Kisa pou n fè ak Fòm 1099-K

Si w resevwa yon Fòm 1099-K, chèche konprann fòmilè ou resevwa a.

Epi sèvi ak fòm nan ak lòt dosye w yo pou w kalkile epi rapòte revni kòrèk ou sou deklarasyon enpo w la.

Menmsi ou pa resevwa yon Fòm 1099-K, si ou te resevwa peman pou machandiz, sèvis oswa pwopriyete, ou dwe rapòte revni w.  Sa gen ladann peman lajan kach ou resevwa, pwopriyete, machandiz, byen dijital oswa byen aletranje yo.

Suiv etap ki nan paj sa a pou Fòm 1099-K.

Nan paj sa a

Tcheke enfòmasyon ki nan Fòm nan

Asire w enfòmasyon sa yo ki nan Fòm nan kòrèk:

Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) ki resevwa peman an 

TIN moun ki resevwa peman an se 4 dènye chif Nimewo Sekirite Sosyal, nimewo idantifikasyon endividyèl kontribyab la (TIN), nimewo idantifikasyon adopsyon kontribyab la (ATIN) oswa nimewo idantifikasyon anplwayè a(EIN).

Si non w ak TIN ou sou Fòm 1099-K a, men ou rapòte revni biznis ou nan Fòm 1120, 1120-S oswa 1065, w ap bezwen fè yo  korije Fòm 1099-K a.

Montan peman brit la (Bwat 1a)

Montan peman brit la montre valè peman ou te resevwa antou nan kat peman ak tranzaksyon rezo tyès yo.
Yo pa ajiste montan brit la pou okenn:

 • Frè
 • Kredi
 • Ranbousman
 • Espedisyon
 • Ekivalan lajan kach
 • Rabè

Atik sa yo pa revni enpozab. Ou ka dedwi yo nan kantite lajan brit la. Tcheke dosye w yo.

Si montan brit la pa kòrèk, suiv etap sa yo.

Tcheke dosye w yo

Dosye ou yo ka gen ladan yo rapò ki soti nan aplikasyon peman oswa nan mache sou entènèt, resi kat peman oswa deklarasyon komèsan. Sèvi ak dosye w yo pou w:

 • Konfime montan peman brit la kòrèk. Si l pa kòrèk, suiv etap sa yo.
 • Chèche depans ou ka dedui nan montan brit la (frè, kredi, ranbousman, espedisyon, ekivalan lajan kach oswa rabè)

Lefètke yo rapòte yon peman sou Fòm 1099-K sa pa vle di li enpozab. Li enpòtan pou w byen kenbe dosye yo (an anglè) pou verifye revni ak depans ou rapòte nan deklarasyon enpo w la.

Retounen anwo

Sèvi ak Fòm 1099-K a pou w rapòte revni ou

Fason ou rapòte peman Fòm 1099-K sou deklarasyon enpo w la depann de kalite tranzaksyon ou te fè yo:

Si w te vann atik pèsonèl

Ou ka resevwa yon Fòm 1099-K pou atik pèsonèl ou te vann atravè yon aplikasyon peman oswa yon mache sou entènèt.

Yon atik pèsonèl se yon bagay ou posede pou itilizasyon pèsonèl tankou yon machin, frijidè, mèb, stereo, bijou oswa ajantri, elatriye.

Fason ou rapòte peman sa yo sou deklarasyon enpo ou depann de si ou te vann atik la nan yon pèt oswa yon pwofi. Si ou vann yon melanj atik pèsonèl nan yon pèt ak yon pwofi, rapòte pèt ak pwofi yo separeman.

Atik pèsonèl ki vann nan yon pèt

Ou pa ka dedui yon pèt sou vant yon atik pèsonèl nan enpo w. Men, ou ka anile revni brit ki rapòte a pou w pa peye enpo sou li.

Si ou te vann atik pèsonèl yo nan yon pèt, ou gen 2 opsyon pou rapòte pèt la:

Rapòte sou Barèm 1 (Fòm 1040)

Ou ka rapòte epi anile montan brit peman Fòm 1099-K a sou Barèm 1 (Fòm 1040), Revni Adisyonèl ak Ajisteman nan Revni (an anglè)PDF.

Pa Egzanp: Ou resevwa yon Fòm 1099-K ki gen ladann vant machin ou an sou entènèt pou $ 21 000, ki se mwens pase pri ou te peye pou li a.

Nan Barèm 1 an (Fòm 1040):

 • Antre kantite lajan peman brit Fòm 1099-K a (Bwat 1a) nan Pati I an – Liy 8z – Lòt Revni: "Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss, $21,000" (Fòm 1099-K Atik Pèsonèl ki Vann nan yon Pèt, $21 000)
 • Anile kantite lajan peman brit Fòm 1099-K a (Bwat 1a) nan Pati II a – Liy 24z – Lòt Ajisteman: "Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss $21,000" (Fòm 1099-K Atik Pèsonèl ki Vann nan yon Pèt, $21 000)

2 antre sa yo anile youn lòt san yo pa afekte revni ajiste brit ou a (AGI).

Rapòte sou Fòm 8949

Ou ka rapòte pèt la tou sou  Fòm 8949, Vant ak Lòt Dispozisyon byen Kapital (an anglè), ki ale nan Barèm D, Pwofi ak Pèt Kapital (an anglè).

Retounen anwo

Atik pèsonèl ki vann nan yon pwofi

Si ou te fè yon pwofi sou vant yon atik pèsonèl, pwofi ou a enpozab. Pwofi a se diferans ki genyen ant kantite lajan ou te resevwa pou vann atik la ak kantite lajan ou te peye pou atik la.
Si w resevwa yon Fòm 1099-K pou yon atik pèsonèl ki vann ou te fè yon pwofi sou li, kalkile epi rapòte pwofi a sou tou de:

Retounen anwo

Si w vann machandiz, lwe pwopriyete oswa vann sèvis

Ou ka resevwa yon Fòm 1099-K si ou te resevwa peman atravè kat peman, aplikasyon pou peman oswa mache sou entènèt.

Tranzaksyon sa yo ka gen ladan yo peman ou te resevwa kòm yon travayè ti travay (an anglè), travayè endepandan oswa lòt kontraktè endepandan (travay endepandan). Sa ka gen ladan l tou peman ou te resevwa nan vann atik kòm yon pastan.

Rapòte peman Fòm 1099-K ak lòt revni nan deklarasyon enpo ou

Ou dwe rapòte tout revni ou resevwa nan deklarasyon enpo ou. Sa a ka gen ladan kantite lajan peman brit sou Fòm 1099-K ak kantite lajan sou lòt dokiman rapò tankou Fòm 1099-NEC (an anglè) oswa Fòm 1099-MISC (an anglè). Li ta dwe gen ladan tou kantite lajan ki pa rapòte sou fòm nan, tankou peman kach ou resevwa, pwopriyete, byen oswa byen dijital.

Men ki kote pou rapòte peman Fòm 1099-K sou deklarasyon enpo w pou byen ak sèvis ou te vann:

Retounen anwo

Si w resevwa yon Fòm 1099-K ou pa t dwe resevwa

Ou ka resevwa yon Fòm 1099-K lè w pa ta dwe jwenn youn si li:

 • Rapòte peman pèsonèl nan men fanmi oswa zanmi tankou kado oswa ranbousman
 • Li pa pou ou
 • Li se kopi yon Fòm 1099-K ou deja resevwa

Si sa rive:

 • Kontakte konpayi a imedyatman – gade "Filer" nan kwen anlè agoch nan Fòm 1099-K a pou w chèche non ak enfòmasyon pou w kontakte konpayi an.
 • Mande yon Fòm 1099-K korije ki montre yon kantite lajan ki se zewo
 • Konsève nan dosye ou yon kopi fòm orijinal la ak tout korespondans ak moun ki te bay konpayi an fòm nan
 • Pa tann pou w deklare enpo w yo. Fè deklarasyon an menmsi w pa ka jwenn yon Fòm 1099-K korije.

Retounen anwo

Si Fòm 1099-K a gen enfòmasyon ki pa kòrèk

Si Nimewo Idantifikasyon pou Kontribyab la (TIN) oswa kantite lajan peman an pa kòrèk:

Mande konpayi a pou yon fòm korije

 • Mande yon fòm korije nan men konpayi an – gade "Filer" nan kwen anlè agoch nan Fòm 1099-K pou jwenn non ak enfòmasyon pou kontakte konpayi a. Si ou pa rekonèt konpayi a, kontakte Payment Settlement Entity (PSE) ki idantifye nan kwen anba agoch fòm ki anlè nimewo kont ou a.
 • Kenbe yon kopi Fòm 1099-K korije a ansanm ak dosye w yo, ansanm ak nenpòt korespondans ou genyen ak moun ki bay fòm nan oswa PSE a.

Pa kontakte IRS. Nou pa kapab korije Fòm 1099-K w la.

Deklare enpo ou menmsi w pa ka jwenn yon fòm korije

Pa tann pou w deklare enpo w yo. Pou depose deklarasyon enpo w, suiv etap sa yo:

Si Nimewo Idantifikasyon Kontribyab la (TIN) pa kòrèk

Rapòte peman yo ki sou Fòm 1099-K a ak lòt revni yo nan deklarasyon enpo w abitye fè ki apwopriye a.

Si montan peman brit la pa kòrèk

Rapòte kantite lajan ki soti nan Fòm 1099-K ki pa kòrèk la sou Barèm 1 (Fòm 1040), Revni Adisyonèl ak Ajisteman nan Revni (an anglè)PDF, epi rapòte erè a jan yo montre nan egzanp lan.

Egzanp: Ou resevwa Fòm 1099-K ki gen $20 500 fanmi w te voye ba ou pou peye lekòl epi achte liv.

Nan Barèm 1 (Fòm 1040):

 • Antre erè a nan Pati I an – Liy 8z – Lòt Revni: "Form 1099-K received in error, $20,500" (Yo voye Fòm 1099-K pa erè, $20 500)
 • Ajiste li nan Pati II a – Liy 24z – Lòt Ajisteman: "Form 1099-K received in error, $20,500" (Yo voye Fòm 1099-K pa erè, $20 500)

2 antre sa yo anile youn lòt san yo pa afekte revni ajiste brit ou a (AGI).

Retounen anwo

Si total brit la pa pou ou sèlman

Gen sitiyasyon kote montan peman brit la (Bwat 1a) sou Fòm 1099-K a ka pa pou ou sèlman epi ou ka pataje l ak lòt moun. Men kèk ka ak sa pou w fè pou w rapòte kantite kòrèk pa w la:

Si w te pataje tèminal kat kredi w la ak yon lòt moun oswa yon lòt biznis, Fòm 1099-K (an anglè) w la ap gen ladan tranzaksyon kat peman ki pou yo, plis pwòp peman w resevwa yo.

Kisa pou w fè:

 • Lè sa nesesè, ranpli epi bay deklarasyon enfòmasyon ki apwopriye a (pa egzanp, Fòm 1099-K oswa Fòm 1099-MISC (an anglè)) pou chak moun oswa biznis ou te pataje yon tèminal kat epi enkli kantite total tranzaksyon kat peman an, plis nenpòt lòt revni.
 • Kenbe dosye peman ou te bay chak moun oswa biznis k ap pataje tèminal ou a ki gen ladan l akò ekri pou pataje tèminal la ak chèk ki anile yo.

Si ou te achte oswa vann biznis ou pandan ane a, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ka gen ladan l peman pou tranzaksyon ki fèt anvan oswa apre vant la. Sa ka rive lè yo pa mete tèminal kat la ajou ak nimewo ID enpo nouvo pwopriyetè biznis la ak non biznis la.

Kisa pou w fè:

 • Mande yon Fòm 1099-K korije nan men PSE oswa FILER ki sou fòm nan — non li ak nimewo telefòn li sou fòm lan.
 • Kenbe yon kopi Fòm 1099-K korije (yo) nan dosye w yo, ansanm ak akò acha oswa lavant ki montre moman chanjman pwopriyetè a.

Yon antite biznis oswa yon chanjman ID taks ka afekte rapò Fòm 1099-K ou.

For Pa egzanp, si ou te konvèti soti nan yon antrepriz endividyèl (Barèm C) pou vin yon patenarya (Fòm 1065) epi ou te kontinye sèvi ak menm tèminal kat la, kantite lajan ki parèt sou Fòm 1099-K (an anglè) a pap matche ak deklarasyon fiskal nouvo antite w la.

Kisa pou w fè:

 • Avize moun k ap achte biznis ou a imedyatman sou nenpòt chanjman nan non ak nimewo idantite fiskal ki konekte tèminal la ak estrikti biznis ou ye kounye a.
 • Kenbe dosye pou sipòte revni kòrèk ak dediksyon pou tou de antite biznis yo.

Si ou pèmèt kliyan yo jwenn lajan kach lè yo itilize kat debi yo, yo pral rapòte peman sa yo sou Fòm 1099-K (an anglè). Anjeneral, ou pap enkli kantite lajan retrè kach nan resi brit ou yo. Ou pa ka reklame yo kòm depans biznis nonplis.

Kisa pou w fè:

Kenbe dosye sou aktivite retrè lajan kliyan yo pandan ane a. Aktivite retrè lajan kach se pa revni enpozab.

Ou ka rapòte plizyè sous revni sou plis pase yon liy nan yon deklarasyon oswa sou plizyè deklarasyon oswa Barèm.

Kòm egzanp, ou ka opere yon biznis an detay kòm yon antrepriz endividyèl epi ou gen revni lwaye. Ou ka aksepte kat peman pou tou de biznis yo. Si ou trete peman yo sou yon sèl tèminal, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ap gen ladan l kantite lajan peman brit pou tou de biznis yo.

Kisa pou w fè:

 • Sèvi ak dokiman kontab yo pou w rapòte tout resi brit yo sou liy oswa barèm ki apwopriye yo.
 • Nan egzanp sa a, ou rapòte resi brit ki soti nan biznis an detay la nan Barèm C ak kantite lajan pou aktivite lokasyon an nan revni lokasyon an nan Barèm E.

Retounen anwo