Tiền Phạt Do Chi Phiếu Hoặc Hình Thức Thanh Toán Khác Bị Từ Chối Chi Trả

Tiền Phạt Do Chi Phiếu Hoặc Hình Thức Thanh Toán Khác Bị Từ Chối Chi Trả sẽ áp dụng nếu quý vị không có đủ tiền trong trương mục ngân hàng của mình để trang trải khoản chi trả mà quý vị đã thực hiện cho khoản thuế mà quý vị nợ. Ngân hàng của quý vị từ chối và trả lại chi phiếu hoặc khoản chi trả điện tử không có hiệu lực của quý vị và tuyên bố số tiền chưa được chi trả.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo nếu quý vị nợ một khoản Tiền Phạt Do Chi Phiếu Hoặc Hình Thức Thanh Toán Khác Bị Từ Chối Chi Trả. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Do Chi Phiếu Hoặc Hình Thức Thanh Toán Khác Bị Từ Chối Chi Trả dựa trên số tiền của chi phiếu hoặc khoản chi trả điện tử không có hiệu lực.

Khoản Chi Trả Điện Tử hoặc Chi Phiếu Không Có Hiệu Lực Tiền Phạt
Dưới $1.250 Số tiền chi trả hoặc $25, tùy theo số nào nhỏ hơn
$1.250 trở lên 2% số tiền chi trả

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi.

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi không tính phí phạt này nếu quý vị chi trả một cách thiện chí và có lý do hợp lý để tin rằng có đủ tiền trong trương mục ngân hàng của quý vị để thực hiện chi trả.

Hãy làm theo các bước sau nếu quý vị muốn chúng tôi xóa hoặc giảm tiền phạt cho quý vị:

  1. Gửi cho chúng tôi một tuyên bố bằng văn bản giải thích lý do tại sao quý vị tin rằng chúng tôi nên xem xét lại số tiền phạt.
  2. Bao gồm bất kỳ tài liệu nào cho thấy có đủ tiền trong trương mục ngân hàng của quý vị để thực hiện chi trả. Các chứng từ có thể bao gồm bảng sao kê ngân hàng hoặc thư từ ngân hàng hoặc cơ quan đã xử lý khoản chi trả của quý vị.
  3. Ký tên và ghi ngày vào bản tuyên bố bằng văn bản của quý vị và gửi nó đến địa chỉ trên thông báo của quý vị.

Chúng tôi sẽ duyệt xét tuyên bố bằng văn bản của quý vị và cho quý vị biết nếu chúng tôi chấp nhận đó là lý do hợp lý.

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Để khiếu nại về khoản tiền phạt do ngân hàng của quý vị từ chối khoản chi trả của quý vị do nhầm lẫn, hãy gửi cho chúng tôi một lá thư giải thích lý do tại sao quý vị tin rằng chúng tôi không nên tính phí phạt. Kèm theo thư nêu khoản chi trả của quý vị chỉ với số tiền chi trả quý vị nợ.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Khoản tiền phạt mà quý vị muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ: Tiền Phạt Do Chi Phiếu Hoặc Hình Thức Thanh Toán Khác Bị Từ Chối Chi Trả năm 2020)
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, hãy giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa nó

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách giữ đủ tiền trong trương mục ngân hàng để trang trải khoản chi trả của mình.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại