Trả tiền thuế đúng thời hạn

Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Khi nào tiền thuế đến hạn

Mỗi năm, tiền thuế của bạn đến hạn vào ngày nộp tờ khai ngay cả khi bạn có được gia hạn nộp tờ khai. Hạn chót nộp tờ khai thuế năm 2023 là ngày 15 tháng 4, 2024.

Nếu bạn có thu nhập tự kinh doanh hoặc thu nhập khác không có thuế được khấu lưu, bạn có thể cần phải thực hiện thanh toán thuế ước tính hàng quý.

Thực hiện thanh toán 

Thực hiện thanh toán thuế bất cứ lúc nào trực tuyến, từ tài khoản ngân hàng của bạn, bằng thẻ hoặc qua thư. Nếu bạn không trả được, nhận trợ giúp nợ thuế.

Nếu bạn nộp bằng điện tử, phần mềm thuế của bạn thường sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn thanh toán.

Yêu cầu kế hoạch thanh toán 

Nếu bạn không thể thanh toán đúng hạn, hãy yêu cầu một kế hoạch thanh toán. Chúng tôi khuyến khích bạn trả thuế đầy đủ vì hình phạttiền lãi sẽ tiếp tục tăng cho đến khi bạn trả toàn bộ số nợ. Tìm thêm thông tin về nhận trợ giúp nợ thuế của IRS.

Trả ngay 

Bạn phải trả thuế lúc bạn kiếm được thu nhập trong năm. Bạn có thể thanh toán bằng cách yêu cầu chủ lao động của bạn khấu lưu thuế từ tiền lương của bạn hoặc bằng cách thực hiện các thanh toán ước tính.

Để đảm bảo rằng bạn trả đúng số tiền trong suốt cả năm, hãy sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế.

Cách thanh toán thuế (tiếng Anh).