • Yon Fòm IRS 1099-G ki reflete alokasyon chomaj ou pa t ap tann nan. Kazye 1 ki sou fòm sa a ka montre benefis chomaj ou pa t resevwa oswa yon kantite lajan ki depase dosye w pou alokasyon chomaj ou te resevwa yo. Kòm nan tèt li ka soti nan yon eta kote yo pa t ranpli pou benefis yo.
 • Pandan w toujou ap travay, yon avi nan men patwon w la k ap di li te resevwa nan yon demann pou enfòmasyon sou yon reklamasyon chomaj sou non w.

Enfòmasyon IRS pou kontribyab yo

Lè w ranpli taks sou revni w, gen ladan SÈLMAN revni ou te resevwa a, menm si w poko resevwa yon fòmilè 1099-G korije nan men leta a.

 • Pwosesis nan deklarasyon taks ou a pa ta dwe retade pandan y ap fè rapò sou vòl idantite chomaj ou a nan envestigasyon.
 • Pa rapòte revni 1099-G a sou deklarasyon taks ou.
 • Plan Sekou Ameriken an 2021 bay yon eksepsyon yon sèl fwa 10,200 dola pou chak moun nan benefis chomaj pou moun ak koup k ap touche 150,000 dola oswa mwens an 2020. Si w deja ranpli taks ou, pa ranpli yon deklarasyon ki modifye. Gade Tretman Taks Konpansasyon Chomaj 2020 an pou plis enfòmasyon.
 • Pa gen okenn kondisyon pou ranpli yon Fòm 14039, Afidavi Vòl Idantite. Yo ta dwe ranpli yon Fòm 14039 sèlman si yo rejte deklarasyon taks kontribyab yo ranpli anliy paske yon kopi deklarasyon ak nimewo Sekirite Sosyal yo deja nan dosye a oswa si IRS enstwi yo pou yo ranpli yon Fòm 14039.
 • Kontribyab ki te viktim yon konplo vòl idantite benefis chomaj ta dwe konsidere pou l travèse nan pwogram PIN Pwoteksyon Idantite IRS la. Yon PIN IP se yon nimewo sis chif ki ede anpeche vòlè ranpli deklarasyon taks federal yo nan yon viktim vòl idantite yo. IP PIN la se yon pwogram volontè ouvè a nenpòt kontribye. Gade detay nan Jwenn ki ka pitit pou verifye idantite li. IP PIN nan yon pwogram Don volontè pou nenpòt kontribyab ki ka verifye idantite yo. Gade detay nan Jwenn yon nimewo IP PIN.

Enfòmasyon IRS pou Anplwayè yo

Anplwayè yo souvan se premye liy defans kont fwod chomaj. Anplwayè yo ta dwe:

 • Reponn byen vit ak avi leta pou anplwaye li yo te ranpli pou reklamasyon chomaj, espesyalman si non yo ki nan avi yo pa non anplwaye;
 • Fè atansyon sou move itilizasyon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè IRS bay ke èskro yo ka itilize pou fè reklamasyon san travay;
 • Ranpli yon Fòm 14039-B, Afidavi Vòl Idantite Biznis (an anglè) PDF, si yo itilize EIN konpayi an pou jenere reklamasyon benefis chomaj ki fo.
 • Ekri IRS (an anglè) pou fèmen kont taks biznis la si konpayi an ap soti nan biznis; sa ap ede diminye move itilizasyon EIN inaktif yo.

Depatman Lajistis Avèti Moun yo sou Fo Sit Entènèt pou Alokasyon Chomaj yo

Depatman Jistis la, dènyèman, te avèti èskro yo kreye sit entènèt imite sit entènèt alokasyons chomaj, ki gen ladan sit entènèt ajans mendèv leta (SWA), nan objektif pou yo kaptire ilegalman enfòmasyon pèsonèl konsomatè yo.

Pou fè konsomatè lasisiy yo ak fo sit entènèt sa yo, anakè yo voye mesaj tèks Spam ak Imèl ki pretann yo soti nan yon SWA epi ki gen yon lyen. Fo sit entènèt yo fèt pou twonpe konsomatè yo nan fè yo panse yo ap aplike pou alokasyons chomaj ak divilge enfòmasyon ki idantifye pèsonèlman ak lòt done sansib. Anakè yo kapab itilize enfòmasyon sa yo pou komèt vòl- idantite.

Ede sispann èskrokri sa yo lè w rapòte yo epi itilize lis kontak leta a ki sou DOL.gov/fraud (an anglè).