Câu Hỏi Thường Gặp về Tiền Hoàn Thuế Vào Mùa Thuế

Tại sao số tiền hoàn thuế của tôi khác với số tiền trên tờ khai thuế mà tôi đã nộp?

Tất cả hoặc một phần tiền hoàn thuế của quý vị có thể đã được sử dụng (bù trừ) để trả thuế liên bang quá hạn, thuế thu nhập tiểu bang, các khoản nợ bồi thường thất nghiệp của tiểu bang, tiền cấp dưỡng nuôi con, cấp dưỡng vợ chồng, hoặc các khoản nợ không phải thuế của liên bang khác, chẳng hạn như các khoản vay sinh viên. Để tìm hiểu xem quý vị có thể có một khoản bù trừ hoặc nếu quý vị có thắc mắc về khoản bù trừ, hãy liên hệ với cơ quan mà quý vị nợ.

Chúng tôi cũng có thể đã thay đổi số tiền hoàn thuế của quý vị vì chúng tôi đã thực hiện các thay đổi đối với tờ khai thuế của quý vị. Điều này có thể bao gồm việc sửa đổi bất kỳ số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi hoặc Tín Thuế Trẻ Em không chính xác. Quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích các thay đổi. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ phản ánh lý do bù trừ khoản hoàn thuế hoặc số tiền hoàn thuế khác khi nó liên quan đến sự thay đổi trong tờ khai thuế của quý vị.

Chủ Đề Thuế Số 203, Bù Trừ Tiền Hoàn Thuế cho Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con Chưa Trả, Các Khoản Nợ Nhất Định của Liên Bang và Tiểu Bang, và Khoản Nợ Bồi Thường Thất Nghiệp có thêm thông tin về bù trừ tiền hoàn thuế.

Bao lâu nữa thì tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế? (cập nhật ngày 7 tháng 7, 2022)

Chúng tôi phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày dương lịch. Tuy nhiên, nếu quý vị nộp bằng giấy và đang mong đợi tiền hoàn thuế, có thể mất đến 6 tháng hoặc lâu hơn để xử lý tờ khai của quý vị. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có thông tin cập nhật nhất về khoản tiền hoàn thuế của quý vị.

IRS cũng sẽ mất hơn 21 ngày để phát hành các khoản tiền hoàn thuế cho một số tờ khai thuế mà cần duyệt xét bao gồm số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác, hoặc đã sử dụng thu nhập năm 2019 để tính Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) và Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC).

Tôi đang trông chờ vào khoản tiền hoàn thuế của mình cho một việc quan trọng. Tôi có thể nhận được nó trong vòng 21 ngày không?

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn tiền của quý vị sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của quý vị. Mặc dù chúng tôi phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có khả năng quá trình hoàn tiền cho quý vị sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, hãy nhớ cân nhắc thời gian tổ chức tài chánh của quý vị cần để chuyển khoản tiền hoàn thuế vào tài khoản của quý vị hoặc để quý vị nhận khoản tiền đó qua đường bưu điện.

Đã hơn 21 ngày kể từ khi IRS nhận được tờ khai của tôi và tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế. Tại sao? (cập nhật ngày 7 tháng 7, 2022)

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

 • Được nộp bằng giấy
 • Bao gồm các lỗi, chẳng hạn như số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác
 • Không được điền đầy đủ
 • Nói chung là cần duyệt xét thêm
 • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận 
 • Bao gồm yêu cầu về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung. Xem phần hỏi đáp bên dưới.
 • Bao gồm Mẫu 8379: Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Thiệt Hại (tiếng Anh)PDF, có thể mất đến 14 tuần để xử lý

Để biết thông tin mới nhất về quy trình xử lý hoàn thuế của IRS trong đại dịch COVID-19, hãy xem trang Tình Trạng Hoạt Động Của IRS (tiếng Anh).

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua đường bưu điện khi (hoặc nếu) chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của quý vị. Nếu chúng tôi vẫn đang xử lý tờ khai của quý vị hoặc đang sửa lỗi, thì công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc đại diện trả lời điện thoại của chúng tôi cũng sẽ không thể cho quý vị biết ngày hoàn tiền cụ thể của quý vị. Vui lòng kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? để biết thông tin cập nhật về khoản tiền hoàn thuế của quý vị.

Tôi đã yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trên tờ khai thuế của mình. Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế?

Theo Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế (PATH), IRS không thể hoàn lại tiền EITC và ACTC trước giữa tháng Hai. IRS hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/ACTC sẽ có trong tài khoản ngân hàng hoặc trên thẻ ghi nợ của người đóng thuế trước ngày 28 tháng 2, nếu họ chọn phương thức ký gửi trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, một số người đóng thuế có thể thấy khoản tiền hoàn thuế của họ sớm hơn vài ngày. Kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu để biết ngày hoàn tiền cụ thể cho từng cá nhân.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go vẫn là cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng hoàn tiền. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go sẽ cập nhật ngày chuyển tiền dự kiến cho hầu hết những người khai thuế yêu cầu tiền hoàn thuế EITC/ACTC trước ngày 18 tháng 2.

Khi nào tôi nên gọi cho quý vị về tình trạng tiền hoàn thuế của tôi?

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị nếu Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có những thông tin nào?

Tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị từ năm thuế quý vị chọn.

Đường dây nóng về tiền hoàn thuế có tất cả các thông tin giống như trang web Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc trên ứng dụng di động IRS2GO không?

Đường dây nóng về tiền hoàn thuế tự động của chúng tôi, 800-829-1954, sẽ không thể cung cấp cho quý vị thông tin về tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị cho bất kỳ năm nào khác với năm tính thuế 2022.

Khi nào tôi có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn tiền của tôi trên Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

 • 24 giờ sau khi nộp tờ khai thuế năm 2022 bằng điện tử
 • 3 hoặc 4 ngày sau khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2020 hoặc 2021 bằng điện tử
 • Nếu quý vị nộp bằng giấy, có thể mất đến 6 tháng hoặc lâu hơn

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có cho tôi biết thời gian tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế không?

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ cho quý vị biết ngày hoàn tiền cụ thể cho cá nhân quý vị sau khi chúng tôi xử lý tờ khai của quý vị và phê duyệt khoản tiền hoàn thuế của quý vị.

Tôi là một người nước ngoài tạm trú. Tôi không phải trả thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ. Làm cách nào để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với thu nhập từ một nguồn ở Hoa Kỳ? Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế?

Để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với thu nhập từ một nguồn ở Hoa Kỳ, ngoại nhân không thường trú phải báo cáo thu nhập và số tiền khấu lưu phù hợp trên Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Tạm Trú (tiếng Anh)PDF. Quý vị phải bao gồm các tài liệu chứng minh các khoản thu nhập và khấu lưu khi quý vị nộp Mẫu 1040-NR. Chúng tôi cần hơn 21 ngày để xử lý tờ khai 1040-NR. Vui lòng đợi tối đa 6 tháng kể từ ngày quý vị nộp mẫu đơn 1040-NR để được hoàn lại tiền.

Làm sao tôi biết IRS đang xử lý tờ khai thuế của tôi?

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? theo dõi thông tin tờ khai thuế của quý vị từ khi chúng tôi nhận được cho đến khi hoàn thành. Nó sẽ cho quý vị biết khi nào tờ khai thuế của quý vị ở tình trạng đã nhận và liệu khoản tiền hoàn thuế của quý vị ở tình trạng đã được chấp thuận hay đã gửi.

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiển thị tình trạng tờ khai thuế của tôi là đã được nhận?

Chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của quý vị và đang xử lý.

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiển thị tình trạng khoản tiền hoàn thuế của tôi là đã được phê duyệt?

Chúng tôi đã phê duyệt khoản tiền hoàn thuế cho quý vị. Chúng tôi đang chuẩn bị gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng của quý vị hoặc gửi trực tiếp cho quý vị qua đường bưu điện. Tình trạng này sẽ cho quý vị biết khi nào chúng tôi sẽ gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng của quý vị (nếu quý vị đã chọn tùy chọn ký gửi trực tiếp). Vui lòng đợi 5 ngày sau khi chúng tôi gửi khoản tiền hoàn thuế trước khi quý vị kiểm tra với ngân hàng về khoản tiền hoàn thuế của quý vị, vì các ngân hàng khác nhau về cách thức và thời điểm họ đổ tiền vào tài khoản của quý vị. (Có thể mất vài tuần trước khi quý vị nhận được séc hoàn tiền qua thư).

Mất bao lâu để tình trạng của tôi thay đổi từ tờ khai đã được nhận sang tiền hoàn thuế được phê duyệt?

Đôi khi sẽ mất một vài ngày, nhưng có thể lâu hơn.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có luôn hiển thị tình trạng hoàn tiền của tôi với các giai đoạn khác nhau như tờ khai được nhận, tiền hoàn thuế được phê duyệt và tiền hoàn thuế đã được gửi không?

Không phải luôn luôn là như vậy. Đôi khi, khi chúng tôi vẫn đang duyệt xét tờ khai của quý vị, thay vào đó, nó sẽ hiển thị hướng dẫn hoặc giải thích về những gì chúng tôi đang làm.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có được cập nhật thường xuyên không?

Mỗi ngày một lần, thường vào ban đêm. Quý vị không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?có cho biết tình trạng của tờ khai được sửa đổi của tôi không?

Không, nó sẽ không cung cấp cho quý vị thông tin về các tờ khai thuế được sửa đổi. Tờ Khai Được Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu? có thể cung cấp cho quý vị tình trạng của tờ khai được sửa đổi của quý vị. (Đại diện trả lời điện thoại và tiếp đón người đóng thuế tại văn phòng chỉ có thể tìm kiếm thông tin về tình trạng của tờ khai thuế được sửa đổi của quý vị từ 16 tuần trở lên sau khi quý vị đã gửi qua đường bưu điện.)

Tôi đã yêu cầu tùy chọn ký gửi trực tiếp đối với khoản hoàn thuế. Tại sao quý vị lại gửi nó cho tôi dưới dạng séc giấy?

Có thể có ba lý do. Bao gồm như sau:

 • Chúng tôi chỉ có thể gửi tiền hoàn thuế bằng phương thức điện tử vào các tài khoản mang tên quý vị, tên người phối ngẫu của quý vị hoặc trong một tài khoản chung.

 • Một tổ chức tài chánh có thể từ chối một khoản ký gửi trực tiếp.

 • Chúng tôi không thể gửi nhiều hơn ba khoản tiền hoàn thuế theo phương thức điện tử vào một tài khoản tài chánh.

Tôi nên làm gì khi khoản tiền hoàn thuế tôi nhận được không phải từ tài khoản thuế của mình?

Vui lòng không rút tiền mặt từ séc tiền hoàn thuế hoặc sử dụng khoản tiền hoàn thuế được chuyển cho quý vị bằng phương thức ký gửi trực tiếp. Hãy gửi lại tiền hoàn thuế cho chúng tôi. Chủ Đề Thuế 161, Trả Lại Tiền Hoàn Thuế Bị Sai – Séc Giấy hoặc Ký Gửi Trực Tiếp có thêm thông tin về những việc cần làm.