Kesyon yo Poze Souvan sou Ranbousman Sezon Fiskal

Poukisa ranbousman mwen an diferan de montan ki sou deklarasyon taks mwen te soumèt la?

Tout oswa yon pati nan ranbousman w lan te kapab sèvi (konpansasyon) pou peye taks federal ou te dwe yo, taks leta sou revni, dèt konpansasyon pou chomaj leta, pansyon alimantè pou timoun, pansyon alimantè pou mari oswa madanm, oswa lòt dèt federal ki pa an rapò ak taks, tankou prè etidyan. Pou ou konnen si ou ka benefisye yon konpansasyon oswa si ou gen kesyon konsènan yon konpansasyon, kontakte ajans ou gen dèt pou li a.

Sa ka rive nou chanje montan ranbousman w lan tou paske nou te fè chanjman nan deklarasyon taks ou a. Sa a ka vle di koreksyon nan yon montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon oswa Kredi Taks pou Timoun ki pa kòrèk. W ap resevwa yon avi ki eksplike ou chanjman yo. Kote Ranbousman Mwen an? ap endike rezon pou konpansasyon ranbousman an oswa  rezon ki fè montan ranbousman diferan lè sa an rapò avèk chanjman ki fèt nan deklarasyon taks ou a.

Sijè Fislal 203, Konpansasyon Ranbousman pou Pansyon Alimantè pou Timoun yo pa Peye, Yon Seri Dèt Federal ak Leta, ak Dèt sou Konpansasyon pou Chomaj (an anglè) gen plis enfòmasyon sou konpansasyon ranbousman yo.

Ak ki vitès m ap resevwa ranbousman mwen an? (mizajou 7 jiyè 2022)

Nou bay majorite ranbousman yo nan mwens pase 21 jou. Sepandan, si ou te deklare sou papye epi w ap tann yon ranbousman, sa ka pran 6 mwa oswa plis pou deklarasyon w lan trete. Kote Ranbousman Mwen an? gen tout dènye enfòmasyon konsènan ranbousman w lan.

Epitou, IRS ap pran plis pase 21 jou pou bay Ranbousman pou kèk deklarasyon enpo ki mande plis revizyon montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon ki pa kòrèk, oswa ki te itilize revni 2019 la pou kalkile Kredi Fiskal sou Revni a (EITC) ak Kredi Fiskal pou Timoun Adisyonèl (ACTC).

Mwen konte sou ranbousman mwen an pou yon bagay ki enpòtan. Èske mwen kapab espere resevwa li nan 21 jou?

Anpil faktè kapab afekte kantite tan sa ka pran pou w resevwa ranbousman w lan aprè nou fin resevwa deklarasyon w lan. Menm si nou bay majorite ranbousman yo nan mwens pase 21 jou, li posib pou ranbousman w lan pran plis tan. Epitou, sonje pou w pran an konsiderasyon kantite tan li pran pou enstitisyon finans ou an poste ranbousman w lan sou kont ou oswa pou w jwenn li pa lapòs.

Sa gen plis pase 21 jou depi IRS la te resevwa deklarasyon mwen an epi mwen pako resevwa ranbousman mwen an. Poukisa? (mizajou 7 jiyè 2022)

Genyen deklarasyon enpo ki pran plis tan pou trete pase lòt pou anpil rezon, sitou lè yon deklarasyon:

 • Te soumèt sou fòma papye
 • Gen erè tankou Kredi Ranbousman Rekiperasyon ki pa kòrèk
 • Pa konplè
 • Bezwen plis revizyon an jeneral
 • Afekte pa vòl idantite oswa fwod
 • Gen yon demann ki soumèt pou yon Kredi Enpo sou Revni oswa yon Kredi Enpo pou Timoun Adisyonèl. Gade seksyon Kesyon ak Repons ki anba a.
 • Gen yon Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki domaje (an anglè)PDF, ki ka pran jiska 14 semèn pou trete

Pou dènye enfòmasyon sou pwosesis ranbousman IRS pandan pandemi COVID-19 la, gade paj Estati Operasyon IRS la (an anglè).

Nou ap kontakte w pa lapòs lè (oswa si) nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w lan. Si n’ap toujou trete deklarasyon w lan oswa korije yon erè, ni Kote Ranbousman Mwen an? oswa reprezantan nou yo pral kapab ba w dat espesifik ranbousman w lan pa telefòn. Tanpri tcheke Kote Ranbousman Mwen an? pou enfòmasyon ki ajou sou ranbousman w lan.

Mwen te fè demann pou Kredi Enpo sou Revni (EITC) oswa Kredi Enpo pou Timoun Adisyonèl (ACTC) sou deklarasyon enpo mwen an. Kilè mwen ka espere ranbousman mwen an?

Dapre Lwa pou Pwoteksyon Ameriken kont Ogmantasyon Enpo (PATH), IRS la pa kapab bay ranbousman EITC ak ACTC anvan mitan mwa fevriye. IRS la ap atann pifò ranbousman ki gen rapò ak EITC/ACTC pou yo disponib sou kont bankè kontribyab yo oswa sou kat debi yo nan zòn 28 fevriye, si yo te chwazi depo dirèk epi si pa gen okenn lòt pwoblèm ak deklarasyon enpo yo a. Sepandan, gen kèk kontribyab ki ka wè ranbousman yo a kèk jou anvan sa. Tcheke kote Ranbousman Mwen an pou dat pèsonèl ranbousman w lan.

Kote Ranbousman Mwen an? sou IRS.gov ak aplikasyon mobil IRS2Go rete pi bon mwayen pou tcheke estati yon ranbousman. WMR sou IRS.gov ak aplikasyon IRS2Go ap ajou ak dat depo ki pwojte pou majorite moun ki fè demann ranbousman EITC/ACTC yo apati 19 fevriye.

Kilè mwen ta dwe rele w konsènan estati ranbousman mwen an?

Rele nou pou estati ranbousman w lan sèlman si Kote Ranbousman Mwen an? mande w pou w kontakte nou.

Èske sa ap ede mwen jwenn ranbousman mwen an pi rapid oswa jwenn plis enfòmasyon si mwen rele nou?

Se pa yon abitid.

Reprezantan IRS yo ka chèche estati deklarasyon w lan sèlman si:

 • Gen plis pase 21 jou depi ou te resevwa notifikasyon akseptans pou deklarasyon eletwonik ou an
 • Gen plis pase 6 mwa depi ou te voye deklarasyon sou papye w la pa lapòs, oswa
 • Zouti Kote Ranbousman Mwen an? di nou ka ba ou plis enfòmasyon nan telefòn.

Ki enfòmasyon Kote Ranbousman Mwen an? genyen?

Estati ranbousman nan ane fiskal ou chwazi a.

Èske liy asistans telefonik pou ranbousman yo gen menm enfòmasyon ak sit entènèt Kote Ranbousman Mwen an? oswa aplikasyon mobil IRS2GO a?

Liy asistans pou ranbousman otomatik nou an, 800-829-1954, pap kapab ba w estati ranbousman w lan pou okenn ane ki pa ane fiskal 2022 a.

Kilè mwen ka kòmanse tcheke Kote Ranbousman Mwen an? pou estati ranbousman mwen an? (mizajou 7 jiyè 2022)

 • 24 è apre w fin fè pa vwa elektwonik yon deklarasyon pou ane fiskal 2022 an
 • 3 oswa 4 jou apre ou fin fè pa vwa elektwonik yon deklarasyon pou ane fiskal 2020 oswa 2021
 • Si ou te deklare sou papye, sa ka pran 6 mwa oswa plis

Èske Kote Ranbousman Mwen an? ap montre m kilè m ap resevwa ranbousman mwen an?

Kote Ranbousman Mwen an? ap ba ou yon dat pèsonèl apre nou fin trete deklarasyon w lan epi apwouve ranbousman w lan.

Mwen se yon etranje ki pa gen rezidans. Mwen pa genyen pou mwen peye taks sou revni federal yo. Kòman mwen kapab fè demann pou on ranbousman pou taks federal yo kenbe sou revni ki soti nan yon sous Etazini? Kilè mwen ka espere resevwa ranbousman mwen an?

Pou fè demann yon ranbousman taks federal yo kenbe sou revni ki soti nan yon sous Etazini, yon etranje ki pa gen rezidans dwe rapòte revni ki apwopriye ak montan yo kenbe a sou Fòm 1040-NR, Deklarasyon Enpo sou Revni Etranje ki pa gen Rezidans Etazini (an anglè)PDF. Ou dwe mete dokiman ki pwouve tout revni ak montan yo kenbe yo lè w’ap soumèt Fòm 1040NR la. Nou bezwen plis pase 21 jou pou nou trete yon deklarasyon 1040NR. Tanpri aksepte jiska 6 mwa apati dat ou te soumèt 1040NR la pou ranbousman w lan.

Kijan m ap konnen w ap trete deklarasyon enpo mwen an?

Kote Ranbousman Mwen an? gen kontwòl deklarasyon enpo w la depi nou resevwa l jiskaske nou fin trete li. Li ap di w kilè deklarasyon w lan nan estati resepsyon epi si ranbousman w lan nan estati apwouve oswa voye ale.

Kisa k ap pase lè Kote Ranbousman Mwen an? montre yo resevwa deklarasyon enpo mwen an?

Nou genyen deklarasyon enpo w la epi n ap trete l.

Kisa k ap pase lè Kote Ranbousman Mwen an? montre estati ranbousman mwen an apwouve?

Nou apwouve ranbousman w lan. N’ap prepare pou nou voye ranbousman w lan nan bank ou an oswa dirèkteman ba ou pa lapòs. Estati sa ap di w kilè n’ap voye ranbousman an nan bank ou an (si w te seleksyone opsyon depo dirèk la). Tanpri ret tann 5 jou apre nou fin voye ranbousman an pou w tcheke kont labank ou pou konfime siw resevwa ranbousman w lan, paske bank yo varye nan fason ak kilè yo depoze fon yo. (Sa ka pran plizyè semèn anvan w resevwa yon chèk ranbousman bwat imèl lapòs ou.)

Konbyen tan estati mwen an ap pran poul soti nan etap yo resevwa deklarasyon mwen an poul pase nan ranbousman apwouve?

Pafwa li pran kèk jou, men li ka pran plis tan.

Èske Kote Ranbousman Mwen an? toujou afiche estati ranbousman mwen an pandan li ap montre tout etap yo ki se: lè yo resevwa deklarasyon an, lè yo apwouve ranbousman ak lè yo voye ranbousman an ale?

Non, se pa tout lè. Pafwa, nou ka toujou ap trete deklarasyon w lan, olye de sa, li ap montre enstriksyon yo oswa yon eksplikasyon sou sa n’ap fè.

Èske Kote Ranbousman Mwen an? gen mizajou souvan?

Yon fwa pa jou, dabitid lannwit. Ou pa bezwen ap verifye toutan.

Èske Kote Ranbousman Mwen an? ap ban mwen estati deklarasyon amande mwen an?

Non, li p’ap ba w enfòmasyon sou deklarasyon enpo amande yo. Kote Deklarasyon Amande Mwen an? ka ba ou estati deklarasyon w lan. (Telefòn nou an ak reprezantan ou ka san randevou yo ka sèlman chèche estati deklarasyon amande w la 16 semèn oswa plis apre ou te voye li pa lapòs.)

Mwen te mande yon ranbousman an depo dirèk. Poukisa ou voye li ban mwen pa lapòs an chèk?

Gen 3 rezon posib. 3 rezon sa yo kapab:

 • Nou ka sèlman fè depo ranbousman elektwonikman sou kont ki sou non pa ou yo, non konjwen ou oswa sou yon kont nou genyen ansanm.
 • Yon enstitisyon finans ka rejte yon depo dirèk.
 • Nou pa ka depoze plis pase twa (3) ranbousman elektwonik sou yon sèl kont finans.

Kisa mwen ta dwe fè lè ranbousman mwen resevwa a pa soti nan kont fiskal mwen an?

Tanpri pa chanje chèk ranbousman an oswa depanse ranbousman depo dirèk la. Voye ranbousman an tounen ba nou. Sijè Taks 161, Retounen yon ranbousman ki fèt pa erè – Chèk oswa depo dirèk (an anglè) gen plis enfòmasyon sou sa pou w fè.