Topic 161 - Returning an Erroneous Refund – Paper Check or Direct Deposit

Nếu hoàn thuế của quý vị là ngân phiếu của Ngân Khố và chưa được lấy ra tiền:

 1. Viết "Void" (“Không có giá trị”) ở đoạn xác nhận trên mặt sau của ngân phiếu.
 2. Nộp ngay tờ ngân phiếu, nhưng không trễ hơn 21 ngày, đến địa điểm IRS phù hợp nêu bên dưới đây. Địa điểm theo thành phố (có thể được viết tắt) ở dòng cuối cùng trước từ HOÀN THUẾ trên ngân phiếu hoàn thuế của quý vị.
 3. Không được dập gim, gập hay kẹp tờ ngân phiếu
 4. Gửi kèm một lưu ý nêu rõ “Return of erronous refund check” (Trả lại ngân phiếu hoàn thuế bị sai) và giải thích ngắn gọn lý do trả lại ngân phiếu hoàn thuế.

Nếu tiền hoàn thuế của quý vị là ngân phiếu của Ngân Khố và đã được lấy ra tiền:

 1. Gửi ngay, nhưng không trễ hơn 21 ngày, ngân phiếu cá nhân, lệnh chuyển tiền, v.v … đến địa điểm IRS phù hợp nêu bên dưới đây. Địa điểm theo thành phố (có thể được viết tắt) ở dòng cuối cùng trước từ HOÀN THUẾ trên ngân phiếu hoàn thuế của quý vị. Nếu quý vị không còn bản sao tờ ngân phiếu thì gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) (xem giờ hoạt động trợ giúp qua điện thoại) và giải thích cho người trợ giúp rằng quý vị cần thông tin để trả lại ngân phiếu hoàn thuế đã lấy ra tiền.
 2. Viết lên ngân phiếu/lệnh chuyển tiền: Payment of Erronous Refund (Trả Tiền Hoàn Thuế bị Sai), thời gian cấp tiền hoàn thuế đó, và số nhận diện người đóng thuế của quý vị (số an sinh xã hội, số nhận diện hãng sở, hoặc số nhận diện người đóng thuế cá nhân).
 3. Gửi kèm giải thích ngắn gọn lý do trả lại tiền hoàn thuế.
 4. Nếu trả lại hoàn thuế bị sai theo cách này thì quý vị có thể phải trả lãi cho IRS.

Nếu tiền hoàn thuế của quý vị là ký thác trực tiếp:

 1. Liên lạc với Ban Trả Tiền Tự Động (Automated Clearing House, hay ACH) của nhà băng/tổ chức tài chánh nơi nhận ký thác trực tiếp và yêu cầu họ trả lại tiền hoàn thuế cho IRS.
 2. Gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) để giải thích lý do trả lại tiền ký thác trực tiếp.
 3. Tiền lãi có thể tích lũy từ tiền hoàn lại không đúng.

Khi tiền hoàn thuế (tờ ngân phiếu hoặc ký thác trực tiếp) khác với số dự tính thì báo cho IRS số tiền thay đổi và gửi thư thông báo giải thích việc điều chỉnh đến địa chỉ theo hồ sơ của quý vị. Xin xem lại thông tin trong thông báo để xem thay đổi tiền hoàn thuế có đúng không. Nếu quý vị cần thêm trợ giúp thì dùng số điện thoại gọi miễn phí trong thông báo.

Địa chỉ gửi thư của IRS theo thành phố (có thể được viết tắt) ở dòng cuối cùng trước chữ HOÀN THUẾ trên ngân phiếu hoàn thuế của quý vị:   

 • ANDOVER – Internal Revenue Service, 310 Lowell Street, Andover MA 01810
 • ATLANTA – Internal Revenue Service, 4800 Buford Highway, Chamblee GA 30341
 • AUSTIN – Internal Revenue Service, 3651 South Interregional Highway 35, Austin TX 78741
 • BRKHAVN – Internal Revenue Service, 1040 Waverly Ave., Holtsville NY 11742
 • FRESNO – Internal Revenue Service, 5045 East Butler Avenue, Fresno CA 93727
 • KANS CY – Internal Revenue Service, 333 W. Pershing Road, Kansas City MO 64108-4302
 • MEMPHIS – Internal Revenue Service, 5333 Getwell Road, Memphis TN 38118
 • OGDEN – Internal Revenue Service, 1973 Rulon White Blvd., Ogden UT 84201
 • PHILA – Internal Revenue Service, 2970 Market St., Philadelphia PA 19104