Pa pèdi ranbousman w la paske w pa ranpli

Anpil moun ka pèdi sou yon ranbousman taks tou senpleman paske yo pa t ranpli yon deklarasyon taks sou revni federal.

Anpil kontribyab pa ka ranpli paske yo pa t touche ase lajan ki nesesè pou yo ranpli. Sepandan, kontribyab ki te gen taks federal anplwayè yo te kenbe ka kalifye pou ranbousman taks sa yo. Epitou, menm si w pa oblije ranpli, ou ka kalifye pou benefis tankou Kredi enpo sou kòb moun fè.

Ou dwe ranpli yon deklarasyon taks pou jwenn lajan an.

Anjeneral pa gen okenn penalite si w fè erè nan ranpli a, si w gen yon ranbousman. Men, si w rete tann twò lontan pou w ranpli yon deklarasyon oswa pou w reklame yon ranbousman, ou riske pèdi ranbousman w la nèt.

Nan pifò ka yo, yo dwe ranpli yon deklarasyon orijinal pou reklame yon ranbousman nan lespas twa lane apati dat limit pou IRS bay yon ranbousman an.

Anjeneral, apre espas twa lane fini, IRS pa ka ni voye yon ranbousman pou ane taks sa a an patikilye, ni aplike okenn kredi, ki gen ladan peman anplis pou taks yo estime oswa yo te kenbe, nan lòt ane taks ki poko peye yo.

Fòm taks ak enstriksyon ane sa a ak ane anvan yo disponib sou paj Fòm ak Piblikasyon (an anglè) IRS.gov la.

Kontribyab ki pa ranpli Fòm W-2, 1098, 1099 oswa 5498 ta dwe mande kopi yo nan men anplwayè yo, bank oswa nenpòt moun k ap peye yo.

Kontribyab ki pa kapab jwenn fòm ki manke yo nan men anplwayè yo oswa lòt moun ki ka peye a ka jwenn yon "Transkripsyon Salè ak Revni" swa nan IRS.gov pou itilize zouti Resevwa Transkripsyon anliy la oswa voye Fòm 4506-T (an anglè) la ale epi lè w make kazye 8 la. Kontribyab yo ka itilize enfòmasyon sou transkripsyon Salè ak Revni pou ranpli yon deklarasyon taks.

Èske w ap chèche bon epay ki ekspire?

Vizite Lachas Trezò - Treasury Hunt (an anglè) pou gade si w gen lajan ki disponib pou ou.