Fo Reklamasyon pou Ranbousman oswa Kredi

Ap gen penalite pou Fo Reklamasyon Ranbousman oswa Kredi si ou soumèt yon reklamasyon ranbousman oswa kredi enpo sou revni pou yon montan ki depase epi san pa genyen yon koz rezonab. Lwa 2007 sou Ti Biznis ak Opòtinite la te pwomilge dispozisyon sou penalite IRC 6676 la nan dat 25 me 2007.

Kòman w konnen ou dwe penalite a

N ap voye yon avi oswa lèt ba ou si ou dwe yon Penalite pou Fo Reklamasyon Ranbousman oswa Kredi. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann Avi oswa Lèt Ou a.

Kòman nou kalkile pou penalite a

Nan ka fo reklamasyon ranbousman oswa kredi yo, yon montan penalite se 20% montan depase ou reklame a.

  • Yon “montan depase” defini antanke montan reklamasyon ranbousman oswa kredi ki depase montan ki admisib pou yon ane taksab.
  • Malgre yo kenbe ranbousman w lan, epi yo pa ba ou li pandan deklarasyon enpo w la nan odit, montan ranbousman an kapab fè objè yon penalite ki an rapò ak presizyon si pa gen yon koz rezonab.
  • Penalite a pa pou tout pòsyon reklamasyon ranbousman oswa kredi yo rejte a ki fè objè yon eleman nan Penalite an Rapò ak Presizyon an oswa Penalite pou Fwod la.

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè yo nou chaje sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa redwi kèk penalite si w aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab ki fè w pa t kapab respekte responsablite taks ou yo. Selon lalwa, ou pa kapab efase oswa redwi enterè yo sèlman si yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite (an anglè).

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou konsidere a
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon oswa lèt, jwenn asistans telefòn.

Evite yon Penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye taks ou a anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou kapab aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon plan peman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peyesa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?

Pou jwenn èd nan yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w la. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans pa telefòn

Lwa ak Règleman

Fo Reklamasyon Ranbousman oswa Kredi - 26 U.S. Code § 6676 (an anglè)

    Jwenn Èd