Hình phạt do Séc hoặc Hình thức thanh toán khác bị từ chối

Hình phạt do Séc hoặc Hình thức thanh toán khác bị từ chối sẽ áp dụng nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để trang trải khoản thanh toán mà bạn đã thực hiện cho khoản thuế mà bạn nợ. Ngân hàng của bạn từ chối và trả lại séc hoặc khoản thanh toán điện tử không có hiệu lực của bạn và tuyên bố số tiền chưa được thanh toán.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo nếu bạn nợ một tiền cho Hình phạt do Séc hoặc Hình thức thanh toán khác bị từ chối. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính tiền phạt

Chúng tôi tính tiền Hình phạt do Séc hoặc Hình thức thanh toán khác bị từ chối dựa trên số tiền của séc hoặc khoản thanh toán điện tử khống.

Séc hoặc Thanh toán điện tử khống Tiền phạt
Dưới $1.250 Số tiền thanh toán hoặc $25, tùy theo số nào nhỏ hơn
$1.250 trở lên 2% số tiền thanh toán

Tiền lãi trên hình phạt

Chúng tôi tính lãi trên các hình phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên các khoản hình phạt, hãy xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của bạn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc giảm tiền phạt

Chúng tôi không tính phí phạt này nếu bạn chi trả một cách thiện chí và có nguyên nhân hợp lý để tin rằng có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn để thực hiện chi trả.

Hãy làm theo các bước sau nếu bạn muốn chúng tôi xóa hoặc giảm tiền phạt cho bạn:

  1. Gửi cho chúng tôi một tường trình bằng văn bản giải thích lý do tại sao bạn tin rằng chúng tôi nên xem xét lại số tiền phạt.
  2. Bao gồm bất kỳ tài liệu nào cho thấy có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn để thực hiện thanh toán. Các chứng từ có thể bao gồm bảng sao kê ngân hàng hoặc thư từ ngân hàng hoặc cơ quan đã xử lý khoản thanh toán của bạn.
  3. Ký tên và ghi ngày vào bản tường trình bằng văn bản của bạn và gửi nó đến địa chỉ trên thông báo của bạn.

Chúng tôi sẽ duyệt xét bản tường trình bằng văn bản của bạn và cho bạn biết nếu chúng tôi chấp nhận đó là lý do hợp lý.

Tranh chấp một khoản tiền phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể tranh chấp khoản tiền phạt.

Để tranh chấp khoản tiền phạt do ngân hàng của bạn từ chối khoản thanh toán của bạn do nhầm lẫn, hãy gửi cho chúng tôi một lá thư giải thích lý do tại sao bạn tin rằng chúng tôi không nên tính phí phạt. Kèm theo thư nêu khoản thanh toán của bạn chỉ với số tiền thanh toán bạn nợ.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi bạn gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
  • Khoản tiền phạt mà bạn muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ: Hình phạt do Séc hoặc Hình thức thanh toán khác bị từ chối năm 2020)
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, hãy giải thích lý do tại sao bạn cho rằng chúng tôi nên xóa nó

Nếu bạn không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh bị phạt

Bạn có thể tránh bị phạt bằng cách giữ đủ tiền trong tài khoản ngân hàng để trang trải khoản thanh toán của mình.

Nộp đơn xin có một Kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy thanh toán số tiền bạn có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận trợ giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của bạn. Nếu bạn không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoạ