Kesyon yo Poze Souvan sou Ranbousman Sezon Fiskal

Ak ki vitès mwen ka resevwa ranbousman mwen an?

Nou bay majorite ranbousman yo nan mwens pase 21 jou.

Mwen konte sou ranbousman mwen an pou yon bagay ki enpòtan. Èske mwen kapab espere resevwa li nan 21 jou?

Anpil bagay kapab afekte kantite tan sa ka pran pou ou resevwa ranbousman w lan aprè nou fin resevwa deklarasyon w lan. Menm si nou bay majorite ranbousman yo nan mwens pase 21 jou, li posib pou ranbousman w lan pran plis tan. Sonje pou ou pran an konsiderasyon tou, kantite tan enstitisyon finans ou an ap pran pou li poste ranbousman w lan sou kont ou oswa pou ou jwenn li pa lapòs.

Sa gen plis pase 21 jou depi IRS la te resevwa deklarasyon mwen an epi mwen poko resevwa ranbousman mwen an. Poukisa ?

Genyen deklarasyon taks ki pran plis tan pou trete pase lòt pou anpil rezon, sitou lè yon deklarasyon :

  • Gen erè
  • Pa konplè
  • Afekte pa vòl idantite oswa fwod
  • Gen yon demann ki soumèt pou yon Kredi Enpo sou Revni oswa yon Kredi Enpo Adisyonèl pou Timoun. Gade Q&A anba a.
  • Gen yon Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Domaje (an Anglè) PDF, ki ka pran jiska 14 semenn pou trete
  • Bezwen plis analiz an jeneral

N ap kontakte ou pa lapòs lè nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w lan.

Mwen te fè demann pou Kredi Enpo sou Revni ki Rantre a (EITC) oswa Kredi Enpo Adisyonèl pou Timoun nan (ACTC) sou deklarasyon enpo mwen an. Kilè mwen ka espere ranbousman mwen an?

Dapre Lwa pou Pwoteksyon Ameriken yo kont Ogmantasyon Taks, IRS la pa kapab bay ranbousman EITC ak ACTC anvan mitan mwa fevriye. IRS la ap atann pifò ranbousman ki gen rapò ak EITC/ACTC pou yo disponib nan kont bankè kontribyab yo oswa sou kat debi yo nan zòn premye semenn mas, si yo te chwazi depo dirèk ak si pa genyen okenn lòt pwoblèm ak deklarasyon enpo yo a. Verifye Kote Ranbousman Mwen an pou dat pèsonèl ranbousman w.

Kote Ranbousman Mwen? sou IRS.gov ak aplikasyon mobil IRS2Go rete pi bon mwayen pou verifye estati yon ranbousman. WMR sou IRS.gov ak aplikasyon IRS2Go ap ajou ak dat depo ki pwojte pou majorite moun ki fè demann ranbousman EITC/ACTC yo apati 22 fevriye. Konsa, moun ki aplike pou EITC/ACTC yo p ap wè yon mizajou nan estati ranbousman yo pandan plizyè jou apre 15 fevriye.

Èske sa ap ede mwen jwenn ranbousman mwen an pi rapid si mwen rele ou?

Non. Telefòn nou an ak reprezantan ou ka jwenn san pran randevou an kapab chèche estati ranbousman w lan sèlman, 21 jou apre ou fin fè dekarasyon elektwonikman ; 6 semenn apre ou fin poste deklarasyon sou papye w la ; oswa si Kote Ranbousman Mwen an? mande ou pou ou kontakte nou.

Ki enfòmasyon ki genyen nan Kote Ranbousman Mwen an?

Li gen enfòmasyon sou ranbousman pou ane fiskal ki pi resan nou genyen nan dosye nou pou ou.

Kilè mwen ka kòmanse verifye Kote Ranbousman Mwen? pou estati ranbousman mwen an?

Vennkatrè aprè nou fin resevwa deklarasyon enpo elektwonik ou an oswa 4 semenn apre ou te fin poste yon deklarasyon enpo sou papye.

Èske Kote Ranbousman Mwen? ap montre m kilè m ap resevwa ranbousman mwen an?

Kote Ranbousman Mwen? ap ba ou yon dat pèsonèl apre nou fin trete deklarasyon w lan epi apwouve ranbousman w lan.

Èske mande yon transkripsyon ap ede m konnen kilè m ap jwenn ranbousman mwen an?

Yon transkripsyon enpo p ap ede w konnen kilè w ap jwenn ranbousman w lan. Enfòmasyon ki nan transkripsyon yo konsènan kont ou pa reflete nesesèman montan ak kantite tan pou ranbousman w lan. Yo pi byenn sèvi pou valide revni pase yo ak estati deklarasyon enpo yo pou aplikasyon pou prè ipotèk, etidyan ak ti biznis, epi yo ede nan preparasyon taks.

Mwen se yon etranje ki pa gen rezidans. Mwen pa genyen pou mwen peye taks sou revni federal Etazini. Kòman mwen kapab fè demann yon ranbousman pou taks federal yo kenbe sou revni ki soti nan yon sous Etazini ? Kilè mwen ka espere resevwa ranbousman mwen an?

Pou fè demann yon ranbousman pou taks federal yo kenbe sou revni ki soti nan yon sous Etazini, yon etranje ki pa gen rezidans dwe rapòte revni ki apwopriye a ak montan yo kenbe a sou Fòm 1040-NR, Deklarasyon Enpo sou Revni Etranje Nonrezidan Etazini (an Anglè) PDF. Ou dwe mete dokiman ki pwouve tout revni ak montan yo kenbe yo lè ou soumèt Fòm 1040-NR la. Nou bezwen plis pase 21 jou pou nou trete yon deklarasyon 1040-NR. Tanpri aksepte jiska 6 mwa apati dat ou te soumèt 1040NR la pou ranbousman w lan.

Kijan m ap konnen w ap trete deklarasyon enpo mwen an?

Kote Ranbousman Mwen? swiv deklarasyon enpo w la depi nan resepsyon jiskaske nou fini trete li. L ap dii w kilè deklarasyon w lan nan resepsyon ak si deklarasyon w lan apwouve oswa gen estati ale.

Kisa k ap pase lè Kote Ranbousman Mwen? montre deklarasyon enpo mwen an nan resepsyon?

Nou genyen deklarasyon enpo w la epi n ap trete l.

Kisa k ap pase lè Kote Ranbousman Mwen? montre estati ranbousman mwen apwouve?

Nou apwouve ranbousman w lan. N ap prepare pou nou voye ranbousman w lan nan bank ou oswa dirèkteman ba ou pa lapòs. Estati sa ap di w kilè n ap voye ranbousman an nan bank ou an (si ou te seleksyone opsyon depo dirèk la). Tanpri 5 jou apre nou fin voye ranbousman an pou ou verifye kont ou labank lan, paske bank yo varye nan fason ak kilè yo kredite fon yo. (sa ka pran plizyè semenn anvan ou resevwa yon chèk ranbousman nan bwat mèl ou.)

Konbyen tan estati mwen an ap pran pou l soti nan resepsyon pou l pase nan ranbousman apwouve ?

Pafwa li pran kèk jou, men li ta ka pran plis tan.

Èske Kote Ranbousman Mwen? toujou afiche estati ranbousman mwen pandan li montre tout etap yo ki se deklarasyon resi, ranbousman apwouve ak ranbousman ale ?

Non, se pa tout lè. Pafwa, nou ka toujou ap trete deklarasyon w lan, olyedesa, l'ap montre enstriksyon oswa yon esplikasyon sou sa n ap fè a.

Èske Kote Ranbousman Mwen?  gen mizajou souvan?

Yon fwa pa jou, dabitid lannwit. Ou pa bezwen verifye pi souvan.

Èske Kote Ranbousman Mwen? ban mwen yon estati deklarasyon ki amande?

Non, li p ap ba ou enfòmasyon sou deklarasyon enpo amande yo. Kote Deklarasyon Amande Mwen an ? kapab ba ou estati deklarasyon amande w la. (Telefòn nou an ak reprezantan ou ka jwenn san randevou yo ka sèlman chèche estate deklarasyon amande w la 16 semenn oswa plis, apre ou te voye l lapòs.

Mwen te mande yon ranbousman an depo dirèk. Poukisa ou voye l nan bwat mèl an chèk ?

Genyen 3 rezon posib. 3 rezon sa yo kapab :

  • Nou kapab sèlman fè depo ranbousman yo elektwonikman sou kont ou sou pwòp non pa w, non konjwen ou oswa sou yon kont jwent.
  • Yon enstitisyon finans ka rejte yon depo dirèk.
  • Nou pa kapab depoze plis pase twa (3) ranbousman elektwonik sou yon sèl kont finans.

Poukisa ranbousman mwen an diferan de montan ki sou deklarasyon mwen te soumèt la ? 

Tout oswa yon pati nan ranbousman w lan te kapab itilize (kontbalans) pou peye taks federal ou te dwe anvan, taks sou revni leta, dèt pou leta pou alokasyon chomaj, pansyon alimantè, sipò konjwen, oswa lòt dèt federal ki pa gen rapò ak taks, tankou prè etidyan. Pou ou konnen kijan ou ka gen yon kontbalans oswa si ou gen kesyon sou yon kontbalans, kontakte ajans ou dwe a.

Nou te kapab chanje montan ranbousman w lan tou paske nou te modifye deklarasyon taks ou a. sa kapab gen ladan koreksyon nan montan Kredi Rabè Rekiperasyon ki te gen erè. W ap jwenn yon avi k ap esplike w modifikasyon yo. Kote Ranbousman Mwen? ap reflete rezon pou kontbalans ranbousman an lè li gen rapò ak yon modifikasyon nan deklarasyon taks ou a.

Sijè Taks 203, Kontbalans Ranbousman pou Pansyon Alimantè ki Pa Peye, Kèk Dèt Leta ak Federal , ak Dèt pou Alokasyon Chomaj yo (an Anglè) gen plis enfòmasyon sou kontbalans ranbousman yo.

Kisa mwen ta dwe fè lè ranbousman mwen resevwa a pa soti nan kont fiskal mwen?

Tanpri pa chanje chèk ranbousman an oswa pa depanse ranbousman an depo dirèk la. Voye ranbousman tounen ba nou. Sijè Taks 161, Retounen yon Ranbousman ki fèt pa Erè – Papye Chèk oswa Depo Dirèk (an Anglè) gen plis enfòmasyon sou sa pou w fè.