Yêu Cầu Hoàn Thuế hoặc Tín Thuế Không Chính Xác

Hình phạt do Yêu Cầu Hoàn Thuế hoặc Tín Thuế Không Chính Xác có thể áp dụng nếu quý vị đệ trình yêu cầu hoàn thuế  hoặc tín thuế của thuế thu nhập với số tiền quá đáng và không có lý do hợp lý . Quy định hình phạt IRC 6676 này đã được ban hành vào ngày 25 tháng 5, 2007 bởi Đạo Luật Doanh Nghiệp Nhỏ và Cơ Hội Việc Làm năm 2007.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ tiền phạt do Yêu Cầu Hoàn Thuế hoặc Tín Thuế Không Chính Xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiểu Rõ Thông Báo hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Tiền Phạt

Trong trường hợp yêu cầu hoàn thuế hoặc tín thuế không chính xác, hình phạt là 20% của số tiền yêu cầu quá đáng.

  • Một "số tiền quá đáng" được định nghĩa là số tiền hoàn thuế hoặc tín thuế yêu cầu vượt quá số tiền được phép cho bất kỳ năm tính thuế nào.
  • Mặc dù tiền hoàn thuế của quý vị đã được giữ lại và không hoàn lại cho quý vị trong khi tờ khai thuế của quý vị đang được kiểm xét, nhưng số tiền yêu cầu có thể được định mức một khoản phạt liên quan đến tính chính xác nếu không có lý do hợp lý.
  • Hình phạt không được áp dụng đối với bất kỳ phần nào không được phép trong yêu cầu hoàn thuế hoặc tín thuế thuộc bất kỳ hợp phần nào của Hình Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác hoặc Áp Đặt Hình Phạt Gian Lận.

Tiền Lãi Trên Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính theo tiền phạt, hãy xem  Tiền Lãi.

Trả Tiền Phạt

Gửi cho chúng tôi một khoản thanh toán hoặc thanh toán các khoản thuế của quý vị đầy đủ để tránh các khoản phạt và tiền lãi cộng dồn trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Hình Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số hình phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi hình phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ hình phạt.

Khiếu Nại Hình Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại hình phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại hình phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo gửi cho quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Hình phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
  • Đối với mỗi hình phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa nó

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh Hình Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai thuế chính xác và đúng hạn và nộp thuế trước ngày đến hạn. Nếu không thể nộp thuế trước ngày đến hạn, quý vị có thể xin kế hoạch thanh toán.

Nộp Đơn Xin Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin kế hoạch thanh toán. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định

Yêu Cầu Hoàn Thuế hoặc Tín Thuế Không Chính Xác - Mục 26 Bộ Luật Hoa Kỳ § 6676 (tiếng Anh)

    Nhận Trợ giúp