Topic 152 - Refund Information

Thời gian hoàn thuế:

IRS sẽ hoàn thuế quá 9 trên 10 trường hợp trong thời khoảng thông thường: dưới 21 ngày. Tuy nhiên, có khả năng là một số tờ khai cần được xem xét kỹ hơn và có thể mất nhiều thời giờ hơn.Các đại diện của IRS sẽ nghiên cứu kỹ tình trạng khai thuế chỉ khi:

  • Đã quá 21 ngày kể từ lúc quý vị được thông báo xác nhận đã gởi qua e-file,
  • Đã quá 6 tuần kể từ khi quý vị gởi bản khai thuế bằng giấy qua bưu điện, hoặc
  • Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Một số vấn đề thông thường có thể phải cứu xét lâu hơn:

  • Tiền hoàn trả theo tờ khai đã điều chỉnh thường sẽ cấp phát trong vòng 16 tuần lễ.
  • Nếu quý vị  khai người hôn phối bị thương tật, tham khảo Chủ Đề 203 để biết thêm thông tin.
  • Đối với hồ sơ hoàn thuế có đính kèm đơn xin mã số cá nhân đóng thuế (Individual taxpayer identification number, hay ITIN), tham khảo Chủ Đề 857 để biết thêm thông tin.
  • Nếu quý vị yêu cầu khấu lưu tiền hoàn thuế trên Mẫu Đơn 1042-S PDF thì sẽ mất đến 6 tháng kể từ ngày đáo hạn gốc của bản khai 1040NR hay ngày quý vị nộp 1040NR, bất cứ thời hạn nào đến sau, mới nhận được tiền hoàn thuế.
  • Theo yêu cầu của luật pháp, IRS không thể trả tiền hoàn thuế liên quan đến khai thuế đòi Tín Thuế Lợi Tức Do Làm Việc (Earned Income Tax Credit, hay EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Phụ Trội (Additional Child Tax Credit, hay ACTC) trước giữa tháng Hai.

Quý vị cũng có thể tham khảo Chủ Đề 303 để biết danh sách các lỗi thông thường khi soạn bản khai thuế và những mục khác có thể trì hoãn việc cứu xét bản khai thuế của quý vị.

Loại hoàn thuế

Hãy làm theo 8 trên 10 người đóng thuế được hoàn thuế nhanh hơn bằng cách sử dụng e-file và ký thác trực tiếp. Quý vị có vài cách nhận tiền hoàn thuế lợi tức liên bang cho cá nhân:

Phân Chia Tiền Hoàn Thuế

Nếu quý vị muốn nhận tiền hoàn thuế qua ký thác trực tiếp thì có thể phân chia số tiền này vào ba trương mục tách biệt. Lấy thí dụ, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hoàn trả thẳng tới trương mục chi phiếu, tiết kiệm và hồi hưu bằng cách điền vào Mẫu Đơn 8888 PDF, Phân Chia Tiền Hoàn Thuế (kể cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm), rồi đính với tờ khai thuế lợi tức. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu Đơn 8888 để mua đến $5000 trái phiếu tiết kiệm sê-ri I bằng giấy hoặc điện tử. Quý vị không thể yêu cầu ký thác tiền hoàn thuế vào hơn một trương mục hay mua trái phiếu tiết kiệm xê-ri I nếu nộp Mẫu Đơn 8379 PDF, Phân Chia cho Người Hôn Phối bị Thương Tật . Nhắc nhở: Chỉ được phép ký thác trực tiếp tiền hoàn trả vào trương mục nào mang tên quý vị, tên người hôn phối, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là trương mục chung. Không ký thác trực tiếp tiền hoàn trả vào trương mục dưới tên của người giúp khai thuế. Nên lưu ý: Muốn được hoàn thuế theo cách ký thác trực tiếp (vào một hoặc nhiều trương mục) thì tổng số tiền hoàn trả phải là $1.00 trở lên.

Trực Tuyến hay Thiết Bị Di Động

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? có thông tin cập nhật mới nhất về số tiền hoàn trả. Và nên sử dụng để biết tình trạng hoàn thuế của riêng mình. Công cụ này được cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy cũng không cần phối kiểm quá thường xuyên. Quý vị cũng có thể tải lấy ứng dụng di động miễn phí là IRS2Go của chúng tôi iPhone hay thiết bị Android để kiểm tra Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Kiểm tra tình trạng hoàn thuế

Quý vị có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn thuế trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận bản khai thuế qua điện tử hay trong vòng 4 tuần sau khi quý vị gởi bản khai bằng giấy qua bưu điện. Quý vị nên để sẵn tờ khai thuế năm 2018 để xem số nhận diện người đóng thuế, diện đệ nộp và số tiền hoàn trả chính xác (tính tròn đến Mỹ kim) ghi trên tờ khai.     

Thông tin chung

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? cho biết thông tin cho năm thuế gần đây nhất trong năm hiện tại.

Đối với tờ khai thuế lợi tức cá nhân Hoa Kỳ nộp vào hay sau ngày 1 tháng Bảy, thông tin hoàn thuế vẫn có sẵn trong suốt năm sau đó cho đến khi quý vị khai thuế cho năm hiện tại. Nếu đã giải quyết xong năm thuế gần đây hơn thì quý vị không thể xem thông tin về năm thuế trước đó trên Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? gồm phần theo dõi hiển thị tiến triển qua 3 giai đoạn: (1) Đã nhận tờ khai, (2) Đã phê duyệt tiền hoàn trả, và (3) Đã gởi tiền hoàn thuế. Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? sẽ cho biết ngày hoàn trả riêng sau khi IRS cứu xét tờ khai thuế và phê duyệt tiền hoàn thuế của quý vị. Công cụ này không cho biết thông tin về tờ khai đính chính. Muốn biết tình hình của tờ khai đính chính thì sử dụng mục Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? có các thông tin đầy đủ và chính xác nhất hiện có. Đại diện IRS không có thông tin nào ngoài những gì thể hiện trên Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? do đó quý vị không cần gọi cho IRS trừ khi công cụ yêu cầu quý vị làm vậy. Tình trạng hoàn thuế được cập nhật không quá một lần mỗi ngày - thường là vào ban đêm

Truy cập qua điện thoại

Nếu quý vị không có Internet, thì có thể gọi cho đường dây thường trực về tiền hoàn thuế theo số 800-829-1954 hoặc gọi số 866-464-2050 nếu muốn kiểm tra tiền hoàn thuế sau sửa đổi của quý vị.

Nhận tiền hoàn trả không có quyền hưởng     

Nếu quý vị nhận được khoản hoàn trả mà mình không có quyền hưởng, hoặc số tiền hoàn thuế nhiều hơn mức mong đợi, thì đừng đổi chi phiếu thành tiền mặt và chờ đến khi nhận được thông báo giải trình điều sai lệch này, rồi kế đó làm theo những chỉ dẫn trên thông báo. Đối với ký thác trực tiếp lớn hơn dự tính thì xem lại thông báo để xem chênh lệch có đúng không, và làm theo hướng dẫn trên thông báo. Muốn biết thông tin về việc giao trả số tiền cấp phát lầm thì nên xem Chủ Đề 161.

Tiền hoàn trả ít hơn mức mong đợi     

Nếu nhận số tiền hoàn thuế ít hơn mức mong đợi thì quý vị có thể đổi chi phiếu thành tiền mặt. Nếu chúng tôi xét thấy phải hoàn trả thêm thì sẽ gởi tiếp chi phiếu (trong đó ghi số tiền còn thiếu) cho quý vị. Quý vị cũng sẽ nhận thông báo giải trình điều sai lệch này. Nên theo những chỉ dẫn trong thông báo.

Thất lạc chi phiếu hoàn thuế     

Nếu chi phiếu hoàn tiền bị thất lạc, trộm cắp hay hư hại, thì IRS sẽ thực hiện việc truy tìm tiền hoàn thuế để xác định tình trạng của tiền hoàn thuế. Xem Tôi thất lạc chi phiếu hoàn thuế. Làm thế nào để lấy chi phiếu mới?

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin về tiền hoàn thuế thì nên xem mục Những Thắc Mắc Thông Thường về Tiền Hoàn Trả trong Kỳ Thuế Vụ.