Fo reklamasyon pou ranbousman oswa kredi

Ap gen penalite pou Reklamasyon pou Ranbousman oswa Kredi pa erè a si ou soumèt yon reklamasyon pou ranbousman oswa kredi enpo sou revni pou yon montan ki eksesif epi san pa genyen yon koz rezonab ki aplikab. Lwa 2007 sou Ti Biznis ak Opòtinite Travay la te pwomilge dispozisyon sou penalite IRC 6676 la nan dat 25 Me 2007.

Kòman w konnen ou dwe penalite a

N ap voye yon avi oswa lèt ba ou si ou dwe yon Penalite pou Reklamasyon pou Ranbousman oswa Kredi pa erè. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann Avi oswa Lèt Ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nan ka reklamasyon pou ranbousman oswa kredi pa erè yo, yon montan penalite se 20% montan eksesif ou reklame a.

  • Yo defini yin “montan eksesif” antanke montan reklamasyon pou ranbousman oswa kredi ki depase montan ki admisib pou yon ane taksab.
  • Malgre yo kenbe ranbousman w lan, epi yo pa ba ou li pandan deklarasyon enpo w la nan odit, montan ranbousman an kapab fè objè yon penalite ki an rapò ak presizyon si pa gen yon koz rezonab.
  • Penalite a pa’p pou okenn pòsyon reklamasyon pou ranbousman oswa kredi yo rejte a ki fè objè yon eleman nan Penalite an Rapò ak Presizyon an oswa Penalite pou Fwod la.

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann de kalite penalite a. Enterè yo ogmante montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou chaje sou penalite yo, gade Enterè.

Peye yon penalite

Voye yon pèman ban nou oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou ka anmezi pou nou efase oswa redwi kèk penalite si w te aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab ki fè w pa t kapab respekte responsablite fiskal ou yo. Selon lalwa, nou pa kapab efase oswa redwi enterè yo sof si yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Alèjman penalite.

Konteste yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab konteste penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe rekonsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki nan avi ou a.

Prepare enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Avi oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou rekonsidere a
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse nou dwe efase l

Si w pa t resevwa yon avi oswa lèt, jwenn asistans telefòn.

Evite yon penalite

Ou kapab evite yon penalite lè w ranpli deklarasyon ou korèkteman epi a tan epi peye enpo ou anvan dat limit la. Si w pa kapab peye enpo w yo anvan dat limit lan, ou kapab aplike pou yon plan pèman.

Aplike pou yon plan peman

Si w pa kapab peye tout montan enpo ou yo oswa penalite yo alè, peye sa w ka peye kounye a epi aplike pou yon plan pèman. Ou kapab redwi penalite alavni lè w konfigire yon plan pèman.

Chèche èd

Pou jwenn èd ak yon penalite, rele nimewo telefòn sou avi oswa lèt ou a. Si w pa t resevwa yon avi oswa lèt, itilize asistans pa telefòn

Lwa ak Règleman yo

Reklamasyon pou Ranbousman oswa Kredi pa erè - 26 U.S. Code § 6676 (an anglè)

    Jwenn èd