Kesyon yo Poze Souvan sou Ranbousman Sezon Fiskal

Ak ki vitès m ap resevwa ranbousman mwen an?

Nou bay majorite ranbousman yo nan mwens pase 21 jou.

IRS  ap pran plis pase 21 jou pou bay ranbousman pou kèk deklarasyon taks 2020 ki bezwen revizyon tankou montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon ki pa Kòrèk oswa ki te itilize revni 2019 la pou kalkile Kredi Fiskal sou Revni a (EITC) ak Kredi Fiskal pou Timoun Adisyonèl nan (ACTC).

Mwen konte sou ranbousman mwen an pou yon bagay ki enpòtan. Èske mwen kapab espere resevwa li nan 21 jou?

Anpil bagay kapab afekte kantite tan sa a ka pran pou w resevwa ranbousman w la aprè nou fin resevwa deklarasyon w la. Menm si nou bay majorite ranbousman yo nan mwens pase 21 jou, li posib pou ranbousman w la pran plis tan. Sonje pou w pran an konsiderasyon tou, kantite tan enstitisyon finans ou an ap pran pou li poste ranbousman w la sou kont ou oswa pou w jwenn li pa lapòs.

Sa a gen plis pase 21 jou depi IRS te resevwa deklarasyon mwen an epi mwen poko resevwa ranbousman mwen an. Poukisa ?

Genyen deklarasyon taks ki pran plis tan pou trete pase lòt pou anpil rezon, sitou lè yon deklarasyon :

  • Gen erè tankou Kredi Ranbousman Rekiperasyon ki pa kòrèk
  • Pa konplè
  • Bezwen plis revizyon an jeneral
  • Afekte pa vòl idantite oswa fwod
  • Gen yon demann ki soumèt pou yon Kredi Enpo sou Revni oswa yon Kredi Enpo pou Timoun Adisyonèl. Gade seksyon Kesyon ak Repons kianba a.
  • Gen yon Fòm 8379, Dedomajman pou Konjwen ki Domaje a (an anglè) PDF, ki ka pran jiska 14 semèn pou trete

N ap kontakte w pa lapòs lè nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w la.

Pou dènye enfòmasyon sou pwosesis ranbousman IRS pandan pandemi COVID-19 la, gade paj Estati Operasyon IRS la (an anglè).

Nou pral kontakte w pa lapòs lè (oswa si) nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w. Si n ap toujou trete deklarasyon w la oswa korije yon erè, ni Kote Ranbousman Mwen an? oswa reprezantan nou yo pral kapab ba w dat espesifik ranbousman ou an pa telefòn. Tanpri tcheke Kote ranbousman mwen an? pou enfòmasyon ki ajou sou ranbousman w la.

Mwen te fè demann pou Kredi Enpo sou Revni (EITC) oswa Kredi Enpo pou Timoun Adisyonèl (ACTC) sou deklarasyon enpo mwen an. Kilè mwen ka espere ranbousman mwen an?

Dapre Lwa pou Pwoteksyon Ameriken yo kont Ogmantasyon Taks, IRS la pa kapab bay ranbousman EITC ak ACTC anvan mitan mwa fevriye. IRS la ap atann pifò ranbousman ki gen rapò ak EITC/ACTC pou yo disponib nan kont bankè kontribyab yo oswa sou kat debi yo nan zòn premye semenn mas, si yo te chwazi depo dirèk ak si pa genyen okenn lòt pwoblèm ak deklarasyon enpo yo a. Verifye Kote Ranbousman Mwen an pou dat pèsonèl ranbousman w la.

Kote Ranbousman Mwen an? sou IRS.gov ak aplikasyon mobil IRS2Go rete pi bon mwayen pou verifye estati yon ranbousman. WMR sou IRS.gov ak aplikasyon IRS2Go ap ajou ak dat depo ki pwojte pou majorite moun ki fè demann ranbousman EITC/ACTC yo apati 22 fevriye. Konsa, moun ki aplike pou EITC/ACTC yo p ap wè yon mizajou nan estati ranbousman yo pandan plizyè jou apre 15 fevriye.

Èske sa ap ede mwen jwenn ranbousman mwen an pi rapid si mwen rele nou?

Non, sèl si Kote Ranbousman Mwen an? Transfere w sou nimewo nou an, reprezantan p ap kapab bay okenn enfòmasyon adisyonèl.

Si Kote Ranbousman Mwen an? di li toujou ap trete deklarasyon w la, reprezantan nou yo p ap kapab ba w yon dat ranbousman an patikilye

Èske mwen ka itilize Kote Ranbousman Mwen an? pou m verifye estati ranbousman mwen an?

Vennkatrè aprè nou fin resevwa deklarasyon enpo elektwonik ou an oswa 4 semenn apre ou te fin poste yon deklarasyon enpo sou papye.

Èske Kote Ranbousman Mwen an? ap montre m kilè m ap resevwa ranbousman mwen an?

Kote Ranbousman Mwen an? ap ba w yon dat pèsonèl apre nou fin trete deklarasyon w la epi apwouve ranbousman w la.

Èske mande yon transkripsyon ap ede m konnen kilè m ap jwenn ranbousman mwen an?

Yon transkripsyon enpo p ap ede w konnen kilè w ap jwenn ranbousman w la. Enfòmasyon ki nan transkripsyon yo konsènan kont ou pa reflete nesesèman montan ak kantite tan pou ranbousman w la. Yo pi itil pou valide revni pase yo ak estati deklarasyon enpo yo pou aplikasyon pou prè ipotèk, etidyan ak ti biznis epi pou ede nan preparasyon taks.

Mwen se yon etranje ki pa gen rezidans. Mwen pa genyen pou mwen peye taks sou revni federal Etazini. Kòman mwen kapab fè demann yon ranbousman pou taks federal yo kenbe sou revni ki soti nan yon sous Etazini ? Kilè mwen ka espere resevwa ranbousman mwen an?

Pou fè demann yon ranbousman pou taks federal yo kenbe sou revni ki soti nan yon sous Etazini, yon etranje ki pa gen rezidans dwe rapòte revni ki apwopriye a ak montan yo kenbe a sou Fòm 1040-NR, Deklarasyon Enpo sou Revni Etranje ki pa genrezidans Etazini (an anglè) PDF. Ou dwe mete dokiman ki pwouve tout revni ak montan yo kenbe yo lè w ap soumèt Fòm 1040-NR la. Nou bezwen plis pase 21 jou pou nou trete yon deklarasyon 1040-NR. Tanpri aksepte jiska 6 mwa apati dat ou te soumèt 1040NR la pou ranbousman w la.

Kijan m ap konnen w ap trete deklarasyon enpo mwen an?

Kote Ranbousman Mwen? gen kontwòl deklarasyon enpo w la depi lè nou resevwa l jiskaske nou fini trete li. L ap di w kilè nou resevwa deklarasyon w la ak si deklarasyon w la apwouve oswa nou voye l ale.

Kisa k ap pase lè Kote Ranbousman Mwen an? Montre yo resevwa deklarasyon enpo mwen an?

Nou genyen deklarasyon enpo w la epi n ap trete l.

Kisa k ap pase lè Kote Ranbousman Mwen an? montre estati ranbousman mwen an apwouve?

Nou apwouve ranbousman w la. N ap prepare pou nou voye ranbousman w la nan bank ou a oswa dirèkteman ba w pa lapòs. Estati sa ap di w kilè n ap voye ranbousman an nan bank ou a (si w te seleksyone opsyon depo dirèk la). Tanpri ret tann 5 jou apre nou fin voye ranbousman an pou w verifye labank ou an pou w konfime w resevwa ranbousman an, paske bank yo varye nan fason ak kilè yo depoze fon yo. (sa a ka pran plizyè semèn anvan w resevwa yon chèk ranbousman nan bwat imèl ou.)

Konbyen tan estati mwen an ap pran pou l soti nan etap yo resevwa deklarasyon m nan pou l pase nan ranbousman apwouve ?

Pafwa li pran kèk jou, men li ka pran plis tan.

Èske Kote Ranbousman Mwen an? toujou afiche estati ranbousman mwen pandan li montre tout etap yo ki se lè yo resevwa deklarasyon an, lè ranbousman an apwouve ak lè yo voye ranbousman an ale ?

Non, se pa tout lè. Pafwa, nou ka toujou ap trete deklarasyon w la. Pa kont, l ap montre enstriksyon oswa yon esplikasyon sou sa n ap fè a.

Èske Kote Ranbousman Mwen an?  gen mizajou souvan?

Yon fwa pa jou, dabitid lannwit. Ou pa bezwen ap verifye tout tan.

Èske Kote Ranbousman Mwen an? ban mwen yon estati deklarasyon ki amande?

Non, li p ap ba w enfòmasyon sou deklarasyon enpo amande yo. Kote Deklarasyon Amande Mwen an? kapab ba w estati deklarasyon amande w la. (Telefòn nou an ak reprezantan ou ka jwenn san randevou yo ka sèlman chèche estati deklarasyon amande w la 16 semèn oswa plis, apre w te voye l lapòs.

Mwen te mande yon ranbousman an depo dirèk. Poukisa ou voye l ban m pa lapòs an chèk ?

Genyen 3 rezon posib. 3 rezon sa yo kapab :

  • Nou kapab sèlman fè depo ranbousman yo elektwonikman sou kont ou sou pwòp non pa w, non konjwen ou oswa sou yon kont ansanm.
  • Yon enstitisyon finans ka rejte yon depo dirèk.
  • Nou pa kapab depoze plis pase twa (3) ranbousman elektwonik sou yon sèl kont finans.

Poukisa ranbousman mwen an diferan de montan ki sou deklarasyon mwen te soumèt la ? 

Tout oswa yon pati nan ranbousman w la te kapab itilize (kontbalans) pou peye taks federal ou te dwe anvan an, taks sou revni leta, dèt pou leta pou dedomajman chomaj, pansyon alimantè, sipò konjwen oswa lòt dèt federal ki pa gen rapò ak taks, tankou prè etidyan. Pou w konnen kijan w ka gen yon kontbalans oswa si w gen kesyon sou yon kontbalans, kontakte ajans ou dwe a.

Nou te kapab chanje montan ranbousman w la tou paske nou te modifye deklarasyon taks ou a. Sa a kapab gen ladan koreksyon nan montan Kredi Rabè Rekiperasyon ki te gen erè a. W ap jwenn yon avi k ap esplike w modifikasyon yo. Kote Ranbousman Mwen an? ap reflete rezon pou kontbalans ranbousman an lè li gen rapò ak yon modifikasyon nan deklarasyon taks ou a.
 

Sijè Taks 203, Kontbalans Ranbousman pou Pansyon Alimantè ki Pa Peye, Kèk Dèt Leta ak Federal , ak Dèt pou Alokasyon Chomaj yo (an anglè) gen plis enfòmasyon sou kontbalans ranbousman yo.

Kisa mwen ta dwe fè lè ranbousman mwen resevwa a pa soti nan kont fiskal mwen?

Tanpri pa chanje chèk ranbousman an oswa pa depanse ranbousman ki an depo dirèk la. Voye ranbousman an tounen ba nou. Sijè Taks 161, Retounen yon Ranbousman ki fèt pa Erè – Papye Chèk oswa Depo Dirèk (an anglè) gen plis enfòmasyon sou sa pou w fè.